Aktuelt

Vandalisme i åndelighetens navn

Hans Olav Arnesen      |      07/02/2014

Amatørarkeologen Sam Osmanagich hevder å ha oppdaget pyramider skapt av en teknologisk overlegen sivilisasjon. Ikke alle i det alternative miljøet lar seg begeistre. 

Av Hans Olav Arnesen

Halvard Hårklau

Halvard Hårklau

Bosnieren Sam Osmanogich betegner seg som pyramideekspert og arkeolog, og hevder å ha funnet en rekke gigantiske pyramider i hjemlandet Bosnia. Pyramidene er større enn Kheops-pyramiden, og i tillegg skal de utstråle energi og ha helbredende egenskaper.

Denne mandagen holdt Osmanogich foredrag på Litteraturhuset i Oslo foran en fullsatt og entusiastisk sal. Ikke alle innenfor det alternative miljøet er like begeistret. Halvard Hårklau, lederen for Senter for bevissthetsstudier, har fulgt nøye med på utgravningene og vært i kontakt med flere eksperter som på ulike vis har vært engasjert i prosjektet.

Osmanagich har ingen relevant vitenskapelig bakgrunn, selv om han har en doktorgrad i sosiologi fra universitetet i Sarajevo.

Vi har tatt en prat med Hårklau for å høre hvorfor han er skeptisk til det som i utgangspunktet høres ut som et alternativt drømmeprosjekt.

Sam Osmanagich og hans team av arkeologer graver pyramider i Bosnia. Hva er det egentlig de graver ut, tror du?

– Geologene er samstemte om at det er helt naturlige formasjoner. Det er heller ikke unikt at fjell har trekantede pyramidelignende flater. Alt dette er rimelig lett forklart i lys av den lokale geologien.

Hvordan kan det forklares helt spesifikt?

– Jeg er ikke geolog, så dette kan ikke bli helt nøyaktig. Det er en utpreget lagdeling med konglomerater og sandstein i området. Tektoniske prosesser, for eksempel. I forbindelse med  at åsene har hevet seg, bryter lagene opp i rektangulære steinblokker eller «heller» som kan minne om menneskeskapte strukturer. Et sterkt bevis på at det er naturlig er at bergartene har oppstått i grunt vann. Overflaten har spor av vannstrømmer, og man kan faktisk følge disse mønstrene fra steinblokk til steinblokk. Osmanagich mener at dette er støpt av en slags betong, men jeg kjenner ikke til noe bevis på dette. Geologer ser at dette er naturlige bergarter.

Er det forståelig at Osmanagich, og andre med ham, tolker disse fjellene som menneskeskapte pyramider?

– Ja, selvfølgelig. Det er jo spektakulære formasjoner. Sett fra visse vinkler kan de virke overbevisende. For et utrenet blikk kan det virke utrolig at naturen kan lage slike former.

Tror du ikke pyramidene kan ha helbredende kraft?

– Vel, da er vi inne på et helt annet felt. Hva folk opplever av helbredende krefter vil jeg ikke uttale meg om. Jeg respekterer at folk opplever det, slik andre gjør på tradisjonelle pilegrimsferder og lignende. Men selv om folk opplever en helsemessige effekt beviser ikke dette at det er menneskeskapte pyramider! Hva det er som etablerer et helligsted, eller et valfartssted, er selvfølgelig veldig interessant rent religionsvitenskapelig, men dette er uavhengig av hvorvidt det faktisk fantes en avansert glemt sivilisasjon.

Osmanagich hevder at menneskeheten utvikler seg i sykluser, fra primitive kulturer til avanserte, og tilbake igjen. Er dette noe du kjenner igjen fra andre deler av det alternative miljøet?

– Det er en gammel esoterisk forestilling, og vi kjenner det også fra Grekenland hvor Hesiod snakker om fire tidsaldere, og også fra de gamle Vediske tradisjonene  Vi kjenner det  fra Mdm. Blavatsky og teosofien, og fra Rudolf Steiners antroposofi. Det er en fascinerende forestilling, men det avgjørende må være hva arkeologi, historie og øvrig vitenskap finner frem til, fastslår Hårklau.

– Men Osmanagichhar jo så vidt jeg kan se tidligere operert i et alternativt landskap. Han har jo vært veldig interessert i teorien om mayakulturen og 2012. Osmanagich har ingen relevant vitenskapelig bakgrunn, selv om han har en doktorgrad i sosiologi fra universitetet i Sarajevo. Han er verken arkeolog eller antropolog. Han er forretningsmann med en doktorgrad i sosiologi.

Han  driver jo likevel med utgravninger. Stiller han seg ikke lagelig til for hugg dersom han ikke finner noe?

– Den siste fagarkeologen som var med på prosjektet, den britiske Andrew Lawler, sa opp i 2008. Han sluttet i protest på grunn av arbeidsforhold og fordi han opplevde at de vitenskapelig ansatte kun var med for å gi en PR-effekt, og for å gi et falskt inntrykk av at utgravningene var et forsvarlig vitenskapelig prosjekt. Geologer og arkeologer som var involvert de første årene sluttet etter relativt kort tid.  De følte de ble brukt, og ble iblant forsøkt presset til å gi uttalelser til pressen som det ikke var hold i. I dag er det ikke noen av dem som er engasjert i utgravningene, så vidt jeg vet, som har en faglig forsvarlig bakgrunn i arkeologi eller geologi.

Noen har sagt at dersom man stikker en spade i jorda på et hvilket som helst sted i Europa finner man ett eller annet. Tror du dette vil skje ved Bosnia-pyramidene?

– De gjør jo det. Det er jo gamle kulturlag her. Det er mye interessant, reell arkeologi i området. Men det passer ikke inn i tidsskjemaet til Osmanagich. Forhåpentligvis vil funnene bli tatt vare på, men det er det ingen som vet. Man finner genuine artefakter, men ingen vet hvor det blir av dem. Osmanagich hevder at denne pyramidebyggende kulturen er 30 000 år gammel. På bilder fra rapporten deres fra 2013 ser man artefakter de har funnet, men det ser ut som helt naturlige steiner med litt spesielle former. Jeg viste rapporten til en arkeolog som er spesialist i steinalderartefakter. Hun så akkurat det samme som meg.

Betyr det at Osmaganich i realiteten driver med vandalisering av bosniske forntidsminner?

– Dette ble det advart mot helt fra starten. For arkeologer fra Bosnia er dette en dyp tragedie, og de prøvde å stanse prosjektet. Det kan sammenlignes med om en arkeolog skulle spasere inn på en operasjonssal på et sykehus og utføre kirurgi. Det er vanskelig å vite hvor store skader som eventuelt har blitt gjort. Man har heldigvis ikke latt ham grave i de mest følsomme områdene forteller Hårklau.

– En annen fare er at skattejegere blir dratt til området og graver på egen hånd. Vi vet det finnes ytterst interessant områder som aldri har blitt gravd ut, og hvor Osmanagich ikke slipper til, men som skattejegere kan trekkes til.

Hvorfor godtar de lokale myndighetene dette?

Det er et et veldig godt spørsmål. I starten var det mye oppmerksomhet rundt dette. Noen politikere har forsøkt å bruke dette for å gi Bosnia noe å være stolte av historisk. Faren til Osmanagich har veldig gode politiske kontakter og det kan ha foregått en del politisk spill for å skaffe tillatelser, men støtten er ikke ubetinget. Det har likevel blitt kanalisert midler til prosjektet, mens alminnelig arkeologi og kulturminnevern ligger nokså brakk i Bosnia. For eksempel har Nasjonalmuseet måttet stenge på grunn av pengemangel, mens det fortsatt gis penger til Osmanagich

Dette høres ut som dårlige nyheter for alle dem som håper på at pyramidene skal kunne være en kilde til ren energi og ha helbredende krefter, eller?

– Ja, jeg vet ikke egentlig hvor mange som tror på dette. Det er mange som kommer på foredragene, men jeg har inntrykk av at han mister popularitet. I Bosnia har mange mistet interesse for dette.

Maria-visjonene i Medjugorje har tiltrukket seg mye turister og penger til denne delen av Bosnia. Kan det tenkes at de lokale styresmaktene ved pyramidene i Visoko har håpet på at det samme skulle skje der?

 Ja, mange hadde nok slike håp i starten om at dette skulle gi inntekter til regionen. Så vidt jeg har forstått har det ikke fått noen slik stor betydning.

Hårklau legger til:

– Jeg skal være forsiktig med å si at Osmanagich er en svindler; det er godt mulig han fortsatt selv tror det er pyramider der, men det er påfallende hvor mange usannheter han kommer med i sin PR-kampanje for prosjektet. Han hevder at fagfolk som kritiserer ham aldri har vært der selv. Det er ikke sant. Det er flere geologer og arkeologer som har vært der, og det er også mange ufaglærte som ikke lar seg overbevise, inkludert folk som har vært der på utgravninger.  Og han unnlater å nevne kritikk som er fremmet mot for eksempel forsøkene på datering, at mange av målingene av elektromagnetiske og akustiske forhold i beste fall fremstår som uortodokse i forhold til etablert vitenskap.

Denne krasse kritikken mot ekspertene som motsier ham minner litt om vår egen Thor Heyerdahl. Ser du noen likheter mellom Osmanagich og vår egen berømte amatørarkeolog?

– Det er jo en interessant sammenligning. Da jeg først hørte om prosjektet om pyramider i Bosnia synes jeg det var spennende. Som med Heyerdahl er jo dette en guttedrøm. Heyerdahl har også blitt kritisert med rette, men jeg vil ikke sammenligne dem direkte. Jeg tror nok Heyerdahl hadde mer å fare med, og hans teorier var uansett ikke på langt nær så spektakulære som Osmanagichs.

– La meg også legge til at selv om jeg ikke har vært der selv, har jeg kontakt med folk som har vært tett involvert, samt med folk som har fulgt prosjektet nøye og kritisk helt fra starten. Den som ønsker en detaljert gjennomgang kan se på websiden til Irna France. Hun mester bosnisk, og har derfor kunnet følge saken i bosniske media og studere rapportene som kun er utgitt på bosnisk. Hun har også en faglig relevant bagkrunn innen geologi.

Halvard Hårklau (Cand.Scient.biokjemi, NTNU) er daglig leder og kontaktperson for Senter for Bevissthetsstudier, en forening som har som formål å drive kurs, forskning, publisering og generelt opplysningsarbeid innen bevissthetsfilosofi og bevissthetspsykologi, med særlig vekt på transpersonlig psykologi. 

Han er under utdannelse i Holotropic Breathwork Transpersonal Training), og han er også sertifisert instruktør i oppmerksomhetstrening (Mindfulness Meditation). 

Han praktiserer Tai Chi og Qigong, og har årelang erfaring med meditasjon. Hans øvrige profesjonelle bakgrunn er innen kjemi, biokjemi og fysiologi (forskning og undervisning). 

Lenker: 

 

 , , , ,