Aktuelt

Helge Lurås’ livssyn får ikke støtte

Kai Westergaard      |      03/04/2020

Ytringsfrihetsforbundet dannet av Helge Lurås blir ikke godkjent som livssyn av Fylkesmannen. – Forbundet framstår mer som et interessefellesskap, hevdes det i avslaget. 

Av Kai Erik Westergaard

– Mer enn to tusen personer har meldt seg inn i Ytringsfrihetsforbundet med den oppfatning at det er et livssyn, skriver Resett etter det ble offentliggjort at de ikke vil motta støtte.

Den oppfatningen er fylkesmannen uenig i. Ifølge avslaget fremstår Ytringsfrihetsforbundet (Yfo) mer som et interessefellesskap for personer med sammenfallende politiske synspunkter. Det var nettavisen som først skrev om saken.

Alle tros- og livssynssamfunn som er registrert hos fylkemannen kan søke om å motta økonomisk støtte på lik linje med det Den norske kirke får per medlem av kommunen. Det er som del av denne ordningen Yfo nå får beskjed om at de ikke hører hjemme, i avslaget står det også:

Forbundet framstår ikke som en organisasjon som «tar opp de mer sentrale spørsmål knyttet til menneskelivet» og synes heller ikke å bestå av medlemmer med «felles etisk grunnholdning» eller være «organisert rundt medlemmenes felles livssyn». Det presiseres tvert imot at forbundet er åpent for alle, uansett hvilket tros- eller livssyn de representerer.

I likhet med for eksempel Humanistforbundet, som er et registrert livssyn, åpner Yfo opp for medlemskap på tvers av tro- og livssyn.

– Som forventet

Helge Årsheim er forlagsredaktør for Universitetsforlaget og gjesteforsker ved Teologisk fakultet. Årsheim mener Fylkesmannens avgjørelse er som forventet og ser ut til å være i tråd med gjeldende fortolkning av regelverket.

Helge Årsheim.

– Hvilken relevant forskjell tror du ligger til grunn for at Yfo ikke blir godkjent, mens for eksempel Humanistforbundet som også åpner for medlemmer uavhengig av tro- og livssyn mottar støtte? 

– Jeg tror hovedforskjellen mellom Humanistforbundet og Yfo ligger i at førstnevnte, i likehet med Human-Etisk Forbund, er basert på et livssyn som er veletablert og anerkjent både internasjonalt og i Norge, og har vært det i en årrekke. Momentet med medlemskap uavhengig av tro og livssyn tror jeg er et nokså underordnet moment i vedtaket, det sentrale her er hva som kjennetegner et livssyn i rettslig forstand.

– Hva tenker du om kriteriene for å motta støtte?

– Kriteriene i gjeldende lovgivning er uheldige fordi de etablerer et skille mellom Den norske kirke, trossamfunn utenfor Dnk, og livssynsamfunn, som alle er regulert av hver sine lover, samtidig som alle landets innbyggere og organisasjoner skal nyte godt av den samme tros- og livssynsfriheten.

Årsheim trekker også frem at det i dagens lov er noen uheldige formuleringer, som at kun tros- og livssynssamfunn som ikke krenker «rett og sømd» kan motta støtte.

–Hovedproblemet har imidlertid vært selve saksbehandlingen – at det har vært de ulike fylkesmennene rundt omkring i landet som har fattet vedtak om registrering og tilskudd nokså uavhengig av hverandre, noe som har skapt en viss usikkerhet og gitt seg utslag i noen uheldige vedtak opp gjennom årene.

Årsheim legger til at de fleste av disse utfordringene ser ut til å adresseres i den nye loven for tros- og livssynssamfunn, men at det blir spennende å se hvordan det vil fungere å praksis.

På Resett opplyses det at de har kjent til avslaget siden tidlig mars, og at det er påklaget. I overskriften til Resetts artikkel om saken hevdes det at “Fylkesmannen diskriminerer Ytrringsfrihetsforbundets medlemmer“. Tiden vil vise om Yfo har bedre hell med seg etter at den nye tros- og livssynssamfunnloven er implementert.

Religioner.no Lenker:

Andre lenker: 

Forsidebilde er hentet fra Publicdomainvectors.org

 

 , , ,