Aktuelt

Når Facebook blir en slagmark

Ida Therese Johannessen      |      03/12/2012

Hvem liker å bli lurt – alle eller ingen? Skeptikere og alternativbransjen er uenige. Partene representerer to vidt forskjellige verdensbilder, to totalt ulike oppfatninger av virkeligheten. Ofte barker de sammen i heftige og i blant ufine diskusjoner på nettet.

Av Ida Therese Johannessen

Logoen til kampanjen Ingen liker å bli lurt

Logoen til kampanjen Ingen liker å bli lurt

Det hele startet med Human-Etisk forbunds (HEF) rekrutteringskampanje i 2011. For å rette oppmersomhet mot en mindre kjent side ved HEF, valgte de å kjøre kampanjen rundt temaet vitenskap og kritisk tenkning, et aspekt som er tydelig i HEFs humanistmanifest fra 2006, men som representerer en agenda det ikke tidligere har blitt lagt ressurser i å fremme. Kampanjen fikk navnet «Ingen liker å bli lurt» (ILÅBL), og beskriver seg selv som en: «kampanje mot klarsynte, alternativmedisinere, krystallhealere og andre som utnytter folks tvil, sorg og håp med grunnløse påstander». Kampanjen bestod av en nettside ved samme navn, videoer på YouTube, foredrag, og ikke minst: Facebook. Det var på Facebook det store slaget skulle komme til å stå.

Facebookgruppen tiltrakk seg «likes» i rasende tempo, og snart deltok engasjerte skeptikere i heftige debatter med like engasjerte alternative. De to gruppene skulle vise seg å være to uforenelige poler, olje og vann, skeptikere vs. alternative.

Debatten tilspisser seg

Selv om skeptikerne og de alternative er uenige om mye, kanskje det meste, er det enighet om at debatten på ILÅBL tidvis har kommet ut av kontroll. Kan det skyldes Facebook som medium? Torgrim Eggen, som selv frontet ILÅBL på YouTube, oppsummerer sin opplevelse av debatten i artikkelen «I skitstormen»  på humanist.no. Her forteller han at han gjennom debatten har lært om uante sider ved «krigføring» på Facebook. Facebooks manglende mulighet for organisering av kommentarer har ført til uendelige debatter, der de samme poengene gjentas, gang etter gang. Temaer blir aldri ferdigdebattert. Samtidig åpner Facebook for skitnere triks. Meningsmotstandere kan blokkeres, og fiktive profiler kan entre debatten. I et slikt miljø sitter harde ord løst.

Hjernen vår lurer oss hele tiden, og den trenger korreks

Noen uker inn i debatten tok nettsamfunnet Ildsjelen til motmæle, og kontret med nettsiden og facebookgruppen «Alle liker å bli lurt» (ALÅBL). ALÅBL fremstår som et humoristisk korrektiv til ensrettet vitenskapstro, og med henvisning til historiens motbeviste antakelser og paradigmer, vil den gjøre skeptikerne oppmerksomme på at de ikke bør være for skråsikre i sin sak.

Marit Simonsen, nestleder i foreningen Skepsis og organisasjons- og administrasjonskonsulent i Humanistisk Ungdom, er imidlertid skråsikker på en ting:

– Erfaring er det vi må legge til grunn for å kunne handle fornuftig, forklarer Simonsen.

Hun mener at: – Det finnes en objektiv virkelighet. Denne virkeligheten er det vi deler, og den kan og bør vi forholde oss til. Derfor bør vi bruke denne virkeligheten for det den er verdt, når vi skal forholde oss til hverandre i et samfunn.

Målet for skeptikerne blir å sikre at alle tar del i denne samme virkeligheten.

– Hjernen vår lurer oss hele tiden, og den trenger korreks. De alternative derimot, er ikke lette å overbevise.

Logoen til motkampanjen Alle liker å bli lurt

Logoen til motkampanjen Alle liker å bli lurt

Husrenser går til motangrep

Michael «Micke» Sundell, husrenser, trommereiser og deltaker i TvNorges «Jakten på den 6. sansen 2011», reagerte på kampanjen og sendte et åpent brev til HEF, der han ønsket svar på hvorfor HEF angrep alternativbransjen. Brevet, samt HEFs respons, kan leses her.

Responsen fra HEF tilfredstilte ikke Sundell:

«Etter lang tid og etter stort press fra både meg og mange andre, fikk jeg etterhvert et “svar”. Det vil si, jeg fikk ikke svar på noe som helst. Debattanter fra HEF sin side mener at jeg fikk et bra svar. Men verken jeg eller noen i den alternative leiren kan se noe som helst svar i det svaret jeg etterhvert fikk.»

Sundell er overrasket over at HEF angrep nettopp alternativbransjen:

«HEF har tidligere vært en stille organisasjon som har stått for at hvert individ skal ha rett til sitt eget livssyn. Med denne kampanjen ser det ut til at de har gått vekk fra dette, og heller vil overføre sitt eget livssyn til folk flest. HEF jobber hardt for å nå ut til allmennheten med sin ateisme.»

Ingen liker å få livssyn påtvunget og misjonert på seg av andre

Premisser for virkelighetsforståelse

Selv med ALÅBL på banen, var det ILÅBL som hadde satt agendaen, og det var her kampene fortsatte. Jostein Odland, konfirmasjonskoordinator ved Holistisk forbund, har vært aktiv i debatten, på den alternative siden. De to polene har ikke nærmet seg hverandre, og i følge Odland kan man:

– … gjerne være uenig om vitenskapelige fakta og så videre, men alternative og skeptikere er milevis fra å være enige om premissene for det vi diskuterer, og hvilken fløy av vitenskapen man skal lytte til.

Av denne grunn har de moderate aktørene fra begge sider, flyktet fra det Odland omtaler som den verbale geriljakrigen:

– …og det blir igjen en kjerne av litt fanatiske skeptikere og alternative. Det er disse som står igjen med oppmerksomheten.

Odland mener ILÅBL selv må ta ansvaret for dette:

– ILÅBL må bære noe av ansvaret for at de gikk etter strupen på alternativbevegelsen, da må de regne med kraftig polarisering. De har vært direkte på at de ikke ønsker noen dialog med alternativbevegelsen, men bekjempe alternativmedisinen. Da har de skremt bort de moderate kreftene, både blant skeptikere og alternative. Slik ILÅBL-aksjonen er utformet, bidro den til å skape en helt unødig skittstorm.

Odland tror likevel intensjonen bak kampanjen er god:

– Jeg tror dem på at de ønsker å bekjempe det de opplever som fullstendig udokumentert og tøvete innenfor alternativ medisin. Problemet er bare at alternative mennesker har en åpenhet for usynlige sammenhenger og usynlige virkningsmekanismer som sekulære humanister, og ateistiske skeptikere mener er oppspinn og overtro. Ateister og skeptikere har en tendens til å vektlegge vitenskapelige resultater fra en strengt materialistisk, reduksjonistisk og positivistisk vitenskap. Problemet er når man vil påtvinge et slikt vitenskapsyn på mennesker med åpenhet for usynlige sammenhenger. Da blir det konflikt. Ingen liker å få livssyn påtvunget og misjonert på seg av andre, og således er vitenskapelig skeptisisme ikke et livsyn som fenger mange av de som regner seg som alternative. Hvordan man forholder seg til egen helse, ønsker alternative mennesker skal være en individuell rettighet.

Marit Simonsen

Viktig å kritisere alternativbransjen

Marit Simonsen mener derimot at det er viktig å kritisere alternativbransjen fordi:

– Det er der vitenskap og kritisk tenking møter folks liv. Det er ikke viktig å vite hvordan mobiltelefonen virker, så lenge den virker, og du merker det fort hvis ikke den virker. Men når det gjelder folks liv og helse er det mye vanskeligere å avgjøre hva som virker og ikke virker.

Folket trenger derfor opplysning om vitenskapelige studier av alternativbransjen; – fordi det er så mye lettere å lure folk der.

– Det er problematisk at alternativ behandling er så utbredt som den er, fordi de skader så mange helt unødvendig. Det skjer at folk mister tiltroen til vanlig legevitenskap, fordi de har fått høre eller oppleve at noe annet virker. De slutter å stole på det systemet og snur seg mot et annet system, et system som har hjulpet dem med småplager. Når du da går tilbake med noe mer alvorlig, er ikke den alternative kvalifisert til å avgjøre hva slags behandling du trenger da, og heller ikke kvalifisert til å se om dette er et symptom som er alvorlig.

Simonsen er enig med Torgrim Eggen i at debatten på ILÅBL har utviklet seg til en skittstorm.

– Det er så mye navnekallinger og forenklinger. I følge Simonsen: – har de to polene et så komplett ulikt grunnsyn, at det blir umulig å komme forbi det. Da ender det med at debatten utvikler seg til stygge ord og urelevant skitkasting.

De to polene har komplett ulike virkelighetsoppfatninger. Mens skeptikerne forfekter en objektiv virkelighet, ser de alternative virkeligheten som subjektiv, en hver sannhet som relativ til personlig oppfatning.

– På grunn av den subjektive virkelighetsoppfatningen er det så lite kontroll med bransjen,» mener Simonsen. – Katten min er healer hvis jeg sier at den er det.

Simonsen mener denne troen på at alle har rett til sin egen sannhet, gjør alternativbransjen immun for kritikk innenfra. En alternativ vil ikke finne på å kritisere en annen alternativ. Så på ILÅBL er polene satt, og debatten er preget av det absolutte og gjensidig utelukkende oss mot dem.

Mot dialog?

Men kan debatten ta en dialogisk vending? I følge Jostein Odland er det ikke for sent å gå i dialog.

– Vi kan gjerne samarbeide om å fjerne svindel gjort med intensjon, sier han.

Marit Simonsen har heller ikke gitt opp håpet om dialog, men innrømmer at det er en lang vei igjen.

– Jeg håper det er rom for dialog. Med øvelse kan man forstå mer av grunnsynet, sier hun.- Likevel skal det vanskelig gjøres å forandre selve grunnholdningen, for dette er ikke noe som endres med argumenter.

De to motpolene står i sterk opposisjon til hverandre, men de begge inneholder nyanser av meninger – fra de ekstreme til de moderate. Den største utfordringen for dialog er nok den fundamentalt forskjellige måten de to leirene orienterer seg i verden på, og hva de anser som virkelighetens premisser.

Forsøk på tilnærming

Et avsluttende eksempel: Forrige onsdag postet ILÅBL en artikkel fra det alternative nettstedet Visjon, der Visjon rettet kritikk mot en alternativ konspirasjonsteori om HEF. Et forsøk fra begge sider om å anerkjenne «den andre». I skrivende stund har innlegget 88 kommentarer, etter at flere har blitt slettet av moderator. Kommentartråden startet med honnør til Jostein Odland, for et forsvar av HEF mot urettmessige påstander. I løpet av dagen utviklet kommentarene seg til en heftig diskusjon om vaksiner, som kulminerte i en debatt om hvem som kaller hvem for idiot.

Den massive kommentarstormen vitner om et fortsatt behov for debatt mellom partene, men med Facebooks tilrettelegging for skitne triks, i et landskap der krenkende kommentarer sitter løst, kan man spørre seg om ikke debatten hadde hatt godt av å flyttes til et mer nøytralt forum med mer kontrollerte rammer.

Hva med Religioner.no?

Religioner.no lenker:

Lenker:

 

 

 

 

 

 , , , , , , , , ,