Fra livssynssamfunnene

Den norske kirke: Naturlig at staten bidrar til å bevare kirkens tusenårige arv

Uenighetens fellesskap      |      12/04/2018

Hvordan forholder Norges største trossamfunn seg til spørsmålet om statlig støtte til tros- og livssynssamfunn?

Av Hans Olav Arnesen, Kai Erik Westergaard og Oda Aksetøy

Den norske kirke har en helt spesiell rolle i Norges historie, og den nåværende modellen for støtte til tros- og livssynssamfunn er på mange måter bygget opp rundt behovene til landets suverent største trossamfunn.

Hvordan stiller Den norske kirke seg til spørsmålet om offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn?

Teolog Beate Fagerli mener det er viktig å støtte opp under tros- og livssynssamfunn generelt.

– Det at man kan utøve religionen sin fritt er en menneskerett, og det er et samfunnsanliggende å legge til rette for at det kan skje.

Den norske kirke har imidlertid også en særlig rolle som kulturarvforvalter, som Fagerli mener det er naturlig for staten å støtte. Ikke minst gjelder det alle de historiske kirkebyggene og deres inventar.

– Og det er naturlig at staten bidrar til å opprettholde denne arven.

 

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

 , , , ,