Hva mener vi om?

Vi har ikke mange aborter

Hans Olav Arnesen      |      29/10/2012

Det er ikke lett å finne religiøse aborttilhengere. Enda vanskeligere er det å få dem til å begrunne sitt standpunkt. Dagens abortlov oppstod likevel ikke av seg selv, og det finnes naturligvis argumenter for selvbestemt abort. Vi har derfor bedt leder for organisasjonen Sex og politikk, Solveig Hokstad, forklare oss hvorfor hun ser på abort som en ukrenkelig kvinnerettighet?

Solveig Hokstad er er leder i foreningen Sex og politikk som driver både indre- og ytremisjon for kvinners reproduktive rettigheter

Solveig Hokstad er leder for organisasjonen Sex og politikk. De arbeider for å sikre det de kaller kvinners reproduktive rettigheter, både i Norge og utlandet. Inkludert i disse rettighetene inngår kvinners frihet til ikke å reprodusere seg, enten ved hjelp av prevensjonsmidler, eller gjennom provosert abort. For Hokstad er kvinners rett til å avgjøre svangerskapets utgang like selvfølgelig som fosterets rett til liv er det for mange religiøse mennesker. Men hvorfor er det så viktig å kjempe for kvinners rett til abort også utenfor Norges grenser?

– Det er like viktig å kjempe for kvinners rett til å bestemme over egen kropp i andre land, som det var å kjempe for dette i Norge. Kvinnekropper er like overalt. De er enda mer utsatt enn norske kvinners kropper på 70- tallet. I visse samfunn, hvor man finner eksempelvis barneekteskap og ungdomsekteskap, er jenter mer utsatt for skader under svangerskap eller fødsler.

Vi har ikke så mange aborter.

– Normativt og kulturelt sett er det viktig å jobbe med holdningsendringer. Sex og Politikk har ingen prosjekter i utlandet selv, men vi har mange samarbeidspartnere. Vi er en del av International Planned Parenthood Federation, som er verdens største sammenslutning av organisasjoner for seksuelle og reproduktive rettigheter. Vi er en veldig stor familie av organisasjoner. Noen av medlemsorganisasjonene har store programmer nasjonalt, andre også internasjonalt. Noen Nord-baserte medlemsorganisasjoner har programmer i Sør. Vi i Sex og Politikk jobber politisk, og snakker med andre som jobber i frivillige organisasjoner, med stortingspolitikere, og med statlige organisasjoner som for eksempel Norad og UD. Kunnskapsbasert, normkritisk og grundig seksualundervisning er en prioritert sak, men arbeidet for trygge og lovlige aborter er også en viktig del av jobben vår. Det er viktig å sørge for at ikke abort blir glemt som en del av helsetilbudet til kvinner. I land hvor abort er forbudt foretas det likevel aborter, og man kan sette likhetstegn mellom ulovlig og utrygg, og skadelig, om ikke dødelig.

Hvorfor har vi så mange aborter i et rikt land som Norge?

– Vi har ikke så mange aborter. Tallet kan høres høyt ut, men hvis man ser på antall kvinner i reproduktiv alder som er seksuelt aktive, og man beregner statistisk feilmargin i prevensjonssikkerhet, er antallet aborter ganske nær feilmargintallet. Det var i hvert fall tilfellet for noen år siden før de nyeste og tryggeste formene for prevensjon kom på markedet, for eksempel langtidsvirkende hormonelle preparater som p-stav.

Vi har vårt eget, enkle, lille menneskeliv å råde over.

– Aborttallene har også holdt seg jevnt stabile etter at loven om selvbestemt abort ble vedtatt på 70- tallet. Det ville vært interessant å se abortraten målt opp mot nye oversikter over antallet fertile kvinner i dag. I Norge, med økende folketall, må det være flere fertile, seksuelt aktive kvinner i Norge i dag enn for, la oss si 10 år siden? Uten at det har slått ut på abortraten. Det må jo bety at kvinner i Norge er ansvarlige, og bruker prevensjon, og unngår aborterfaringer. Når det er sagt er det fortsatt mye å gjøre for å få opp bruken av trygge og sikre prevensjonsmetoder, spesielt i grupper der man ser at abortraten er høyest. Men uansett er abort en bra løsning på et problem når det ikke er noen annen løsning.

Er det uproblematisk med selekterte aborter av jentefostre?

– Det er jo en kjempestor utfordring som det må jobbes normativt med i samfunnet. Kvinner som velger bort fostre på grunnlag av kjønn har også rett til å bestemme over svangerskapet sitt. Dersom svangerskapet er ønsket og kvinnen ser frem til barnet, er dette noe annet enn selvbestemt abort der svangerskapet er uønsket, eller til fare for kvinnens liv og helse. Det man må arbeide med er holdningene som gjør at de treffer det valget. Jenter, og kvinner, er utsatt for så mange overgrep av mange kulturelle årsaker. Ta eksempler fra Norge, kvinner er svært sårbare i partnerskap. Gutte- og jentekroppen skal ha lik verdi. Det er ikke kvinner som skal bære ansvaret alene for at samfunnet er råttent. Vi har vårt eget, enkle, lille menneskeliv å råde over.

Selektiv abort er vanskelig, men om man skal nekte alle kvinner i India abort, kanskje middelklassen mer enn de fattige… Det blir helt rart å forby noen kvinner denne muligheten. Det skal være en rett til å utføre abort uansett grunn, så må vi jobbe normkritisk med hvorfor aborter av jentefostre skjer. Det er ikke hver enkelt kvinne som kan ta ansvaret for grusomme, strukturelle ting. Kvinner må ha rett til å velge, men de må vite hvorfor de velger. Viktig i denne sammenheng er at jenter og kvinner må få mulighet til kunnskap, til deltagelse i politikk og i samfunnsliv, og på den måten ha mulighet til å øve innflytelse over eget liv og fellesskapet.

Skjønner du at noen mener at kvinner ikke bør ha eneretten på å bestemme om et foster skal leve eller dø?

– Jeg kjemper for rettighetene til det fødte liv. Det er galt å nekte kvinner tilgang på trygge og lovlige aborter når kvinnen trenger det. Jeg kan til en viss grad forstå motargumenter, men de som nekter kvinnen abort må selv argumentere for standpunktet sitt, jeg kan ikke svare for dem.

Det er ikke science fiction at jenter som har blitt gravide gjennom incest, eller etter voldtekter, mister rettigheten til svangerskapsavbrudd.

Er det greit at man aborterer bort psykisk utviklingshemmede- eller multihandikappede barn?

– Jeg trekker paralleller her med kjønnsselektiv abort. Vi må jobbe for et mer inkluderende samfunn. Og vi bør ha plass til alle slags mennesker. Kvinnen skal uansett ha rett til selv å bestemme over egen kropp og eget svangerskap. Det blir helt merkelig…abortmotstanderne må spille på følelser. De sender et psykisk utviklingshemmet barn foran seg og sier ”er ikke dette barnet verdt noe?” Er det bedre å abortere et friskt foster da? Internasjonalt skjer det mye. Mange land strammer inn abortrettighetene, og motkreftene kommer i mange former. Også i budskapet om at samfunnet er så hardt og kaldt; ”vi tillater ikke noen former for avvik eller tegn på svakhet”.  Det er ikke science fiction at jenter som har blitt gravide gjennom incest, eller etter voldtekter, mister rettigheten til svangerskapsavbrudd. Er ikke det tegn på et kaldt og hardt samfunn vet ikke jeg.  Kampen om abortrettigheter er alltid ulmende, også her hjemme, men ikke alle flagger synspunktene sine åpent. I Europa er det strømninger nå, der gammelt adelskap allierer seg med religiøse – og konservative miljøer for å stramme inn kvinners rettigheter over egen kropp.

Er det ønskelig å redusere aborttallene, og hva bør man i så fall gjøre for å få det til? Eller er det likegyldig hvor mange aborter som utføres?

– Det er ikke likegyldig. Det er mye god helse å hente i god prevensjon. Det er mye god sex å hente i god prevensjon, og trygg og sikker sex er god helse. Sex blir bedre med prevensjon, det er min erfaring etter mange års arbeid med unge jenter og gutter om seksualitet. Trygge rammer for seksualitet, god og kunnskapsbasert seksualundervisning, god tilgang på sikre prevensjonsmetoder, og spesielle tiltak for sårbare grupper som er ekstra utsatt for generell uhelse er viktige tiltak. Det er trygt med abort i Norge, men en aborterfaring er ikke en erfaring man skal “løpe” etter. Kan man unngå abort, på samme måte som man bør unngå og forebygge andre helseutfordringer, så bør man forsøke å unngå det.

Hva med abortkritiske holdninger blant religiøse mennesker? Tror du de er med på å skape belastninger for dem som velger å ta abort?

– Ja, absolutt. Skamleverandører er med på å gjøre disse erfaringene stumme, det finnes nesten ikke stemmer som forteller om personlige erfaringer med abort i Norge. Det sier noe om hvor skambelagt dette er. Og skam er alltid potensielt skadelig for helse og velvære. Men det er jo deres rett å fremme disse synspunktene, og da blir det vår jobb å behandle konsekvensene av disse holdningene, men også å møte dem med våre argumenter, og våre holdninger. De eier ikke dilemmaets etiske og normative sider. Nå har jeg møtte kvinner med kritiske holdninger til abort, men så har de selv kommet i den situasjonen: ”jeg er jo egentlig i mot det, men nå…”. Det er ikke alltid så lett å være prinsippfast når det kommer til stykket, og det er ofte forskjell på liv og lære. Disse kvinnene kan ha det tungt.

(…) fostrene klarer seg jo ikke utenfor mors liv

 Hvis du skal sette deg inn i mange religiøse menneskers holdning om at livet begynner ved unnfangelsen, forstår du hvorfor de har et behov for å kjempe mot abort?

– Jeg har ikke problemer med det. Trekker man inn debatten om retten til liv fra unnfangelse blir det et filosofisk spørsmål. Det blir en helt annet debatt. Fostrene klarer seg jo ikke utenfor mors liv – ikke sant? Det er ikke et selvstendig liv, og uansett: kvinner har rett til å ta abort. Jeg har ikke problemer med at folk sier det de mener, eller kjemper for det de tror på. De har jo også sterke krefter med seg. I internasjonale fora, hvor vi forsøker å ha en stemme, er disse stemmene de sterkeste. I hvertfall har de store økonomiske ressurser til å kjempe for synspunktene sine, og et utrolig profesjonelt apparat. Nettopp derfor er det meningsfylt for oss å fortsette arbeidet for kvinners rett til trygge og sikre aborter. Vi vet at kvinner tar abort, at kvinner blir kvestet og dør hvert år på grunn av utrygge og farlige aborter. Vi vil at disse kvinnene skal leve, fortsette å bidra i samfunnet de er en del av, fortsette å være søstre, kolleger, og mødre til de barna de allerede har. Kvinner er en stor ressurs for samfunnet, de fortjener bedre enn å bli nektet adgang til nødvendige helsetjenester.

Religioner.no lenker: 

Lenker: 

 , , ,