Fra livssynssamfunnene

Adventist: Statsstøtten må ikke gå på bekostning av religionsfriheten

Uenighetens fellesskap      |      21/04/2018

Bør tros- og livssynssamfunn motta støtte fra staten? Hør hva syvendedagsadventistene mener om dette.

Av Hans Olav Arnesen

Spørsmålet om offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn er alt et aktuelt tema og vil trolig bli diskutert stadig hyppigere frem mot forslaget til ny lov om tros- og livssynssamfunn blir lagt frem våren 2018.

Hva mener Syvendedags Adventistkirken om dette?

Syvendedagsadventistene er i utgangspunktet skeptisk til samrøre mellom kirke og stat, men anerkjenner at det er lang tradisjon i Norge for å støtte ett trossamfunn: Den norske kirke.

Derfor er de åpne for at også andre trossamfunn mottar støtte, under betingelse av at staten ikke bruker den til å gripe inn på en måte som setter religionsfriheten i fare.

– Med utgangspunkt i likhetsprinsippet støtter Adventistkirken prinsippet om likebehandling av tros- og livssynssamfunn i form av offentlige tilskudd, men da under forutsetning av at religionsfriheten opprettholdes.

 

Opptaket er gjort av Syvendedags Adventistkirken i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

 

 , , , , ,