Aktuelt

Hvem er Norges evolusjonsskeptikere?

religioner      |      04/03/2018

Hva er kreasjonisme og intelligent design, og hva er forskjellen mellom dem? Hvordan ser norske tilhengere av kreasjonisme og intelligent design på evolusjon, vitenskap og livet?

Av Maren Kværnø

Illustrasjon av Jeanine Davidsen

Da Tyrkia i fjor valgte å ekskludere evolusjonslæren fra pensum lød overskriftene:«Angrepene på vitenskapen må bekjempes».

Dagbladet skrev at kreasjonisme er i frammarsj ikke bare i det kristne USA, muslimske land og Europa, men også i Skandinavia og Norge. Det vises til at en av seks nordmenn avviser evolusjonsteorien, eller trekker den i tvil. Det siste året har det kommet flere skremselsrop rundt kreasjonisme i Norge. Særlig etter den nye ungjordkreasjonisme-organisasjonen Skaper kom på banen. Organisasjonen ønsker å innføre kreasjonisme i det norske skolepensum, noe som har skapt reaksjoner.

Hva er kreasjonisme?

I samme Dagbladet-kommentar advares det mot kreasjonisme. Så hva er kreasjonisme?

Dagbladet definerer kreasjonisme som «ideen om at verden ble skapt av en guddommelig kraft, ut av ingenting». Det er en vid definisjon, som i praksis betegner alle som tror på en skapergud som kreasjonister. Mange kristne, jøder og muslimer har imidlertid godtatt Darwins evolusjonsteori, selv om de tror på en skapende gud. Blant norske kristne er dette det mest utbredte tankesettet. Det store norske leksikon definerer kreasjonisme som «overbevisningen om at universet, verden og alt liv er skapt slik som beskrevet i Bibelen». Denne definisjonen er mye smalere, og trolig mer i tråd med hva de fleste tenker på som kreasjonisme.

Det er imidlertid flere grupper som kombinerer ulike grader av evolusjonskritikk med troen på en skapergud i Norge, og de er på ingen måte identiske.

Organisasjonen Skaper definerer seg som kreasjonister. De tolker Bibelen ordrett og har ut fra Bibelens ættetavler regnet seg fram til at skapelsesberetningens hendelser fant sted for rundt 6000 år siden. En bevegelse som også er i frammarsj globalt er Intelligent Design, som ofte er annerledes enn ungjordkreasjonisme. Majoriteten av disse er religiøse, men de hevder å bygge sitt argument på vitenskapen. De viser til alternative naturvitenskapelige teorier rundt skapelse og evolusjon, og vektlegger det finstemte designet i naturen som en pekepinn på at en skaper står bak.

Organisasjonen Skaper

Enkelt forklart mener Skaper at Gud skapte en god verden på 6 dager for ca. 6000 år siden. Ergo betegnelsen ungjordkreasjonister. På denne tiden fantes det verken død eller lidelse. Men da mennesket ble syndig, innførte Gud døden, slik at mennesket skulle slippe å leve evig i synd. Dermed ble datidens verden forbannet, underlagt forgjengelighet, og dømt ved Noahs flom.

En ung jord

Det som kanskje vil komme som en overraskelse er at det er nettopp vitenskapen, i samsvar med teologien, Skaper støtter seg på. Styreleder i Skaper Jogeir Lianes, har selv stor interesse for det naturvitenskapelige, og viser til geologiske, arkeologiske, astronomiske og biologiske funn som de mener er forenelig med Bibelens skapelsesberetning og som tyder på en ung jord.

Jogeir Lianes

Der hvor noen viser til funn av dinosaurfossiler som et argument for evolusjon, bruker Skaper de samme funnene for å argumentere for at jorden er rundt 6000 år gammel. De viser til at det i nyere tid er funnet bløtvev i dinosaurer noe som ifølge Lianes er «et enormt godt bevis på at de ikke er 70 millioner år gamle. Og det er nettopp slike nyere vitenskaplige funn som er lagt til grunn for Skapers påstand om en ung jord. Han mener nye funn og teorier som strider mot evolusjonsteorien ikke er akseptert i det vitenskapelige miljøet.

– Vitenskapsfolk tør ikke stille spørsmål ved det fundamentet verdensbildet er bygd opp på, for da risikerer man at det faller med en gang.

Eksempelvis viser han til Universitetet i Oslos Naturhistoriske Museum som baserer all sin forskning på evolusjonsteorien. På deres hjemmeside står det at det er «opp til hver enkelt å passe evolusjonsteorien inn i egen verdensanskuelse og religion». Dette fordi den gir et «solid og motsigelsesfri grunnlag» noe Skaper mener viser til at selve teorien i seg selv ikke forskes på.

Skapelsen – «grunnlaget for all tro»

Skaper er en apologetisk forening som har som målsetning å jobbe med trosforsvar som helhet. De følger Bibelen bokstavelig og har tatt utgangspunkt i skapelsen, fordi de mener den legger grunnlaget for alt det kristne tror på. «Med en gang man begynner å tukle med skapelsen, og bruker menneskelige antagelser om fortiden til å tilsidesette Bibelens ord om fortiden, roter man til nesten all form for teologi» sier Lianes, som mener at man ved å avvise skapelsen innfører millioner av år med lidelse. Er jorda millioner av år gammel, ikke 6000 år, sitter man igjen med et bilde av en ond Gud som har latt menneske lide i lang tid, dette er ikke den gode Gud Bibelen beskriver. Han legger til at «om man skal stille spørsmål ved skapelsen, kan man egentlig ikke tro på alt Jesus sa heller.» 

I bunn og grunn handler alt om tro

Lianes vektlegger at evolusjonsteorien er delt i to deler. Du har den empiriske vitenskapen, altså det som er bevist. Skaper erkjenner at Darwin fant ut mye som er sann vitenskap, spesielt når det kommer til naturlig tilpasning og adapsjon, altså mikroevolusjon. Den andre delen ved teorien er ideologisk mener han. Det er antagelser om hvordan verden har vært. Dagens vitenskap baserer seg på at jorden og alle dens prosesser alltid har vært like. «Det er ikke observert vitenskap, men menneskelige antagelser som ligger til grunn for all vitenskap vi baserer oss på i dag». Bevisene er bygd på at alle prosesser og naturlover alltid har vært som de er i dag, men om verden er forgjengelig stemmer ikke nødvendigvis dette. I følge Lianes er: «Bibelen aldri uenig med den empiriske vitenskapen, det er der vitenskapen går over til filosofi problemene oppstår». Han legger til at de som en nyetablert organisasjon streber etter å være ydmyke i deres fremstillingsevne, for de er fullstendig klar over at Bibelens vitnesbyrd heller ikke kan bevises. Uansett ståsted handler det i viss grad om å tro.

Intelligent Design

Steinar Thorvaldsen i forbindelse med et arrangement på Universitetet i Tromsø om solformørkelsen i 2015.

Mens Skaper mener at ved å avfeie skapelsesberetningen kan man ikke tro på den gode Gud bibelen forteller om, finnes det andre kristne som tror på en skapelse, mer forenelig med Darwins evolusjonsteori. Origo Norge er en forening startet av kristne akademikere, og de jobber med Intelligent Design som en forklaringsmodell til livet. Tilhengere av Intelligent Design (ID) tror en skaper eller en designer står bak universet, jorda og alt liv. Til dagen.no har professor Tom Woodward ved Trinity College i Florida uttalt: «Livet er for komplisert og resultatet for sammensatt til å kunne ha oppstått ved rene tilfeldigheter». De mener at kompleksiteten og finstemtheten vi ser i naturen og de enkelte organismene ikke kan forklares med tilfeldige prosesser.

Foreningen Origo Norge jobber med vitenskapelige teorier om livets historie og alternative utviklingsteorier, og utgir tidsskriftet «Origo – om vitenskap, skapelse og etikk». I motsetning til Skaper mener de jorden er gammel, og støtter i større grad den moderne evolusjonsteorien, men heller ikke disse er overbevist på alle punkter. Steinar Thorvaldsen, professor i informasjonsvitenskap og styreleder i Origo Norge, jobber med genene og deres informasjonsinnhold som grunnlag for biologien. Han mener ID-tilhengere blir stemplet som kreasjonister av sine motstandere, for å slippe unna seriøse faglige debatter. «Hvor kreasjonisme tar utgangspunkt i dokumentanalyse (Bibelen), er vi forankret i den naturvitenskapelige metode».

Skapertanken

Origo Norge baserer sitt verdensbilde på skapertanken over skapelsesberetningen. Thorvaldsen trekker fram at hovedhistorien i Bibelen er at Gud står bak alt. «Detaljene i stykket er at -Gud skapte, -at Gud skilte og at Gud velsignet», og det er hele tiden Gud som er i fokus. Han viser til at det i Bibelen nevnes at Gud var før verden. Tilknytning til ID krever ikke at man tror på en personlig Gud, men Thorvaldsen påpeker at de alltid vil være åpne for et design i universet. Hvem denne innovative designeren kan være eller oppfattes, blir mer en personlig sak, og det gis ulike religiøse fortolkninger.

Livets første opprinnelse

Intelligent Design leverer en alternativ forklaringsmodell til livets første opprinnelse. «I dag finnes det ingen anerkjente naturvitenskapelige teorier rundt opprinnelsen, bare svake hypoteser». Som Lianes, mener også Thorvaldsen at Darwin har rett angående mikroevolusjon. Darwin snakket om naturlig utvelgelse. Gjennom historien har de sterkeste overlevd, utviklet seg og tilpasset seg omgivelsene. Ett eksempel på mikroevolusjon er at endring i pelsfarge kan gi bedre kamuflasje, dermed bedre overlevelsessjanse. Origo mener derimot at naturlig seleksjon ikke er en god nok forklaring på makroevolusjon, altså utviklingen av nye organismer over tid, som for eksempel en art.

Darwins evolusjonsteori går ut på at alt liv stammer fra en enkel urcelle, hvorav Origo viser til en annen vitenskapsmann, Siegried Scherer som snakket om grunntyper. Man kan ha variasjoner innen de forskjellige grunntypene. «En grunntype kan være ulv som kan varieres i mange former for hunder og hyener, men grunntypen kan ikke utvikle seg til katter eller andre grunntyper». Også her har naturlig utvelgelse funnet sted, men ved det opprinnelige+ DNA-materialet. Ved Darwins teori har vi mutasjoner som skaper variasjon blant artene, variasjonene velges ut ved naturlig seleksjon og dermed oppstår nye versjoner innen DNA-materialets rammer.

Det kritiske spørsmål – et kjennetegn for vår tid

Verken Skaper eller Origo, avfeier Darwins’ evolusjonsteori. De ønsker å komme med alternative verdensbilder, som er forenlig med deres tro på én Gud. Begge vektlegger viktigheten av evolusjonsteorien, og ønsker på ingen måte å ekskludere denne fra egen lære eller fra skoleundervisningen. At en av seks nordmenn i dag stiller spørsmål ved evolusjonsteorien skyldes ikke nødvendigvis religion. Definisjonen brukt i Dagbladet plasserer omtrent alle som tror på en gud i kreasjonisme-kategorien, men som vi vet har evolusjonsteorien stor støtte i flere religiøse samfunn. Det finnes de som mener det å tro på Gud og evolusjon er forenlig.

Enkelte prioriterer å følge Guds ord, andre har funnet vitenskapelige funn som de mener er forenlig med deres tro på en Gud. Det finnes også de som har funnet troen på en Gud, eller en skaper gjennom vitenskapelige funn. Flere forskere og vitenskapsmenn som har publisert litteratur om ID har ansett seg selv som ateister. Som Thorvaldsen sier; «Det kritiske spørsmål er et kjennetegn for vår tid».

Er kreasjonisme og ID en trussel mot vitenskapen, eller bidrar de konstruktivt ved å sette spørsmålstegn ved etablerte sannheter?

Hva tenker du?

Se informasjonsvideoen nedenfor: Hvilke spørsmål ville en kreasjonist stilt en evolusjonsbiolog?

 

Religioner.no lenker:

 , , , , , , , , , ,