Bokanmeldelse

Har Jesus eksistert?

religioner      |      07/05/2014

Tviler du på om mannen verdens desidert største religion bygger på virkelig har eksistert? Eller er du hellig overbevist om at Jesus levde, og kanskje ennå lever? Boken Deconstructing Jesus gir deg en innføring i de fremste teoriene for og i mot Jesu eksistens som en historisk person.

Av Kyrre Solli

Har Jesus eksistert?  – Hvor sikre er kildene til den historiske Jesus? Hvor mye teologi er det i historien og hvor mye historie er det i teologien?  Dette er spørsmål boken Deconstructing Jesus forsøker å belyse.

Jesus er den skikkelsen i kristendommen det er skrevet mest om, og det foreligger mange ulike oppfatninger om hvilket budskap han formidlet, og om hvem han var. Han blir tatt til inntekt for homofilt samliv, og han blir tatt til inntekt for fordømmelse av homofilt samliv.

Han blir fremstilt som talsmann for de fattige og undertrykte i samfunnet, også videre.  Listen er lang. Grovt sett kan man  inndele fremstillingen av Jesus i to kategorier : Den bibelske Jesus, som formidler av kristen etikk, lære og filosofi, og den historiske Jesus – mannen fra Nasaret.

Den bibelske Jesus beskrives og forstås, i hovedsak, ut ifra Det nye testamentet hvor evangeliene forteller oss om Jesu livshistorie.

Problemet med den historisk Jesus-skikkelsen er i hovedsak metodene og kildene teologer og historikere bruker for å sannsynliggjøre at Jesus har levd. Utover evangeliene er det svært få kilder som kan kaste  lys over spørsmålet.

Deconstructing Jesus, kan betraktes som en debattbok om kildene for den historiske Jesus, hvor  teologen Robert M. Price  tar for seg en rekke kjente og ledende teorier om religionsstifterens historisitet.  Price beskriver de ulike teoriene, belyser deres sterke og svake sider, og legger til egne synspunkter i forlengelsen av teoriene han beskriver.  Price knytter mange av teoriene sammen på en ny måte for å underbygge egne synspunkter på en troverdig måte.

To spor

Hovedproblemstillingen for denne boken er det enkle spørsmålet: Finnes det grunnlag for ideen om en historisk Jesus?

Hovedsakelig baseres ideen om den historiske Jesus på de kanoniske og apokryfe tekster. Price mener det er et ganske vesentlig problem at spørsmålet om en historisk Jesus hviler så tungt på en religiøs tekstsamling som Det nye testamentet. For å underbygge sin påstand, forsøker han å vise at Det nye testamentet er et uegnet kildeskrift for å sannsynliggjøre en historisk Jesus-skikkelse. Metoden han benytter seg av  følger i hovedsak to spor: et teologisk og et historisk-kritisk.

I den teologiske tilnærmingen viser han at Det nye testamentet kan støtte en teori om at det var mange ulike retninger i den tidlige, formative fasen i kristendommens historie, hvor Jesus hadde svært ulike roller, og ble tillagt ulik grad av viktighet. Denne teorien kaller han: The Christian Big Mac Theory  –  En teori som tar utgangspunkt i religiøs splittelse i Jødedommen, hvor de ulike retningene først utviklet seg parallelt, for så å smelte sammen, som ulike ingredienser, til den kristendommen vi har i dag.

En annen teori han kaller: The Christian Big Bang Theory, bygger på ideen om at Jesus var den utløsende faktoren som alle kristne teologiske retninger springer ut fra.  – En teori om splittelse som utgangspunkt for kristendommen, hvor noen retninger ebbet ut og forsvant, mens andre fortsatte inn i vår tid.

I det historisk-kritiske sporet, «skreller» Price bort teologisk redigering av de kanoniske tekstene og påvirkning fra andre religiøse tradisjoner, og på den måten viser at det da ikke blir mye igjen av teksten. Han bruker også de apokryfe tekstene til å underbygge sine resonnement.

Price skriver i en akademisk stil, men ofte med humoristiske vinklinger og kommentarer – både til teoriene han omtaler, og selve innholdet i Det nye testamentet.

Han begrunner teologiske standpunkter godt, og balanserer dem med bekreftende teorier, men diskuterer  også problemene ut fra teorier som svekker hans synspunkter.

Et eksempel på hans barduse og røffe stil, er hans syn på hvordan Jesus blir brukt både som historisk person og som religiøst symbol:

 «For å si det enkelt: Når en evangelist eller apologet ber deg om å tro på Kristus – smugler han inn mange andre saker. Kalkedonsk kristologi, treenighetslæren, den protestantiske ideen om tro og nåde, en typisk nittenhundretallspreget teori om bibelsk inspirasjon og bokstavtro tolkning, kirkelig praksis og så videre. Alt dette er åpne spørsmål, eller burde være det.» (min oversettelse)

Price forutsetter at leseren er godt orientert rent teologisk og historisk, når han går i gang med beskrivelsen av den tidlige kirkehistorien. Han tar utgangspunkt i kristendommen som en tidlig jødisk dissenterbevegelse med Jesus som en sentral skikkelse, for så å sannsynliggjøre den samme dissenterbevegelsen, uten en sentral Jesus-skikkelse (Big Mac-teori versus Big Bang-teori).

Dette leder over i en beskrivelse av den tidlige kristendommens historie, med  mange ulike retninger. Price sannsynliggjør at de ulike tekstene er skrevet i ulike tidlig-kristne miljøer, med utgangspunkt i både de kanoniske og apokryfe tekstene. Han mener å kunne påvise at de ulike miljøene har blitt påvirket av ulike filosofiske og religiøse retninger, i sin samtid. Spesielt mener han å kunne påvise spor fra gnostisismen, sofismen og kynismen.

Et helt kapittel er viet til teorien om det antatt tapte dokumentet: Q. Dette dokumentet er rekonstruert på bakgrunn av at tre av evangeliene (Markus, Matteus og Lukas) bygger på hverandre rent tekstuelt, men at de to siste også helt klart er bygd på en ukjent tekst.

Etter å ha redegjort for den tidlige kristendommens historie, tar Price fatt i de mange ulike roller og egenskaper man tilskriver Jesus: Frelser, profet, helbreder, omvandrende predikant, filosofisk læremester, politisk agitator og guddommelig skikkelse. Hele veien sannsynliggjøres muligheten for påvirkning og sammenblanding fra andre, ikke-kristne filosofier og andre religioner i Midtøsten.

Jesus var ikke alene om å stå opp fra de døde

Spesielt interessant er de litterære tekstene som beskriver mirakuløs gjenoppstandelse etter døden.

Han nevner blant annet en gresk tekst av Chariton, som handler om Chaereas og Callirhoe. En historie hvor en tilsynelatende død kvinne blir lagt i et gravkammer, for så å våkne til live igjen etter tre dager. Deler av teksten er påfallende lik den vi kjenner fra det nye testamentet, om Jesus oppstandelse. Hele veien knyttes de ulike tekstene sammen, likhetstrekkene innbyrdes og med de kanoniske og apokryfe tekstene. I de tilfellene hvor likhetstrekene er mindre kompenserer Price med flere eksempler enn i de tilfellene det er åpenbare likheter.

Boken avsluttes med et kapittel som går mer konkret inn på sannsynligheten for en historisk Jesus. Her knyttes trådene sammen og det henvises til de tidligere kapitlene når Price argumenterer seg frem til sin endelige konklusjon – Han mener at når man har demontert alle elementene, som til sammen danner historien om Jesus – både de religiøse tekstene (de apokryfe da medregnet) og de sekulære, så blir det veldig lite igjen til å sannsynliggjøre en historisk Jesus. Samtidig mener Price at det ikke utelukker en historisk Jesus. Det viser bare at vi ikke har noen troverdige kilder som støtter synet på en historisk Jesus.

Totalinntrykket av boken gir, er faglig soliditet og grundig kildehenvisning. En fordel her er at kildehenvisninger og fotnoter samles i slutten av hvert kapittel, slik at man ikke trenger å bla seg tilbake bakerst i boken hver gang man ønsker å se kildehenvisningen.

For hvem er denne boken skrevet?

Price åpner innledningen med: «Temaet i denne boken, er av et  heller abstrakt slag», noe som antyder at dette ikke er en populærvitenskapelig, lettbent fremstilling av Jesus som historisk person. Likevel er det heller ikke noen typisk tørr akademisk bok om Jesus.

Price forutsetter at leseren kjenner til en rekke sentrale teologiske og akademiske begreper som: Occham’s barberkniv, den hermeneutiske sirkel, synoptiske evangelier og synkretisme. Det gjør teksten tyngre å lese for folk som ikke er vant med det akademiske språket innenfor humaniora, men det betyr ikke at det er nødvendig med en akademisk utdannelse for å få utbytte av boken.

I de delene hvor evangeliene sammenlignes med tekster utenfor det nye testamentet, blir som oftest evangelietekstene kun referert til med tradisjonelle bibelhenvisninger. Det gjør at man må ha en Bibel tilgjengelig, hvis man ikke kjenner bibelstedene fra før, og må slå opp gjentatte ganger.

Dersom du alt er skeptisk til den historiske Jesus og ønsker å gjødsle din tvil er dette boken for deg. I motsatt tilfellet kan en lesning av Deconstructing Jesus være en fin anledning til å demonstrere ovenfor deg selv hvor klippefast du er i troen på at Jesus faktisk var en historisk skikkelse.

 , ,