Hva mener vi om?

Hva mener ortodokse kristne, swedenborgianere, holister og åsatroende om abort?

religioner      |      26/10/2012

Vi har spurt ledere innenfor ortodoks kristendom, swedenborgianisme, åsatru og nyåndelighet hva de mener om abort.

Av Hans Olav Arnesen

Dømmer man etter de fleste norske medier er abort nærmest en ikke-sak. Hva angår mange trossamfunn er dette inntrykket svært misledende, men blant enkelte synes det å stemme. Innenfor åsatro overlater man beslutningen helt og fullt til dem det angår. Ortodokse kristne og swedenborgianere er derimot kritiske til abort, men uten å være fordømmende mot dem som alt har valgt en slik utgang på et svangerskap.

Gresk-ortodokses syn på abort

Vi har spurt Johannes Rolf Johansen ved Den ortodokse kirke om han vil dele et ortodokst kristent syn på abort med oss. Hva er egentlig Den ortodokse kirkes holdning til provosert abort?

– Vi er i prinsippet imot provosert abort, og regner det som synd og en form for drap.

Finnes det unntak hvor abort er akseptabelt? Eksempelvis blodskam eller voldtekt?

– Der hvor det er voldtekt eller incest inne i bildet vil man kunne akseptere det under visse forhold. I hvert enkelt tilfelle er dette et tema som er knyttet til skriftemål og den enkeltes situasjon. Vi er ikke så veldig raske med å gå ut med generelle uttalelser i slike spørsmål.

i noen tilfeller kan det være forståelig

Dersom en ung kvinne i en vanskelig situasjon kommer for å be om din velsignelse til å utføre en abort, hva blir ditt svar til henne?

– En velsignelse vil aldri komme på tale. Abort vil alltid være en form for synd, men i noen tilfeller kan det være forståelig og kanskje det beste alternativet. De aller fleste kommer likevel ikke på forhånd, men på etterskudd, når samvittigheten begynner å gnage, og de forstår hva de har vært involvert i. Ofte er det mye press fra andre, fra faren, eller familie, og argumenter som ikke holdbare, slik som økonomi og sosiale spørsmål som aldri kan være tilstrekkelig for å unnskylde abort.

Det virker som abort gradvis igjen er i ferd med å bli et tema i den norske offentligheten. Hva er grunnen til det? 

– Det er vel alltid slik at i kampens hete stiller man seg på en barrikade og identifiserer seg med en part, konfliktene har vært bitre og de abortvennlige har blitt identifisert med de progressive, fremtidsrettede og kvinnevennlige, og man har ikke vært villige til å ta inn over seg argumenter fra den andre siden, men når kampen har stilnet litt og det blir større rom for refleksjon begynner man å tenke, og flere røster kommer til syne. Det er en ganske naturlig justering. Det blir mer akseptabelt å ta inn over seg andre synspunkter.

det er opp til den enkelte å bestemme

Holistisk syn på abort

Hva med de nyåndelige? Vi har spurt leder for Holistisk forbund, Anne Ramberg-Mohn om hva hun mener om abort. Da vi spurte om Holistisk forbund hadde et offisielt standpunkt i abortspørsmålet fikk vi et nokså kort og kontant svar.

– Nei vi har ikke det. Vi fordømmer ikke dem som velger det eller reagerer ikke på at folk har gjort det. Jeg personlig er for selvbestemt abort. Jeg har inntrykk av at våre medlemmer mener at det er opp til den enkelte å bestemme.

Göran Appelgren er prest i Den nye kirken i både Stockholm og Oslo

Swedenborgiansk syn på abort

For swedenborgianere er ikke abort kun et etisk spørsmål. I deres kosmologiske forståelse finnes det ikke vanntette skott mellom vår verden og det hinsidige. Avslutter man et liv i vår verden vil det dermed påvirke den åndelige verden, noe som igjen får konsekvenser her, ihvertfall dersom sjelen tar bolig i fosteret alt ved unnfangelsen, noe det hersker en viss usikkerhet om. Vi har spurt Göran Appelgren ved Den nye kirken om hans syn på abort, og hvorvidt man kan gjøre unntak i tilfeller som incest og voldtekt?

– Jeg får ofte besøk av gymnasiaster, iblant yngre elever, og de har visse standardspørsmål som går igjen. På dette spørsmålet – som på mye annet – er mitt standardsvar: ”Helst ikke!”, samt en henvisning til de ti bud. Ellers kunne jeg si blankt nei, og siden gjøre unntak for dine to eksempler (incest og voldtekt), forklarer Appelgren.

– Jeg bruker også si – spesielt om det er kvinnelige elever – at ingen kvinne forblir uberørt av en abort. Det kommer til å følge henne hele livet uansett hvor mye hun prøver å overbevise seg om at det er tillatt ifølge loven, oppmuntret av ulike filosofiske tanker rundt saken. Min anbefaling er å føde barnet og adoptere det bort. Jeg tror den emosjonelle smerten blir mindre av det enn av å utføre en abort, og det er mange barnløse som gjerne tar imot et barn fra fødselen, sier Appelgren.

– En ledende tanke i Den nye kirken er at ”det endelige målet med skapelsen er en himmel fra menneskeslekten (Det guddommelige forsynet: 323). Altså, alle engler har vært mennesker, og jo flere engler desto bedre blir det, både der og her. Her fordi himmelen virker inn på oss. ”All fullkommenhet i himlene øker nemlig alt etter antallet engler. Årsaken til at fullkommenheten i himlene øker alt etter antallet engler skyldes at alle der har ett og samme mål, og at alle utelukkende har dette mål for øynene (Himmel og helvete: 418).

den evige sjelen begynner med fødselen

– Et annet spørsmål i sammenhengen, som dreier seg om hvor ille det er å utføre abort, har å gjøre med når det evige livet begynner. Spørsmålet er om den evige sjelen forenes med fosteret, eller først i og med fødselen. Dersom den evige sjelen begynner ved fødselen, det vil si når mennesket trekker sitt første åndedrag, minskes ikke antallet engler. Meningene er delte, men jeg tror de fleste innenfor Den nye kirken mener at den evige sjelen begynner med fødselen, forteller Appelgren.

– Jeg kan kanskje også si at vi ikke henviser noen til helvete om de likevel skulle ta abort. Kirken, prestene, lærere og forsamlingsmedlemmer følger sin samvittighet. Det finnes ingen kirketukt hos oss.

Åsatroendes syn på abort
Hva med norske paganister? Våre norrøne forfedre satte ut barn for å dø, hva mener deres moderne arvtagere om abort? Det norske fellesskapet av åsatroende kaller seg Bifrost, oppkalt etter broen som knyttet menneskets og gudenes verden sammen, og som ble voktet av guden Heimdal. Harald Eilertsen ved Bifrost kan fortelle at som organisasjon har de ikke noe felles standpunkt i slike spørsmål. Istedet henviser han til deres nettside hvor det står en uttalelse som dekker verdispørsmål som aktiv dødshjelp, stamcelleforskning og abort.
 
– Bifrost har ikke noe standpunkt til disse spørsmålene. Det er det enkelte medlems ansvar å handle i overenstemmelse med egne verdier og ikke minst stå for sine handlinger og leve med konsekvensene av de valg man tar.


 

Religioner.no lenker:

Lenker: 

 , , , , , , , ,