HistorieNettsiden Religioner.no har eksistert siden 2010. Da ble den drevet av den ideelle foreningen Religioner.no, som sprang ut av studentmiljøet ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. I 2012 ble det ideelle aksjeselskapet Religioner.no AS etablert, og en ny nettside opprettet.

Religioner.no var et privat initiativ, og i motsetning til svært mange andre fagpressemedier er ikke Religioner.no tilknyttet noen moderorganisasjon. Det har imidlertid alltid vært et bånd mellom Religioner.no og IKOS gjennom vedtektene, som slår fast at et medlem fra Fagutvalget for religionshistorie til enhver tid skal være representert i styret. Og i 2017 inngikk Religioner.no og Religionsvitenskap ved IKOS en avtale om formidling av forskningen på instituttet.

Religioner.no mottar ingen fast støtte fra det offentlige. Med unntak av ett bidrag fra den private stiftelsen Fritt Ord i 2016 (på kroner ett hundre tusen) og ett bidrag fra OXLO- Enhet for mangfold og integrering i Oslo kommune i 2018 (på kroner to hundre tusen), har Religioner.no ikke mottatt noen form for ekstern finansiering, og drives gjennom frivillig innsats fra en lang rekke bidragsytere, hovedsaklig, men ikke utelukkende, fra det religionsfaglige miljøet. Driftsutgifter har blitt dekket gjennom blant annet produksjon og salg av video- og tekstinnhold for andre organisasjoner, annonsesalg, samt enkeltstående bidrag fra samarbeidspartnere i forbindelse med konkrete formidlingsprosjekter.

Det finnes per dags dato ingen betalte heltidsstillinger i Religioner.no.

I 2016 var Religioner.no en av initiativtagerne til Uenighetens fellesskap-prosjektet. Religioner.no har stått for utforming av spørsmål, organisering av prosjektet, filming, redigering og den digitale presentasjonen av materialet. 36 ulike tros- og livssynssamfunn har bidratt med innholdet. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) var en annen initiativtager som fremfor alt har bidratt med rekrutteringsarbeidet, samt vært med å dele på utgiftene til nettløsningen. En bokhandel i Oslo, Eldorado, var også blant initiativtagerne og bidro med midler i den innledende fasen.

UF-prosjektet innebar en dreining fra rent tekstinnhold til en overvekt av videoinnhold. Da redaksjonen ble nødt til å tilegne seg kompetanse på filming og redigering av videoinnhold, samt forpliktet seg til å gjennomføre et prosjekt av denne størrelsen, med tusentalls videoer, medførte det nødvendigvis at det ble produsert mer videoinnhold også innenfor livssynsjournalistikken og forskningsformidlingen. Denne vendingen er imidlertid kun et resultat av redaksjonens begrensede kapasitet. Det er et uttalt mål å prioritere tekst like høyt som video, straks kapasiteten tillater det.

 

 

 

Comments are closed.