Få din egen Religioner-konto på få sekunder

No Responses

 1. lise monica vestøl says:

  september 10th, 2012 at 18:31 (#)

  synes dette var meget interessant lesning! Gleder meg til den nye utgaven kommer ut 🙂

 2. Hans Olav Arnesen says:

  september 18th, 2012 at 15:06 (#)

  Av Odysseen?

 3. admin says:

  september 17th, 2012 at 17:34 (#)

  rating test

 4. Morten Horn says:

  september 17th, 2012 at 23:51 (#)

  Takk for interessant artikkel, som dekker mange sider av dødshjelpsspørsmålet. Men – det blir egentlig kunstig å sette opp dette som et livssynsspørsmål der de kristne er “mot” og de humanistiske er “for” aktiv dødshjelp.
  Som kjent stiller omlag 70 % av nordmenn seg positivt til aktiv dødshjelp i spørreundersøkelser – og en stor andel av disse er folk som vanligvis rubriserer seg som kristne. Det finnes også “praktiserende” kristne som er for aktiv dødshjelp.
  Tilsvarende er det ingen klar link mellom humanetikk (som er mitt livssyn) og et standpunkt FOR aktiv dødshjelp. Humanetikken er et ikke-dogmatisk livssyn som ikke gir bastante svar på kompliserte spørsmål. Det er nok slik at mange humanister begrunner sitt “ja”-standpunkt ut fra sitt humanetiske ståsted, men på samme vis springer mitt eget “nei” ut fra det samme livssynet.

  Jeg har ellers noen kommentarer til punkter i artikkelen:

  1. Vedr. “locked-in syndrom” – dette er selve den medisinske betegnelsen på Tony Nicklinson.

  2. Paradokset med Nicklinson er at han nettopp IKKE var autonom – tvert om var han totalt avhengig av andre menneskers hjelp for alle gjøremål. Det var nettopp autonomi-tapet som var hans største lidelse og smerte.

  3. Det er viktig å være klar over at Nicklinson neppe døde gjennom å sulte seg i hjel. Han fikk en alvorlig psykisk knekk da han tapte rettssaken, og noen dager senere pådro han seg en såkalt aspirasjonspneumoni (en lungebetennelse), som man (i tråd med vanlig behandlingsbegrensning slik vi gjør det i Norge) unnlot å behandle med antibiotika. Han døde slik en relativt fredfull død, og han fikk dø i fred.

  4. Et klart flertall av leger – ganske uavhengig av livssyn – er mot legalisering av aktiv dødshjelp. Dette har derfor lite eller ingenting med kristelige leger å gjøre – selv om min gode kollega Olav Fredheim har mange gode argumenter som også ikke-kristne bør lytte til.

  5. Kjeldstadli påstår at 5-10 % av døende har intraktable smerter, underforstått at kun aktiv dødshjelp kan løse deres situasjon. Hvor kommer tallene fra? Dette stemmer ikke med erfaringen til de som jobber med døende pasienter – dvs., forutsatt at pasientene får det som er god palliativ behandling.

  6. Den internasjonale humanistrørsla – har faktisk ikke helt konkret gått inn for aktiv dødshjelp. Leser man vedtaksteksten fra Bombay ser man at den også omhandler det som i Norge er helt legitimt og normalt, nemlig “passiv dødshjelp” eller behandlingsbegrensning.

  7. Kjeldstadlis påstand om at det er lettere å bearbeide sorg ved barmhjertighetsdrap er omstridt – og ganske vanskelig å forske på. Men like viktig: mener vi virkelig at alvorlig syke mennesker bør velge aktiv dødshjelp slik at det skal bli lettere for de etterlatte? Er det av hensyn til den syke, eller hans pårørende, vi skal åpne for å hjelpe den syke med selvmord?

  8. Det er feil å si at (i faktaboksen) at eutanasi avlaster smerte – det tar livet av pasienten. Døde mennesker har ikke mindre smerte enn levende – de har ingen følelse overhodet. Når vi gir eutanasi avslutter vi alle pasientens opplevelser, både gode og onde.

 5. Hans Olav Arnesen says:

  september 18th, 2012 at 15:01 (#)

  Det er noen veldig gode innvendinger og påpekninger du kommer med her. Ikke minst om Niclinsons død, og faktaboksens påstand om at eutanasi “avlaster smerte”. En bedre formulering ville vært: “gjør slutt på smerter”. Ellers burde det kanskje kommet frem at Human-Etisk forbund ikke har tatt stilling til dette spørsmålet, og at mange også er imot. Men det er likevel slik at det er svært få andre livssyn som kan skilte med profilerte tilhengere av aktiv dødshjelp. Holistisk forbund kommer kanskje nærmest med å si at det må være opp til den enkelte og at de ikke vil fordømme et slikt valg. Én tolkning av artikkelen kan derfor likegodt være at det er et bredt spenn av synspunkter blant humanetikere, og at de står friere enn andre til å flagge sitt private ståsted.

 6. erlinglorentzen says:

  september 18th, 2012 at 16:48 (#)

  Takk for fin tilbakemelding.
  Litt av poenget med artikkelen var å sjå nærmare
  på eutanasi i eit livssynsperspektiv.
  Både Fredheim og Kjeldstadli drøftar sine syn på
  eutanasi og korleis desse standpunkta resonnerer
  med deira personlege tru – men det blir ikkje her hevda
  at denne trua tvingar dei til å meine det eine eller det andre.
  F.eks når Kjelstadli seier at han er for eutanasi fordi
  “Som humanist vil eg ha styring på livet mitt sjølv”,
  snakkar han på vegne av seg sjølv og ikkje humanistar generelt.

 7. Morten Horn says:

  september 18th, 2012 at 23:21 (#)

  Takk for svarene!

  Poenget mitt var vel helst å understreke dette at religions-livssyns-perspektivet er OVERkommunisert i dødshjelpsdebatten – selv om jeg er enig i at denne artikkelen viser at også religion og livssyn kan gi ett relevant perspektiv.
  Men altså, i det generelle ordskiftet omkring aktiv dødshjelp fokuseres det av mange mye på det religiøse og de religiøst funderte argumentene – mens mitt poeng er at disse argumentene betyr relativt lite for at aktiv dødshjelp fortsatt er forbudt i Norge.

  Ett eksempel er Gun Hild Lems innlegg i Aftenposten: http://www.aftenposten.no/meninger/Verdighet-ved-livets-slutt-6747222.html
  der hun skriver: “Assistert suicid, eller aktiv dødshjelp, ser ut til å være siste felt der vi lar religiøs mangel på argumenter bestemme lovgivningen.”
  Én ting er at jeg ikke er helt sikker på syntaksen her, men jeg tror Lem mener at det er religiøse argumenter som bestemmer lovgivningen, og at det mangler andre (f.eks. humanistiske) argumenter for å opprettholde forbudet mot aktiv dødshjelp.

  Dersom denne lesningen av Lems innlegg er riktig (i tillegg til en lang rekke andre uttalelser av folk som deltar i dødshjelpsdebatten) bygger det på en misforståelse: Det er nettopp de humanistiske, ikke-religiøse argumentene som utgjør den fremste barrieren mot å legalisere aktiv dødshjelp.

  Dersom det bare var religiøse argumenter mot legalisering, da ville saken være nokså grei: Vi har i Norge et ganske trygt flertall som mener at religion ikke bør ha en særlig dominerende rolle i å styre våre liv og våre lover. Ta bare alle de (for “kristenfolket”) tapte sakene med abort, bioteknologi, kvinnelige prester, ulike spørsmål knyttet til homofili, dans på helligdager og you name it. For mange av oss sekulære er det nesten et selvstendig poeng å endre noe, hvis det kan terge de kristne!

  Ellers veldig enig med disse punktene Hans Olav Arnesen trekker fram: Noe av det spesielle ved humanetikken er jo nettopp dette at enhver humanetiker står fritt til å tolke humanetikken nærmest dit han/hun vil. Dette kunne man se som en svakhet – dersom man søker et livssyn som gir absolutte, dogmatiske svar. Men jeg ser det som en styrke – nettopp fordi jeg søker et livssyn som ikke lar seg misbruke i skråsikkerhetens navn.

  Det er på en måte derfor jeg mener det ville være et slags paradoks dersom Human-Etisk Forbund skulle “vedta” én spesiell holdning til aktiv dødshjelp (f.eks. “ja”): Det er etter mitt syn litt i strid med hele humanetikken å vedta slike enkle ja-nei holdninger til kompliserte spørsmål. Slik jeg ser det kan i stedet humanetikken bidra med verdier som kan forme ens private syn på dødshjelp, og den stimulerer til drøfting og kritisk gransking av argumenter for/mot, slik at en kan komme fram til det syn som er mest i tråd med ens egne verdier.

  Så – min kommentar må på et vis leses på bakgrunn av et dødshjelps-ordskifte der jeg mener at religion/livssyn har fått en urettmessig stor plass, og der endel argumenter feilklassifiseres som religiøse (og dermed lett forkastes f.eks. av ikke-religiøse).

 8. Morten Horn says:

  september 18th, 2012 at 23:36 (#)

  Hm, nå etterpå kom jeg på et eksempel til! Det hevdes ofte at motstanden mot aktiv dødshjelp er religiøst fundert og bygger på en oppfatning om at “livet er hellig og ukrenkelig”, “gitt oss av Gud” etc. Dette framstilles som religiøse argumenter, på et vis forståelig nok, fordi man kan omtrent finne bibelvers som sier dette ordrett (bl.a. på verdidebatt.no kan man ofte finne utsagn og bibelsitater som går på dette, er min erfaring).

  Jeg skjønner det jo – ord som “hellig” gir jo nettopp en assosiasjon til det religiøse. For meg som humanetiker er det strengt tatt ingenting som er “hellig”, i hvert fall ikke i vanlig forstand av ordet. Men når det er sagt: Livet er jo “hellig”, også for meg som humanetiker, SELV OM jeg mener at livet bare er et resultat av tilfeldig sammensmeltning av egg- og sædcelle, molekylers samhandling, biokjemiske prosesser etc etc.
  Altså, jeg kan godt ha en slik naturvitenskapelig holdning til livet og tilværelsen – og samtidig ha en respekt for eget og andre menneskers liv som inneholder de alle fleste elementene som en kristen ville benevnt som “hellig” – dog med unntak av selve biten med Gud osv.

  Når man sier at “kristne er mot dødshjelp fordi de mener livet er hellig” – så fristes jeg til å spørre: Mener ikke også humanister at livet er “hellig”, eller at et menneskeliv står i en særstilling som gjør det annerledes enn de fleste andre livsformer? Mener humanister at det å ta et menneskeliv er noe uproblematisk, ettersom det ikke finnes noe “hellig” for oss?

  Selvfølgelig ikke. Også for oss humanetikere er det noe helt særskilt med menneskelivet, vi føler den samme ærefrykt når en kvinne føder et barn, vi blir like tankefulle og berørte når vi blir vitne til at et menneske trekker sitt siste sukk. Det skapes derfor en slags falsk dikotomi, når man bruker argumentet om livets hellighet og ukrenkelighet.

  De færreste av de som mener at livet kan “krenkes” gjennom å utføre aktiv dødshjelp mener at det er “greit” å ta liv, de fleste som uttaler seg om dette mener det handler om en ekstrem handling, et unntak fra regelen om ikke å ta liv. Samtidig tror jeg at selv mange dypt kristne mennesker vil kunne si seg enig i at det eksisterer noen ekstremsituasjoner (et klassisk eksempel er flyveren som ser sin kamerat brennes opp levende, fastklemt i et flyvrak på vidda) der det å ta liv (barmhjertighetsdrap) blir om ikke et moralsk imperativ, så i hvert fall en akseptabel utvei i en horribel, uløselig situasjon. Eller om de ikke vil “si” dette – så kan det tenkes at de ville handlet slik likevel, om de sto der ved flyvraket.
  Forskjellen, om det er noen, består mer i nøyaktig hvilke situasjoner dette ville slå inn for oss, hvilke “kriterier” vi ville legge til grunn for vår avgjørelse, hvilken “terskelverdi” vi måtte overstige før vi sa oss villig til å utføre barmhjertighetsdrapet. Men dette er i stor grad mer et spørsmål om gradforskjeller, mer enn en fundamentalt ulik holdning.

 9. Morten Horn says:

  september 18th, 2012 at 23:50 (#)

  Huff, nå ble det mange tanker på en gang her. Et siste eksempel på det jeg mener:
  Mange humanetikere fokuserer veldig på menneskets autonomi, som begrunnelse for at de er tilhengere av aktiv dødshjelp. Men – det å dyrke og ville styrke menneskets autonomi er jo ikke noe bare humanetikere, eller bare dødshjelpstilhengere, er for. Nesten alle vil slutte seg til dette edle målet, uavhengig av religion og livssyn.

  Når jeg (og mange andre) er skeptisk til å legalisere aktiv dødshjelp begrunnes det nettopp MED ønsket om å beskytte pasientenes autonomi. For de personene det typisk er snakk om, det er pasienter som er sterkt avhengige av andres hjelp og godvilje, som har sterkt redusert evne til å styre eget liv og hverdag, som ofte har redusert styring over sin egen kognisjon (pga. medikamenteffekter, sykdomspåvirkning på hjernen, sterke symptomer som svekker muligheten til å tenke klart og rolig). Dette er personer som ikke bare FØLER at de ligger andre til last – de utgjør helt reelt en stor byrde for sine pårørende og samfunnet forøvrig, og de kan lett se det.
  Motargumentet mot å legalisere aktiv dødshjelp går bl.a. på at det å etablere en slik mulighet, et slikt “tilbud”, ville innebære et signal til disse pasientene om at det både er mulig og på et vis “til alles beste” om de velger denne utveien, og at de på dette viset kan bli utsatt for et subtilt press om å velge en framskutt død som ikke egentlig var det de mest ønsket seg.

  Som et slags bi-argument er også vi leger skeptiske til å legalisere eutanasi, fordi vi frykter at vi kan bli utsatt for et press (enten direkte – som gjennom myndighetenes nye, harde linje mot “reservasjonslegene” som ikke vil henvise til abort – eller indirekte i form av vår lojalitet til pasienten og vårt ønske om å hjelpe ham i hans vanskelige situasjon) for å utføre eutanasi som strider med vår egen overbevisning. Vi frykter altså for vår egen autonomi. Og dersom man virkelig er opptatt av menneskets autonomi, så bør man nesten inkludere legen i dette – leger er mennesker vi også…

  Derfor: Den forenklede “Humanetikere er opptatt av menneskets autonomi” (eller fra HEFs nettsider: “På forbundets landsmøte 2007 ble det fattet vedtak om at prinsippet om individets selvbestemmelsesrett skal være grunnleggende for Human-Etisk Forbunds deltakelse i eutanasidebatten.”) blir nokså intetsigende – fordi selvbestemmelse og autonomi er positive verdier som begge “sider” i dødshjelpsdebatten bygger på.

 10. Hans Olav Arnesen says:

  september 19th, 2012 at 11:45 (#)

  Jeg har noen kommentarer, men også noen spørsmål til Morten Horn:

  “Som et slags bi-argument er også vi leger skeptiske til å legalisere eutanasi, fordi vi frykter at vi kan bli utsatt for et press (enten direkte – som gjennom myndighetenes nye, harde linje mot “reservasjonslegene” som ikke vil henvise til abort – eller indirekte i form av vår lojalitet til pasienten og vårt ønske om å hjelpe ham i hans vanskelige situasjon) for å utføre eutanasi som strider med vår egen overbevisning. ”

  Jeg har veldig stor forståelse for at leger er skeptiske til aktiv dødshjelp ettersom det innebærer at de, eller deres kolleger, vil måtte utføre nådedrapet. Men er det gjort noen undersøkelser på hvordan leger håndterer praksisen med kun å gi palliativ behandling til pasienter som, kanskje, med kostbar behandling, ville kunne overleve? Slik jeg har forstått det er dette eksisterende praksis ved norske sykehus. Jeg ser at det er en vesentlig forskjell mellom dette og aktiv dødshjelp, men jeg ville trodd at man som lege kunne oppleve noen av de samme kvalene ved ikke å kunne gjøre sitt ytterste for å redde et menneske som vil dø uten behandling, selv om denne behandlingen er risikofylt og/eller svært kostbar.

  “Livet er jo “hellig”, også for meg som humanetiker, SELV OM jeg mener at livet bare er et resultat av tilfeldig sammensmeltning av egg- og sædcelle, molekylers samhandling, biokjemiske prosesser etc etc.”

  Her er det fristende å trekke inn både ikke-menneskelige liv og ufødte menneskeliv som også er en blanding av egg og sædceller, biokjemiske prosesser osv. Jeg skjønner motforestillingen din om å bruke begrepet “hellig”, men jeg er enig i at det er det mest dekkende begrepet også i en sekulær sammenheng i en durkheimsk betydning som noe som er satt til side og omgitt av forbud. Jeg er ihvertfall fristet til å tro at vi alltid vil anse noe som “hellig” uavhengig av om vi i fremtiden forblir religiøse eller ikke. Men dette er jo kulturbestemt. I noen religioner er visse dyr hellige, mens andre er urene. Er mennesket unikt og menneskelivet mer ukrenkelig enn andre liv? Hvordan argumenterer man for det uten å henvise til en guddommelig eller kosmisk lov eller sannhet nedfelt i hellige tekster o.l.?

  Kanskje man kan begrunne det med vernet av menneskets autonomi. Men eksempelvis et menneske i koma er vel ikke mer autonomt enn et dyr eller et ufødt menneske? Som du sier blir jo uansett autonomiargumentet i stor grad nullet ut i spørsmålet om dødshjelp fordi begge sider bruker det, og det istedet blir et spørsmål om pasientens autonomi skal trumfe legenes og/eller de pårørendes eller motsatt.

 11. Ole Peder Kjeldstadli says:

  september 19th, 2012 at 12:39 (#)

  Morten Horn skriver:
  Et klart flertall av leger – ganske uavhengig av livssyn – er mot legalisering av aktiv dødshjelp. Dette har derfor lite eller ingenting med kristelige leger å gjøre – selv om min gode kollega Olav Fredheim har mange gode argumenter som også ikke-kristne bør lytte til.

  Det er riktig at et klart flertall av norske leger er mot, men slik er det ikke i andre land, i Nederland er 68 % for, i Belgia 65 %, Danmark 42, Sverige 35, Norge 17 og Italia 37. Og det finnes kristne organisasjoner som sier at eutanasi er god nestekjærlighet.

  Horn:
  Kjeldstadli påstår at 5-10 % av døende har intraktable smerter, underforstått at kun aktiv dødshjelp kan løse deres situasjon. Hvor kommer tallene fra? Dette stemmer ikke med erfaringen til de som jobber med døende pasienter – dvs., forutsatt at pasientene får det som er god palliativ behandling.

  En svensk undersøkelse viser at det er store forskjeller på lindrende pleie av dødende. Det kommer klart fram i en kartlegging som ble utført av ”Nationella rådet för palliativ vård” i Sverige. Her er det data fra 40 land som viser at dødende i flere land ikke alltid får den smertelindring som de har behov for.

  En norsk rapport Lindring av smerter hos kreftpasienter utført fra Kunnskapssenteret på bestilling av det tidligere Sosial- og helsedepartementet om å vurdere kunnskapsgrunnlaget om effekt av palliativ smertebehandling ved kreft, anfører at palliativ smertebehandling er mangelfull også i Norge. Som i Sverige der ett av problema er at kunnskapene om hvilket pleiebehov pasienten har, varierer sterkt. (Rapport fra Kunnskapssenteret nr 09 – 2005) Mange dør på norske akuttsjukhus eller på kommunale pleiehjem der alt for få har utdannelse i palliativ pleie. Behovet hos en uhelbredelig sjuk kreftpasient blir ikke ivaretatt innom den høyteknologiske pleien som gis slås det fast i kartleggingen.
  I den norske rapporten kan vi lese at god kvalitet av lindrende smertebehandling ved kreft avhenger av kunnskap, kompetanse og av hvordan behandlingstilbudet er organisert. Mye tyder på at kvaliteten av den lindrende smertebehandlingen som gis til kreftpasienter i Norge, kan forbedres.
  Til tross for økte kunnskaper om hvordan smerte hos kreftpasienter kan lindres, er det fortsatt pasienter som ikke får god nok smertelindrende behandling. Kompetansen blant helsepersonell varierer fremdeles på alle nivå i helsetjenesten. Mye av behandlingen av kreftrelaterte smerter er erfaringsbasert og derfor varierende. Mye tyder på at helsetjenesten ikke er godt nok organisert/utbygd og at samhandling mellom behandlingsnivåene svikter.
  I Norge dør omkring 10 000 av kreft hvert år, og ca. 6 000 av disse dør innen ett år fra diagnosetidspunktet. De fleste som rammes av kreft, opplever smerter: 30-50 % har smerter under kurativ behandling og 70-90 % i den palliative (lindrende) fasen ved fremskreden kreftsykdom.

  Antall pasienter i Norge som trenger lindring for smerter og andre plagsomme symptomer forårsaket av kreftsykdommen, er i størrelsesorden 20 000 til enhver tid. Opptil to tredeler av onkologisk behandling i Norge gis til pasienter som ikke kan helbredes for sykdommen. Opptil 95 % av pasientene ved palliative enheter ved norske sykehus er kreftpasienter med langtommen, uhelbredelig sykdom.

  Det finnes en rekke moralske utfordringer knyttet til palliativ smertebehandling ved kreft. De kan være av behandlingsmessig karakter som å gi adekvat smertebehandling. Eller det kan være av prioriteringsmessig art, om det skal være palliativ eller kurativ behandling, og om det er tilstrekkelige ressurser. Videre kan det reises spørsmål av kunnskapsetisk karakter fordi vi vet kunnskapsgrunnlaget er begrenset. Dernest kan det være av prinsipiell art fordi så vel smerte som smertebehandling kan redusere bevissthetsnivå og selvbestemmelse. Endelig kan det reises spørsmål av forskningsetisk karakter om det er etisk forsvarlig å forske på pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid.

  God smertekontroll alene ikke kan bedre livskvaliteten. Undersøkelser viser at smerte er den kreftrelaterte plagen som er mest fryktet. Mange kreftpasienter får god smertelindring, men enkelte pasienter med fremskreden kreftsykdom har smerter som er vanskelig å lindre til tross for økende kunnskaper om palliativ smertebehandling.

  Tre sentrale utredninger de senere årene beskriver hvordan man kan gi god behandling, men mange kreftpasienter synes likevel ikke å få god nok smertelindrende behandling. Dette
  skyldes flere forhold, bl.a. for dårlig smertediagnostisering, ikke systematisk
  symptomregistrering, ikke god nok kunnskap om behandling, redsel for å bruke viktige
  smertelindrende medikamenter tidlig nok i sykdomsforløpet, ikke riktig dosering av
  medikamentene, for liten bruk av lindrende strålebehandling, og høyst sannsynlig for dårlig organisering og samhandling mellom de ulike behandlere og mellom ulike behandlingsledd.

  Hvilken smertelindring man får som døende er fortsatt tilfeldig, avhengig av hvor i landet man bor og hva slags lindrende pleie man får. Slik kan vi ikke ha det!

  En undersøkelse utført av meningsmålingsinstituttet Synovate for Foreningen retten til en verdig død. i 2009 viser at ca. 60 % har stor tillit at døende får god lindrende behandling og pleie, men det er likevel 22 % som har personlig kjennskap til at denne type behandling ikke har vært god nok. Et estimat sier at hos rundt 5 % av de med alvorlige smerter, ikke får god nok hjelp.

  Horn:
  Kjeldstadlis påstand om at det er lettere å bearbeide sorg ved barmhjertighetsdrap er omstridt – og ganske vanskelig å forske på. Men like viktig: mener vi virkelig at alvorlig syke mennesker bør velge aktiv dødshjelp slik at det skal bli lettere for de etterlatte? Er det av hensyn til den syke, eller hans pårørende, vi skal åpne for å hjelpe den syke med selvmord?

  Nei selvsagt ikke, men det er en lettelse for den døende å vite at han eller hun kan få hjelp når de føler at tiden er inne slik at de kan få tatt et verdig farvel med sine kjære.

  Det er mot en slik bakgrunn at en nederlandsk undersøkelse fra 2005 foretatt blant sørgende slektninger og venner av kreftofre viser at sorg var lettere ved medlidenhetsdrap enn ved naturlig død som følge av sykdommen.

  Når man ønsker å gi bedre lindrende behandling, er det for meg naturlig å trekke inn det arbeidet som gjøres i Belgia. Som en av verdens ledende autoriteter på området palliativ behandling, pleie og omsorg av døende og legeassistert dødshjelp, er professor Jan Bernheim en av de fremste talsmenn for at mennesker i en uhelbredelig situasjon selv skal kunne treffe beslutning om en human og verdig avslutning av livet.

  Professor Jan Bernheim sier at lindrende behandling og eutanasi er hverken alternative eller motstridene. Eutanasi kan utmerket godt være en del av den lindrende behandlingen. Helsepersonell kan av etiske grunner la være å delta, men de må være forberedt på å markere sine holdninger på en stille måte, men samtidig tydelig og ved rett tidspunkt.

  Holdningen blant belgiske leger til å hjelpe pasienter med å få voluntær eutanasi har økt etter at Belgia fikk sin eutanasilov. En undersøkelse viser at hele 90 % av legene sier nå at å gi en dødelig dose medisin er akseptabelt om pasienten med terminal sykdom uttrykkelig ber om det for å slippe unna ikke-kontrollbare smerter.

  Dette legearbeidet sies å medføre en uerstattelig berikelse for den døende pasient, for de pårørende og for legen selv, men berikelsen blir enda bedre om legen lytter mer til pasientens ønsker og følger rådet som gis av Statens medicinsk-etiska råd som anbefaler regjeringen å gjennomføre en lovgivning som gir pasientene makt til bestemme selv ved livets slutt med samfunnets støtte.

 12. Audun Hjertager says:

  september 19th, 2012 at 13:29 (#)

  Professoren mener at han (vitenskapen) “…har et prinsipp om at den enkleste forklaringen er den beste. Så da må svaret på alle disse spørsmål være at den er skapt slik”.

  Dette må vel bety at hver gang professoren støter borti noe han ikke forstår, så mener han det er grunn til å tro at “det er skapt slik” ? Den løsningen er for enkel: I dag ler man av at de som slo seg til ro med at lynet var skapt av Tor.

  Professoren bør holde seg til løsninger på problemer innenfor sitt eget fagfelt, men gjerne påpeke problemer han ikke har løsning på innenfor andre fagområder. Da kan de som kan faget forklare løsninger, og evt. forske videre.

  Se forøvrig lenke til artikkel publisert i InterMedicos 04/07

 13. Hans Olav Arnesen says:

  september 19th, 2012 at 13:35 (#)

  Hvor er lenken?

 14. Audun Hjertager says:

  september 19th, 2012 at 13:41 (#)

  http://www.verdidebatt.no/debatt/post4490.zrm

 15. Hans Olav Arnesen says:

  september 19th, 2012 at 14:27 (#)

  “Mange kristne anti-darwinister mener at ”naturlig utvalg” er ondt og negativt. Gud kan ikke ha skapt på den måten! Jeg mener naturlig utvalg kan misbrukes, men selv Jesus tok et naturlig utvalg da han hjalp til med å fange fisk; ja, hver gang han valgte mat. Naturlig utvalg kan ikke være ondt i seg selv.”

  Men har de ikke rett i at det er noe ukristelig over de mest tilpasningsdyktiges rett til å overleve på bekostning av mindre tilpasningsdyktige arter? Jesus tok jo de svakes parti. Men hva med den stakkars neandertaleren eller andre utdødde hominider? Hvilken rolle spilte de i Guds plan? Kunne Han ikke kommet opp med en mindre grusom måte å skape og forme liv på enn gjennom naturlig utvelgelse?

 16. Kjell J. Tveter says:

  september 19th, 2012 at 14:32 (#)

  Occams razor eller det parsimonske prinsipp går ut på å følge den enkleste forklaring, og er et velkjent og akseptert vitenskaplig prinsipp.
  Et slikt innlegg som jeg har levert, avføder alltid masse emosjoner. Jeg kan gjerne imøtegås rent faglig, men vil helst slippe å bli karakterisert av noen som ikke kjenner meg.
  I en slik debatt er det viktig å skjelne mellom Darwinisme som vitenskap og Darwinisme som et metafysisk prinsipp. Det kan være vanskelig og slitsomt å debattere når opponenten på forhånd har bestemt seg for hva som er sannheten. Da er de faktiske forhold faktisk underordnet. Phillip E. Johnson oppdaget for vel 20 år siden at ekte Darwinister ikke var mottagelig for motargu-menter- og slik er situasjonen også i dag- og slik vil den nok alltid være.

 17. evolusjonsteori, says:

  september 20th, 2012 at 07:04 (#)

  […] Darwin tok feil […]

 18. Audun says:

  september 20th, 2012 at 13:17 (#)

  @Arnesen: “Men har de ikke rett i at det er noe ukristelig over de mest tilpasningsdyktiges rett til å overleve på bekostning av mindre tilpasningsdyktige arter? “.

  Jo, slik du spør synes jeg vel det. Men jeg synes det er en error i spørsmålet: Jeg oppfatter ikke at naturen definerer noen “rett” til å overleve eller dø: Den definerer ikke engang hva som er levende og hva som er dødt. Spørsmålet om hva som er “ondt” og “godt”, “rett” og “galt”, står og faller på organismen som spør.

  Jeg er en slik en, og jeg synes ikke verden er noe Paradis akkurat. Min personlige tro handler om at det på mystisk vis er vår egen feil, at vi kan prøve å skape et så godt vi kan, og at det finnes et perfekt et.

 19. Morten Horn says:

  september 20th, 2012 at 19:13 (#)

  @ Hans Olav,

  1. Det oppleves som vesensforskjellig det at man konkret utfører en handling som man vet vil medføre en framskyndet død (og som har dette som hovedformål), og ulike handlinger og situasjoner der hvor pasienten dør av sin sykdom – med større eller mindre grad av intervensjon fra legene. Kunnskapen om at man “kanskje kunne gjort mer for å redde ham” kan være tung å bære, men er vesensforskjellig fra det å aktiv og med hensikt være den som forårsaker pasientens død.

  2. Men du har rett – det å stå overfor en pasient som kunne vært reddet (fått livet forlenget), og så av ulike grunner ikke kunne gi slilkhelsehjelp, det kan oppleves svært tungt for leger og andre helsearbeidere. Du nevner ett eksempel (at det eksisterer bedre, men dyrere, behandling). Andre eksempler er disse situasjonene der en pasient sultestreiker (jfr. den palestinske kvinnen i Arendal nylig) eller der hvor en Jehovas vitne-pasient nekter blodoverføring og dør av blodtap (også aktuell sak fra Arendal, faktisk). Et tredje eksempel er hendelsene der ambulansepersonell nektes å rykke fram til en syk person, fordi politiet ikke har avklart en trusselsituasjon.
  Enten det bygger på at pasienten nekter behandling, eller det er ytre forhold som står i veien, så er det problematisk for oss helsearbeidere å stå og “se på” at et menneske dør, når vi kunne gjort noe for å redde ham/henne. Jeg har ingen konkret forskning på dette feltet – men antar at dette er noe man har forsket på.

  3. Men når dette er sagt: Ganske forenklet og litt fortegnet vil jeg si: Det er ikke noe problem for leger at pasienter dør. Misforstå dette rett! Poenget mitt er at døden er en naturlig del av livet, vi leger og andre helsearbeidere blir mer enn de fleste eksponert for døden som uavvendelig faktum. Vi kan vel også bedre enn de fleste se medisinens begrensninger, og er på et vis “komfortable” med tanken på at det finnes tilstander der livet ikke står til å redde.
  Vi er også vant til situasjonen at det er begrensede ressurser, og at vi må prioritere de sykeste og/eller de med størst sjanse til å nyttegjøre seg behandlingen. Dette kan oppleves vanskelig, men man kan også se det annerledes: Dette er velkjente dilemmaer, nærmest som naturfenomener å regne, og det er noe vi som velger å jobbe som leger må lære oss og tolerere.
  Det som jevnlig skaper ordentlig trøbbel er når slike begrensninger på tilgjengelig behandling ikke følger en “naturlov”, men er mer resultat av menneskers beslutninger og uklok ledelse. F.eks. hodeløs stengning av behandlingsinstitusjoner, eller overordnede føringer som ikke er fundert i fagmiljøet.

  I den ferske saken med kreftmedikamentet Ipilimumab har du kanskje merket at professor Steinar Aamdal blir (tildels subtilt) kritisert av kolleger. Jeg tror på ett vis han i denne saken “går utenom tur” og bryter med den solidariske holdningen, i hvert fall at han beskyldes for dette. Det er noe med det at han så kraftig opponerer mot at det rett og slett har blitt ansett som for dyrt og for dårlig dokumentert, den behandlingen han vil gi pasientene sine. Dersom dette er et faktum, tror jeg egentlig at leger vil akseptere at javel, dette er de rammene vi har å arbeide innenfor. Så konflikten her handler vel om virkelighetsbeskrivelsen – HAR vi råd til dette eller ei, virker det så godt som det hevdes, etc.

  Samtidig er det nok en nok en litt ny situasjon for oss, at vi har toppmoderne, effektiv og dokumentert behandling som vi ikke klarer å finne penger til. Dette kommer til å bli vanlige situasjoner for oss i framtiden, tror jeg.

  Men, i disse situasjonene blir vel vår aggresjon og frustrasjon rettet utover, mot “myndighetene” og andre abstrakte størrelser. Så dette blir noe helt annet enn den situasjonen der jeg som individ og lege skal utføre eutanasi på et annet individ.

  4. Man kan diskutere hva som definerer et menneske, hva som har menneskeverd etc. Både avgrenset mot tidlige stadier av menneskelivet (fostre) og mot andre former for liv (dyr på ulike nivåer, evt. planter).
  Jeg kan godt ta diskusjonen, men helt ærlig synes jeg den blir for teoretisk. Jeg forholder meg litt intuitivt til dette: “Mennesker” er mennesker som er født, de har samme menneskeverd (verdien “1”) fram til de dør. Fostre har etter mitt syn en gradvis økende verdi fram mot fødsel, og på et vagt definert punkt i fosterlivet får fosteret en så stor verdi at i stort monn får samme rett til beskyttelse som et født menneske.
  Jeg kan ikke på en-to-tre argumentere rasjonelt for dette synet, men nøyer meg med å påstå at det er intuitivt og (for meg, vel å merke!) selvinnlysende. Dessuten er det slik at et slikt menneskesyn fører meg opp i nokså få etiske og logiske konflikter.

 20. Morten Horn says:

  september 20th, 2012 at 20:40 (#)

  @ Ole Peder Kjeldstadli,

  Du legger fram en lang rekke i og for seg interessante tall som handler om palliativ omsorg i Norge og andre land. Som du påpeker har vi store utfordringer med å gi et godt palliativt tilbud til alle. Men så vidt jeg kan se bringer du ikke noen dokumentasjon som kan underbygge dette at “5-10 % av døende pasienter” har så vanskelig behandlebare smerter at aktiv dødshjelp er eneste rimelige alternativ for dem.

  Dette var slik du var sitert i artikkelen, Kjeldstadli:
  “– Vi veit at mellom 5 og 10 % av alle pasientar som er i ein terminalfase, har smertar som ikkje kan lindrast på ein god måte. Vi kjemper for at dei få menneskja som har det slik skal få hjelp til å komme ut av ein håplaus situasjon.”

  Jeg tolket det slik at du mente at aktiv dødshjelp burde legaliseres av hensyn til disse 5-10 % – men jeg synes altså at denne andelen av uavhjelpelige smerter virker urimelig høy, og etterlyser dokumentasjon.

  Det andre poenget her er at innlegget ditt tydelig viser hvordan sviktende lindring av smerter og annen lidelse i dødsprosessen i stor grad skyldes manglende utbygget palliativ omsorg. Her blir da spørsmålet til deg: Mener du at vi skal legalisere aktiv dødshjelp, fordi vi aldri vil klare å bygge ut den palliative omsorgen tilstrekkelig?

  Dét ville i så fall være et legitimt standpunkt – som jeg er helt uenig i. Jeg mener det ville være en fallitterklæring å tillate aktiv dødshjelp, bare fordi vi ikke har råd og ressurser til å gi god palliativ omsorg. Særlig all den tid vi faktisk har et samfunn med betydelige ressurser til rådighet, svært gode velferdsordninger ikke minst til oss friske og arbeidsdyktige samt til spreke pensjonister. Jeg tolker dette dithen at du synes vi heller bør satse på eutanasi – fordi det er billig og lett å spre utover landet, framfor optimal palliativ omsorg som er dyrt, personellkrevende og spesielt utfordrende i grisgrendte strøk.

  I den forbindelse: Det er jo kun den nederlandske og Oregon-varianten av aktiv dødshjelp som er “billig”. I disse landene gjøres vurderinger og prosedyren av én lege (oftest pasientens fastlege) som konsulterer en annen lege, og det hele vurderes av en komité eller annet organ som kun strør sand på legens egenmelding. Dersom vi skulle gjort aktiv dødshjelp slik tilhengerne i Norge snakker om – med omfattende tverrfaglig vurdering av den som ber om dødshjelp, utredning og kartlegging, grundig overvåkning av beslutningsprosessen – da vil aktiv dødshjelp bli så ressurskrevende at vi faktisk like gjerne kunne brukt penga på å ansette en ambulerende palliativmedisiner.

  Kjeldstadli – mulig jeg mistolket deg her – men det viser at du bør komme med en avklaring. Hvor mange mener DU vil være aktuelle for aktiv dødshjelp, dersom det blir legalisert i Norge? Og mener du at aktiv dødshjelp skal innføres FØR vi har fått tilbud om god palliativ omsorg til alle, evt. som et slags billigere alternativ til kostbar og krevende palliasjon?

  Avslutningsvis: Din hyllest til den belgiske professor Jan Bernheim er sikkert ektefølt. Men det er problematisk å bruke uttrykk som “en av verdens ledende autoriteter” om en fagmann som tross alt representerer en ganske liten og utskjelt gruppe innen det internasjonale palliative miljøet. De fleste ledende autoriteter innen palliativ medisin ønsker jo ikke å bli autoriteter på kombinasjonen palliasjon/eutanasi – de synes det er uetisk.

 21. Audun says:

  september 21st, 2012 at 10:24 (#)

  Ble noe krøll med publiseringen av kommentaren, så jeg prøver igjen:

  @Arnesen: “Men har de ikke rett i at det er noe ukristelig over de mest tilpasningsdyktiges rett til å overleve på bekostning av mindre tilpasningsdyktige arter? “.

  Jo, slik du spør synes jeg vel det. Men jeg synes det er en error i spørsmålet: Jeg oppfatter ikke at naturen definerer noen “rett” til å overleve eller dø: Den definerer ikke engang hva som er levende og hva som er dødt. Spørsmålet om hva som er “ondt” og “godt”, “rett” og “galt”, står og faller på organismen som spør.

  Jeg er en slik en, og jeg synes ikke verden er noe Paradis akkurat. Min personlige tro handler om at det på mystisk vis er vår egen feil, at vi kan prøve å skape et så godt vi kan, og at det finnes et perfekt et.

 22. Trusler, boikott eller roser? | Religioner.no says:

  september 22nd, 2012 at 14:36 (#)

  […] Muhammed-opptøyer økte forfatters verdi […]

 23. Hans Olav Arnesen says:

  september 22nd, 2012 at 18:14 (#)

  @Audun. Det er veldig interessant det du skriver om at ondt og godt avhenger av ståsted, eller “organismen som spør”. Men jeg må si jeg er nysgjerrig på hvordan du kan forsone et slikt syn på en moralsk nøytral verden med arvesyndslæren. Jeg antar det er du det innom når du sier at “det på mystisk vis er egen vår feil.” Men hvordan kan det være vår feil når mange av de samme prøvelser og lidelser som ofte tilskrives syndefallet har plaget andre arter i millioner av år før vi ble til? Og hvordan kan man forsone en relativistisk forståelse av “ondt” og “godt”, og “rett” og “galt” med en kristen tro, og forestillingen om en allmektig og god Gud som griper inn i historien og har en plan for mennesket? Eller har du et litt mer ukonvensjonelt gudsbilde og/eller forståelse av syndefallet?

 24. Hans Olav Arnesen says:

  september 22nd, 2012 at 18:24 (#)

  @Morten Horn

  Det synes jeg var et meget godt og utfyllende svar. Jeg skal ikke ta temaet med ikke-menneskelige liv videre. Jeg tror du har det store flertallet av klodens befolkning på din side når du intuitivt setter menneskeliv foran ikke-menneskelige liv. En ting jeg likevel er nysgjerrig på er tilfellet med Jehovas Vitner-kvinnen som nektet å ta imot blodoverføring. Synes du det var riktig å gi henne denne behandlingen mot hennes vilje, eller burde man respektere hennes rett til å nekte å ta imot behandling som strider mot hennes religiøse overbevisning? Hva veier tyngst – legens forpliktelse til å redde liv, eller livssynshumanisten Horns respekt for det enkelte menneskets autonomi? Og hva om legen mistenker at pasienten ikke er så autonom likevel, men at det finnes andre som utøver et subtilt press på henne, eksempelvis familie eller menighet?

 25. Var neandertalerne religiøse? | Religioner.no says:

  september 24th, 2012 at 11:50 (#)

  […] Kan dyr ha åndelige erfaringer?  […]

 26. Børge Eieland says:

  september 25th, 2012 at 10:28 (#)

  Endelig en bra og velbalansert artikkel om et alt for underkommunisert tema i massemedia. Det er absolutt behov for sider som denne, håper budskapet kommer ut til flere 🙂

 27. Hans Olav Arnesen says:

  september 25th, 2012 at 12:01 (#)

  Takk. Det setter vi pris på.

 28. Kjell J. Tveter says:

  september 26th, 2012 at 10:51 (#)

  Jeg takker Bjørn Grinde for hans saklige kommentarer om den boken jeg har skrevet, beregnet for vanlige mennesker . Grinde mener jeg gjør feil ved å hevde at evolusjonslæren er feil.
  Jeg fornekter ikke evolusjon eller utvikling. Det heter at i begynnelsen var jorden øde og tom, og det er den ikke i dag.Så det har skjedd en utvikling. Evolusjonslæren sier at det skyldes naturlige årsaker, vesentlig i form av mutasjoner og naturlig seleksjon – prosesser som er blinde, tilfeldige, uten å følge en plan, og som ikke har noen hensikt. Det er ren tilfeldighet at livet har blitt slik det er. Jeg mener på den annen side at livets utvikling er styrt. Hver eneste celle enhver organisme består av, har en enorm informasjonsmengde lokalisert i DNA som er cellens informasjonssentral.Denne informasjon styrer alle cellens – og alle livets- aktiviteter. Denne informasjon er gjenstand for meget aktiv forskning som i kortform gir oss oppysninger om et utrolig avansert og sofistikert informasjonssystem. Gener kan være overlappende, informasjon finnnes som koder ,anvender symbolsystemer, og kan også være kryptert. ENCODE prosjektet har nå funnet at 80 % av det humane genom er funksjonelt. Et enkelt gen kan kode for opp til 3000 proteiner. Skal vi beskrive dette informasjonssystemet, så er det i alle fall ett ord som ikke er dekkende, og det er ordet tilfeldighet. Genialt derimot er dekkende. DNAS språk er bygd opp på samme måte som dataspråk og som menneskets språk. DNAS informasjon kan være formidlende, organiserende, men først og fremst konstruerende, kreativ og preskriptiv.
  Preskriptiv informasjon er forutseende, den kan planlegge, den ser en nytteverdi. Den ser hvordan hvert av de cirka 30 proteiner i ATP-synthase motoren (livets generator) må være bygd for at de skal passe sammen og at de kan danne en funksjonell enhet. Oppskriten for denne motor ligger i DNA, ellers ville motoren aldri kunne blitt bygget. Så kommer kardinalspørsmålet : Hvordan kunne de gener som er nødvendige for å lage denne maskinen ,bli generert ? Oppskriften for hvert gen den består av, må være der for at motoren kan bli dannet første gang.Da viser det seg at ett enkelt proteinmolekyl kan ikke oppstå spontant – den matematiske usannsynlighet er for stor til at det er mulig. Og denne maskinen alene består av cirka 30 proteiner. Så når jeg gir uttrykk for at evolusjonslæren ikke strekker til, mener jeg det utelukkende er vitenskaplige resonnementer som ligger til grunn – som dette eksempel skulle vise. Jeg er av den mening at det utelukkende er preskriptiv informasjon som kan designe en slik motor, og at evolusjonslærens mekanismer kommer til kort. De makter det simpelthen ikke. Preskriptiv informajon benytter intelligente vesener hele tiden.
  Kan mutasjoner tilføre eller øke informasjon ? Der er det uenighet. Jeg legger vekt på dem som sier at mutasjoner vesentlig skader eksisterende informasjon. Som medisiner er jeg jo også opplært til å betrakte mutasjoner som utelukkende skadelige og sykdomsfremkallende. Så rent intuitivt er det vanskelig for meg å se på mutasjoner som drivkraften bak livets mirakel. Genetikeren Sanford sier han ikke vet om én mutasjon som har skapt nyttig informasjon. Durston og Chiu deler DNAS sekvens spesifisitet i 3 : Tilfeldig, ordnet og funksjonell. De sier at den funksjonelle form er unik for livet – den danner basis for funksjonell informasjon, og vil bare skades av mutasjoner. Hos bananfluer gir mutasjoner enten en død flue, en flue med misdannelser eller en normalt utsende flue. Man finner aldri nydannelse av en fordelaktiv struktur , og ingen forandringer som kan kalles spesiasjon.
  Naturlig seleksjon velger ting bort, fjerner individer med lavest fitness. Og kan ikke skape noe nytt. Naturlig seleksjon virker kun på fenotypen og ikke på genotypen. Naturlig seleksjon kan derfor ikke programmere gener,heller ikke livløs materie, heller ikke noen naturlov, heller ikke mutasjoner, og heller ikke tilfeldige hendelser. Det krever en intelligens for å programmere gener.
  Da har jeg prøvd å vise at jeg avviser evolusjonslæren utelukkende fordi jeg mener den ikke makter alt det den er tillagt å kunne utrette. Fossilmaterialets prblemer for evolusjonslæren har jeg ikke berørt.
  Jeg legger merke til at Grinde ikke utelukker krefter bak livets opprinnelse. Jeg har prøvd å gjøre meg kjent med denne problemstilling : Spontan opprinnelse av liv – og forstår dem som sier at dette problemet blir bare større og større jo mer man trenger inn i det. Her dreier det seg om tro uansett hvilket livssyn vi har. Jeg har valgt å tro at livets opprinnelse krever en skaper. Selv det enkleste liv vi kjenner, er så avansert og komplekst at jeg -med en viss form for faglig bakgrunn – ikke makter å forstå hvordan den første celle kunne oppstå spontant.Den måtte ha en membran, et informasjonssystem, evne til replikasjon, et styrt nanomaskineri, tilgang på energi osv. osv. Kiralitetsproblemer knyttet til både sukkerarter og aminosyrer gjør ikke problemet mindre.

  Jeg har også valgt å tro at universets opprinnelse krever en Skaper. Jeg har registrert “the fine-tuning”, det antropiske prinsipp,Roger Penrose´s beregninger for entropi i big-bang øyeblikket, påvisningen av at universet har en begynnelse, og mer.

  Så mitt livssyn er basert på en tro på en Skaper av universet og en Skaper av livet, og jeg har valgt å tro at denne Skaper er en og den samme. Da føler jeg at jeg har det viktigste på plass. Resten blir detaljer, og de skal ikke ødelegge for meg eller være forstyrrende. Jeg har en enkel tro- som gir en trygghet som er umistelig. Den kan jeg ha som basis for dette liv og det som måtte komme senere.

 29. Bjørn Grinde says:

  september 26th, 2012 at 12:51 (#)

  Tveter skriver: «Jeg har en enkel tro som gir en trygghet …». Den vil han ikke miste.

  Dette er i mine øyne en fornuftig holdning. En tro på Gud er verd mye. Det som er litt synd, og som gjør troen mer sårbar, er å utfordre vitenskapen uten tilstrekkelig bakgrunn til å forstå det fagfelt man utfordrer. Dette er i mitt syn uheldig for både religion og vitenskap: Vitenskapen blir lett mer negativ til religion, og troen står sterkere om den slipper angrep fra vitenskap.

  Tveter kommer med utsagn om evolusjonsprosessen som ikke holder mål. Han hevder for eksempel at seleksjon virker på fenotype og ikke genotype, og at det ikke er mulig å finne mutasjoner som gir forbedringer. Selvsagt virker seleksjonen også på genotype, og et enkelt eksempel på det siste er forsøk med bakterier der man har over tid selekterer fram nye, fordelaktige egenskaper og i etterkant finner fram til de mutasjonene som står bak.

  De lovmessigheter som er lagt inn i universets fysiske lover, og som ligger bak evolusjonsprosessen, er avbalansert på en måte som er forbløffende. Jeg liker tanken på at det står en skapende kraft bak den avbalanseringen. Men gitt at universet er som det er, så klarer dagens vitenskap å gi en relativt plausibel forklaring som starter med Big Bang og ender med mennesket. I boken «Gud – En vitenskapelig oppdatering» har jeg gjort nettopp det.

 30. Audun says:

  september 27th, 2012 at 17:02 (#)

  @Arnesen. Tja, jeg har vel kanskje mitt eget “originale” bilde av Gud. Synes å ha erfart at alle, selv innenfor samme kirkesamfunn/menighet, har det. Det meste du spør om, er ting jeg håper blir forklart en vakker dag :). Jeg oppfatter forøvrig at det er mest konvensjonelt å ikke ha noen særlig oppfattelse av “arvesynd”. Her er jeg nokså “konvensjonell”, men i den grad noen vil kalle en dinosaurs gjerninger “onde”, og menneskets feil i bunn og grunn på et eller annet mystisk vis, kan man jo tenke på at også tiden er relativ, eller at vi lever i et krumt tidrom. Tid kan tenkes å se veldig annerledes ut sett fra en annen vinkel enn mennesket på jorden klarer å se. Og så kan man spekulere i om flere av de andre dimensjonene som mange fysikere antar eksisterer, kan bidra til å kaste lys over problemet…

 31. Ole Peder Kjeldstadli says:

  oktober 1st, 2012 at 17:09 (#)

  Svar til Morten Horn

  Morten Horn skriver: Jeg tolket det slik at du mente at aktiv dødshjelp burde legaliseres av hensyn til disse 5-10 % – men jeg synes altså at denne andelen av uavhjelpelige smerter virker urimelig høy, og etterlyser dokumentasjon.

  Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag har gjennomført en undersøkelse : Aktiv dødshjelp – spørreundersøkelse og drøfting, 2011

  Her sies det at Morten Horn har stilt seg svært kritisk til undersøkelser om nordmenns holdninger til aktiv dødshjelp. Nordmenn vet ikke hva de svarer på når de avgir sine svar!

  Og i et innlegg i Morgenbladet argumenterer han for at selv om meningsmålinger viser at rundt 70 % av befolkningen er positive til aktiv dødshjelp, så vil færre støtte aktiv dødshjelp hvis de var klar over hva som er realitetene. Han argumenterer for at folk ikke vet hva de svarer på og at de ville endre syn dersom de fikk riktig informasjon.

  Det blir ikke lett å overbevise ham om tallet på dem som kunne ønske seg slik hjelp, når disse tallene forekommer i undersøkelse av nevnte kategori.

  En undersøkelse viser i alle fall at ca. 60 % har stor tillit at døende får god lindrende behandling og pleie, men det er likevel 22 % som har personlig kjennskap til at denne type behandling ikke har vært god nok. Et estimat sier at rundt 5 % av de med alvorlige smerter, ikke får god nok hjelp.

  Morten Horn: Avslutningsvis: Din hyllest til den belgiske professor Jan Bernheim er sikkert ektefølt. Men det er problematisk å bruke uttrykk som “en av verdens ledende autoriteter” om en fagmann som tross alt representerer en ganske liten og utskjelt gruppe innen det internasjonale palliative miljøet. De fleste ledende autoriteter innen palliativ medisin ønsker jo ikke å bli autoriteter på kombinasjonen palliasjon/eutanasi – de synes det er uetisk.

  Ved å kalle kombinasjonen palliasjon/eutanasi uetisk er å hevde at den internasjonale humanist bevegelsen bygger på uetisk grunn. På verdenskongressen i 1974 vedtok man følgende:

  «Vi den 6. internasjonale kongress erklærer på etisk grunnlag vår støtte til barmhjertig selvbestemt eutanasi. Vi mener at reflekterende etisk bevissthet er modnet til et stadium som gjør det mulig for samfunn å utvikle en human politikk når det gjelder død og døende personer.

  Vi beklager dypt moralsk ufølsomhet og juridiske restriksjoner som hindrer og motarbeider en vurdering av eutanasi som en etisk mulighet. Vi appellerer til en opplyst offentlig opinion om å overskride tradisjonelle tabuer og bevge seg mote et medfølende syn på unødvendig lidelse for døende.»

  Stifteren av Human-Etisk Forbund, Kristian Horn, stemte for verdensunionens erklæring om eutanasi i 1974, og som offisiell delegat gjorde han det på vegne av sitt norske forbund.

  Også senere har IHEU gjentatt sin støtte til eutanasi: I 1999 lød det slik:

  «Vi den 14. verdenskongressen støtter en endring av loven i alle land. Denne loven ville tillate en kompetent person som er uhelbredelig syk og lidende å spørre en villig lege om å hjelpe seg å dø raskt og fredfylt.»

  Selv om de fleste nasjonale humanistgrupper har fattet lignende vedtak, vil man også finne enkeltmedlemmer som er motstandere av det rådende syn i egen bevegelse. Dette kan bl.a. gjelde leger, som er føler seg bundet av hippokratiske yrkesregler som også inneholdt regler om ikke å ta betaling for visse legetjenester.

  Ingen organisert gruppe innen den humanistiske verdensunion har avgitt noen uttalelse mot eutanasi, og i de fleste land er det en høy grad av sammenfall mellom medlemskap i humanistorganisasjoner og eutanasiforeninger, også i Norge

  Litt om Bernheim:
  Ha er MD, PhD, FACP, MFPM
  Professor emeritus of Medical Ethics
  End-of-life Care Research Group Ghent University & Vrije Universiteit Brussel
  VUB Campus Jette
  Laarbeeklaan 103, 1090 Brussels

  Jan L. Bernheim, er kreftlege og hans publikasjoner inkluderer over 100 internasjonale peer-reviewed artikler.

  «Peer review» er et sentralt kjennetegn ved vitenskapelige tidsskrifter. Ordningen innebærer at innkomne manuskripter sendes til eksperter utenfor redaksjonen for vurdering av kvalitet, aktualitet og relevans for leserne. Begrepet er godt etablert i dagligtalen til de fleste leger og forskere. En som utfører «peer review», omtales ofte som «peer reviewer» eller «referee».

  Bare dette skulle tilsi at Bernheim står på solid grunn, og at han ikke er så utskjelt som Horn så nedlatende omtaler sin belgiske legekollega.

  Bernhards studier er omfattende og han har gransket celledød og eutanasi og livskvalitet.

  Horn røper med sin negative holdning til aktiv dødshjelp at han er mer opptatt av sehg selv som lege, enn han er opptatt av hva som er best for meg som pasient.

  Fortsatt er det slik at i Norge legestanden er sterk motstander av slik hjelp mens leger i andre land er mer positive til å yte frivillig aktiv dødshjelp om det skulle være påkrevd. Horn burde om han vil være en optimal lege for sine pasienter, se til hvordan aktiv dødshjelp kan praktiseres.
  I Tidsskrift for Lægeforeningen i 2001 leste vi om at Sturla som fersk medisinerstudent i Nederland var opprørt over nederlandsk eutanasipraksis. Etter fem års studier stilte han seg mer positiv til aktiv dødshjelp, og etterlyste den gangen større åpenhet om temaet i Norge.
  Hva betyr kulturelle særtrekk, påvirkning og de rådende holdninger i fagmiljøet man ferdes i for synspunkter på etiske problemstillinger i medisinsk praksis? Spørsmålet melder seg når man leser hovedoppgaven til Sturla Solheim, sisteårsstudent ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Groningen, hvor han sammenliknet debatt og utvikling av holdninger til eutanasi, aktiv dødshjelp, i Norge og Nederland
  Han påpekte at forholdene i de to landene sto i sterk motsetning til hverandre: Mens 74 % av norske leger da oppga at de ikke vil utføre aktiv dødshjelp, var det t kun 3 % av nederlandske leger som totalt avviser eutanasi, mens 9 % er uvillige til selv å utføre handlingen, men villige til å henvise pasienten til en annen lege. Slik har det ikke alltid vært: Da debatten om eutanasi startet i Nederland på slutten av 1960-tallet, var eutanasimotstanderne like mange der som i Norge, og de to lands legeforeninger var samstemt i at eutanasi ikke kunne aksepteres.
  I løpet av fem års studier i dette landskapet, endret Sturla Solheim standpunkt fra å opprøres over eutanasi til å stille seg mer åpen. Interessen ble vakt under et etikk-kurs i første semester. Han satte seg inn i spørsmålet, veide ulike argumenter for og imot, svarte han på spørsmål om hva som har fått ham på andre tanker.
  Samtidig erkjente han at temaet kanskje fortsatt ville ha opprørt ham hvis han hadde studert hjemme i Norge. Han forklarte dette med at temaet var gjenstand for en åpen diskusjon, mens det i Norge var tabubelagt i.
  Aktiv dødshjelp er et etisk dilemma man vil støte på som lege, og som man derfor bør ha et gjennomtenkt syn på. Pasienter vil ha spørsmål knyttet til eutanasi og noen vil mene at de har rett til dødshjelp. Hvis man ikke kan diskutere døden med en pasient i terminal fase, mangler det noe i kommunikasjonen mellom lege og pasient.
  Jeg som leder av Foreningen Retten til en verdig død deler likevel den norske holdningen om at man må satse mer på god palliativ behandling. – Men behøver valget å stå mellom det ene eller det andre?
  Som en av verdens ledende autoriteter på området palliativ behandling, pleie og omsorg av døende og legeassistert dødshjelp, er professor Jan Bernheim en av de fremste talsmenn for at mennesker i en uhelbredelig situasjon selv skal kunne treffe beslutning om en human og verdig avslutning av livet.
  Han har dyp innsikt både i de medisinske, juridiske og etiske sidene av palliativ behandling, pleie ved livets slutt så vel som aktiv og passiv dødshjelp. Han fokuserer på den Belgiske modellen for pleie av døende og assistert dødshjelp, som etter hans mening har gitt en vesentlig forbedring av situasjonen for døende i forhold til tidligere. Han sier at lindrende behandling og eutanasi er hverken alternativer eller motstridene. Tilbud om eutanasi kan være en god del av den lindrende behandlingen.

  Jeg vil avslutte med å si at:
  • HVIS legalt?
  • Den viktigste konsekvensen for den håpløst lidende syke av at eutanasi kan være straffritt, er åpenbar:
  • Befrielse fra meningsløs lidelse.

  • Det kan gi pasienten ro
  • Han eller hun vet at dødshjelp er for hånden
  • Godt å vite at man kan få hjelp i det rette øyeblikk
  • Tryggere
  • Gjennomleve sykdommens ulike faser så lenge man finner det verdt å leve
  • Alternativt tvinges til et altfor tidlig selvmord mens man selv er i stand til å gjennomføre det.

 32. AIDS-kur funnet i en hadith | Religioner.no says:

  oktober 5th, 2012 at 10:18 (#)

  […] Koranen – ei kjelde til kunnskap? […]

 33. AIDS-kur funnet i en hadith | Religioner.no says:

  oktober 5th, 2012 at 10:21 (#)

  […] Er vitenskapen ateistenes “religion”? […]

 34. Morten Horn says:

  oktober 8th, 2012 at 00:42 (#)

  @Kjeldstadli,
  Du får ha meg unnskyldt, Kjeldstadli, men jeg synes innlegget ditt var nokså springende og litt hummer&canari. Hva skal man gripe fatt i her?
  For det første – det er merkelig hvor opptatt er av enkeltleger – som Jan Bernheim og meg, eller legestudenten Sturla. Faktum er jo et den holdningen til aktiv dødshjelp som jeg står for, og de argumentene jeg bruker – de deles av majoriteten av leger og lege-organisasjoner i de fleste land. Og uansett hvor velrenommert Jan Bernheim måtte være – så er jo ikke verden ordnet slik at vi som ikke er fullt så velrenommerte lydig setter oss utenfor den vises telt, og spent venter på hvilken beslutning han vil fatte. Poenget her må være argumentene, ikke statusen til den som fremmer dem. Det burde særlig vi humanetikere stresse.

  (Men a propos Bernheim – han har altså skrevet om celledød (apoptose). På hvilken måte gir dette ham autoritet i etiske spørsmål rundt menneskers død? Han har også skrevet endel artikler om nettopp dette med dødsomsorg, dødshjelp og etiske utfordringer knyttet til dette – så han er selvsagt ingen nybegynner i feltet. Men det i seg selv at han har fått inn artikler i peer-review-ede tidsskrifter er jo ingen garanti for at han har “rett”, eller at det er nettopp hans syn man skal lene seg til. Han er kanskje én av mange røster vi bør lytte til (for å holde oss oppdatert). Men avgjørelsen må vi fatte selv, basert på kvaliteten i argumentasjonen. Som du vet overvar jeg Bernheims foredrag i Oslo nylig – og jeg må si at din omtale av ham (“dyp innsikt” o.l.) sier nok mye om at Bernheim taler din sak, jeg opplevde ham ikke like overbevisende, og først og fremst opplevde jeg ham som litt lettvindt i møtet med de vanskelige spørsmålene.)

  Jeg mener at du fortsatt ikke har besvart spørsmålet: bør vi innføre aktiv dødshjelp i Norge på et tidspunkt der vi ennå ikke har fått bygget ut en god palliativ omsorg? Med andre ord, bør vi stille døende pasienter overfor valget: motta en utilfredsstillende dødsomsorg, eller velg dødspillen? Eller bør det være et ufravikelig krav at vi skal ha bygget ut palliativ medisin slik at alle døende har en reell mulighet til å få god lindring – FØR vi evt. åpner for at de som ønsker det kan avslutte sine liv før tiden?

  Du bruker endel plass på IHEUs vedtak fra verdenskongressen i Mumbai 1999. Forhåpentligvis har du lest mitt innlegg om dette vedtaket på fritanke.no. Ett poeng her: Vedtaksteksten spesifiserer faktisk ikke at det er aktiv dødshjelp man snakker om. Det at legen skal hjelpe pasienten til å dø raskt og fredfylt – det kan være det samme som det vi i dag kaller behandlingsbegrensning. Altså at legen, framfor å påtvinge pasienten meningsløs og plagsom livsforlengende behandling, aksepterer at kampen mot døden er slutt og respekterer pasientens ønske om å få dø raskt og fredfylt – gjennom å avslutte eller unngå respiratorbehandling, la være å behandle en lungebetennelse, avstå fra et kirurgisk inngrep, avbryte cellegiftkuren, etc. I Norge er dette pasientens selvfølgelige rett. Men du skal ikke langt utenfor landets grenser før du møter kulturer der leger er forpliktet til å holde liv i pasienter, og der det anses som nettopp “eutanasi” å f.eks. stanse sondeernæring til en permanent hjerneskadet pasient (jfr. sakene med Eluana Englaro i Italia og Terri Schiavo i USA). Så altså – det IHEU faktisk sier at de ønsker seg, innbefatter ikke bare aktiv dødshjelp, men også “passiv” dødshjelp (behandlingsbegrensning). Og ser man tallmessig på det, så er antagelig den siste delen av IHEUs ønske langt viktigere enn dette med aktiv dødshjelp.

  Jeg har fortsatt ikke fått noen god forklaring fra deg på hvor du har tallet fra – at 5-10 % av de døende får så dårlig lindring at aktiv dødshjelp burde vært tilgjengelig for dem. Som du siteres i artikkelen:
  “– Vi veit at mellom 5 og 10 % av alle pasientar som er i ein terminalfase, har smertar som ikkje kan lindrast på ein god måte. Vi kjemper for at dei få menneskja som har det slik skal få hjelp til å komme ut av ein håplaus situasjon.”
  Har du regnet på hvor mange dette evt. ville bli, i årlige dødshjelpstilfeller? Husk forøvrig at de nederlandske eutanasitallene tilsvarer omtrent 1200-1300 nordmenn årlig, mens tallene for assistert selvmord i Oregon tilsvarer knapt 100 nordmenn årlig.

 35. Morten Horn says:

  oktober 8th, 2012 at 01:12 (#)

  @Hans Olav,
  Spørsmålet om blod til Jehovas vitner er vanskelig. Jeg er først og fremst glad for at jeg ikke er kirurg, anestesilege, hematolog, eller på annet vis tvinges til å ta stilling til slike konkrete spørsmål.
  Jeg har, dessverre, 0 respekt for det å være Jehovas vitne. Jeg synes det er tull og tøys, selv om jeg erkjenner at dette er blant tingene jeg må tolerere, om jeg skal være tolerant (og det ønsker jeg å være).

  For meg er sannsynligheten for at det FAKTISK foreligger et gudommelig påbud for disse menneskene om at de ikke skal tilføre seg andre menneskers blodprodukter, og at dette budet medfører at de heller skal dø enn å få overført blod, så minimal at den er neglisjerbar. Jeg anser derfor dette som noe gedigent tøv som de har kokt ihop – selv om jeg burde bli LITT ydmyk ved erkjennelsen av at vi faktisk har sett mange tilfeller av blodsmitte ved transfusjoner (der Jehovas vitner kan si “hva var det jeg sa?”), og dessuten dette at Vitnenes kamp mot blodet muligens har bidratt til å gjøre kirurgene flinkere med blodsparende teknikker – til beste for alle de andre, normale, pasientene.

  Jeg mener at kravet om at all behandling forutsetter samtykke bør veie enormt tungt. Dvs. at vi ikke skal kunne gi behandling til noen som motsetter seg det – uansett hvor teit vi som leger synes det er (beklager “røff” språkbruk her – jeg ville selvsagt brukt en helt annen tone (men ikke bare det – jeg ville hatt en helt annen og mer pasientsentrert tilnærming) dersom jeg forholdt meg til en ekte pasient som var Jehovas vitne. Poenget er å framstille hvor langt unna jeg står disse pasientenes virkelighetsoppfatning og verdier). Hvis en velinformert og kompetent pasient som er Vitne virkelig ikke vil ha blod – ja så tenker jeg at da får de vel ta konsekvensene av sine egne valg.

  Derimot mener jeg veldig klart at dersom et Jehovas Vitne oppsøker helsetjenesten for hjelp, og dersom denne helsehjelpen forutsetter blodtransfusjon for å være forsvarlig – ja, da må nesten pasienten velge en “pakke” som legen bestemmer innholdet i. Det er forresten ikke “min” mening – det er gjeldende norsk pasientrettighetslov – bare at de er dette unntaket akkurat for Jehovas vitner mtp. blodoverføring. Jeg synes denne biten av pasientrettighetsloven er feil, man kunne nesten lure på om det var del av en fordekt plan for at Vitnene langsomt skal “blø ut”…
  Men som sagt – kravet om samtykke bør veie utrolig tungt, og vi leger gjør best jobb når vi klarer å samarbeide med pasientene våre og svare på deres behov (det er bl.a. derfor jeg ville fått problemer dersom samfunnet legaliserte muligheten for å gi eutanasi – da ville jeg komme i skvis mellom pasientens og mine egne behov).

  Det EGENTLIGE problemet rundt dette med blod til Jehovas Vitner handler om hvorvidt pasienten faktisk er samtykke-kompetent, fullt ut orientert, i mental balanse og upåvirket av ytre forhold. Dersom vi skal respektere pasientens vilje i en så vanskelig sak – så må det jo være selve pasientens vilje vi forholder oss til – ikke, f.eks., resultatet av indoktrinering og påvirkning fra et strengt og isolert religiøst miljø. Poenget med samtykkekravet er at pasienten selv skal bestemme – ikke at hennes sterkt troende ektemann skal få velge for henne, i strid med legens anbefaling.

  I Jehovas Vitne-saker tenker jeg meg at det ofte er snakk om litt uforutsette, akutte hendelser, der Vitnet brått settes i en valgsituasjon som fram til da har vært (muligens mye debattert, men likevel) mest hypotetisk. Det er stor forskjell på å si at “jeg vil heller dø enn å ta i mot blod”, og det og faktisk gå hen og blø ihjel, fordi du holder fast ved dette forbudet. En pasient som er så anemisk eller utblødd at dette med livsnødvendig blodtransfusjon blir aktuelt, vil kanskje heller ikke være så mentalt klar at hun virkelig kan kalles samtykkekompetent.

  Det er forøvrig et viktig poeng at samtykket i hovedsak er noe som avgis løpende. Det er sterkt begrenset i hvor stor grad man kan samtykke til eller motsette seg behandling lenge før behandlingen blir aktuell. Derfor kan vi bl.a. ikke tillate juridisk bindende livstestamenter. Jeg mener at det ville være mye “lettere” å akseptere at en langsomt døende Vitne-pasient ikke skulle få blod (f.eks. pga. en sykdom som medførte kronisk anemi), enn å la være å gi blod til et Vitne som kom inn etter en akutt trafikkulykke. Den langsomt døende har mulighet til å “føle på kroppen” at døden nærmer seg, og reflektere over: Vil jeg virkelig dø, eller vil jeg ta imot helsehjelpen (blodet) de tilbyr meg? Den akutt syke pasienten forstår kanskje ikke hva som skjer, og uansett kan tidsaspektet være slik at hun ikke har noen mulighet til å kjenne og tenke etter før det alt er for seint.

  Jeg mener nok at saken med Jehovas Vitne-pasienten som fikk blod mot sin vilje kan være et eksempel på at loven blir FOR detaljert og spesifikk – den blir kanskje klar – men virkeligheten som loven skal håndtere er ikke like klar og entydig. Jeg tror ikke det finnes helt gode svar på dette spørsmålet, men tenker meg at kanskje må både Jehovas Vitner og helsepersonell erkjenne at disse konfliktene ikke alltid kan løses til alles tilfredsstillelse. Kanskje må Jehovas Vitner innse at det å leve i et samfunn der alle andre enn dem selv aksepterer blodoverføring medfører en risiko for at også de kan bli påtvunget dette, i enkelte tilfeller. Ikke som et MÅL for helsepersonellet, men som et mulig utfall i kompliserte saker.

  Den beste løsningen hadde uansett vært at Vitnene diskuterte saken litt, og landet på at dette forbudet mot blodoverføring umulig kan være det aller viktigste budet guden deres har gitt dem, og at de kanskje heller kan kompensere med ekstra fromhet på andre områder. Det er på en måte ikke bærekraftig, dette å nekte blodoverføring. Men inntil vi får et linjeskifte her, så får vi være glad for at det er sjelden slike saker blir satt på spissen.

 36. Tove Steinbo says:

  oktober 8th, 2012 at 17:49 (#)

  Her er det mange ord og meninger frem og tilbake.
  Jeg vil kommentere med svært få ord.

  I dagens samfunn snakkes det så mye om menneskerettigheter.
  Jeg mener at en av mine menneskerettigheter bør være å selv få bestemme over min egen død. Så får Morten Horn og andre bestemme over sin. Jeg ønsker ikke at han eller andre skal ta bestemmelsen for meg – nekte meg denne friheten når jeg selv gjennom snart 30 år har vært absolutt klar på at jeg ønsker hjelp til å avslutte livet når og hvis jeg føler behov for det. Er hans standpunkt viktigere og riktigere enn mitt?
  Men selvsagt må lovverket være helt klart og tydelig, slik at ikke dette kan misbrukes!

 37. Morten Horn says:

  oktober 8th, 2012 at 18:40 (#)

  Tove Steinbo, dette ble for få ord til å gi mening.

  Dersom du ønsker at du skal få bestemme over din egen død antar jeg at du mener at dette også gjelder meg og alle andre mennesker.
  Du hevder at dette er en menneskerett.

  Betyr dette at du mener det er en menneskerett å begå selvmord, uhindret, uten at noen griper inn?

  Eller mener du at denne menneskeretten til å bestemme over sin egen død bare gjelder visse mennesker, f.eks. mennesker som fyller visse kriterier?

  Dersom du mener at alle mennesker har en rett til å ta sitt liv, uhindret, uten at noen griper inn – da er det et veldig ekstremt standpunkt. F.eks. mener de fleste som argumenterer for aktiv dødshjelp at dette tvert om skal være noe bare svært få mennesker “kvalifiserer for”.

  Dersom du mener, i likhet med det f.eks. Kjeldstadli sier, at det skal foreligge strenge kriterier – hvem mener du i så fall skal lage disse kriteriene? Vil du påta deg dette? Jeg, og det klare flertallet av leger, har gjort det klart at VI ikke er i stand til å lage slike kriterier. Så her er alle forslag velkomne, for å si det slik.

  Men selv etter at vi evt. har kommet fram til slike kriterier, så gjenstår det et hovedpoeng som du ikke har forholdt deg til: Det som skal legaliseres ved aktiv dødshjelp er ikke selvmord, men HJELP til selvmord. Med mindre du mener at leger ikke skal ha noen reservasjonsrett (eller rett til i det hele tatt å vurdere pasientens anmodning) så VIL det være legen som avgjør om pasienten skal få hjelp til å dø.

  Dersom du i 30 år har ment at du kunne rekvirere en annens hjelp, f.eks. en leges bistand, til å ta ditt liv når og hvordan du selv ønsker det – da har du sannelig gjort opp regning uten vert.

  Jeg vil kontre deg – dersom DU ber MEG (eller en hvilken som helst annen lege) om hjelp til å dø – da er det sannelig slik at LEGENS standpunkt må være viktigere enn ditt. For det kan ikke være slik at du skal bestemme hva et annet menneske skal gjøre. Leger må også få bestemme over hva de skal gjøre med livene sine.

  (I parentes: Du kunne godt tenke deg at man gikk helt utenom de stae legene – at pasienten kunne rekvirere dødshjelpspiller direkte fra apoteket. Vær obs, da, på at norske farmasøyter har gjort det klart at heller ikke DE ønsker å bidra til assistert selvmord. Igjen, Tove Steinbo: Du tar litt for lett på dette at du skal kunne kommandere andre til å utføre dine ønsker. Kan ditt standpunkt overstyre alle andres?)

 38. Tove Steinbo says:

  oktober 9th, 2012 at 17:17 (#)

  Mange ord er ikke alltid best. Du har brukt uttallige! Og jeg orker ikke å lese alt.

  Her snakker vi selvsagt om dødshjelp når livet ikke lenger er levelig enten på grunn av smerter eller som med Tony Nicklinson.
  Jeg snakker ikke om ungdom, som av ulike grunner opplever livet som meningsløst, og vil ta sitt eget liv. De bør vi selvsagt forsøke å hjelpe på andre måter.

  Ditt svar om at “jeg vil ha rett til å kommandere andre mennesker til å utføre mine ønsker”, blir for dumt. Jeg sier helt klart at vi alle må ha et valg, og det betyr selvsagt at jeg ikke skal kunne tvinge deg til å hjelpe meg å dø. Men at ikke også leger kan innse at et menneske heller vil ha hjelp til å dø enn å lide ved slutten av livet, er uforståelig for meg. Skal ikke de handle ut fra det som er det beste for pasienten? Og det som føles riktig for en pasient, blir galt for en annen.

  Jeg håper at vi på sikt kan få et lovverk som gir mulighet for assistert dødshjelp, men sikret slik at det ikke kan misbrukes.
  Og selvsagt skal ikke farmasøyter selge gift over disk. Dette blir for dumt!

  Jeg har ikke noe ønske om videre diskusjon med deg her. Jeg håper bare at noen begynner å jobbe seriøst med denne saken, ettersom et stort flertall av Norges befolkning ønsker en forandring.

 39. Morten Horn says:

  oktober 9th, 2012 at 17:32 (#)

  Tove Steinbo, du må gjerne velge å diskutere med noen som er mer enig med deg. Men dét bringer ikke din sak framover – all den stund et klart flertall av f.eks. legene er enig med meg.

  1) Du snakker ikke om “ungdom som (…) vil ta sitt liv”. Hvor mener du aldersgrensen for aktiv dødshjelp bør gå?

  2) Du skriver at legen kan “innse” at et menneske ønsker aktiv dødshjelp, og skal kunne handle ut fra pasientens beste. Skal samfunnet ha et regelverk for å vurdere om legen har handlet rett, gi veiledning til legen og pasienter som ønsker dette? Eller skal dette være opp til legens vurdering alene?

  3) Dersom ikke giften (vanligvis et såkalt barbiturat, altså sterk sovemedisin) skal kunne utleveres på apoteket – hvordan skal den alternativt distribueres til de som skal få aktiv dødshjelp? Hvem skal oppbevare, distribuere, kontrollere miksturen slik at legen vet at giften er “forsvarlig” til bruk for dødshjelp? Farmasøytene har takket nei – hvilken yrkesgruppe foreslår du at skal bistå med dette?

  Jeg skjønner at du ønsker at “noen skal begynne å jobbe seriøst med dette”. Du, som sitter i styret til FRVD, den eneste organisasjon i Norge som per idag arbeider for å få legalisert aktiv dødshjelp, burde føle deg kallet. Første trinn i å “jobbe seriøst” med dette er å ta tak i disse konkrete utfordringene som jeg reiser – og som er identiske med innvendingene mot aktiv dødshjelp i alle land, til alle tider.

  Dersom du ikke vil gå inn i denne diskusjonen (med meg eller andre) kan du heller ikke regne med at det vil bli noen utvikling i dødshjelpsdebatten. Greit nok for meg, det.

 40. Hans Olav Arnesen says:

  oktober 10th, 2012 at 11:22 (#)

  @Morten. Jeg har veldig stor forståelse for at man ikke ønsker å gi avkall på de mest effektive redskapene man har til rådighet for å utføre arbeidet sitt. En elektriker gir ikke med glede opp drillen til fordel for skrujernet. Elektrikere forholder seg jo heller ikke til noen ed, eller mer praktisk, til liv og død på samme måte, så eksempelet er kanskje ikke det beste. Men kan det ikke tenkes at det oppleves anderledes for pasienten? At ønsket om å følge Guds påbud, eller i dette tilfellet forbud, trumfer ønsket om å overleve? Forholder man seg til en langt lengre tilværelse i det hinsidige blir jo et mulig dødsfall også satt i et litt annet perspektiv. Du sier også at det er heldig at slike problemstillinger sjelden “blir satt på spissen.” Hvor sjeldent er det egentlig? Stemmer det at grisehud blir brukt i behandling av brannsår? Har det i såfall vært et problem for muslimske eller jødiske pasienter? Hva med insulin fra griser i den tiden det var vanlig å bruke dette?

  Når det gjelder det praktiske ved aktiv dødshjelp – hvem som skal utføre den livsavsluttende behandlingen – er det behov for mer enn en eller to villige leger for å dekke behovet for slik behandling i dette vesle landet? Er det ikke mulig å finne en lege eller to som kan gjøre dette? Eller mener du at det fremdeles er en samvittighetsbyrde for legen som eventuelt må tilkalle en eutanasilege på pasientens vegne?

 41. Den nye kirke – ikke lenger ny, men med rosenrød tro på fremtiden | Religioner.no says:

  oktober 10th, 2012 at 12:10 (#)

  […] Gnosis på englenes gård […]

 42. Morten Horn says:

  oktober 11th, 2012 at 00:04 (#)

  @Hans Olav,

  Du tar opp et viktig poeng. Dersom aktiv dødshjelp ble legalisert i Norge, hvor realistisk er det at de menneskene som måtte ønske dette, ville ha en mulighet til å få vurdering for og evt. utført aktiv dødshjelp? Det er kjent at norske leger er sterkt i mot aktiv dødshjelp, og et klart flertall er mot en legalisering. Vi er altså mot å bli tildelt retten til å ta livet av pasienter etter deres anmodning.
  Men noen er nok villig til å gjøre dette, enten skjult, eller åpent hvis det blir legalisert. Hvor mange trenger man for å “dekke behovet”?

  Først en avklaring: Det vi ville trenge er ikke bare leger som er villig til å trykke inn stemplet på dødssprøyta, eller skrive ut resepten. Selve dødshjelpshandlingen er nok det aller mest belastende for en lege. Men dersom man er mot aktiv dødshjelp, vil det også være sterkt problematisk å være en del av apparatet som “tilbyr” aktiv dødshjelp og besørger at det kan foregå.
  En parallell som er litt søkt, men prinsipielt illustrerende, er at selv om det er en god gjerning å “lappe sammen” og lindre smertene til fanger som har blitt torturert, så har leger et etisk forbud mot å delta med helsetjenester til torturofre (dvs., under pågående torturhandlinger altså), fordi selve torturhandlingen kan være avhengig av legens deltagelse for å kunne gjennomføres.

  Det ville ikke være noen løsning dersom vi fikk et par villige leger som ville utføre selve dødshjelpshandlingen, dersom vi andre legene fortsatt måtte bidra med bl.a. undersøkelser, journalopplysninger, vurderinger etc., som ledd i prosessen fram til dødshjelp ble gitt.
  Her kan jeg peke på at som overlege i nevrologi er det svært sjelden jeg personlig setter sprøyter eller gir medisiner til pasienter. Nesten all min medisinering skjer via reseptblokka, eller ordinasjoner til assistentleger og sykepleiere. Likevel – det er ingen tvil om at jeg har et personlig faglig ansvar for de behandlingsbeslutningene jeg fatter – uavhengig av hvem som faktisk utfører medisineringen. Dersom jeg forordner en medisin som kan misbrukes, så er det mitt ansvar. Slik er det å være lege – man har et tungt ansvar, og hele vår utdanning bygger opp om å utvikle denne ansvarsfølelsen. Jeg ville derfor føle at ansvaret var mitt, dersom jeg ga en pasient dødsmedisin som pasienten så brukte til selvmord.

  Så, dersom vi skulle hatt slike “dødshjelpsleger” som tok belastningen for oss reservasjonslegene, da ville de ikke bare måtte forestå selve dødshjelpen, de ville også måtte gjøre utredningen og stå for den faglige avgjørelsen om å gi dødshjelp. Hvor mye dette skulle innebære er vanskelig å si, men husk at Christian Sandsdalen ble kritisert for å ha tedd seg lettvindt, da han ga Bodil Bjerkmann dødshjelp etter å ha hatt 4 møter med henne. Han konsulterte heller ikke relevante spesialister på Bjerkmanns tilstand før han tok avgjørelsen. En dødshjelpslege burde helst gjøre en grundigere jobb enn Sandsdalen.

  ——————————————————-

  Ditt forslag, Hans Olav, var at vi ansatte 2 leger som var villig til å utføre aktiv dødshjelp, og som dekket hele landet. Jeg forutsetter at disse måtte jobbe i par (“alle” mener at det som et minimum må være 2 leger involvert i beslutningen), slik at dette paret i praksis måtte arbeide sammen om utredningen, beslutningen og prosedyren. Hvor mye arbeid ville de få?

  Hvor mange ville det gjelde? Legger vi Oregon-tallene til grunn ville legalisert assistert selvmord i Norge gi i underkant av 100 dødshjelpstilfeller i Norge, årlig. De fleste fagfolk som tenker rundt dette mener at det er langt mer realistisk med tall i retning av de nederlandske, med over 1000 dødshjelpstilfeller årlig. Belgia, som først i 2002 kopierte den nederlandske dødshjelpsloven, har opplevd en bratt stigning i antall tilfeller, og nærmer seg nå de nederlandske tallene.
  Men la oss i første omgang ta utgangspunkt i Oregontallene – som et absolutt minimum altså. En oversikt finnes her: http://public.health.oregon.gov/ProviderPartnerResources/EvaluationResearch/DeathwithDignityAct/Documents/year14.pdf
  Her ser vi at i Oregon var det riktignok 71 tilfeller av assistert selvmord i 2011, men det ble forskrevet 114 doser, så det var altså et minimum av 114 dødshjelpskonsultasjoner det året. Dette tilsvarer for Norges del 150 konsultasjoner i året.

  Men dette er ikke alt: I alle land som tillater aktiv dødshjelp er den en andel pasienter som ber om det, men ikke får innvilget dødshjelp. I Nederland er det under halvparten (nærmere 1/3 i noen studier) av søkerne som får innvilget aktiv dødshjelp, dvs. at mer enn dobbelt så mange må vurderes for aktiv dødshjelp, som de som faktisk får det. Hva tallet er i Oregon vet vi ikke – det kan tenkes at fraksjonen som faktisk får dødshjelp er lavere der enn i Nederland, pga. de strengere kriteriene.
  Men greit nok: La oss anta at med 150 dødshjelpsbeslutninger per år, så ville vi hatt minst 300 forespørsler om aktiv dødshjelp – som disse dødshjelpslegene måtte vurdere.

  ———————————————–

  Arbeidsåret er på ca. 230 dager per år. Vi kan neppe forvente at disse legene over tid ville jobbe uten ferier og helligdager. Men disse legene ville neppe kunne bruke alle 230 dagene på pasientrettet dødshjelp. Dersom disse legene skulle vært samfunnets utøvende arm og viktigste kontrollsystem for aktiv dødshjelp, måtte vi stille krav til at de
  1) ble behørig kurset og oppdatert, både på etikk og på palliativ medisin og sykdomskunnskap knyttet til de ulike diagnosene de ville møte, inkl. deltagelse på internasjonale konferanser om end-of-life spørsmål,
  2) brukte tid på konferanse med fastlege, eksperter på pasientens sykdom, psykiatrisk ekspertise og andre fagfolk med relevant kunnskap,
  3) brukte mye tid på rapportering og dialog med kontrollorganer
  4) ikke minst deltok aktiv i den offentlige debatt og folkeopplysning, knyttet til virksomheten de drev
  5) i tillegg ville det være et naturlig krav at de også skulle drive noe forskning, ettersom all medisinsk virksomhet i Norge bør ha en tilknytning til forskning.

  Jeg synes det er vanskelig å estimere hvor mye tid som ville gå med til disse ikke-pasientrettede oppgavene, men vi har jo regnet på dette for ordinære klinisk praktiserende leger – og det er frustrerende hvor mye som går med. Jeg har ikke tallene – men la meg foreslå at i hvert fall 30 dager går med til administrasjon, etterutdanning, konferering etc. Særlig dersom det skulle være bare noen få leger som drev med dette – da ville det bli færre å dele på oppgavene mot kontrollorganer og offentligheten, bl.a.
  Eventuelle sykefravær ville også komme på toppen av dette.

  Vi står igjen med at disse dødshjelpslegene neppe kunne regne med mer enn 200 pasientrettede arbeidsdager per år. På denne tiden skal de altså håndtere minst 300 dødshjelpsforespørsler, og utføre minst 150 dødshjelpshandlinger (enten utføre eutanasi eller forskrive dødshjelpsresept – det ville være litt rart om Norge gikk inn for assistert selvmord der legen ikke trengte være tilstede, mtp. risikoen for komplikasjoner samt legale hensyn).

  Dette innebærer at legene måtte håndtere 1-2 slike saker per arbeidsdag. Dette høres kanskje lite ut – men husk nå hva vi egentlig forventer: Vi ønsker at disse sakene skal håndteres med største alvor og grundighet – det handler om å hjelpe et menneske med å ta sitt liv. Dette er alvorlig syke pasienter med til dels lang og komplisert sykehistorie. Dødshjelpslegen skal danne seg et dypt inntrykk av pasienten, bl.a. for å forsikre seg om pasientens faste overbevisning, og om det foreligger ytre press. Man skal også vurdere samtykkekompetanse og evt. psykisk tilstand. For meg virker det helt uforsvarlig dersom dette skulle være noe man “gjorde unna før lunch”. Hva synes dere?

  Regnestykket forutsetter at disse legene kan sitte på et kontor f.eks. i Oslo, og pasientene kommer til avtalt tidspunkt 1 per dag. Men for det første vil disse pasientene neppe fordele seg helt jevnt gjennom året – det vil kunne bli opphopning som skaper køer – køer der terminalt syke pasienter med sterkt dødsønske og evt. store lidelser må vente på at noen kan hjelpe dem.
  For det andre vil disse pasientene komme fra hele landet. Og selv om mange av oss bor i de store byene og evt. kunne reise inn til Ullevål, Haukeland, St. Olav og noen av de andre store sykehusene for en vurdering, så bor mange i fjerne avkrøker. Selv for de som bor sentralt kan det være belastende å reise til sykehuset for en slik vurdering – derfor bruker vi ofte hjemmebaserte tjenester til disse pasientene. Alt i alt betyr dette at dødshjelpslegene ville måtte beregne betydelig med reisetid for å komme hjem til pasientene, eller til sentra rundt i landet.

  Ærlig talt – dette går ikke i hop. Vi ville minst trenge slike grupper i hver helseregion i landet (altså minst 10 villige leger, da), og antagelig enda flere i sentrale Østlandsområdet hvor det bor flest folk. Jeg tror det er mer realistisk at det skulle gå med minst et par arbeidsdager, fordelt over flere konsultasjoner og møtevirksomhet, per dødshjelpstilfelle. I tillegg kommer at de fleste fagfolk mener Oregon-tallene gir alt for lavt bilde av omfanget – det ville være mer realistisk med f.eks. 500 tilfeller per år, og i tillegg minst 500 vurderinger som avslås.
  Videre kommer det at mange mener slike dødshjelpsvurderinger burde forestås av et mye bredere og tyngre panel av eksperter, ikke bare to leger. I så fall ville arbeidskraften som ble beslaglagt av dette øket tilsvarende. Mange mener våre beste fagfolk bør involveres i dette – ikke bare en tilfeldig lege som utmerket seg ved å ville gi dødshjelp.
  Tanken slår meg – dersom vi har råd til å etablere et slikt apparat for å besørge aktiv dødshjelp – kunne vi ikke brukt de samme ressursene til å etablere ambulante palliative team, som kunne hjulpet folk til en verdig død, heller enn å ta livet av dem?

  ——————————————————–

  Jeg mener altså at det ikke på langt nær holder med 1-2 villige dødshjelpsleger for å betjene behovet vi ville fått med legalisert aktiv dødshjelp – selv om de viet seg fulltid til dette arbeidet. Men det kommer et spørsmål til: Ønsker vi det virkelig slik – at dette uhyre komplekse arbeidet skal ivaretas av små grupper av leger som har viet seg utelukkende til dette – som ikke driver vanlig klinisk virksomhet parallelt (det ville de ikke ha tid til), som ikke er del av et større fagmiljø, ikke får mulighet til korrigering eller fagutvikling (annet enn gjennom kursing og slikt). Og mer filosofisk: Vil vi overlate dødshjelpsomsorgen til slike mennesker, som med åpne øyne går inn i et arbeid som utelukkende handler om å ta livet av pasienter? Hva slags mennesker vil ønske dette? Hvordan kan vi forhindre at disse jobbene søkes av mennesker med morbide tendenser – eller at selve jobben virker skadende på den som har den?

  For meg er denne løsningen – enda så grei den kan se ut ved første øyekast – kanskje den mest problematiske. Selv om vi skulle fått tak i nok villige leger til å møte etterspørselen OG gjøre en forsvarlig jobb med hvert enkelt dødshjelpstilfelle, så mener jeg det er betenkelig dersom noen få leger skulle kontrollere dette feltet, noen få leger skulle vie seg helt til det å ta livet av pasienter.

  Dette er dilemmaet mange leger møter i land der dødshjelp er tillatt: Man ønsker ikke gjøre det selv, men vil heller ikke at pasienten skal kastes ut i en uviss leting etter en villig (men kanskje dårlig) lege – så ender et opp med at man tar på seg børa selv. Derfor er det også nederlandske leger som oppgir at de har utført eutanasi i strid med sine egne holdninger, men av lojalitet til pasienten – og at de har vært plaget av dette etterpå.

  Beklager, Tove Steinbo – du syntes vel dette ble for mange ord. Vel, nå har jeg gjort mye av jobben for deg. Det er nettopp slike utredninger dere i FRVD må krumme nakken og gi dere i kast med, dersom dere ønsker at aktiv dødshjelp skal legaliseres i Norge. Dette er noe dere, som ønsker denne loven, må ta et ansvar for. Vi fagfolkene er jo fornøyd med loven slik den står i dag.

 43. Hans Olav Arnesen says:

  oktober 11th, 2012 at 12:27 (#)

  Jeg synes hilsing er veldig vanskelig og er ofte usikker. En generell regel synes å være å håndhilse på menn og klemming av kvinner. Men hva med alder og autoritet? Klemmer man en kvinnelig overordnet? Hvis ikke blir det jo en innrømmelse av forskjeller i et egalitært Norge. Når man kommer inn i et rom fullt av mennesker, må man virkelig håndhilse eller klemme alle sammen, eller holder det med et “hei!” og et vink?

 44. Ole Petter Foss says:

  oktober 11th, 2012 at 13:16 (#)

  I følge bibelen må jo svaret på spørsmålet være ja. Hvis Gud er kjærlighet kan det være mer av Gud i en kjærlighetsfyllt ateist enn i en hatefull kristenfundamentalist.

 45. Liv Silva Holmesland says:

  oktober 11th, 2012 at 13:24 (#)

  Vanskelig i tema. I Brasil bare man flytter seg fra en stat til en annen kan hilseformene arte seg forskjellig. I Sør Brasil gir man 3 kyss, I Rio gir man to kyss og i Sao Paulo gir man ett kyss. Det er ikke lett.

 46. Hans Olav Arnesen says:

  oktober 11th, 2012 at 13:45 (#)

  @Ole Petter: Kan du utdype det litt nærmere?

 47. Grunde G A says:

  oktober 12th, 2012 at 10:19 (#)

  Ved hilsing er det ofte håndtrykk som brukes ihvertfall med nye bekjente eller jobb, for min del. Der syns jeg det er plagsomt og irriterende med folk som bare hiver fram ei slapp hånd. Hvorfor tar ikke folk seg bryet med å hilse ordentlig lenger?

 48. Grunde G A says:

  oktober 12th, 2012 at 10:23 (#)

  Hvorfor er det bare såkalte religiøse som skal kunne være åndelige. Er vi ikke alle fri individer?

 49. Dorthe says:

  oktober 13th, 2012 at 15:19 (#)

  Jeg opplever at hilsing avhenger veldig av situasjonen. For meg er det viktig å anerkjenne at jeg ser de andre, men hvordan jeg gjør det avhenger av kvaliteten på forholdet mellom meg og den andre.

  Men, som Hans Olav påpeker, vil jeg si at antall en skal hilse på er med på å avgjøre hvilke type hilsing en gjør. Av og til er kanskje et “Hei” og en kort presentasjon nok?

 50. Hans Olav Arnesen says:

  oktober 13th, 2012 at 15:27 (#)

  Kanskje man kan klare seg med å erklære at “jeg anerkjenner deres eksistens” når man kommer inn i et fullstappet rom?

 51. Rolf Aalberg says:

  oktober 15th, 2012 at 12:00 (#)

  Jeg lurer på hvilke kilder Tveter benytter seg av. USA-kreasjonister, eller vitenskapelige?

  Det siste er den metode jeg med hell har benyttet igjennom min snart åtti-årige interesse for vitenskap med evolusjonen som det mest interessante. For å ta argumentene hans:

  Tveter skriver:
  “Hvis fisk utvikler seg til krypdyr, må det finnes fossiler av dyr som både ligner på fisk og på krypdyr. Det burde være et mylder av slike overgangsfossiler. Men det finnes overhodet ikke tegn til mellomformer i fossilmaterialet.”

  Dette er ikke sant. Jeg viser bare til ”Your Inner Fish” av Neil Shubin, hvor fossilet som har fått navnet Tiktaalik beskrives. Historien er morsom: Man ville finne et fossil av en overgangsform mellom fisk og landdyr. Ut fra den kunnskap man allerede hadde kunne man beregne når dette burde ha skjedd, og hvor det var størst sannsynlighet for å finne det. Og dro derfor til Ellesmere Island og fant hva de søkte.

  Videre:
  ”Når et nytt dyr dukker opp første gang som fossil, er det fullt utviklet, og det beholder sin form uforandret hele den tid man finner fossiler av det – til det eventuelt utryddes – selv etter millioner av år (etter evolusjonær tidsskala). Dette er fullstendig på kollisjonskurs med hva teorien anfører. ”

  Feil.
  Mange eksempler finnes, dette er også beskrevet i Shubins bok

  Videre:
  ”Den kambriske eksplosjon er betegnelsen på en plutselig tilsynekomst av liv i det geologisk lag som heter kambrium. Da dukker en rekke nye arter opp, uten at det foreligger noen forløpere blant fossilene. Den kambriske eksplosjon er derfor totalt ødeleggende for evolusjonslæren.”

  Feil.
  Den kambriske ”eksplosjon” varte flere millioner år. Det vare en tid med rask utvikling; ganske enkelt fordi flercellede vesener nettopp oppstod og dermed ga den nødvendig grobunn for utvikling. Siden encellede skapninger har problemer med å etterlate seg fossiler er det naturlige årsaker til at mengden av funn er begrenset.derfor ikke alle data vi skulle ønske men mere enn nok til å forsvare også denne del av utviklingen. Spor av liv finnes hundrevis av millioner år før Cambrium.

  Slik feilinformasjon risikerer man å viderebringe hvis man benytter amerikanske kreasjonistiske kilder uten å kontroller stoffet mot vitenskapelig kilder.

  Når Tveter også skriver
  ”Det kan være vanskelig og slitsomt å debattere når opponenten på forhånd har bestemt seg for hva som er sannheten. Da er de faktiske forhold faktisk underordnet. Phillip E. Johnson oppdaget for vel 20 år siden at ekte Darwinister ikke var mottagelig for motargumenter- og slik er situasjonen også i dag- og slik vil den nok alltid være.”

  kjenner man seg igjen; det er jo en eksakt beskrivelse av kreasjonismens vesen han projiserer på vitenskapen. For øvrig, hva gjorde jus-professor Johnson kvalifisert til å uttale seg om biologisk vitenskap?

  Jeg kan etter femten år som observatør og deltaker i debatten bare si at ID-kreasjonismen har vært terpet på og gjenstand for utførlig gjendrivelse fra vitenskapelig hold. ID-bevegelsen er rett og slett på vei ut og prosjektet betraktes som feilslått.

  William Dembski har mislyktes i å bevise at “Intelligent design is just the Logos theology of John’s Gospel restated in the idiom of information theory.”

  Jeg gir Tveter rett i at ”å følge den enkleste forklaring, og er et velkjent og akseptert vitenskapelig prinsipp.”

  Det er jeg helt enig med ham i. ”Gud har gjort det” er den enkleste av alle forklaringer; men er den i samsvar med alle fakta? Det er jo den samme forklaring som en gang i tiden forklarte alt i hele verden?

 52. Anna Hosi says:

  oktober 17th, 2012 at 12:29 (#)

  Anbefaler denne bloggen som diskuterer Tveters bok: http://karsteneig.no/?p=371

 53. Rolf Aalberg says:

  oktober 17th, 2012 at 17:29 (#)

  Jeg undres om ikke det kan spare meg for mange timer og dager med forskning og redigering av noen omfattende kommentar og forsøk på å få Tveter på banen for, som han skriver:

  Sitat 1
  – Kommer debatten, så er vi rede, sier Kjell Tveter og Vivian Zahl Olsen til Norge IDAG. Vi intervjuet professoren og kunstneren under Visjon Norges Sommerkonferanse på låven til Visjon Gjestegård i Drammen. Mer av intervjuet kommer i egen artikkel.
  – Det blir en pris å betale for å ta debatten, mener de. Utskjelling pleier å være vanlig fra den politisk korrekte siden. Argumentene synes å være mindre vesentlig, understreker Tveter.

  ………..

  (19/09/2012, kl. 14:32)
  Jeg kan gjerne imøtegås rent faglig, men vil helst slippe å bli karakterisert av noen som ikke kjenner meg. …

  Jeg synes Tveter ar ganske så post festum med sitt ID-fremstøt i 2012, hva synes han om denne status for Dembskis ID blogg:

  http://www.antievolution.org/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi?act=ST;f=14;t=7305;st=6930#entry211303

  Den avspeiler nok veien det går med ID – og YEC-kreasjonismen følger vel etter tilslutt.

 54. Rolf Aalberg says:

  oktober 21st, 2012 at 15:01 (#)

  For orden skyld, setningen “Jeg kan gjerne imøtegås ren faglig …”
  er altså Tveters egne ord.

  Men hva mener han egentlig med rent faglig, jeg finner mere romantikk og synsing enn fag i det han skriver. Jeg holder meg i hvert fall til det vi vet og skyr metafysikk siden det bare er ørkesløs spekulasjon.

  Selv salig H. L: Mencken visste det: “For every complex quesion there is an answer that is clear, simple and wrong.”

  Markus Lindholm innledet forordet til sin bok “Evolusjon. Naturens kulturhistorie” med dette sitatet og jeg gleder meg til å lese den. Deretter skal jeg kanskje gi meg på Erik Tunstads Darwin, men den er tykk og med ganske små bokstaver så det spørs om jeg orker.

 55. Rolf Aalberg says:

  oktober 24th, 2012 at 12:53 (#)

  Det er ikke noe som tyder på at den stygge debatten Tveter har forventet vil bli noe av. Men la meg i hvert fall forsøke å referere til noen relevante fakta, både et vitenskapelig og et par som har med Dembski å gjøre. Jeg synes det er greit å følge litt med på hans virksomhet selv om jeg ikke finner noe av faglig interesse der.

  http://www.sciencedaily.com/releases/2012/10/121022145340.htm

  http://www.designinference.com/

  http://www.ses.edu/

 56. Losing their religion? | Religioner.no says:

  oktober 24th, 2012 at 13:20 (#)

  […] Arbeid, Gud og sirkus til folket […]

 57. Menneske eller celleklump? | Religioner.no says:

  oktober 25th, 2012 at 18:14 (#)

  […] Kven råder over din død? […]

 58. Hva mener ortodokse kristne, swedenborgianere, holister og åsatroende om abort? | Religioner.no says:

  oktober 26th, 2012 at 09:35 (#)

  […] Menneske eller celleklump? […]

 59. Hva mener ortodokse kristne, swedenborgianere, holister og åsatroende om abort? | Religioner.no says:

  oktober 26th, 2012 at 09:35 (#)

  […] Hva mener karismatiske kristne og buddhister om abort? […]

 60. Hans Olav Arnesen says:

  oktober 26th, 2012 at 09:38 (#)

  Dette virket fryktelig spennende.

 61. Hva mener ortodokse kristne, swedenborgianere, holister og åsatroende om abort? | Religioner.no says:

  oktober 26th, 2012 at 10:52 (#)

  […] Kven råder over din død? […]

 62. Hva mener ortodokse kristne, swedenborgianere, holister og åsatroende om abort? | Religioner.no says:

  oktober 26th, 2012 at 11:14 (#)

  […] Hva mener vi om eutanasi? […]

 63. Vi har ikke mange aborter | Religioner.no says:

  oktober 29th, 2012 at 14:27 (#)

  […] Hva mener karismatiske kristne og buddhister om abort? […]

 64. Vi har ikke mange aborter | Religioner.no says:

  oktober 29th, 2012 at 15:31 (#)

  […] Menneske eller celleklump? […]

 65. Vi har ikke mange aborter | Religioner.no says:

  oktober 29th, 2012 at 15:37 (#)

  […] Hva mener ortodokse kristne, swedenborgianere, holister og åsatroende om abort? […]

 66. Udødelige mennesker og det guddommelige | Religioner.no says:

  oktober 31st, 2012 at 09:34 (#)

  […] mennesket lenger ha behov for Gud dersom vi i prinsippet kan leve evig? Hvordan vil “evig” liv forandre vår gudsforståelse? Hva vil Gud mene om at mennesket […]

 67. Jakta på evig liv - i ferd med å lykkast? | Religioner.no says:

  oktober 31st, 2012 at 09:36 (#)

  […] Udødelige mennesker og det guddommelige […]

 68. Hans Olav Arnesen says:

  oktober 31st, 2012 at 09:59 (#)

  Jeg vil være mer bekymret for de praktiske problemene som et «uendelig langt liv» vil kunne føre med seg…” jeg ser for meg et fordelingsproblem som får dagens skjeve distribusjon av goder til å blekne. Tid er jo en mye mer verdifull ressurs enn penger, tenker jeg, og dersom enkelte mennesker lever i århundrer, mens de fattigste bør være fornøyd med å bli femti…Da kan vi virkelig snakke om forskjeller.

 69. Hans Olav Arnesen says:

  oktober 31st, 2012 at 15:24 (#)

  For min egen del tror jeg at jeg ville foretrukket å leve 693 år i en dyster verden, full av “skrot og skit”, enn å legge inn årene etter mine tilmålte noen og sytti år.

 70. Aksel says:

  oktober 31st, 2012 at 17:29 (#)

  Noen sa at døden er det mest rettferdige som finnes…

 71. Hans Olav Arnesen says:

  oktober 31st, 2012 at 17:43 (#)

  Ihvertfall inntil videre.

 72. Kan livsforlengende teknologi komme i veien for buddhistisk frelse? | Religioner.no says:

  oktober 31st, 2012 at 18:17 (#)

  […] Jakta på evig liv – i ferde med å lykkast? […]

 73. Kan livsforlengende teknologi komme i veien for buddhistisk frelse? | Religioner.no says:

  oktober 31st, 2012 at 18:19 (#)

  […] Udødelige mennesker og det guddommelige Lenker:  […]

 74. Aksel says:

  oktober 31st, 2012 at 18:39 (#)

  Da jeg begynte min karriere som agnostiker var dette med en sterk følelse av utilfredshet over ikke å kunne finne noen gude – eller naturgitt mening med livet. Dersom mening kun var noe vi mennesker mer eller mindre tilfeldig konstruerte oss, basert på faktorer som kultur og hva vi trengte for å ha det godt med oss selv – er ikke det det samme som ingen mening? Jeg bestemte meg til slutt for at menneskeverdet var det jeg ville ta utgangspunkt i, i mangel på noe bedre, mer basert på magefølelse en noen form for filosofi eller tro.
  Nå, sånn ca 15 år senere, har jeg egentlig ikke beveget meg av flekken. Selv om jeg likte å si til meg selv at jeg er åpen for å forlate mitt agnostiske standpunkt i det tidspunktet en stor neve fra himmelen slår ned for a knuse de vantro, (eller i det et annet gudsbevis som man ikke kan ta feil av manifesterer seg) så betyr kanskje ikke det at jeg var så veldig åpen i praksis. Men en viktig forandring har skjedd: Jeg føler meg nå mye mer bekvem med å selv være kilden til ‘mitt’ verdigrunnlag. Si nå at det var en skaper, en verdensvilje, en bevissthet i naturen, og at denne hadde en plan. Hva så? Jeg vil nå (i hvert fall i prinsippet) forbeholde meg retten til selv å definere hva jeg anser som rett og galt.

 75. Aksel says:

  oktober 31st, 2012 at 18:58 (#)

  Jeg har alltid trodd at forskjellen på en ateist og en agnostiker er at agnostikeren ikke tror på noe gudommelig – og heller ikke fornekter det – mens ateisten mer kategorisk avfeier det gudommelige.
  Hvis dette er feil, og hvis ateisme utelukkende defineres ut ifra mangelen på gudstro, hva er da forskjellen på ateisme og agnostisisme?

 76. Hans Olav Arnesen says:

  oktober 31st, 2012 at 19:08 (#)

  Jeg sier meg enig i det du skriver. Slik jeg oppfatter det er ateisme et teologisk standpunkt som avviser det guddommeliges eksistens, mens en agnostiker velger å avstå fra å ta et slikt standpunkt. Men det er åpenbart ikke noen absolutt enighet rundt dette.

 77. Et pragmatisk syn på abort | Religioner.no says:

  november 2nd, 2012 at 09:59 (#)

  […] Menneske eller celleklump? […]

 78. Aksel says:

  november 2nd, 2012 at 10:53 (#)

  Etter min mening er en agnostiker noe annet enn en tviler, agnostikeren har kommet til den (i hvert fall foreløpige) konklusjon at det er umulig for mennesket å vite med sikkerhet. Det er jo et standpunkt det også. Begrep som ‘ateistiske agnostikere’ gir inntrykk av at agnostikere ikke vet hva de mener. Dd er det er bedre å snakke om en tviler som lener seg mot ateisme.

  Et lite hjertesukk: Alle disse agnostiske karismatiske hare Krishna- mormonerne gjør det veldig vrient å skulle plassere folk i boks.

 79. Abortloven er kriminell | Religioner.no says:

  november 2nd, 2012 at 13:21 (#)

  […] Menneske eller celleklump? […]

 80. Abortloven er kriminell | Religioner.no says:

  november 2nd, 2012 at 13:21 (#)

  […] Kven råder over din død? […]

 81. Abortloven er kriminell | Religioner.no says:

  november 2nd, 2012 at 13:22 (#)

  […] Når har man rett til å drepe? (function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })(); abort, Abort-motstanderne, Bibelen, Ivar Kristianslund, kristendom Uncategorized Forrige postEt pragmatisk syn på abort […]

 82. Abortloven er kriminell | Religioner.no says:

  november 2nd, 2012 at 13:22 (#)

  […] Hva mener ortodokse kristne, swedenborgianere, holister og åsatroende om abort? […]

 83. Abortloven er kriminell | Religioner.no says:

  november 2nd, 2012 at 13:25 (#)

  […] Hva mener karismatiske kristne og buddhister om abort? […]

 84. Abortloven er kriminell | Religioner.no says:

  november 2nd, 2012 at 13:25 (#)

  […] Etiske dilemma på forsoningsdagen […]

 85. Abortloven er kriminell | Religioner.no says:

  november 2nd, 2012 at 13:39 (#)

  […] Vi har ikke mange aborter […]

 86. Abortloven er kriminell | Religioner.no says:

  november 2nd, 2012 at 13:46 (#)

  […] Hva mener vi om eutanasi? […]

 87. Jakta på evig liv - i ferd med å lykkast? | Religioner.no says:

  november 2nd, 2012 at 14:24 (#)

  […] Kan livsforlengende teknologi komme i veien for buddhistisk frelse? […]

 88. Udødelige mennesker og det guddommelige | Religioner.no says:

  november 2nd, 2012 at 14:25 (#)

  […] Kan livsforlengende teknologi komme i veien for buddhistisk frelse? […]

 89. Gabriel besøker St Edmund-kirken | Religioner.no says:

  november 5th, 2012 at 21:32 (#)

  […] Gabriel besøker Oslo domkirke […]

 90. Liv Silva Holmesland says:

  november 5th, 2012 at 22:45 (#)

  Spennende å endelig få et innblikk av denne kirken. Har gått forbi den mange ganger og tenkt at den er så søt.

 91. Liv Silva Holmesland says:

  november 5th, 2012 at 22:55 (#)

  Hva med en Amerikansk kirke?
  http://www.alcoslo.org/

 92. De 10 beste filmene om religion | Religioner.no says:

  november 6th, 2012 at 10:53 (#)

  […] Animasjon og religion […]

 93. Raelismen – science fiction sex-kult eller intelligent design for ateistar? | Religioner.no says:

  november 7th, 2012 at 09:49 (#)

  […] Udødelige mennesker og det guddommelige […]

 94. Raelismen – science fiction sex-kult eller intelligent design for ateistar? | Religioner.no says:

  november 7th, 2012 at 09:49 (#)

  […] Utenomjordisk hjelp fra interplanetariske søsken […]

 95. Hans Olav Arnesen says:

  november 8th, 2012 at 14:46 (#)

  Det var en veldig god idé.

 96. Rita says:

  november 10th, 2012 at 08:17 (#)

  Kan ikkje forlk la folk få lov til å hvelge sit liv om man har lyst til å dele live mend noken å dele den med noken andre å gifte seg på ein lovli mote hva er de så gale i de.Men homifile og lespe har jo kepet at de kune få lov til å gifte seg med same kjøn.Men de gig flere mot de for inngen relgoner som agseptere de.Men de de fig som de hvile.Eng til de er ikkje bare flerkoner bare muslimer de er også kristne og Jøder også pragtisere polygami.Men viste der at de liger ogås i naturen polygami dyr.Også Her vi kante Kody Brown Family.Også faren til Barack Obamas far ble mistenkt for polygami.La alle for lov å hvelge seg kor mange dei vil gifte seg med å de stor i også i bibiblen (2 Mos 21,10). Og (3 Mos 18,18).

 97. Liv Silva Holmesland says:

  november 11th, 2012 at 23:07 (#)

  Hvis polygami skal være lovlig må det gjelde begge veier. Ikke bare for menn.

 98. Gabriel besøker Oslo International Church | Religioner.no says:

  november 13th, 2012 at 11:10 (#)

  […] Gabriel besøker St Edmund-kirken […]

 99. Gabriel besøker Oslo International Church | Religioner.no says:

  november 13th, 2012 at 11:31 (#)

  […] Gabriel besøker Oslo domkirke Lenker:  […]

 100. Liv Silva Holmesland says:

  november 13th, 2012 at 13:20 (#)

  Kampen kirke?
  http://www.kampenkirke.no/

 101. Hans Olav Arnesen says:

  november 13th, 2012 at 22:25 (#)

  God idé.

 102. Maicon Steuernagel says:

  november 13th, 2012 at 14:09 (#)

  Takk for besøket og for en flott artikkel! Setter stor pris på å få lese på en slikk måte hvordan mann opplever gudstjenesten hos oss.
  Min eneste korreksjon er navnet mitt, som er Maicon (ikke Michael). Men det er ikke så fårlig, spesielt fordi uttalen høres ganske likt ut. Gud velsigne dere videre!

 103. Hans Olav Arnesen says:

  november 13th, 2012 at 19:17 (#)

  Da har vi rettet opp navnet. Takk for hyggelig tilbakemelding.

 104. Gabriel besøker St Edmund-kirken | Religioner.no says:

  november 13th, 2012 at 22:14 (#)

  […] Gabriel besøker Oslo International Church […]

 105. Gabriel besøker Oslo domkirke | Religioner.no says:

  november 13th, 2012 at 22:16 (#)

  […] Gabriel besøker St Edmund-kirken […]

 106. May-Lisbeth Brew says:

  november 16th, 2012 at 17:56 (#)

  Hei Sultan,

  Dette var et interessant innlegg som jeg har gått rundt og tenkt på i en stund nå.En ting jeg bet meg merke i var din avslutning:

  “[Hva vil Gud mene om at mennesket lever “evig”?] Som troende muslim forholder jeg meg til en allmektig Gud. Det betyr at det mennesket kan få til, våre grenser og hvordan, og om, vi greier å tøye dem, er noe som skjer med Guds vilje. ”

  Jeg skjønner at dette er koblet direkte til det du har diskutert ovenfor – men lurer på om dette tolkningsprinsippet bare anvendes på dette eller om du her åpner opp for dette prinsippet også på andre ting.

  Altså, mitt bakforliggende spørsmål er: Dersom man åpner for et slikt tolkningsprinipp hvor går så grensene for dette prinippet (og hvorfor er det i så fall en grense?).

  Hvordan forholder man seg da til saker som f,eks. abort, kvinnelige imamer, kjønns-segregrering (evt mangelen på dette), sultkatastrofer, kreft, utroskap, mangel på empati med andre, det å bo ilag før ekteskap o.l?

  Jeg ser at et mulig skille kan være at dersom det er forbudt i Koranen er det ikke mulig å ha dette tolkningsprinippet, men hva med alt det som ikke er nevnt?

 107. Gabriel besøker Den amerikanske lutherske forsamlingen i Oslo | Religioner.no says:

  november 20th, 2012 at 21:14 (#)

  […] Gabriel besøker Oslo International Church […]

 108. Gabriel besøker Den amerikanske lutherske forsamlingen i Oslo | Religioner.no says:

  november 20th, 2012 at 21:14 (#)

  […] Gabriel besøker Oslo domkirke […]

 109. Gabriel besøker Den amerikanske lutherske forsamlingen i Oslo | Religioner.no says:

  november 20th, 2012 at 21:34 (#)

  […] Gabriel besøker St Edmund-kirken […]

 110. Amerikansk takksigelsesfest i Norge | Religioner.no says:

  november 22nd, 2012 at 18:31 (#)

  […] Gabriel besøker Den amerikanske kirken (function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })(); Den amerikanske kirke, takksigelsesdag, thanksgiving, The American Lutheran Congregation of Oslo, USA Siste nytt Forrige postGabriel besøker Den amerikanske lutherske forsamlingen i Oslo […]

 111. Gabriel besøker Oslo Christian Fellowship Church | Religioner.no says:

  november 27th, 2012 at 18:16 (#)

  […] Gabriel besøker Den amerikanske kirken i Oslo […]

 112. Gabriel besøker Oslo Christian Fellowship Church | Religioner.no says:

  november 27th, 2012 at 18:17 (#)

  […] Gabriel besøker St Edmund-kirken […]

 113. Raelismen – science fiction sex-kult eller intelligent design for ateistar? | Religioner.no says:

  november 28th, 2012 at 10:23 (#)

  […] Jakta på evig liv – i ferd med å lykkast? […]

 114. Gusjegrønt mirakel | Religioner.no says:

  november 28th, 2012 at 19:49 (#)

  […] Morkakehelbredelse av fotballspillere […]

 115. Gusjegrønt mirakel | Religioner.no says:

  november 28th, 2012 at 19:54 (#)

  […] Drop in helbredelse […]

 116. Pernille Nylehn says:

  november 28th, 2012 at 22:16 (#)

  Hei, flott artikkel!

  Ad. hvem som driver med mikroskopi: Det er MANGE av dem, men ikke så lett å få oversikt. De 7 du nevner (som før var 18) står på Youngs liste over “sertifiserte” mikroskopister http://www.phmiracleliving.com/t-microscopist-list.aspx#Norway, men det er mange som har fått opplæring fra andre mikroskopister, og dermed ikke står på denne lista. Og mange av dem som har strøket seg fra lista driver fremdeles med mikroskopi etter Youngs prinsipper selv om de har tatt avstand fra Young. Og det er mange som selger Innerlightprodukter http://4brooker.wordpress.com/2012/10/23/innerlight-livsfarlig-mlm/, og dermed sannsynligvis er enig i Youngs påstander.
  Jeg vet også at flere av de 11 som har strøket seg fra Youngs liste fremdeles driver med syre/base-teorien og mikroskopi. Grunnene til at de tar avstand fra Young kan være flere, dels at han har fått såpass mye kritikk at det er ubehagelig å bli assosiert med ham, dels at han ikke er så enkel å samarbeide med.
  For øvrig har flere av de tidligere Youngdisiplene kastet seg på en ny bølge med et nytt mirakelvann, nemlig Asea. http://4brooker.wordpress.com/2012/11/17/asea-salt-i-saret-etter-kollapsede-pyramider/

  Jeg har prøvd å forstå om disse folka bare er kyniske, eller om de har blitt indoktrinert og virkelig tror på dette, men jeg klarer ikke finne ut av det. Det er antagelig en kombinasjon.

  Beste hilsen
  Pernille Nylehn

 117. Overnaturlige kommunikasjonsformer | Religioner.no says:

  desember 2nd, 2012 at 23:21 (#)

  […] Ikke bare alternativt på Alternativmessen […]

 118. Overnaturlige kommunikasjonsformer | Religioner.no says:

  desember 2nd, 2012 at 23:21 (#)

  […] Holistisk forbund har gjetet katter i et tiår […]

 119. En åndelig fornøyelsespark | Religioner.no says:

  desember 2nd, 2012 at 23:49 (#)

  […] Ikke bare alternativt på Alternativmessen […]

 120. Overnaturlige kommunikasjonsformer | Religioner.no says:

  desember 3rd, 2012 at 00:06 (#)

  […] Gusjegrønt mirakel […]

 121. | Religioner.no says:

  desember 3rd, 2012 at 09:03 (#)

  […] at vi lykkes med det i Norge, og vi har da også et usedvanlig godt klima for religionsdialog. På tiårsmarkeringen for Holistisk forbund forrige måned var lederen for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn […]

 122. Når Facebook blir en slagmark | Religioner.no says:

  desember 3rd, 2012 at 10:18 (#)

  […] Ikke bare alternativt på Alternativmessen […]

 123. Når Facebook blir en slagmark | Religioner.no says:

  desember 3rd, 2012 at 10:19 (#)

  […] En åndelig fornøyelsespark […]

 124. Når Facebook blir en slagmark | Religioner.no says:

  desember 3rd, 2012 at 10:23 (#)

  […] Overnaturlige kommunikasjonsformer […]

 125. Overnaturlige kommunikasjonsformer | Religioner.no says:

  desember 3rd, 2012 at 10:28 (#)

  […] Når klarsynte blir etterforskere […]

 126. Når Facebook blir en slagmark | Religioner.no says:

  desember 3rd, 2012 at 10:29 (#)

  […] Holistisk forbund har gjetet katter i et tiår […]

 127. Børge Eieland says:

  desember 3rd, 2012 at 11:22 (#)

  Enig i at Facebook fort blir en slagmark med meningsløse diskusjoner skapt av deltakere med div motiver, jeg tror sider som religioner.no der det er mulig å ha saklige interessante diskusjoner med deltakere som har kunnskap og interesse for tema vil bli mer etterspurt i fremtida.

 128. idatjo says:

  desember 3rd, 2012 at 13:26 (#)

  Det var hyggelig å høre. Vi håper vi på det samme. 🙂

 129. Kim says:

  desember 5th, 2012 at 13:24 (#)

  Det hadde vært interessant å vite hvordan man skal avgjøre hvorvidt noen svindler med intensjon, dersom vitenskapen ikke lar seg stole på og alle har rett til sin egen sannhet.

 130. Hans Olav Arnesen says:

  desember 5th, 2012 at 20:36 (#)

  @Kim: Det er absolutt et interessant spørsmål. Det bør være lettere å trekke et skille mellom dem som opererer ansvarlig og dem som tilbyr eksempelvis healing o.l. på bekostning av tradisjonell medisinsk behandling istedet for å komplettere denne, eller som tar seg uanstendig godt betalt for sine tjenester, særlig dersom kundene ikke sitter særlig godt i det i utgangspunktet.

 131. Gabriel besøker Hellige Olga menighet | Religioner.no says:

  desember 5th, 2012 at 19:39 (#)

  […] Gabriel besøker Hope Christian Fellowship Church […]

 132. Gabriel besøker Hellige Olga menighet | Religioner.no says:

  desember 5th, 2012 at 19:39 (#)

  […] Gabriel besøker Den amerikanske kirken i Oslo […]

 133. Gabriel besøker Hellige Olga menighet | Religioner.no says:

  desember 5th, 2012 at 19:40 (#)

  […] Gabriel besøker Oslo International Church […]

 134. fuglefisken says:

  desember 5th, 2012 at 23:12 (#)

  Hei Kim og Hans,

  Interessante tanker. Jeg må innrømme at jeg ikke klarer helt å se for meg hvor et slikt skille skal gå…

  Er det ikke-fungerende behandling, fungerer det jo ikke- uavhengig om healer tror på at det vil fungere eller ei.

  Og hva med retten til individenes rett til å velge – velge å tro enten det er å tro på stopping av blod, spåkoner eller healere som ikke gjør dem friske? På samme tid ser jeg at det motsatte dilemmaet med barnet som kan få konvensjonell kreftbehandling og bli frisk , og ikke blir det fordi man heller skal spise gurkemeie og agurker. Men er det i bunn og grunn forskjelling fra å nekte barn blodoverføring grunnet forelendrenes tro?

  Det er klart det går an å legge vekt på intensjonen men det er ikke nok alene. Og makspris på tjenesten er vel heller ikke en måte å garantere kvalitet? Eller?

  PS: Børge, takk skal du ha. Vi håper du får rett!

 135. fuglefisken says:

  desember 5th, 2012 at 23:24 (#)

  Glemte i mitt tanktespring å nevne at det virker som at i Norge kan barn fra Jehovas vitner få blod uten samtykke fra foreldrene fom helsereformen av 2001:
  http://tidsskriftet.no/article/881449

 136. Kathleen Morley says:

  desember 11th, 2012 at 00:50 (#)

  Man trenger jo ikke å bestride EUs tidligere rolle som fredsskaper og samler av motsetninger innad i Europa for å være imot årets fredspris? Det er mange andre gode grunner til at de ikke nødvendigvis burde ha fått prisen. Se f.eks intervjuet under med Hedda Langemyr i Norges Fredsråd: http://www.democracynow.org/2012/12/10/norwegian_peace_activist_top_role_in?fb_action_ids=10151125118871876&fb_action_types=og.recommends&fb_ref=.UMZcJLYHJ-8.like&fb_source=hovercard

  Men interessant med de religiøse undertonene du skriver om. Dantes visjoner rommet både himmel og helvete, og det gjør kanskje på sett og vis årets prisvinnere også?

 137. Hans Olav Arnesen says:

  desember 11th, 2012 at 13:56 (#)

  Det er jo en kurant innvending, men da kan man ekskludere mange andre vinnere også. Woodrow Wilson burde ihvertfall ekskluderes pga. sin enorme våpeneksport til Storbritannia og Frankrike under første verdenskrig. Gorbatsjov må bort. Jimmy Carter, og naturligvis Obama. Ingen av disse har derimot gjort så mye for freden som EU, og motsetning til Wilsons Folkeforbund, som ikke fikk til noe som helst, så fungerer det europeiske samarbeidet. Konklusjonen er vel den at mektige menn og kvinner, eller organisasjoner, alltid vil treffe noen klanderverdige valg. Følgelig vil det alltid være noe å kritisere.

 138. Gabriel besøker baptistkirken | Religioner.no says:

  desember 13th, 2012 at 00:17 (#)

  […] Gabriel besøker Hellige Olga kirke […]

 139. Gabriel besøker baptistkirken | Religioner.no says:

  desember 13th, 2012 at 00:17 (#)

  […] Gabriel besøker Oslo domkirke […]

 140. Gabriel besøker baptistkirken | Religioner.no says:

  desember 13th, 2012 at 00:17 (#)

  […] Gabriel besøker St Edmund-kirken […]

 141. Aage says:

  desember 13th, 2012 at 02:56 (#)

  Jeg ble også født med den synske evnen og brukte den
  en del – i oppveksten. Men da jeg ble eldre, ble mange
  av vennene mine – redde for meg, så jeg sluttet å
  bruke den.

  Senere ble jeg kjent med meditasjon.
  Gjennom den – kunne jeg besøke “Den Andre Siden”.
  Da kunne jeg snakke med de døde, på samme måte
  som jeg snakket med de levende.

  Når det gjelder dyr, har jeg ingen erfaring.
  —–
  For meg personlig – betyr ikke det .. å kunne kontakte
  døde, så mye.
  Jeg bruker meditasjon – i søken etter en forståelse
  av Gud og Jesus (og andre ting, i forbindelse med
  religioner).

  Selv om jeg leser alle former for religioner – er min
  religion .. Bibelen.
  Det som forundrer meg, er hvor gal .. forkynnelsen
  av Bibelen, er. Ordene som brukes, er riktige nok,
  men meningen som kommer ut – er langt på siden,
  av det Bibelen forteller.
  —-
  Hva er Jeg? – er ett av de viktigste spørsmål, man
  kan stille seg, i forbindelse med meditasjon.
  Dette spørsmålet har MER – enn ett svar .. alt etter
  hvor langt man er kommet i sin utvikling.

  Bibelen kan forteller .. at ett av svarene, er:
  “En Fallen Gud”.
  ..og.. at Jesu’ misjon er – å gi mennesket en ny
  mulighet til å få sin Guddommelige Natur .. tilbake.

  Loven er: “For en Gud som faller, er det ingen vei
  tilbake.”
  Men – siden mennesket .. var OPPHØYDE til Guder,
  åpner det en mulighet .. for at dette kan skje, likevel.

  Gud – ønsket det.
  Jesus utførte det.
  Så – gjennom troen på han og hans (vår) Fader, er
  muligheten tilstede.
  Uten TRO – ingen mulighet.

  Dette er en bestemmelse, derfor kan vi ikke gjøre noe
  med den.
  Dette burde ha vært – forkynnelsen.
  (Dette er “kortversjonen”.)
  ……
  Siden det har vært så mange misforståelser, i forbindelse
  med dette – har mennesket .. aldri forstått uttrykket:”En
  Kjærlig Gud” – og kommet til enda flere misforståelser,
  som et resultat av det.

  i ca. 80% av tifellene hvor vi sier:”Hvis Gud hadde vært
  En Kjærlig Gud .. ville han aldri ha godtatt …osv. — kunne
  vi ha erstattet det med:”Hvis Gud hadde vært en kjærlig Gud,
  ville han ha tatt fra meg retten til å bestemme over mitt
  eget liv.”
  Kan vi komme med en slik påstand, er det mye som tyder
  på – at vi har misforstått.

  Vennlig hilsen Aage.

 142. Aage says:

  desember 13th, 2012 at 03:09 (#)

  Som et
  PS.
  Den delen som har med Bibelen å gjøre – er så komprimert,
  at den bare kan brukes som et “tankekors”.
  DS.

  Aage.

 143. Gabriel besøker baptistkirken | Religioner.no says:

  desember 13th, 2012 at 15:58 (#)

  […] Gabriel besøker Hope Christian Fellowship Church […]

 144. Gabriel besøker baptistkirken | Religioner.no says:

  desember 13th, 2012 at 15:58 (#)

  […] Gabriel besøker Oslo International Church […]

 145. Går verden under denne gangen? | Religioner.no says:

  desember 17th, 2012 at 01:09 (#)

  […] Enden er nær, eller er den det? […]

 146. Går verden under denne gangen? | Religioner.no says:

  desember 17th, 2012 at 01:09 (#)

  […] Dommedag er i dag – mer eller mindre. Lenker: […]

 147. Aage says:

  desember 17th, 2012 at 10:31 (#)

  Det er ganske utrolig at noen kan komme til påstanden at
  verden går under .. 21/12 i år.
  For de som jar fulgt med på “YouTube”, så begynner “Den
  Nye Gullader”, da.

  Om 9 til 11 måneder. etter dette – påståes det at hele
  planeten skal stige opp til 5. dimensjon (Den Lange Natten).
  Da er det 3 døgn med mørke .. så – en ny jord:

  *****
  Jes 65, 17 For se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord,
  og de første ting skal ikke minnes og ikke mere rinne nogen
  i hu.
  (Kopiert fra DataBibelen.)

  Åp 21, 1 Og jeg så en ny himmel og en ny jord; for den
  første himmel og den første jord var veket bort, og havet er
  ikke mere.
  (Kopiert fra DataBibelen.)
  *****

  Ingen undergang .. ennå.
  Aage.

 148. Hans Olav Arnesen says:

  desember 17th, 2012 at 11:12 (#)

  Kan du legge ved et YouTube-klipp eller en lenke? Hva skal skje i den nye gullalderen og når vil undergangen evt. komme?

 149. Hvordan kan vi best ødelegge verden? | Religioner.no says:

  desember 19th, 2012 at 11:27 (#)

  […] Går verden under denne gangen? […]

 150. Hvordan kan vi best ødelegge verden? | Religioner.no says:

  desember 19th, 2012 at 11:28 (#)

  […] Dommedag er i dag – mer eller mindre. […]

 151. Hvordan kan vi best ødelegge verden? | Religioner.no says:

  desember 19th, 2012 at 11:28 (#)

  […] Enden er nær, eller er den det? […]

 152. Gabriel besøker Kampen kirke | Religioner.no says:

  desember 19th, 2012 at 15:47 (#)

  […] Gabriel besøker Oslo 2. baptistmenighet […]

 153. Gabriel besøker Kampen kirke | Religioner.no says:

  desember 19th, 2012 at 15:47 (#)

  […] Gabriel besøker St Edmund-kirken […]

 154. Gabriel besøker Kampen kirke | Religioner.no says:

  desember 19th, 2012 at 15:47 (#)

  […] Gabriel besøker Oslo International Church […]

 155. Dommedag eller misforståing? | Religioner.no says:

  desember 20th, 2012 at 10:24 (#)

  […] Hvordan kan vi best ødelegge verden? […]

 156. Dommedag eller misforståing? | Religioner.no says:

  desember 20th, 2012 at 10:24 (#)

  […] Går verden under denne gangen? […]

 157. Dommedag eller misforståing? | Religioner.no says:

  desember 20th, 2012 at 10:27 (#)

  […] Enden er nær, eller er den det? […]

 158. Pernille Adine Nordby says:

  desember 20th, 2012 at 10:56 (#)

  Så fin og informativ artikkel! Skal sende den til mamma (som er bittelitt redd for dommedag).

 159. Arilooo says:

  desember 20th, 2012 at 17:04 (#)

  Hørtes ut som en fin seremoni, i min tidligere bydels kirke også!

 160. | Religioner.no says:

  desember 21st, 2012 at 12:23 (#)

  […] Dommedag eller misforståing? […]

 161. | Religioner.no says:

  desember 21st, 2012 at 12:23 (#)

  […] Dommedag er i dag – mer eller mindre. […]

 162. Slik vet du at dommedag har kommet | Religioner.no says:

  desember 21st, 2012 at 12:24 (#)

  […] Hvordan kan vi best ødelegge verden? […]

 163. Slik vet du at dommedag har kommet | Religioner.no says:

  desember 21st, 2012 at 12:26 (#)

  […] Går verden under denne gangen? […]

 164. Religiøse julegavetips | Religioner.no says:

  desember 22nd, 2012 at 01:16 (#)

  […] Djevelske julegaver […]

 165. Ekte hedninger drekker jul | Religioner.no says:

  desember 26th, 2012 at 11:48 (#)

  […]  Hva mener åsatroende om abort? […]

 166. Neturei Karta - antisemittenes nyttige idioter? | Religioner.no says:

  januar 19th, 2013 at 21:09 (#)

  […] edene ennå er gjeldende er omdiskutert. Flere ultraortodokse jøder hevder imidlertid det. Edene er som følger: 1) Jøder skal ikke ta landet med makt, 2) Jøder skal ikke gjøre opprør mot […]

 167. Kristian says:

  januar 27th, 2013 at 22:04 (#)

  Så klart kunne Gud skapt mennesker gjennom evolusjon. Det er ikke spørsmålet. Spørsmålet er jo om han gjorde det. Bibelen sier at før synd var det ingen død, men evolusjon har død LENGE før menneskene kom. Jesus sa at Adam var Guds første skapelse. Man kan tro hva man vil, men det er ikke det bibelen lærer bort.

 168. Aage says:

  februar 10th, 2013 at 19:29 (#)

  Kristian.
  Du er inne på noe som er helt riktig.
  Det som gjør .. at inntrykket blir – galt .. er at du ikke
  skiller – “De Nedre Riker”, fra “De Øvre Riker”.

  “De Øvre Riker” – er grunnlaget for “De Nedre” – og
  de er ikke skapt .. ut fra det samme grunnlaget.

  Du har helt rett i .. at:
  Før synd .. var det ingen død.

  Dette er fremdeles sant .. i form av:
  Er du syndefri .. kan du heller ikke dø.
  (Jesus er et unntak fra denne loven.)

  Han sier det selv .. til Pontius Pilatus .. med
  ordene:
  “Hvis dette ikke var tillatt deg ovenfra,
  kunne du ikke krumme et hår på mitt hode”.

 169. Aage says:

  januar 28th, 2013 at 12:06 (#)

  ..har jeg ingen problemer med å se at Guds skapelse, baserer på
  evolusjon.
  -Det blir som å lage et program.
  -Legge inn AI (Artificial Intelligence [Kunstig Intelligens]).
  …og vente på – hvordan den kunstige intelligensen vil utvikle seg,
  under forskjellige forhold…

  Så langt jeg kan forstå- i dag – er det akkurat det han har gjort,
  men bare med de “nedre regioner”.
  —-
  Det er sant (ut fra den kunnskapen jeg har i dag) – når Kabbala
  påstår:
  De nedre riker – er et bilde – på de øvre riker.

  “De øvre riker” – er usynlige for oss.
  Ikke en gang – som lysvesen – kan vi se .. de øverste riker.
  Men – er vi “født på ny” – er grunnlaget lagt for å se .. hele
  Guds Rike (hele guds Skapelse).
  —————
  Det vi kaller virkelighet .. er så langt fra (Den Egentlige)
  virkeligheten .. at vi må omstille oss KRAFTIG – for å kunne
  BEGYNNE og forstå .. skapelsen.
  ….
  For de som ikke tror på en Gud:
  Er det ikke litt rart .. at energi .. ikke kan bli borte?
  (Fysikkens Første Lov.)

  Er energi .. verdt så mye mer, enn:
  -Intelligens?
  -Forståelse?
  -Oppfinnsomhet?
  -Kjærlighet?
  -Tanke?
  …med andre ord .. mennesket?

  I så fall: Hvem har bestemt at det skal være slik?
  (Bare som et lite tankekors.)

  Tankekors 2:
  Hvorfor skal VI ha en mening med det vi gjør ..
  men livet skal være meningsløst?

  Det blir for mye ulogikk .. i slike bilder, til at de kan være riktig.
  =====

  Så – for å være hyggelig:
  Kanskje ingen har funnet .. den riktige løsningen – slik at alle
  slike motsetninger blir borte …???
  Hvis dette er tilfellet .. så er Gud .. det beste alternativet vi
  har.

  *****
  Å ja. Gud har skapt alt. Hvem har skapt Gud?
  Uten svar på dette spørsmålet, skulle “GudeBildet” også bli
  ulogisk.
  – OG – HVIS dette spørsmålet, ikke hadde HATT et svar,
  så hadde sistnevnte påstand .. vært riktig.

  MEN .. spørsmålet HAR et svar, HVIS det blir stillt riktig.

  Ved å belyse .. BEGYNNELSEN .. på svaret, vil vi se
  hva som er feil .. ved å stille spørsmålet slik:

  ————–
  Gud er ikke skapt!
  Gud er født!
  ————–
  *****

  Spørsmålet har (som sagt) et svar, men det har aldri vært
  ment .. å gi det svaret til noen.
  Det har alltid vært ment – at man skal finne det selv.
  ……………
  Dette er bare en unnskyldning .. for at man ikke vet svaret?
  Neida, mine ukjente venner.

  Forklaringen er:
  -Får man svaret .. er det glemt innen en uke.
  (Snakker av erfaring. Ingen jeg har fortalt det til, har
  kunnet huske det – en uke.)
  -Finner man det selv .. vil man aldri glemme det!

  Som sagt.
  Dette med å omstille tankegangen og holdningene sine,
  er den eneste måten . man kan “finne frem”.
  Alternativet er at man “hopper på konklusjoner”, hvor de
  aller fleste er feile.
  De få gangene man er i nærheten av en større sannhet,
  forkaster man den vanligvis .. som urealistisk.

  Vennlig hilsen Aage.

 170. Aage says:

  januar 28th, 2013 at 12:13 (#)

  PS.
  Bare for å minne om:
  Bare begynnelsen på svaret – er gitt, ikke hele svaret.
  Dette svaret er ganske omfattende.
  …..
  Dessuten ble overskriften borte (min feil).
  Den forrige kommentaren skal begynne med:
  “Som dataprogrammerer…”
  DS.

 171. Aage says:

  januar 28th, 2013 at 15:45 (#)

  Jeg synes det er rart at .. på noen få år, ser store deler av verden
  ut til å ha glemt:
  -Darvin innrømmer i dagboken sin .. å ha jukset med forskningen.
  -Da dette ble oppdaget, holdt faget “Evolusjon” på å bli fjernet
  fra alle skoler og universiteter.
  -Men siden det ikke fantes et eneste alternativ OG at skoler og
  Universiteter .. helst ikke ville fjerne dette faget, ble bøkerne
  beholdt.

  Så – selvfølgelig kan det være feil, i Darvins Lære.
  Darvin har selv innrømmet – at muligheten er stor for det.

  Vennlig hilsen Aage.

 172. Uke 49. 2012 | Religioner.no says:

  februar 4th, 2013 at 20:11 (#)

  […] på Lillestrøm ble arrangert helgen som var, og også her var ulike organiserte religioner representert, side om side med sine alternative motstykker. Det er lett å ta denne toleransen for gitt, men det […]

 173. Religionsforfølgjing av svartmetallarar | Religioner.no says:

  februar 5th, 2013 at 09:30 (#)

  […] Hvem står bak hardrocken – Gud eller Satan? […]

 174. Religionsforfølgjing av svartmetallarar | Religioner.no says:

  februar 5th, 2013 at 09:31 (#)

  […] De 10 beste filmene om religion […]

 175. Religionsforfølgjing av svartmetallarar | Religioner.no says:

  februar 5th, 2013 at 09:34 (#)

  […] Djevelske julegaver […]

 176. Aage says:

  februar 9th, 2013 at 18:06 (#)

  At “Dommedag” (som forøvrig er noe misvisende,
  ettersom det er brukt i en noe annen sammenheng
  i Bibelen) kommer, for denne planeten – tror jeg på.

  NÅR den kommer – er jeg mere usikker på – ettersom
  det er mange profetier i Bibelen som skal oppfylles
  først.
  ———-

  -Hvorfor er vi redde for dette?
  -Fordi vi lytter til .. og tror på .. ulogiske påstander.

  Ulogisk:
  -Alt slutter med døden.
  -Det finnes ingen Gud.
  -Satan eksisterer ikke.
  -Helvete er en misforståelse.
  osv.

  HVIS “livet” ikke slutter med døden .. og man
  tror på at det gjør det .. vil jo forvirrelsen være
  et fatum .. når man er død.
  Man vet ikke – at man er død – fordi man oppfatter
  seg selv som levende.

  Man blir skremt av de som kommer for å hjelpe.
  Noen blir så skremt – at de flykter fra hjelperne.
  For å ikke skremme dem mer – lar hjelperne deg
  tro – at du har klart det.

  Andre forsøker fortvilt å gå tilbake i kroppen sin.
  De blir veldig redd – når de ikke klarer det.
  ——
  Satan gjorde et mesterstykke, da han fikk masse
  mennesker til å tro på at han ikke eksisterte.

  …FOR…
  Hvordan kan noen – som ikke eksisterer – lede deg
  vill?
  ……………

  Nå er det noe noen som tenker den andre veien:
  Hvis Gud skapte alt .. hvem skapte da – Gud?

  Joda.
  Det finnes ting som kan virke ulogisk – “den andre
  veien” også.
  Men .. etter at man har funnet den riktige måten å
  stille dette spørsmålet på – så kan jeg glede dere med,
  at det finnes et svar på det.
  (Jeg har skrevet om dette, andre steder her – også.)

  Meningen er at man skal finne dette svaret – selv.
  Men .. det er lov til å gi – begynnelsen på dette
  svaret.

  Den er:
  “Gud er ikke skapt. Gud er født”.

  Utover dette – bør man finne resten – selv.

  Det jeg kan legge til .. er:
  Vi har et spor – i Det Gamle Testamentet – etter en ting
  vi kan bruke som meditasjons-objekt:
  “Jeg er – fra Evighet – Til Evighet.”

  Hvis man erstatter “Fra Evighet Til Evighet” .. med .. “Den
  Evige Kraft” – vil man få et noe annet bilde av dette.

  Da er det bare en ting igjen:
  I Åndelig sammenheng – må man ikke forveksle “Kraft”
  med “Energi”.

  Den definisjonen som nå kommer – er et fullt brukbart
  grunnlag å basere på .. for videre studier:

  *Kraft .. styrer energi .. men er ikke avhengig av energi for
  å eksistere.

  Så – da kan man konkludere med:
  Gud er født – av kraften – derfor er Gud .. Kraft.

  Dette er en begynnelse – for de som vil forsøke å forstå
  mer av denne sammenhengen.
  Her er det mye og forstå.

  -Inteligens.
  -Lys (egentlig bølge, som .. for oss .. ser ut som lys).
  -Grunnlaget for selve fødselen.
  -Hva er “Den Evige Kraft”?
  (Eller .. om du vil:Hva er – “Fra Evighet og Til Evighet” .. som
  er samme spørsmål.)
  …bare for å nevne litt…

  Svaret .. på et spørsmål, som virket umulig å finne svar på,
  finnes.
  Derfor bør man heller ikke utelukke at Gud finnes.

  Men – utover dette, kan man ikke forvente – at det man finner,
  skal være lett å forstå.
  Ingenting ved Gud – er lett å forstå.

  Finner man ut av dette – er det ikke lengre nødvendig å være
  redd for døden .. ettersom den ikke lengre finnes.

  På samme måte .. som man i 7vende måned – i svangerskapet,
  stiger ned i de legemeet som er laget for en.
  På samme måte – forlater man legemeet – når man er klar for
  å gå videre.

  Lykke til med søken.

  Vennlig hisen Aage.

 177. Lars Gule says:

  februar 12th, 2013 at 22:07 (#)

  Jeg synes vel kanskje kommentatoren her kunne ha informert om at han kunne komme til å bruke mine kommentarer i en sidepassiar under konferansene, her på dette nettstedet. Det har vel også noe med presse- og referatetikk å gjøre.

  Ellers hitlet jeg ikke Larsen. Jeg leverte en kritikk av Larsens innlegg (og tidigere kronikker) for ikke å dokumentere eller presentere noen holdbar begrunnelse for påstandene. Larsen svarte heller vagt på dette. Da tok jeg kraftigere i i den neste kommentaren. Hun hadde ingen referanser, men tafatte formuleringer om hva hun ikke kunne skjønne…

  Når hun så også hadde vist til to akk så konservative (pent sagt) forfattere, som ikke har sagt noe om norsk Midtøsten-forskning (Martin Kramer og Efrahim Karsh), i sitt foredrag som bakgrunn for hennes synsing om at fortidige politiske standpunkter bestemmer dagens forskningsprofil, syntes jeg det var riktig – ganske retorisk, men seriøst ment å spørre: Skal det holdes mot Larsen at hun blir lagt ut på Gates of Vienna, et av Behring Breiviks inspirasjonssteder?

  For den logikken hun bruker, om fortidige posisjoner som bestemmende for dagens forskning, er å ligne med guilt by association. Skal det holdes mot henne at hun legges ut på Gates of Vienna, må det påvises noe tettere bånd til dette nettstedet, ellers blir det guilt by association. På samme måte må hun påvise 1) at Utvik mfl. tar feil, OG SÅ 2) at dette rimeligvis skyldes gamle politiske posisjoner. Ellers har også hun levert en slags guilt by association-påstand.

  Vel, det var det jeg ville si. Men kanskje falt ordene for uklart i et raskt muntlig innlegg. Og framsto derfor også som for krasse. Skjønt, det var folk til stede som ikke misforsto, men nettopp påpekte overfor noen av dem som syntes min kommentar var for krass, at de misforsto mitt poeng.

  Lars Gule

 178. Hans Olav Arnesen says:

  februar 14th, 2013 at 09:24 (#)

  God morgen, og takk for tilbakemeldingen. Du er i din fulle rett til å etterlyse mer dokumentasjon fra Larsen. Forhåpentligvis får vi det når Hagtvet og Sørensens bok kommer ut. Men uansett hva du synes om kvaliteten på argumentasjonen hennes så begrunnet hun sitt synspunkt, viste til enkelte sitater og til visse biografiske faktum. Kanskje er det beklagelig at det er slik, men man kan ikke lukke døren til fortiden. Så lenge en person eller et miljø utøver makt vil deres bakgrunn være av interesse, både for deres meningsmotstandere, men også for dem som av ren intellektuell nysgjerrighet forsøker å få klarhet i deres motivasjoner. Akademikere, spesielt dem som opptrer hyppig i mediene slik du og Utvik gjør, utøver menings- og definisjonsmakt og det er derfor ikke overraskende at noen går dem/dere i sømmene. Ellers er Mircea Eliades fortid i Jerngarden et eksempel på en akademiker fra den ytre høyresiden som, ihvertfall av mange, for alltid vil bli lest med hans fortid i Jerngarden i mente.

  Selv om du mener Larsen ikke lykkes med å dokumentere at Utvik og andres venstreradikale bakgrunn preger deres forskning i dag, var ditt eget eksempel likevel tatt helt ut av luften og hadde ingenting med Larsen å gjøre. Til det vil jeg legge til at det har langt større injurierende kraft å bli assosiert med Anders Behring Breivik, og miljøet som har inspirert ham, enn å bli mistenkt for å ha venstreradikale sympatier. Det er simpelthen noe som ikke bør forekomme i norske debatter, ihvertfall utenfor kommentarfeltene i Dagbladet og VG. På debatten om radikalisering på Humanismens hus i går sa du at vi noen ganger trenger å klappe hverandre på skulderen når “den rettferdige harmen” får blodet til å koke. Anse dette som mitt klapp på din skulder.

  Når det gjelder referatet så valgte jeg å stille spørsmålet da du kom ned av podiet nettopp av hensyn til at det kunne være sjenerende for deg, og vi har ikke som mål å drive sensasjonsjournalistikk eller uthenging her på Religioner.no. Men du gjorde det veldig klart at dette spørsmålet hadde du fått mange ganger i den siste tiden, og videre at du aldri hadde lagt skjul på din fortid. Det tolket jeg som at akkurat dette tilhørte “the public domain”. Dine øvrige refleksjoner under denne samtalen har jeg naturligvis latt være å referere fra. Likevel, hvis du føler at det har funnet sted et fortrolighetsbrudd så er denne følelsen i seg selv nok til at jeg vil beklage. Det er min mening at vi er tjent med å reflektere litt over hvordan våre ytringer påvirker hverandre, også følelsesmessig.

 179. "Djesus Uncrossed" - grov blasfemi eller uskyldig humor? | Religioner.no says:

  februar 19th, 2013 at 13:27 (#)

  […] har forøvrig krenket omtrent alle tenkelige religioner på ulike tidspunkt, og har endog laget en Broadway-musikal, en svært vellykket sådan, om Mormons […]

 180. "Djesus Uncrossed" - grov blasfemi eller uskyldig humor? | Religioner.no says:

  februar 19th, 2013 at 13:27 (#)

  […] Animasjon og religion […]

 181. Aksel says:

  februar 19th, 2013 at 14:16 (#)

  Hahaha! Et flott forbilde for etterfølgelse. Sånt trenger vi mer av.

 182. Ration says:

  februar 19th, 2013 at 14:26 (#)

  To ting: Det bilde av Jesus har da bare blitt bedre etter “restaurasjonen” 🙂
  Og, jeg trodde det var Obelix, galleren, som tok knekken på Sphinxen?

 183. Knut Dæhli says:

  mars 2nd, 2013 at 06:51 (#)

  Jeg må faktisk si meg enig, Ecce Mono er mye bedre enn denne versjonen av Ecce Homo 🙂

  Når det gjelder sfinxen er det mange ulike versjoner av hva som egentlig skjedde, så at en galler kan ha gjort noe er ikke heeelt umulig..

 184. Elvis- et udødelig ikon? | Religioner.no says:

  februar 23rd, 2013 at 16:44 (#)

  […]  Hvem står bak hardrocken – Gud eller Satan? […]

 185. Elvis- et udødelig ikon? | Religioner.no says:

  februar 23rd, 2013 at 16:44 (#)

  […] Religionsforfølgjing av svartmetallarar. […]

 186. Aage says:

  februar 23rd, 2013 at 17:17 (#)

  Man må vel si at det er – mennesket – som har
  laget .. all slags musikk .. som vi lytter på.

  Det neste er:
  En kunstner .. innen musikk .. vil legge så mye
  som mulig – av sin personlighet, i det han lager.

  Da blir det interessant å vite – hvike “dragninger”
  han (hun) har i sin personlighet.

  ALLE – er mer og mindre – påvirket av:
  -Gud.
  -Jesus.
  -Satan.
  ..og en del andre “Guddommeligheter”, alt etter
  hvilken religion de tror på (les: hviken religion som
  er hovedreligionen .. i deres skultur).

  Våre lover sier at det er galt å stjele.
  “Hvor har vi det fra – tro”?

  Våre lover sier at vi ikke skal drepe.
  “Hvor har vi det fra – tro”?

  Ingen er upåvirket, i sin personlighet – men de som ikke
  tror på Gud .. KAN (faktisk) tro på Satan. (Jeg har selv
  hørt enkelte si: “Jeg tror ikke på Gud, men jeg tror på
  Satan”.

  Hvis man “legger så mye som mulig av seg selv” i
  musikken – og musikken gjør små barn .. redde (som jeg
  også har opplevd) – KAN det være ting som tyder på
  at den er inspirert av “negative krefter”.

  I slike tilfeller – slår menneskers “Redsel for det ukjente”,
  mange ganger – ut .. og resonnemangene kan bli nokså
  ulogiske.

  Bare i unntakstilfeller – vil negative krefter – lage den
  musikken vi hører på.

  Ellers bør vi være såpass logiske – at vi kan si:
  “Denne musikken liker jeg ikke, fordi den gir meg – det
  jeg oppfatter som – negative vibrasjoner.
  Jeg tror derfor den er .. negativt inspirert.”
  ………

  La oss ikke gi etter for “Redselen for det ukjente”, slik
  at DEN skal få lov til å styre oss.
  La oss bruke vår intelligens og forståelse – slik at VI kan
  styre DEN.

 187. Aage says:

  februar 23rd, 2013 at 17:28 (#)

  Jeg er litt overrasket over at “provokasjon” – betyr så mye
  for deg – at “overbevisning” .. blir borte.
  ….
  Jesus er overbevist om en ting.
  Satan er overbevist om en annen ting.

  At deres overbevisning – kan provosere noen, er naturlig.

  Men du ser ut til – å oppfatte provokasjon som en
  betingelse, i denne sammenhengen.

  Det – blir litt …vèl teoretisk… for meg.
  Livet – er (vanligvis) ikke – SÅ teoretisk betinget.

 188. Hvorfor er de så sinte? | Religioner.no says:

  februar 25th, 2013 at 09:48 (#)

  […] Islam- ein kunnskapsreligion? […]

 189. Hvorfor er de så sinte? | Religioner.no says:

  februar 25th, 2013 at 09:48 (#)

  […] Den glemte sunna […]

 190. Aage says:

  februar 25th, 2013 at 11:37 (#)

  I “Norges Lover” har vi lov for ytringsfrihet og
  lov for blasfemi.
  Hvis disse 2 “kolliderer”, bør lovverket forandres.

  Her er det ikke snakk om:
  “Fremstilling av hellige menn”
  …men…
  “Å tråkke på andres tro”, eller ikke.

  Ingen burde ha rett – til å sjikanere andres
  tro.
  Hvis loven tillater dette, har vi en dårlig lov.
  Den bør da – forbedres.
  ——-
  Å fremsttille – en slik sak – som:
  …..”Presentasjon av hellige menn”…..
  KAN være manipulasjon (men MÅ ikke være det),
  for å trekke oppmerksomheten bort – fra kjernen.

  Kjernen er:
  Er MIN tro .. BEDRE (eller dårligere) enn DIN tro?

  Så:
  Såpass mye kan vi vel respektere hverandre, på
  denne planeten .. at vi ikke “tråkker på” – noe
  som er hellig .. for noen (selv om vi har en annen
  mening – selv).

 191. Skolemedisin, religion og alternativ behandling | Religioner.no says:

  februar 27th, 2013 at 15:28 (#)

  […] Når Facebook blir en slagmark […]

 192. Skolemedisin, religion og alternativ behandling | Religioner.no says:

  februar 27th, 2013 at 15:28 (#)

  […] Yoga mot bivirkninger av kreftbehandling […]

 193. Skolemedisin, religion og alternativ behandling | Religioner.no says:

  februar 27th, 2013 at 15:29 (#)

  […] Gusjegrønt mirakel […]

 194. Skolemedisin, religion og alternativ behandling | Religioner.no says:

  februar 27th, 2013 at 15:29 (#)

  […] Er prinsessen vår en heks?  […]

 195. Skolemedisin, religion og alternativ behandling | Religioner.no says:

  februar 27th, 2013 at 15:35 (#)

  […] En åndelig fornøyelsespark […]

 196. Medieskapt ekstremisme? | Religioner.no says:

  februar 27th, 2013 at 15:57 (#)

  […] s); })(); Didrik Søderlind, ekstremisme, media, radikalisering Debatt og kronikk Forrige postHvorfor er de så sinte? Neste postSkolemedisin, religion og alternativ behandling #sanContainer_393_185, […]

 197. Hans Olav Arnesen says:

  februar 27th, 2013 at 16:07 (#)

  Dette er et veldig bra innlegg. Jeg vil likevel innvende at noen stemmer som kan virke ekstreme kanskje blir tvunget til å ordlegge seg slik og ta voldsomme virkemidler i bruk nettopp fordi de aldri ellers blir hørt. Ett eksempel er de såkalte abortprestene som bruker temmelig radikale metoder for å nå frem i mediene, men som representerer en ikke helt ubetydelig minoritet i den norske befolkningen. Om de fikk slippe til og begrunne sine synspunkter på en rasjonell og dannet måte ville det formodentlig ikke være nødvendig å benytte seg av teatralske grep som babydukker dynket i blod etc. Men ingen er jo interessert i å høre fra dem før de tyr til slike midler.

 198. Aage says:

  februar 27th, 2013 at 16:12 (#)

  Enten man kaller det skolemedisin eller Naturmedisin, så blir nå
  begge to – hentet fra naturen.

  Selv om man bruker kjemien, for å forandre egenskapene, så
  begynner begge grupper, med naturen.
  De kjemiske prosessene – utføres også med stoffer fra naturen.
  Dette er vel – det nærmeste – man kan komme en forskjell.
  …….
  Hadde “Skolemedisinen” blitt laget av stoffer – som ikke
  fantes i naturen (på jorda), men blitt hentet fra andre
  planeter .. hadde kanskje saken stillt seg i et annet lys (?)

  Da hadde definisjonen:”Naturen” – blitt det grunnleggende.
  Naturen på andre planeter .. kunne da – ikke ha vært
  inkludert .. i denne definisjonen.
  …….

  Hadde “Skolemedisinen” blitt laget av stoffer – som ikke
  fantes i naturen (på jorda), men blitt hentet fra andre
  planeter .. hadde kanskje saken stillt seg i et annet lys (?)

  Da hadde definisjonen:”Naturen” – blitt det grunnleggende.
  Naturen på andre planeter .. kunne da – ikke ha vært
  inkludert .. i denne definisjonen.

  Men siden begge medisiner – hentes fra naturen, synes jeg
  de begge burde kalles – “Naturmedisiner”.
  …….

  Så – ut fra dette – må det vel være lov til å spørre, om
  forskjellen .. er så stor .. at den fortjener en debatt..??

 199. Aage says:

  februar 27th, 2013 at 16:20 (#)

  Sorry.
  Oppdaget for sent, at jeg har fått – en del av et avsnitt – 2
  ganger.

  Det skulle ha sett slik ut:
  …….
  Hadde “Skolemedisinen” blitt laget av stoffer – som ikke
  fantes i naturen (på jorda), men blitt hentet fra andre
  planeter .. hadde kanskje saken stillt seg i et annet lys (?)

  Da hadde definisjonen:”Naturen” – blitt det grunnleggende.
  Naturen på andre planeter .. kunne da – ikke ha vært
  inkludert .. i denne definisjonen.

  Men siden begge medisiner – hentes fra naturen, synes jeg
  de begge burde kalles – “Naturmedisiner”.
  …….

  Så ut fra dette…osv.

 200. Skolemedisin, religion og alternativ behandling | Religioner.no says:

  februar 27th, 2013 at 16:59 (#)

  […] Ikke bare alternativt på Alternativmessa […]

 201. Medieskapt ekstremisme? | Religioner.no says:

  februar 27th, 2013 at 16:59 (#)

  […] Jeg er ekstremist. […]

 202. Medieskapt ekstremisme? | Religioner.no says:

  februar 27th, 2013 at 17:40 (#)

  […] Brunsverting og rødsverting på Litteraturhuset. […]

 203. Medieskapt ekstremisme? | Religioner.no says:

  februar 27th, 2013 at 17:43 (#)

  […] Kan ateister være åndelige? […]

 204. Zen- coaching er nyttig, men spådommer er det ikke | Religioner.no says:

  februar 27th, 2013 at 18:39 (#)

  […] Når Facebook blir en slagmark […]

 205. Zen- coaching er nyttig, men spådommer er det ikke | Religioner.no says:

  februar 27th, 2013 at 18:40 (#)

  […] Yoga mot bivirkninger av kreftbehandling […]

 206. Ove Pettersen says:

  mars 1st, 2013 at 17:23 (#)

  Pavens avgang kommenteres sjølsagt overalt i dag:

  http://www.vl.no/troogkirke/500-katolikker-pa-messe-ved-pavens-avgang-vi-foler-oss-litt-faderlose/

 207. Ove Pettersen says:

  mars 1st, 2013 at 17:26 (#)

  Her er en kritisk, nesten sint, kommentar fra en norsk katolikk og professor i teologi:

  http://www.aftenbladet.no/meninger/Benedikt-XVI–et-feilslatt-pontifikat-3130995.html

 208. Hans Olav Arnesen says:

  mars 1st, 2013 at 19:49 (#)

  Ja, krasst. Men om det noensinne er et godt tidspunkt å komme med kritikk på må det jo være nå.

 209. Jan Frederik Solem says:

  mars 2nd, 2013 at 23:20 (#)

  Ove, den TF-utdannede teolog og professor Ola Tjørhom er ikke representativ for norske katolikker, og synes ikke å ha rukket å leve seg inn i den katolske tro på noen meningsfylt måte siden han konverterte for 10 år siden. Han var sint som lutheraner (der han kritiserte betonglutheranere og bedehuskitch) og han er sint som katolikk (der han kritiserer betongkatolikker og ungpikekatolisisme). Med doktorgrad i internasjonal katolsk-luthersk dialog synes han å lykkes i sin økumeniske balanse – han forsurer samtalen like mye på begge sider.

 210. Håpet om en vekkelsesbølge fra høyre | Religioner.no says:

  mars 3rd, 2013 at 00:47 (#)

  […] Kristen-Norge viser muskler […]

 211. Ove Pettersen says:

  mars 3rd, 2013 at 03:08 (#)

  Jeg syntes dette var en god artikkel, og spredte den i vide kretser. Nå er den tatt opp til diskusjon her:

  https://www.facebook.com/ingenlikerablilurt/posts/119561391560617

  Espen Kolberg beskriver presis hva alternativ behandling egentlig handler om. Hvorfor ikke bare innrømme at poenget er å tilfredsstille menneskets religiøse lengsler, og legge ambisjonene om vitenskapelig troverdighet på hylla? Det ville ha vært mye mer ærlig.

  Anne Kalvig kritiserer kampanjen og artikkelen, og får svar fra Even Gran og Kristian A. Bjørkelo, og mange flere.

 212. Hans says:

  mars 3rd, 2013 at 11:25 (#)

  “Hvorfor ikke bare innrømme at poenget er å tilfredsstille menneskets religiøse lengsler, og legge ambisjonene om vitenskapelig troverdighet på hylla?” Det ville løst mange problemer Ove, men den troverdigheten er særdeles ettertraktet.

 213. Ove Pettersen says:

  mars 3rd, 2013 at 03:12 (#)

  Prøvde å formatere det nest siste avsnittet ovenfor slik at det skulle framgå at det er et sitat fra Facebook-siden.

  Det siste avsnittet er min kommentar til diskusjonen der.

 214. Kjærligheten til Israel | Religioner.no says:

  mars 3rd, 2013 at 20:54 (#)

  […] Håpet om en vekkelsesbølge fra høyre […]

 215. Kjærligheten til Israel | Religioner.no says:

  mars 3rd, 2013 at 20:54 (#)

  […] Håpet om en vekkelsesbølge fra høyre […]

 216. Aage says:

  mars 4th, 2013 at 02:17 (#)

  At det er mange måter å glemme budskapet på, er det
  ingen tvil om.
  Satan arbeider på mange områder, nå (les: går rundt
  som en brølende løve og sluker alt han kan få tak i).

  En av måtene å få fokuset vekk, fra Jesu’ budskap,
  er å starte diskusjoner:
  -Historie.
  -Jødehat.
  -Sammenheng mellom historie og oppfattninger.
  -Personer .. “som har skylden” for ting som skjer.
  -osv.

  Dess flere slike uenigheter, som kan skapes – dess
  bedre er det for “De onde krefter” – totalt.
  Det viktigste for DEM – er at vi glemmer budskapet.

  ..OG DET GJØR VI – hvis vi skal følge de “retningslinjer”
  som onde krefter setter opp for oss..

  La oss prøve å huske – et viktig budskap fra Bibelen,
  i DENNE sammenhengen:
  *****
  Ef 6, 12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.
  (Kopiert fra DataBibvelen.)
  *****

  Satan og hans engler – er en viktig DEL av – “..ondskapens
  ånde-hær i himmelrummet..”.
  ———
  La oss “våkne” (i alle fall, vi som tror) og ikke være redd
  for å minne andre PÅ .. at vi fremdeles blir brukt som
  (sjakk)-bønder – i en kamp mellom gode og onde krefter.

  Mennesker – er faktisk .. EN .. av de viktigste elementer
  i denne kampen.
  Hvis vi .. bare klarer å bli enige om følgende:
  -Jesus er Guds Sønn og “Denne Verdens Frelser”.
  (Dette er han .. fordi han er “født på ny”.)
  -Utover dette har vi mange andre – Hellige Menn
  og kvinner.

  Så la oss ære – de det føles riktig å ære, ut fra
  de forskjellige kulturer.
  OG – la oss alle ære Jesus, gjennom å la hans
  budskap .. til oss, få størst plass – i våre liv.

  Vi ærer ikke Jesus, gjennom å starte diskusjoner
  om HVEM .. som har skylden for .. HVA.
  Vi ærer – “..ondskapens ånde-hær i himmelrummet..”
  =========

  Om mennesker som tilhører andre religioner, vil lage
  slike diskusjonere, så la oss ikke være med på det.

  Det finnes mennesker – som skal være “meddommere”,
  på “Dommens Dag” – ut fra slik vi kan forstå “Åpenbarings-
  boken”.
  Men det finnes ingen mennesker – som skal være med på
  å dømme noen .. NÅ (i følge den samme boken).

  Vi blir imidlertid oppfordret til å BEDØMME de situasjoner
  som er rundt oss (kap. 2 og 3 – i den nevnte boken).

  Dette innlegget – er et eksempel på en slik bedømmelse.
  -Ingen dom.
  -Kun:
  .. en oppfordring til å fokusere på .. det som leder
  til frelse (og)
  .. forsøke å bevisstgjøre – at det er sterke krefter, som
  ikke er interessert i – at vi skal fokusere på frelsen.

 217. arild says:

  september 2nd, 2015 at 23:07 (#)

  Jeg forstår ikke deres kjærlighet til Israel,
  Deres ledere bruker en type språk man hørte for 70 år siden om en menneskegruppe.
  Ja i følge genevkovesjonen driver dere med utrenskning av palestinere. Det kan også høres her, uttaleleser fra ledere opp igjennom tiden.

 218. Kjærligheten til Israel | Religioner.no says:

  mars 4th, 2013 at 08:20 (#)

  […] Kristen-Norge viser politiske muskler […]

 219. Aage says:

  mars 4th, 2013 at 12:43 (#)

  Det er ganske utrolig hva enkelte kan komme til, hvis
  de bare legger stor nok vrangvilje i det de fremholder.

  Biskoppen forkynner engler .. men tror ikke på sin egen
  forkynnelse (les: tror ikke på engler).
  Så jeg bare lurer på – hvordan han ville ha reagert, hvis
  Maria hadde kommet til han .. og fortalt han at hun skulle
  føde Jesus .. fordi en engel hadde fortalt henne det.(??)

  Skal det virkelig være slik – at man ikke kan tro på Bibelen,
  for å oppnå de høyeste posisjoner .. innen Kirken?

  Andre som har imot at prinsesse Märtha Louise skal få
  lov til å tro på engler – utnevner henne til heks.

  Ok.
  Også her – finnes det to slags hekser:
  -de ekte (og)
  -de som (bare) tror at de er hekser .. uten å vite hva en heks,
  egentlig står for.

  Så har vi dette med “å kontakte de døde”.
  Her er det flere måter .. hvor de fleste av dem er usikre
  og noen av dem .. direkte farlige.

  Men det betyr ikke – at det IKKE FINNES sikre måter å
  kontakte de døde på.
  De finnes .. men det er bare de som søker oppriktig,
  som finner dem.

  *****
  Da kan man spørre:
  Hva betyr:”Å søke oppriktig”?

  Den Bibelen – som Biskoppen (ut fra min oppfattning)
  ikke tror på .. forteller dette.
  MEN (igjen), den forteller det – KUN – til de som “søker
  oppriktig”.
  ..og da er vi like langt..

  Vel – ikke helt:
  Den som søker en kunnskap .. oppriktig .. er den som
  ikke skal BEGYNNE med et BEVIS, for at det han søker,
  er riktig.
  Beviset – skal komme som et resultat – av søken.

  Den .. som begynner sin søken .. ut fra TRO – og
  fortsetter å søke – inntil han finner beviset .. for at
  det han har trodd på – er riktig ….. er : En som søker
  oppriktig.
  *****

  Hvorfor sier jeg ikke: .. er riktig, eller galt ..
  Det er fordi:
  -Gud finnes.
  -Jesus er hans sønn.
  -Guds engler finnes.
  -De døde eksisterer .. i dødsriket. eller i en av Himlene
  og når basunen har spillt sine toner – skal de forandres,
  i ett nå (les:skal de fødes på ny).

  Slik skal de “vekkes” .. på den siste dag.
  (Og skill .. mellom .. Himlene (i flertall) og Himmelen (i
  entall).

  Med andre ord:
  Det man søker – er riktig … og noe som er riktig,
  kan ikke være galt .. derfor hadde det blitt galt å
  si:
  …finne beviset for at det man søker – er riktig, eller galt…

  Jeg synes kronprinsessen viser et mot – som jeg savner,
  hos de fleste kristne, jeg kjenner .. og vil ære henne, for
  det motet hun viser.

 220. Hans Olav Arnesen says:

  mars 4th, 2013 at 13:03 (#)

  “Betongkatolikker” og “bedehuskitch”, om ikke annet var det mange artige nyord.

 221. Ove Pettersen says:

  mars 4th, 2013 at 13:56 (#)

  Kom av en eller annen grunn til å tenke på denne artikkelen:

  http://www.academia.edu/1052945/Religious_Roots_of_European_Welfare_Models

 222. Strålevern til folket | Religioner.no says:

  mars 6th, 2013 at 10:48 (#)

  […] Gusjegrønt mirakel. […]

 223. Strålevern til folket | Religioner.no says:

  mars 6th, 2013 at 10:48 (#)

  […] Yoga mot bivirkninger av kreftbehandling. […]

 224. Strålevern til folket | Religioner.no says:

  mars 6th, 2013 at 10:48 (#)

  […] Når Facebook blir en slagmark. […]

 225. Strålevern til folket | Religioner.no says:

  mars 6th, 2013 at 10:48 (#)

  […] Er prinsessen vår en heks?  […]

 226. Strålevern til folket | Religioner.no says:

  mars 6th, 2013 at 10:50 (#)

  […] Religiøse julegavetips. […]

 227. Strålevern til folket | Religioner.no says:

  mars 6th, 2013 at 10:51 (#)

  […] Morkakehelbredelse av fotballspillere.  […]

 228. Strålevern til folket | Religioner.no says:

  mars 6th, 2013 at 10:52 (#)

  […] En åndelig fornøyelsespark. […]

 229. Strålevern til folket | Religioner.no says:

  mars 6th, 2013 at 10:55 (#)

  […] Krystaller og kvantemekanisk helbredelse. […]

 230. Pernille Nylehn says:

  mars 8th, 2013 at 12:24 (#)

  Saksopplysning: Forsvaret bruker ikke klær med sølvbelagte kobbertråder når de jobber med radar. Hvis man skal unngå “stråling” fra radaren må man skru den av.

  Helsepersonell bruker beskyttelse når de jobber med røntgen. Men da må klærne være av BLY. Ganske tungt å gå rundt med, og ikke så stilig som sølvbelagt kobber.

 231. Hans Olav Arnesen says:

  mars 8th, 2013 at 18:50 (#)

  Jeg skal ikke gi meg ut for å være noen ekspert på radarstråling, men det gir jo mening å skru av radaren om man vil unngå strålingen.

 232. Marianne Kleimann Sevåg says:

  mars 9th, 2013 at 14:44 (#)

  Hei Pernille. Vårt poeng er at teknologien er utviklet av NASA til skjermingsformål. Hva forsvaret bruker i vanlig omgang med f.eks. radar vet jeg ingen ting om. Men de som jobber i strålingsutsatte arbeidsprosesser burde kanskje vurdere sin beskyttelse. Ellers vet jeg fra tidligere ansatte i forsvaret at det var vanlig å stille seg litt foran radaren før de gikk på byen lørdagkvelden… At teknologien virker, er det ingen tvil eller diskusjon om. Diskusjonen går på om det er noe å beskytte seg mot eller ikke. Da blir vel spørsmålet hvorfor NASA utviklet teknologien. Den har selvfølgelig sin anvendelse til flere formål. Det finnes etter hvert flere skjermende stoffer på markedet, og mange er glade for at klær av slike stoffer gjør det mulig for dem å bevege seg ut i det offentlige rom. Det er særlig beskyttelse mot høyfrekvent stråling fra f.eks. mobiltelefoner og trådløse nettverk som er viktig.

 233. Rolf Aalberg says:

  mars 8th, 2013 at 17:02 (#)

  Jasså Aage, Darvin – han het faktisk Darwin så jeg er allerede i utgangspunktet svært skeptisk til deg, og jeg har aldri hørt dette før. Så om du er så vennlig å fortelle hvor du har denne opplysningen fra?

  Darwin var en sann vitenskapsmann og ikke så skråsikker som visse andre, og erkjente at også hans teori kunne ha mangler, men det har den til felles med ALLE vitenskapelige teorier.

  Dog, hittil har ingen funnet noen annen eller bedre teori som forklarer den enorme kunnskapsmengde, data og forskning som vi har fått i løpet av over 150 år siden “Artenes Opprinnelse” først ble utgitt.

  Jeg vil bare bemerke at religioner.no ikke lenger er å finne. Jeg oppdaget det først i dag så jeg aner ikke om det er permanent eller tilfeldig. Det var i hvert fall et sted hvor Tveter hadde fått god eksponering for sin bok, men det var vel ikke bare jeg som hadde litt av hvert å bemerke. Så jeg hadde lyst til å sjekke om det var noen utvikling eller om folk flest ikke bryr seg en døyt. I såfall er det jo et sunnhetstegn!

 234. Rolf Aalberg says:

  mars 8th, 2013 at 17:04 (#)

  Beklager, jeg ser nå at jeg faktisk er inne på religioner.no, men da hadde jeg faktisk lenge forsøkt å komme inn uten å få kontakt!

 235. Hans Olav Arnesen says:

  mars 8th, 2013 at 18:32 (#)

  Religioner.no er her og har vært her hele tiden. Når det foregår arbeid på siden kan det være vansker med å kommentere eller logge inn. Men det er ofte på odde tider på døgnet og sjelden lenge om gangen. La oss gjerne få vite om det hvis du opplever noen form for tekniske problemer Rolf.

 236. Heksefeiring av kjettersk tiårsjubileum. | Religioner.no says:

  mars 15th, 2013 at 23:26 (#)

  […] Mirakulix er tilbake og oppnår anerkjennelse […]

 237. Heksefeiring av kjettersk tiårsjubileum. | Religioner.no says:

  mars 15th, 2013 at 23:27 (#)

  […] Heks lover hevn mot regjeringen […]

 238. Heksefeiring av kjettersk tiårsjubileum. | Religioner.no says:

  mars 15th, 2013 at 23:28 (#)

  […] Er prinsessen vår en heks? […]

 239. Heksefeiring av kjettersk tiårsjubileum. | Religioner.no says:

  mars 15th, 2013 at 23:29 (#)

  […] Kristne feirer jul, hedninger drikker jul […]

 240. Vi har ikke mange aborter | Religioner.no says:

  mars 16th, 2013 at 20:16 (#)

  […] Hva mener vi om eutanasi? […]

 241. Uke 12. Pave | Religioner.no says:

  mars 18th, 2013 at 10:00 (#)

  […] pave før ham. Varslere av overgrep har endog fått sin egen helgen. Australias første helgen, Mary MacKillop, en nonne som varslet om seksuelle overgrep mot barn, ble kanonisert i 2010. Hun har fått den […]

 242. Peter Tallerås says:

  mars 18th, 2013 at 11:07 (#)

  Hei Hans Olav

  Takk for at du har tatt deg tid til å referere fra Saladindagene.
  Jeg har dog et par kommentarer. Ut i fra lederen, får jeg inntrykk av at arrangementet er et venstreside arrangement vis hovedformål er å vise hvodan og hvorfor det imperialistiske vesten har feilet. Det var ikke slik jeg oppfattet det. Det må sies at jeg selv bare deltok på Rogans og El-Houdaibys sesjoner.
  Hverken Rogan eller El-houdaiby var særlig opptatt av vestens rolle i revolusjonene. Forøvrig vet jeg ikke om noen av de to nevnte ville sette pris på å bli plassert innenfor et sosialistisk prisme.
  Videre syns jeg en sammenlikning av Oslo Symposium og Saladindagene er å gå for langt. Greit nok at Aslak Sira Myre er venstre-orientert, men å dermed trekke slutningen at litteraturhusets arrangementer er politiske verksteder for venstresida blir feil. Jeg syns du skal ta deg en tur på Manifest-analyse sin årskonferanse neste år, da kommer sammenlikningene med Oslo Symposium mer til sin rett.

  Når det er sagt må jeg si jeg er veldig fornøyd med religioner.no så lang, og håper dere fortsetter det flotte arbeidet.
  Peter Tallerås

 243. Skolemedisin, religion og alternativ behandling | Religioner.no says:

  mars 18th, 2013 at 16:15 (#)

  […] Krystaller og kvantemekanisk helbredelse […]

 244. Skolemedisin, religion og alternativ behandling | Religioner.no says:

  mars 18th, 2013 at 16:16 (#)

  […] Morkakehelbredelse av fotballspillere.  […]

 245. Hans Olav says:

  mars 18th, 2013 at 22:32 (#)

  Hei Peter. Tusen takk for en hyggelig kommentar. Dersom Manifest analyses årskonferanse har tilstrekkelig med religionsrelaterte spørsmål på programmet bør vi jo absolutt dekke den. Dersom du fikk inntrykk av at jeg mente at hele det tre dager lange arrangementet var et angrep på Vestens svikt i Midtøsten har jeg ikke formulert meg godt nok. Jeg mener heller ikke, og har heller ikke skrevet, at Litteraturhusets arrangementer er politiske verksteder for venstresiden. Det er betimelig av deg å påpeke at det er forskjeller mellom Oslo Symposium og Saladindagene. Begge er politiske, åpenbart. Men Oslo Symposium er mer (indre)misjonerende, mens Saladindagene er mer informerende. Men SD. informerer altså ved utelukkende å invitere stemmer fra venstresiden til å holde innlegg. Videre bruker de kun ordstyrere fra venstresiden slik som Aslak Sira Myhre, Klassekampenes Amal Wahab, eller NRKs Sidsel Wold, som om ikke sosialist i hvert fall ikke målbærer høyresynspunkter. Er det interessant for leserne? Ja, det er jeg overbevist om at det er. Kanskje det er unødvendig å bruke betegnelser som ”sosialistisk prisme” eller ”vekkelse fra høyre” ettersom folk er sikkert er i stand til å trekke slike slutninger selv. Men jeg er overbevist om at det følger med en bagasje av underforståtte sannheter om man samler en gruppe akademikere, aktivister og journalister, som alle sogner til én kant av det politiske spektrum, for å analysere og diskutere et fenomen. Ikke bare fordi man møter færre motforestillinger, men også fordi en slik ”menighetsfølelse” ofte har en viss effekt på en gruppe.

  Med hensyn til Rogan og El-Houdaibys foredrag er jeg enig i at spesielt førstnevnte var lite ideologisk. El- Houdaiby ble mer politisk mot slutten, og ikke minst rakk han selv å nevne at han tilhørte venstresiden ganske mange ganger. Om ikke Rogan tilhører venstresiden så mener i hvert fall konservative faglitteraturkritikere det, for eksempel fra høyreavisen The Telegraph.

  Vi takker for rosen og skal forsøke å fortsette slik vi stevner. Politikk er såvisst ikke vårt felt, men det blir rart å gjøre det til et større tabu å påpeke politisk bias enn konfesjonell partiskhet.

 246. Hans Olav Arnesen says:

  mars 19th, 2013 at 12:45 (#)

  Hei Peter og takk for en hyggelig kommentar. Saladindagene og Oslo Symposium er såvisst ingen arrangementsmessige speilbilder på hver sin side av høyre-venstre aksen. De er ulike i både form og innhold, og har helt ulike målsetninger. Saladindagene er mer informerende, mens OS. er mer politisk (indre)misjonerende.

  Etter min mening valgte du de to beste foredragene å gå på. Både Rogans og El-Houdaibys innlegg kunne nok vært holdt hvor som helst. Inklusive Oslo Symposium, i motsetning til Tariq Alis. Jeg tror likevel ikke El-Houdaiby ville hatt noe i mot å få fortalt at han tolket verden ut i fra en venstresideforståelse. Om det var tilfellet ville han sikkert ikke selv gjentatte ganger påpekt at han tilhørte venstresiden, både i sitt innlegg og i samtalen etterpå. Hvor Rogan står politisk er ikke jeg sikker på, men konservative faglitterære kritikere, eksempelvis i britiske The Telegraph, er derimot veldig tydelige på hvor de mener han hører hjemme.

  Det var likevel ikke bare innleggerne som utelukkende ble hentet fra venstresiden. Også ordstyrerne, slik som Amal Wahab fra Klassekampen, Aslak Sira Myhre, og NRKs Sidsel Wold (som om ikke sosialist ihvertfall ikke kan beskyldes for å fremme høyresynspunkter) er hentet fra venstresiden. Er det et problem? Nei, antagelig ikke. Er det av interesse for leserne? Ja, det vil jeg si det er. Samler man en gruppe aktivister, intellektuelle, akademikere og journalister fra én side av det politiske spektrum får man høyst sannsynligvis en annen analyse enn om deltagerne hadde vært mer blandet, eller om de utelukkende hadde blitt hentet fra den motsatte siden. Hvorvidt det er unødvendig å påpeke det åpenbare med bruk av betegnelser som “vekkelsesbølge fra høyresiden” eller “sosialistisk prisme” er en annen sak. Men det blir rart om det skal være en selvfølge å påpeke et arrangements konfesjonelle slagside, som i den første nasjonale minnemarkeringen etter 22. juli, mens man lar være å påpeke politisk bias. Ihvertfall når den er så åpenbar som i disse to arrangementene.

 247. Buddha-blasfemi i Vesten | Religioner.no says:

  mars 20th, 2013 at 14:48 (#)

  […]  Hinduer truer med å drepe badedraktdesigner […]

 248. Jonathan says:

  mars 20th, 2013 at 15:02 (#)

  Veldig interessang artikkel. Jeg mener at dette skyldes hovedsaklig mangel på kunnskap og forståelse av Buddhismen og buddhistiske prinsipper. Å putte buddhistiske logoer og betegnelser (ex. Zen) på alt mulig er appelerende og hipt. Folk flest liker Buddhismen i Vesten på grunn av den antatte ateistiske karakteren med ett hint av nyreligiøsitet. Elementene er eksotiske, og har nå lenge vært integrert i mote, design og pop-kultur.

  Det som er krenkende, som buddhist, er mangelen på respekt i slike tilfeller. Lite kunnskap om ett tema er ikke uvanlig, men skal man stifte en butikk, forettning eller merke så er det å gjøre litt bakgrunnsinformasjon ofte nyttig. Buddha Bar er alltid ett godt eksempel. I en globalisert verden, hvor informasjon flyter fortere en noen gang så er det forståelig at man tar avgjørelser like fort. Det er derfor viktig at grupper sier ifra om overtredelser på ett fredelig vis slik at man får muligheten til å rette opp. Man ser gang på gang at dette er tilfellet. Jeg har selv vært med å sent inn klage til en norsk avis, hvor Buddhismen ble forestilt som en ren tantrisk praksis. Dette ble trukket tilbake umiddelbart med en unnskyldning neste dag.

 249. Går vi mot en evidensbasert sommer? | Religioner.no says:

  mars 22nd, 2013 at 08:09 (#)

  […] Skolemedisin, religion og alternativ behandling. […]

 250. Går vi mot en evidensbasert sommer? | Religioner.no says:

  mars 22nd, 2013 at 08:09 (#)

  […] Når klarsynte blir etterforskere. […]

 251. Går vi mot en evidensbasert sommer? | Religioner.no says:

  mars 22nd, 2013 at 08:09 (#)

  […] Når Facebook blir en slagmark. […]

 252. Vi har ingen plass for ekstremister i Mali | Religioner.no says:

  mars 23rd, 2013 at 12:14 (#)

  […] Sekteriske tolkninger satt i system […]

 253. Christer says:

  mars 24th, 2013 at 01:40 (#)

  Endelig noen som har samme tro som meg; da der med Gud har skapt livet gjennom evolusjon. Jeg er personlig kristen. Og jeg føler at jeg har lært noe av innlegget og kommentarene som er blitt skrevet overfor her, og dere har masse poenger.

  Min definisjon på Gud er at Han er en kraft. En kraft kan vi ikke se, derfor er han usynlig. En kraft forsvinner aldri, derfor er Den evig (Gud). Kraft har energi….?

  Hjernen vi alle har, skal brukes for å tenke vitenskap, og kunnskaper og erfaringer. Med av hele sitt hjerte skal man tro på Gud.

  Hilsen en gutt 15 år.

 254. Edel Bjelde says:

  mars 26th, 2013 at 00:26 (#)

  Jeg tenker at Håvard egentlig er nysgjerrig på det meste innen alternativitet siden han er så opptatt av det ;-)))))

 255. Edel Bjelde says:

  mars 26th, 2013 at 00:38 (#)

  -og Gud, så mye vås, og da mener jeg VÅS!!!!
  jeg mener: jødeaper??? hvor tar du det fra..hehe…har du tenkt på om B kan forårsake A også? kanskje resten følger etter det..hehe
  Dette må du ha jobbet hardt for å finne frem til 🙂

 256. Antimuslimske heksebesvergelser | Religioner.no says:

  mars 26th, 2013 at 13:23 (#)

  […] Heksefeiring av kjettersk tiårsjubileum.  […]

 257. Går vi mot en evidensbasert sommer? | Religioner.no says:

  mars 26th, 2013 at 21:59 (#)

  […] Er vitenskapen ateistenes religion? […]

 258. Homofil homohater? | Religioner.no says:

  mars 27th, 2013 at 08:53 (#)

  […] Pingviner følger ikke Moseloven […]

 259. Homofil homohater? | Religioner.no says:

  mars 27th, 2013 at 08:53 (#)

  […] Er bestialsex egentlig så galt? […]

 260. Livssynsscientisme versus holistisk spiritualitet | Religioner.no says:

  mars 27th, 2013 at 11:02 (#)

  […]  Går vi mot en evidensbasert sommer? […]

 261. Livssynsscientisme versus holistisk spiritualitet | Religioner.no says:

  mars 27th, 2013 at 11:02 (#)

  […] Er vitenskapen ateistenes religion? […]

 262. Livssynsscientisme versus holistisk spiritualitet | Religioner.no says:

  mars 27th, 2013 at 11:02 (#)

  […] Litt for skapende om skapelsen. […]

 263. Livssynsscientisme versus holistisk spiritualitet | Religioner.no says:

  mars 27th, 2013 at 11:03 (#)

  […] Når klarsynte blir etterforskere. […]

 264. erling_lorentzen says:

  mars 27th, 2013 at 11:24 (#)

  Ted Haggard må jo vere kroneksempelet på amerikanske skaphomofile svovelpastorar. Etter ein mannleg prostituert avslørte han for noen år sidan, verkar det som han har komme på betre tankar, og går no inn for legalisering av kjønnsnøytralt ekteskap:

  http://www.christianpost.com/news/ted-haggard-says-gay-marriage-not-biblical-but-should-be-legal-83710/

 265. Livssynsscientisme versus holistisk spiritualitet | Religioner.no says:

  mars 27th, 2013 at 11:31 (#)

  […] Darwin tok feil. […]

 266. Går vi mot en evidensbasert sommer? | Religioner.no says:

  mars 27th, 2013 at 11:34 (#)

  […] Livssynsscientisme versus holistisk spiritualitet […]

 267. Hans Olav Arnesen says:

  mars 27th, 2013 at 11:41 (#)

  Er det virkelig mulig å fortsette som pastor etter å ha blitt avslørt som kunde hos en homofil prostituert og langer? Det er jo en ting å sette tilgivelsen høyt, men er noen interessert i å høre hva man har å si i moralske spørsmål etter noe slikt?

 268. Livssynsscientisme versus holistisk spiritualitet | Religioner.no says:

  mars 28th, 2013 at 12:44 (#)

  […] Skolemedisin, religion og alternativ behandling. […]

 269. Livssynsscientisme versus holistisk spiritualitet | Religioner.no says:

  mars 28th, 2013 at 12:45 (#)

  […] Når Facebook blir en slagmark. […]

 270. Terje S says:

  mars 28th, 2013 at 17:22 (#)

  Evolusjon er hverken styrt eller tilfeldig, med styrt mener jeg bevisst (mindre det er kunstig seleksjon). Og Gud er like viktig for evolusjon som katter er for stjerner, mao totalt uviktig.

  Mutasjoner er tilfeldige, dna styrer kroppens indre anliggende, naturlig seleksjon styrer kroppenes forandring over generasjoner, tid skaper arter. Det er livet i et nøtteskall, så kan de religiøse ha “svaret” på hvordan livet oppsto, fram til vi oppdager det også.

 271. Terje S says:

  mars 31st, 2013 at 02:41 (#)

  Som menneske er jeg opptatt av hva som er sant, og vitenskap er menneskets beste verktøy til å finne sannheter. Vitenskap er et verktøy, ikke en religion. Som ateist har jeg ikke behov for religion, men et godt verktøy…

 272. Amerikanerne har talt: Hamskiftende reptiler kontrollerer ikke verden! | Religioner.no says:

  april 3rd, 2013 at 22:07 (#)

  […] Strålevern til folket […]

 273. Mathias says:

  april 4th, 2013 at 11:57 (#)

  Synes det er vel mye som omtales som konspirasjonsteorier her. Er for eksempel spørsmålet om hvorvidt Bush løy for å kunne gå til krig mot Irak eller hvorvidt det var forekommet uregelmessigheter ved valget i Florida i 2000 som førte til at Bush vant dette valget konspirasjonsteorier på linje med bigfoot og chemtrails? I tilfelle burde forfatteren av disse linjene sette seg litt inn i hvordan politikken fungerer. Selv om verden ikke styres av kombinasjoner, betyr ikke det at alle politikere er ærlige sjeler som alltid har vårt felles beste som utgangspunkt heller.

 274. Norsk stavkirke blant verdens ti mest fascinerende | Religioner.no says:

  april 4th, 2013 at 20:13 (#)

  […] Gabriel besøker Kampen kirke […]

 275. Norsk stavkirke blant verdens ti mest fascinerende | Religioner.no says:

  april 4th, 2013 at 20:13 (#)

  […] Gabriel besøker Oslo International Church […]

 276. Norsk stavkirke blant verdens ti mest fascinerende | Religioner.no says:

  april 4th, 2013 at 20:13 (#)

  […] Gabriel besøker Hellige Olga kirke […]

 277. Hans Olav Arnesen says:

  april 4th, 2013 at 20:36 (#)

  Hei Mathias. Takk for en god tilbakemelding.

  Jeg er helt enig med deg i at det er stor forskjell på de ulike konspirasjonsteoriene i denne meningsmålingen, og kanskje burde jeg kommentert det. Men jeg fant ingenting i studien (som er lenket til i artikkelen og som du kan lese selv) som tilsier at PPP tar stilling til hvorvidt noen av dem, eller alle, er falske eller ikke. Konspirasjoner er jo ikke noe som hører fiksjonen til. Ulike sammensvergelser blir jo til stadighet avdekket, også her i Norge, så det ville jo vært underlig på grensen til skremmende om det ikke også fantes konspirasjonsteorier. At noen av disse teoriene ikke så lett lar seg dokumentere er en annen ting. Kanskje burde de differensiert mellom mer plausible og de mer “spesielle” konspirasjonsteoriene. De to konspirasjonsteoriene du nevnte passer kanskje ikke så godt sammen med tanker om big foot og hamskiftende reptiler. Hvis jeg skal tillate meg å komme med en personlig mening er jeg selv tilbøyelig til å tro at Bush-administrasjonen enten med vilje villedet folket og verden, eller at de ihvertfall ikke var interessert i lytte til noen motforestillinger.

  Men i Religioner.no ønsker vi ikke å ta stilling til dette, og forsåvidt heller ikke til hvorvidt forestillingene om tankekontrollerende fjernsynssignaler eller chemtrails har noe for seg heller. Det får bli andres oppgave å avgjøre hva som er troverdig eller ikke. Kanskje du kan hjelpe til med det?

  Muligens vil vi kunne gjennomføre en lignende meningsmåling her til lands, og da får vi prøve å unngå de feilene du har påpekt her.

 278. Hans Olav Arnesen says:

  april 4th, 2013 at 20:41 (#)

  @Terje. Har ikke også religiøse mennesker behov for vitenskapen som et verktøy?

 279. Ådne says:

  april 7th, 2013 at 11:54 (#)

  Teen gir ikke hallusinasjoner,men lar en oppleve den virkelige verden bakom den hallusinasjonen som vi kaller for virkeligheten.

 280. De lovløses helgener | Religioner.no says:

  april 7th, 2013 at 21:40 (#)

  […] Hallusinerer seg frem til Gud […]

 281. De lovløses helgener | Religioner.no says:

  april 7th, 2013 at 21:40 (#)

  […] Hallusinerer seg frem til Gud […]

 282. De kriminelles teologiske oppfinnsomhet | Religioner.no says:

  april 7th, 2013 at 23:21 (#)

  […] Narkohelgener […]

 283. Piratkopiering i Vatikanet | Religioner.no says:

  april 9th, 2013 at 08:26 (#)

  […] Djesus Uncrossed […]

 284. Piratkopiering i Vatikanet | Religioner.no says:

  april 9th, 2013 at 08:37 (#)

  […] De ti beste filmene om religion […]

 285. Piratkopiering i Vatikanet | Religioner.no says:

  april 9th, 2013 at 08:55 (#)

  […] Animasjon og religion […]

 286. Med Gud på min side | Religioner.no says:

  april 10th, 2013 at 23:04 (#)

  […] Kriminelt oppfinnsom teologi. […]

 287. Med Gud på min side | Religioner.no says:

  april 10th, 2013 at 23:06 (#)

  […] Narkohelgener. […]

 288. Lobbyverksemd for Gud og familien | Religioner.no says:

  april 11th, 2013 at 08:34 (#)

  […] Håpet om en vekkelsesbølge fra høyre […]

 289. Lobbyverksemd for Gud og familien | Religioner.no says:

  april 11th, 2013 at 08:34 (#)

  […] Hva mener ortodokse kristne, swedenborgianere, holister og åsatroende om abort? […]

 290. Lobbyverksemd for Gud og familien | Religioner.no says:

  april 11th, 2013 at 08:35 (#)

  […] Kristen-Norge viser politiske muskler […]

 291. Lobbyverksemd for Gud og familien | Religioner.no says:

  april 11th, 2013 at 08:35 (#)

  […] Hva mener vi om eutanasi? […]

 292. Lobbyverksemd for Gud og familien | Religioner.no says:

  april 11th, 2013 at 08:49 (#)

  […] Kjærligheten til Israel […]

 293. Lobbyverksemd for Gud og familien | Religioner.no says:

  april 11th, 2013 at 08:49 (#)

  […] Når har man rett til å drepe? […]

 294. Lobbyverksemd for Gud og familien | Religioner.no says:

  april 11th, 2013 at 08:50 (#)

  […] Menneske eller celleklump? […]

 295. Lobbyverksemd for Gud og familien | Religioner.no says:

  april 11th, 2013 at 08:58 (#)

  […] Hva mener karismatiske kristne og buddhister om abort? […]

 296. Kriminelt oppfinnsom teologi | Religioner.no says:

  april 11th, 2013 at 09:16 (#)

  […] Med Gud på min side […]

 297. Lobbyverksemd for Gud og familien | Religioner.no says:

  april 11th, 2013 at 09:40 (#)

  […] Vi har ikke mange aborter […]

 298. Aage says:

  april 11th, 2013 at 10:08 (#)

  Endelig opplever jeg at det er en annen – som også ser at
  Gudstro og Videnskap – ikke utelukker hverandre.

  “Ateist” betyr “Gudsfornekter” .. så da er det vel – det
  nærmeste man kommer – å kalle det for .. “å fornekte tro”.
  Men – egentlig – er det jo .. “å fornekte eksistens”, hvis man
  tar betydningen av “Ateist” .. som utgangspunkt.

  Men om man kaller det “mangel på Gudstro”, så er jo resultatet
  det samme.

  For da å forsøke og følge dette videre – så:
  Jeg har også erfaringer med – at ateister .. ofte .. har veldig
  liten videnskapelig innsikt.
  Bruker man ordet “TeslaCoil” – ser de bare på deg .. og venter
  at du skal gå.

  -“Dimensjoner”: Da er det ikke bevist .. at de finnes.
  -“parallelle virkeligheter”: Igjen – mangel på beviser.
  -“Hvordan begynte skapelsen?”: I alle fall ikke .. med Gud.
  -Jesus”: Magiker.
  -Energi kan ikke bli borte (fysikkens første lov). Hvorfor
  skal vi da bli borte?: Ingen forklaring. Kun gjentagelse av
  at Gud, i alle fall ikke hadde noe med det ¨gjøre.
  Noen bruker da Platons påstand – og sier:”Det er ikke alt vi skal vite”.

  Det som (vanligvis) er det MEST morsomme – er:
  De fleste ateister er allvitende når det gjelder Bibelen, til tross
  for at de ikke har åpnet denne boken – i det hele tatt.
  (Som sagt: De fleste [ikke alle].)

  Jeg har da spurt mange av dem – om de har utdannelse som
  DataProgrammerere. For hvis de ikke har det – burde de være
  de beste programmerere i verden.
  Den delen – vil ingen av dem gå inn på.

  Så har vi:
  -Gud har ikke skapt menneskene.
  -Menneskene har skapt Gud.

  Hvor kom disse menneskene – FRA?

  -Fra sjøen, det vet jo alle.

  Hvem skapte sjøen?

  Da stopper det opp.
  Ingen (som jeg har snakket med) – har vært villige til å
  fortsette.
  …….

  Så – kort sagt.
  Ateister ser ut til å forlange at alle skal ta DE høytidlige.
  De selv (ateistene) – behøver imidlertid ikke å ta NOEN,
  høytidlig.
  Da blir det bare – for useriøst.
  ——-
  Jeg har blitt spurt – om jeg ikke finner det motsigende å
  tro .. både på .. videnskap og Gud.

  ****
  Jeg synes at spørsmålet er rart .. like rart som at:
  Et dataprogram .. med innebygget “Kunstig Intelligens”, ikke
  skulle ha lov til å bruke den “innebyggede kunstige intelligensen”.

  Hva var vitsen – da .. med å legge den inn?
  ****

  Helt til slutt – gjør jeg deg oppmerksom på – at du kan
  legge ennå en til .. blant de som liker – det du har skrevet.
  Jeg synes dette var interessant og underholdende lesing.

 299. Den katolske kirke mister "markedsandeler" i Latin-Amerika | Religioner.no says:

  april 12th, 2013 at 08:58 (#)

  […] Tar farvel med paven på et kritisk tidspunkt […]

 300. Den katolske kirke mister "markedsandeler" i Latin-Amerika | Religioner.no says:

  april 12th, 2013 at 09:00 (#)

  […] Kongesagaer fra klostercellen […]

 301. Den katolske kirke mister "markedsandeler" i Latin-Amerika | Religioner.no says:

  april 12th, 2013 at 09:01 (#)

  […] Australias første helgen blir varslernes beskytter […]

 302. Den katolske kirke mister "markedsandeler" i Latin-Amerika | Religioner.no says:

  april 12th, 2013 at 09:02 (#)

  […] Innvandrere fyller kirkene […]

 303. Uke 16. Forandringer | Religioner.no says:

  april 15th, 2013 at 09:30 (#)

  […] å lese om bryting i mytologien og religionshistorien denne […]

 304. Indisk visdom til søkende skandinaver | Religioner.no says:

  april 23rd, 2013 at 09:32 (#)

  […] Gusjegrønt mirakel […]

 305. Indisk visdom til søkende skandinaver | Religioner.no says:

  april 23rd, 2013 at 09:32 (#)

  […] Overnaturlige kommunikasjonsformer […]

 306. Indisk visdom til søkende skandinaver | Religioner.no says:

  april 23rd, 2013 at 09:36 (#)

  […] Søndagsskole for voksne på Chateau Neuf […]

 307. ashwin says:

  april 23rd, 2013 at 09:40 (#)

  All this is big biz, just like religion !

 308. Aage says:

  april 23rd, 2013 at 10:59 (#)

  Dette er noe av det bedre jeg har lest – på lenge.
  Det er – egentlig – 3 faser vi skal gjennom:
  1. Jeg er. (Denne er falsk og vi skal oppdage det.)
  2. Vi er. (Denne er ekte og vi KAN tro, at det vi
  tidligere har trodd på .. er feilt.)
  3. Jeg er. (NÅ er det snakk om en ekte tilstand.
  Det arbeidet vi tidligere har gjort – er en del av
  forklaringen [eller – hele forklaringen .. alt etter
  vår bakgrunn] på hvordan den første “Jeg er”
  har oppstått.)
  ————
  I “tilstanden” .. “Vi er” .. skal vi lære oss til å forstå
  verdien av et fellesskap.
  Hvis vi ikke gjør det .. har vi antagligvis lært oss en
  måte å vurdere andre på .. som er uten verdi for hva
  de måtte ha gjennomgått av sorg og motgang. Dette
  vil da resultere i at vår oppfattning av menneskeverdi,
  blir meget lav.
  Dette er en viktig lærdom .. og Jesus kaller (en del av)
  denne prosessen .. “Å bli født på ny”.

  Så – som Ananda Giri sier – så vil vår tankegang forandre
  seg .. når vi forstår at vi er “I et fellesskap” og (mens
  dette skjer) så “ER vi .. fellesskapet”.
  ***
  Jeg er overbevisst om at de fleste mestere vet om dette.
  Jeg er – imidlertid – ikke sikker på .. hvorfor de ikke tar
  med dette “tredje trinnet” .. i sin undervisning.
  ***

  Gjennom slike opplevelser – vil vi også lettere forstå, at
  det er ut fra en slik bakgrunn – at Jesus kan si:
  ….Jeg er….
  -det sanne vintre.
  -veien sannheten og livet.
  osv.
  …fordi vi slik – forener oss – med det vi samtidig, er en
  DEL av…

  “Jeg er fellesskapet” (fordi jeg aktiviserer meg 100% I
  det).
  Gjennom en slik holdning – forstår vi verdien av å ikke
  misbruke den tilliten vi blir vist .. av andre i fellesskapet.

  ***
  Ingen skal behøve å “avlegge taushetsløfte” i et fellesskap.
  Det er nok å forstå:
  …Hvis dette hadde skjedd med meg, ville jeg da ha likt, at
  andre hadde snakket om det?…
  -Hvis svaret er “nei” .. snakker jeg ikke om det.
  ***

  Siden jeg oppfatter Buddha, Krishna og en del andre,
  som “Grunnskolen”, i Jesu’ lære .. og Jesus – som “Den
  Videregående Skolen” .. så blir det helt naturlig for meg
  å sammenligne .. slik jeg gjør.

 309. Hvorfor er de så sinte? | Religioner.no says:

  april 26th, 2013 at 09:03 (#)

  […] Forfatter økte i verdi etter Muhammed-opptøyer […]

 310. Ta deg sammen´a | Religioner.no says:

  april 26th, 2013 at 10:44 (#)

  […] Med punken og pennen  mot ekstremisme […]

 311. Tvangsdialog – dialog som hersketeknikk | Tarald Steins says:

  april 26th, 2013 at 16:22 (#)

  […] Inspierert av Yousef Assidiqs innlegg på Religioner.no […]

 312. Aksel says:

  mai 2nd, 2013 at 13:12 (#)

  Noen ganger snakker folk om selvmordbombere som om det er et nytt eller særegent fenomen at folk vil drepe seg selv på tross av at det lenge har vært idealisert å dø for sitt fedreland eller sin sak… f.eks i diktet ‘the soldier av Rupert Brooke
  IF I should die, think only this of me;
  That there’s some corner of a foreign field
  That is for ever England. There shall be
  In that rich earth a richer dust concealed […]

 313. Hans Olav says:

  mai 3rd, 2013 at 13:45 (#)

  Du har forsåvidt et godt poeng Aksel. Men jeg vil likevel si det er en vesentlig forskjell på det å utsette seg selv for dødsfare, eller pleie romantiske forestillinger om en ærefull død i religionen eller fedrelandets tjeneste, sammenlignet med det å rett og slett begå selvmord. Da for å drepe flest mulig fiender, ofte sivile i moderne selvmordsbomberes tilfelle. Men jeg tenkte i samme baner da jeg nylig så en dokumentar om kamikazeangrepene i Stillehavskrigen. De amerikanske sjømennene og pilotene som ble intervjuet var tydeligvis enda rystet av det de anså som en unaturlig vilje til å ofre sitt eget liv for å drepe fienden. Men amerikanske piloter viste jo en nesten like stor forakt for døden f.eks. i Doolittle-raidet og slaget om Midway. Stillehavskrigen er kanskje uansett ikke noen god målestokk for hva som er naturlig eller ikke, med tanke på teppebombing, bruk av kjernevåpen o.l.

 314. Spådde tsunami på litteraturhuset | Religioner.no says:

  mai 2nd, 2013 at 19:36 (#)

  […] En åndelig fornøyelsespark […]

 315. Spådde tsunami på litteraturhuset | Religioner.no says:

  mai 2nd, 2013 at 19:37 (#)

  […] Overnaturlige kommunikasjonsformer […]

 316. Spådde tsunami på litteraturhuset | Religioner.no says:

  mai 2nd, 2013 at 19:40 (#)

  […] Ikke bare alternativt på Alternativmessen […]

 317. Spådde tsunami på litteraturhuset | Religioner.no says:

  mai 2nd, 2013 at 19:49 (#)

  […] Gusjegrønt mirakel […]

 318. Spådde tsunami på litteraturhuset | Religioner.no says:

  mai 2nd, 2013 at 19:51 (#)

  […] Når klarsynte blir etterforskere […]

 319. Øystein says:

  mai 2nd, 2013 at 23:02 (#)

  Hvor mange var villige til å betale for å høre på disse spådommene på arrangementet?

 320. skeptisk says:

  mai 3rd, 2013 at 00:27 (#)

  I ein verden full av idioter, så tillater jeg meg denne følelsen av å være ein intellektuell bauta, og eit veritabelt grunnfjell av sunn fornuft.
  Ein kvar som kan se tall og legge de sammen, kunne ha forutsatt at ein nordmann, før eller seinare, ville flippe på den sinnsyke regjeringa vi har i dag.
  Å gjøre det 6 dager etterpå er ikkje veldig spesielt framsynt, medmindre du lever av å bedra tullinger som henger rundt og leser dette rælet.

 321. Tommen says:

  oktober 31st, 2013 at 17:32 (#)

  Men han har sendt det brevet lenge før ABB “slo til”, og at dem da i ettertid sier at dem ikke har mottatt brevet før 6 dager senere enn hendelsen, kan være for å “redde” sin egen ræv..

 322. Harry Fyhr says:

  mai 3rd, 2013 at 01:16 (#)

  Nå er ikke jeg noen forkjemper for skriftlig nynorsk, snarere tvert imot, men hvis du først skal skrive nynorsk, bør du gjennomføre det. Dette er en usalig blanding av bokmål og nynorsk.
  Eks.:
  – “fortel at han drømmer”
  – “for å nemne noe”
  – “mye oppmerksemd”
  – “ein mye omdiskutert undersjøisk vulkan”
  – “eg kan ikkje si”
  – han “drømmer ein draum”

  At “hendingar tar plass” har jeg aldri hørt før, selv om de kan “take place” på engelsk eller “finne sted” i bokmål. Vi får håpe akkurat disse hendelsene tar lite plass…

 323. erling_lorentzen says:

  mai 3rd, 2013 at 09:23 (#)

  Øystein: Om eg skal tippe var det omtrent 60-70 personar i salen

 324. Spådde tsunami på litteraturhuset | Religioner.no says:

  mai 3rd, 2013 at 16:56 (#)

  […] Dommedag eller misforståing? […]

 325. Aage says:

  mai 4th, 2013 at 02:13 (#)

  En gang lovte Microsoft en ganske stor pengesum (tror
  det var ca, 100.000 dollar) for å anmelde hackere.
  Da påsto hackere – at det var bare for å påvise svakheter
  i oprativsystemet – at de “hacket”.

  *****
  Man påviser ikke svakheter – så lenge
  man ødelegger for andre.
  Man påviser ikke svakheter – så lenge
  man svindler andre.
  …Man utnytter svakhetene…
  *****

  En stund var mange land .. “smittet” .. av mentaliteten
  at hackere skulle finnes – og straffes.
  Denne mentaliteten er .. i dag .. sterkt redusert (for å
  si det mildt) – borte (for å si det realistisk).

  Er det fordi det koster penger? .. å forfølge hackere og
  de som lager virusprogrammer.
  Man kan .. i alle fall .. konkludere med – at dette er
  forbrytelser – som ikke straffes lengre.

  Skal det virkelig være slik (som det bl.a. har blitt i Norge)
  at man LAGER lover .. for å GJØRE mennesker til forbrytere,
  fordi – det skal koste mindre penger å straffe dem (slik at
  inntektene til “StatsKassa” kan bli større – gjennom bøtene
  de får).

  I dag kan man straffes for en forbrytelse .. i Norge – som
  er gjort i utlandet – selv om man ikke har forbrutt seg mot
  loven – i det landet man har utført handlingen.

  I praksis – har da Norske myndigheter – fortalt utenlandske
  myndigheter .. at de ikke kan lage lover.
  Bare Norske myndigheter kan lage lover.

  Til det norske folk .. sier de:”Vi liker ikke at du har penger,
  så vi gjør hva vi kan – for å få dem inn i StatsKassa.
  *****

  Men til hackere og virusprogrammerere sier de:
  -Bryt så mange lover du vil.
  -Du må bare ødelegge for andre .. så mye du vil.
  -Du må bare svindle andre .. så mye du vil.
  …Du blir ikke straffet for det…
  *****
  Dette (siste) gjelder – dog – ikke bare Norske myndigheter,
  men alle verdens myndigheter.

  =====
  Jeg synes at “lyset” burde bli satt på de som ødelegger
  for andre og svindler andre – slik at disse tingene ikke
  skal bli så attraktive lengre.

  Jeg har forsøkt å gjøre det her .. og håper at andre
  vil “følge etter”.
  =====

 326. Hans Olav Arnesen says:

  mai 4th, 2013 at 06:16 (#)

  Det er noen interessante tanker du gjør deg her Aage. Når det gjelder bekjempelsen av hackere er grunnen til at det har blitt vanskeligere, slik jeg har fått det fortalt, at mange hackerangrep stammer fra Kina hvor det ikke er så lett for andre lands myndigheter å stanse dem selv om man virkelig hadde prioritert denne typen kriminalitet.

 327. Aage says:

  mai 4th, 2013 at 12:17 (#)

  Tusen takk for din positive omtale av det jeg har
  skrevet, Hans Olav.

  Jeg ser absolutt poenget ditt, men håper – at ved
  å “peke” direkte på et resultat – at myndigheter,
  verden over – kan være med på et samarbeid .. over
  landegrensene (i en parallell til “Leger uten grenser”).

  Hvis “resultatet” er:Vi påviser svakheter i Windows…
  …blir det EN reaksjon.
  “Tja. da er det kanskje ikke så farlig”.

  Hvis “resultatet” er: De ødelegger utstyr for millioner og
  svindler både private og myndigheter .. i forskjellige land…
  dessuten setter de menneskeliv i fare ved å sabotere
  utstyr på flyplasser…
  …blir reaksjonen:
  “Dette må vi få slutt på”.

  Ordene som blir brukt – kan være avgjørende for den
  reaksjonen man får.

 328. Hans Olav Arnesen says:

  mai 6th, 2013 at 13:04 (#)

  @Aage: “Dette må vi få slutt på”. Ja, det ville vært fantastisk. Men jeg er ikke optimist.

 329. Aage says:

  mai 4th, 2013 at 14:21 (#)

  PS.
  “Ordene som blir brukt” (les: argumentene som blir brukt).
  DS.

 330. Hans Olav Arnesen says:

  mai 29th, 2013 at 12:50 (#)

  Veldig mye bra. Flere sanger jeg aldri hadde hørt om.

 331. terje says:

  juni 3rd, 2013 at 09:48 (#)

  “Noe av den samme bekymringen har blitt luftet over amerikanske dronepiloter som styrer sine dødbringende våpen fra USA via datamaskiner.”

  – Vent til den dagen at vi ser de første hackede dronene hvor de overtas i lufta, snur og angriper sine egne styrker. Det er jeg 100 % sikker på at vil skje en dag i nær framtid.

 332. Even Gran says:

  juni 6th, 2013 at 13:28 (#)

  Hei der

  En liten kommentar ang. HEFs engasjement “mot alternativbransjen”. Ingen liker å bli lurt er ikke en “kampanje mot nyreligiøsitet og alternativbransjen”. Det er en kampanje for å øke forståelsen av hvor viktig vitenskap og rasjonalitet er hvis vi skal finne ut av vår felles virkelighet. Les mer her: http://ingenlikerablilurt.no/artikler.php?id=9

  Med et slikt utgangspunkt blir det naturlig å kritisere de delene av alternativbevegelsen som bruker vitenskap bare der det passer seg selv og det de allerede har bestemt seg for. Spesielt kritikkverdig er det selvsagt når dette gjøres bevisst bedragersk i vinnings hensikt.

  Vi har eksplisitt sagt at vi ikke ønsker å kritiserer de religiøse aspektene ved dette, selv om det noen ganger kan være vanskelig å skille. Mer om dette i denne kommentaren: http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=8680&sok=1

  Ellers, når det gjelder kritikken mot HEF, skulle jeg ønske det også kunne komme noe kritikk mot substansen – innholdet – i det HEF mener, og ikke bare uetterrettelige karakteriseringer av måten man framfører meningene sine på.

  Det er en viktig forskjell på å kritisere innhold og form. Hvordan skal man klare å forsvare seg mot beskyldninger om at man er “bitter og sint”? Gode forslag taes imot med takk.

  Hilsen Even, aksjonsleder i Ingen liker å bli lurt + journalist i Fritanke.no

  Ellers takk for et supert nettsted forresten!

 333. Hans Olav Arnesen says:

  juni 6th, 2013 at 14:28 (#)

  Takk for det Even, og i like måte. Det er et godt spørsmål og jeg håper du får svar.

 334. Hans Olav Arnesen says:

  juni 6th, 2013 at 14:52 (#)

  Forresten var det en veldig dårlig spørreundersøkelse vi hadde lagt ved i bunnen av artikkelen. Greit nok at det alltid vil være subjektive svar på ethvert spørsmål, men du har helt rett i at en formulering som “Er livssynshumanister bitre og sinte” er lite meningsfylt. I beste fall burde det stå et “Opplever du…” foran, men selv da er det ikke helt bra. Vi skal unngå det ved neste korsvei.

 335. Operasjon Askeladd - trolljegere på Facebook | Religioner.no says:

  juni 14th, 2013 at 10:29 (#)

  […] Antimuslimske heksebesvergelser […]

 336. Operasjon Askeladd - Facebooks trolljegere | Religioner.no says:

  juni 14th, 2013 at 10:30 (#)

  […] Komplettering […]

 337. Vi kan ikke slutte å bry oss | Religioner.no says:

  juni 15th, 2013 at 13:54 (#)

  […] Operasjon Askeladd – trolljegere på Facebook.  […]

 338. Har de gitt HEF et dårlig rykte? | Religioner.no says:

  juni 18th, 2013 at 12:01 (#)

  […] Kan ateister være åndelige? […]

 339. Ønsker en bedre debatt om tro- og livssyn | Religioner.no says:

  juni 18th, 2013 at 14:14 (#)

  […] HEF – et forbund av ritualtyver og religionshatere? […]

 340. Ønsker en bedre debatt om tro- og livssyn | Religioner.no says:

  juni 18th, 2013 at 14:15 (#)

  […] Kan ateister være åndelige? […]

 341. Ønsker en bedre debatt om tro- og livssyn | Religioner.no says:

  juni 18th, 2013 at 14:17 (#)

  […] Religion og samfunn […]

 342. Ikke parasitt, men kanskje plagiat? | Religioner.no says:

  juni 19th, 2013 at 09:20 (#)

  […] på mottagersiden når det serveres kritikk, men også fordi Brekkes uttalelser i etterkant av det forrige møtet hadde vært såpass skarpe.  Humanetikerne var smålige, sinte, manglet selvrefleksjon, og flere […]

 343. Ikke parasitt, men kanskje plagiat? | Religioner.no says:

  juni 19th, 2013 at 09:20 (#)

  […] HEF – et forbund av ritualtyver og religionshatere? […]

 344. Ikke parasitt, men kanskje plagiat? | Religioner.no says:

  juni 19th, 2013 at 09:21 (#)

  […]  Ønsker du å se og høre debatten kan du gjøre det her.  […]

 345. Ikke parasitt, men kanskje plagiat? | Religioner.no says:

  juni 19th, 2013 at 09:21 (#)

  […] Kan ateister være åndelige? […]

 346. Islamsk innovasjon på Teknisk museum | Religioner.no says:

  juni 26th, 2013 at 13:26 (#)

  […] Koranen – kjelde til kunnskap eller eit hinder for vitskapen? […]

 347. Islamsk innovasjon på Teknisk museum | Religioner.no says:

  juni 26th, 2013 at 13:26 (#)

  […] Livssynscientisme versus holistisk spiritualitet […]

 348. Islamsk innovasjon på Teknisk museum | Religioner.no says:

  juni 26th, 2013 at 13:28 (#)

  […] Går vi mot en evidensbasert sommer?  […]

 349. ration says:

  juni 26th, 2013 at 14:15 (#)

  Men er utstillingen sponset av Emiratene? Altså selve den omreisende utstillingen, ikke Teknisk Museums kjøp av tjenester. Det hadde jo vært gøy å vite, uten at det er så vanvittig viktig.

 350. Hans Olav Arnesen says:

  juni 27th, 2013 at 09:58 (#)

  @ ration: MTE Studios, selskapet som har laget studien, er jo basert i Emiratene. Hvorvidt utformingen av utstillingen har blitt sponset eller ikke vet jeg ikke, men vi kjenner jo godt til samrøre mellom offentlig og private interesser her på berget, så det er vel ikke umulig. Men skal man kritisere noe må det være utstillingen. Det blir ikke riktig å antyde at det er et propagandafremstøt bekostet av gulfstatene når det i virkeligheten er en vandreutstillingen som et norsk museum har funnet det verdt å bruke penger på. Når det gjelder utstillingen så var den også veldig godt laget, ikke minst passet den godt for barn. Mengder av vakre illustrasjoner, figurer og bevegelige modeller. Men det var også litt for mange referanser til europeisk stagnasjon og “den mørke middelalderen” etter min smak. Den såkalte middelalderen var en innovativ periode i Europa, og dessuten preget av relativ frihet sammenlignet med antikken. Viktigere var det kanskje at den nye teknologien ble tatt i bruk for å øke produktiviteten, ikke for å underholde eliten. Verken automatiske musikkbåter eller evighetsfløyter var med på å gjøre landbruket særlig mer effektivt f.eks.. Kanskje burde Teknisk museum ha en utstilling om europeisk middelalderteknologi for å skape litt balanse i regnskapet?

 351. Islamsk innovasjon på Teknisk museum | Religioner.no says:

  juni 27th, 2013 at 14:59 (#)

  […] Skolemedisin, religion og alternativ behandling […]

 352. Religion og samfunn… | Yousef Assidiq says:

  juni 27th, 2013 at 15:16 (#)

  […] Opprinnelig skrevet for religioner.no […]

 353. Snart ramadan - jippi! | Religioner.no says:

  juni 28th, 2013 at 08:28 (#)

  […] Ta deg sammen´a […]

 354. Snart ramadan - jippi! | Religioner.no says:

  juni 28th, 2013 at 08:28 (#)

  […] Punk mot ekstremisme […]

 355. Ta deg sammen´a | Yousef Assidiq says:

  juni 29th, 2013 at 17:56 (#)

  […] Innlegget først publisert på Religioner.no […]

 356. Snart ramadan – jippi! | Yousef Assidiq says:

  juni 29th, 2013 at 21:37 (#)

  […] Innlegget er skrevet for religioner.no […]

 357. Ta deg sammen´a | Yousef Assidiq says:

  juni 29th, 2013 at 21:44 (#)

  […] Innlegget først publisert på religioner.no […]

 358. Vidar Enebakk says:

  juni 29th, 2013 at 21:50 (#)

  Utstillingen er laget av MTE Studios (Marketing Themed Environments), et privat konsulentfirma med hovedkontor i Cape Town og Dubai, eid av CEO Ludo Verheyen. De har spesialisert seg på tematisk arkitektur og interaktive læringsarenaer (edutainment). http://www.mtestudios.com/

  MTE har produsert interaktive installasjoner og utstillinger blant annet for Ibn Battuta-kjøpesenteret i Dubai i DAE i 2006 og for det hypermoderne King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) i Saudi-Arabia som ble opprettet i 2009 og hvor en permanent versjon sto ferdig i 2010. http://www.kaust.edu.sa/

  Vandreutstillingen Sultans of Science springer imidlertid ut av en mindre utstilling i Cape Town utviklet paralelt med prosjektet ved Ibn Batutta Mall. Den ble først vist i USA og Canada fra 2007 til 2012 på vitenssentre i New Jersey, Toronto, Edmonton og San José. Deretter ble den sendt på en tur til Sørøst-Asia, til Singapore, Thailand og Malaysia, hvor den inntil nylig sto i et vitenssenter i Petronas Twin Towers i Kuala Lumpur.

  Teknisk museum, som altså er en privat stiftelse, har på eget initiativ vært interessert i denne utstillingen i lang tid. Allerede i 2010 undersøkte museet muligheten for å leie en internasjonal vandreutstilling om islamsk vitenskap. Museets medarbeidere besøkte både utstillingen 1001 Inventions ved Science Museum i London og Sultans of Science ved vitenssenteret i San José. Vurderingen var at den siste utstillingen kanskje var mindre påkostet og storslagen, men samtidig at den var mer seriøs og hadde en betraktelig mindre provoserende tone, samt ikke så sterk politisk-religiøs agenda. 1001 Inventions har da også vært mye mer omstridt i utlandet. Valget falt uansett på Sultans of Science, som ble signert i juli 2012. Leien er på ca. 2.4 millioner kroner.

  Det er altså selvstendige farglige vurderinger, basert på dialog med andre vitenssentere i England, USA og Canada, som ligger til grunn for museets beslutning om å leie denne utstillingen – ikke politiske direktiver fra Arbeiderpariet eller hemmelige sjeiker i Saudi-Arabia.

 359. Snart ramadan - jippi! | Religioner.no says:

  juli 3rd, 2013 at 08:58 (#)

  […] Religion og samfunn […]

 360. Prinsessen skal blogge for verden | Religioner.no says:

  juli 3rd, 2013 at 20:50 (#)

  […] Alternativ katastrofehjelp […]

 361. Prinsessen skal blogge for verden | Religioner.no says:

  juli 3rd, 2013 at 20:50 (#)

  […] Indisk visdom til søkende skandinaver […]

 362. Prinsessen skal blogge for verden | Religioner.no says:

  juli 3rd, 2013 at 20:50 (#)

  […] Interplanetarisk u-hjelp fra utenomjordiske søsken […]

 363. Huleboere viste omsorg for sine døde | Religioner.no says:

  juli 5th, 2013 at 10:47 (#)

  […] Var neandertalerne religiøse? […]

 364. Huleboere viste omsorg for sine døde | Religioner.no says:

  juli 5th, 2013 at 10:48 (#)

  […] Kan dyr ha åndelige erfaringer? […]

 365. Huleboere viste omsorg for sine døde | Religioner.no says:

  juli 5th, 2013 at 10:48 (#)

  […] Har vår art monopol på religiøsitet? […]

 366. Huleboere viste omsorg for sine døde | Religioner.no says:

  juli 5th, 2013 at 12:43 (#)

  […] Oppsummering av seminaret “Homo religiosus?” […]

 367. Paver kanoniseres | Religioner.no says:

  juli 5th, 2013 at 14:32 (#)

  […] Frans I har i løpet av sin korte periode som pave alt rukket å kanonisere en lang rekke helgener. […]

 368. Paver kanoniseres | Religioner.no says:

  juli 5th, 2013 at 15:11 (#)

  […] Australias første helgen blir varslernes beskytter […]

 369. Paver kanoniseres | Religioner.no says:

  juli 6th, 2013 at 01:43 (#)

  […] De lovløses helgener […]

 370. Diktatoren og pinsevenen | Religioner.no says:

  juli 8th, 2013 at 13:50 (#)

  […] Gabriel besøker Oslo Christian Fellowship Church […]

 371. Bomber ved Buddhas tre | Religioner.no says:

  juli 10th, 2013 at 10:26 (#)

  […] Buddha-blasfemi i Vesten […]

 372. Spikerbombe mot britisk moské | Religioner.no says:

  juli 12th, 2013 at 20:48 (#)

  […] Bomber ved Buddhas tre […]

 373. Spikerbombe mot britisk moské | Religioner.no says:

  juli 12th, 2013 at 20:48 (#)

  […] Religiøs terror quiz […]

 374. Spikerbombe mot britisk moské | Religioner.no says:

  juli 12th, 2013 at 22:12 (#)

  […] Kven blir ein sjølmordsbombar? […]

 375. Spikerbombe mot britisk moské | Religioner.no says:

  juli 12th, 2013 at 22:14 (#)

  […] Om terror og tilregnelighet […]

 376. Roger says:

  juli 15th, 2013 at 15:07 (#)

  Bare til info; “de såkalte gatehelbredelsene” er ikke et amerikansk “fenomen” men startet i Nord-Irland.

 377. Hans Olav Arnesen says:

  juli 17th, 2013 at 18:38 (#)

  Interessant. Takk for korreksjonen. Hvem var det som begynte med det? Mao. hvilket kirkesamfunn?

 378. Muslimer bør stemme på De kristne | Religioner.no says:

  juli 17th, 2013 at 18:50 (#)

  […] Lobbyverksemd for Gud og familien […]

 379. Muslimer bør stemme på De kristne | Religioner.no says:

  juli 17th, 2013 at 18:50 (#)

  […] Kjærligheten til Israel […]

 380. Muslimer bør stemme på De kristne | Religioner.no says:

  juli 17th, 2013 at 18:50 (#)

  […] Kristen-Norge viser politiske muskler […]

 381. Muslimer bør stemme på De kristne | Religioner.no says:

  juli 17th, 2013 at 18:55 (#)

  […] Håpet om en vekkelsesbølge fra høyre […]

 382. Muslimer bør stemme på De kristne | Religioner.no says:

  juli 17th, 2013 at 18:55 (#)

  […] Hva mener karismatiske kristne og buddhister om abort? […]

 383. Eirik says:

  juli 18th, 2013 at 09:51 (#)

  Jeg tror man også skal huske på at pinsekristendommen ikke er kirkebundet; her i Norge forbinder vi nok ofte pinsevenner med protestanter, men i Latin-Amerika er det vel så vanlig med katolske pinsevenner, og karismatisk-katolsk kristendom er svært utbredt. Latin-Amerika huser totalt 560 millioner mennesker, hvorav den katolske prosenten ligger på 72. Samtidig sies det å være flere hundre millioner pinsevenner i Latin-Amerika. Da sier det seg nesten selv at en stor porsjon av disse må være katolikker.

 384. Muslimer bør stemme på De kristne | Religioner.no says:

  juli 20th, 2013 at 09:48 (#)

  […] Menneske eller celleklump? […]

 385. Islam er ondskap - men det var jo hyggelig å bli invitert til moskeen. | Religioner.no says:

  juli 22nd, 2013 at 00:37 (#)

  […] Klimakset i Tumyrs tale var da han anklaget menigheten for å tale med to tunger, noe du kan lese mer om her. […]

 386. Historisk dialog i moskeen - Yousef Assidiq says:

  juli 22nd, 2013 at 11:05 (#)

  […] inviterte til dialogmøte (NRK) Islam er ondskap – men det var jo hyggelig å bli invitert til moskeen (Religioner.no) Islam-kritikere debatterte muslimer i moské […]

 387. Zain Azeem says:

  juli 22nd, 2013 at 23:15 (#)

  Assalamu aleykum.

  Arne skal uansett ta av sko for å vise respekt og følge de reglene moskeen har simen vi ikke-etniske følger reglene Norge fører inn. Som jeg og mine med soldater respektere reglene i Militæret. Han er klok nok til å ta av sko.

  Et spm til moskeen personell. Hvorfor i all verden fikk han lov å gå i moskeen når han nekter å følge reglene til moskeen!?

  Mvh

 388. Yousef Bartho Assidiq says:

  juli 24th, 2013 at 10:21 (#)

  Wa Alaikum Assalaamo!

  Du har helt rett i at det ville vært en fin gest av Arne Tumyr om han tok av seg skoene og som du sier kan det sammenliknes med at det forventer at vi skal følge liknende normer ellers i samfunnet.

  Det er ingen lov mot å ha på seg sko under en “sokk” i moskeen, så i den forstand så ble dette gjort kun for å være vanskelig – og det var en kreativ, men demonstrativ måte å komme rundt det at man skal enten være barbeint eller gå med sokker i moskeen.

  Det var aldri noen diskusjon en gang om dette var greit. Vi hjalp han til og med med å ta den på siden det var litt trangt der og ikke noe sted man kunne sitte ned.

  Selvfølgelig ble dette oppfattet som konfliktsøkende adferd fra vår side, men vi var der for å forsøke å finne forsoning og snakke ut om tanker og utfordringer. Det var viktigere enn å la seg henge opp i småting.

  Håper det var et godt nok svar:)

  Mvh,
  Yousef Bartho Assidiq

 389. metron says:

  august 8th, 2013 at 23:04 (#)

  En som ikke er muslim skal ikke behøve å ta av seg skoene om han er i en moske som ikke ligger i et muslimsk land. Likeså bør ikke-muslimske kvinner ikke pålegges å bære sjal eller annet som dekker håret om de skulle befinne seg i en moske i et ikke-muslimsk land. islam skal ikke respekteres på noe vis av ikke-muslimer i et ikke-muslimsk land. Jeg synes SIAN valgte en helt grei løsning med de skotrekkene.

  I Norge er det Norske lover og regler som gjelder og det skal alle som befinner seg her følge, uansett opprinnelse. islams regler gjelder faktisk ikke her og de gjelder uansett ikke for de av oss som ikke er muslimer.

 390. Hijab er mitt valg og min rett | Religioner.no says:

  juli 25th, 2013 at 09:32 (#)

  […] Islam er ondskap – men det var hyggelig å bli invitert til moskeen.  […]

 391. Hijab er mitt valg og min rett | Religioner.no says:

  juli 25th, 2013 at 09:33 (#)

  […] Ta deg sammen´a. […]

 392. Hijab er mitt valg og min rett | Religioner.no says:

  juli 25th, 2013 at 09:33 (#)

  […] Islamsk innovasjon på Teknisk museum.  […]

 393. Hijab er mitt valg og min rett | Religioner.no says:

  juli 25th, 2013 at 09:33 (#)

  […] Snart ramadan – jippi! […]

 394. Hijab er mitt valg og min rett | Religioner.no says:

  juli 25th, 2013 at 09:33 (#)

  […] Koranen- ei kjelde til kunnskap eller eit hinder mot vitenskapen? […]

 395. Hijab er mitt valg og min rett | Religioner.no says:

  juli 25th, 2013 at 09:34 (#)

  […] Waqf – den glemte sunna. […]

 396. Hijab er mitt valg og min rett | Religioner.no says:

  juli 25th, 2013 at 09:34 (#)

  […] Hevder tolerante muslimer taler med to tunger.  […]

 397. Hijab er mitt valg og min rett | Religioner.no says:

  juli 25th, 2013 at 09:34 (#)

  […] Religion og samfunn. […]

 398. Hijab er mitt valg og min rett | Religioner.no says:

  juli 25th, 2013 at 09:35 (#)

  […] Islamske superhelter skal redde verden og islams omdømme. […]

 399. Hijab er mitt valg og min rett | Religioner.no says:

  juli 25th, 2013 at 11:56 (#)

  […] Med punken og pennen mot ekstremisme.  […]

 400. Hijab er mitt valg og min rett | Religioner.no says:

  juli 25th, 2013 at 12:02 (#)

  […] Antimuslimske heksebesvergelser. […]

 401. Vil appellere til religiøse nordmenn med grønne verdier | Religioner.no says:

  juli 25th, 2013 at 13:57 (#)

  […] Muslimer bør stemme på De kristne […]

 402. Vil appellere til religiøse nordmenn med grønne verdier | Religioner.no says:

  juli 25th, 2013 at 13:57 (#)

  […] Terrorister er bekymret for klimaet […]

 403. Vil appellere til religiøse nordmenn med grønne verdier | Religioner.no says:

  juli 25th, 2013 at 13:57 (#)

  […] Verdens urfolk samles i Alta […]

 404. Vil appellere til religiøse nordmenn med grønne verdier | Religioner.no says:

  juli 25th, 2013 at 14:10 (#)

  […] Slik vet du at dommedag har kommet. […]

 405. Vil appellere til religiøse nordmenn med grønne verdier | Religioner.no says:

  juli 25th, 2013 at 14:12 (#)

  […] Hvordan kan vi best ødelegge verden?  […]

 406. Vil appellere til religiøse nordmenn med grønne verdier | Religioner.no says:

  juli 25th, 2013 at 14:18 (#)

  […] Åndelig, ikke religiøs […]

 407. Ronny Alte says:

  juli 26th, 2013 at 13:36 (#)

  Jeg syns det er underlig at du ikke fokuserer på det som var bakgrunnen til morsomhetene fra “ordstyrer”. Det at dem konsekvent unnlot å svare på svært sentrale spørsmål.
  Det at de ikke besvarte spørsmål som jeg anser som direkte brudd på Norges lover og avfeide det med “vittigheter” er synd, men at du ikke fokuserer på dette er rett og slett trist.

  Du velger å bruke ordet overivrig, jeg velger å bruke ordet konfronterende…

 408. Hans Olav Arnesen says:

  juli 26th, 2013 at 15:40 (#)

  Ronny: Jeg er enig i at du var konfronterende. Og det er vel og bra. Med overivrig mente jeg at du ikke riktig holdt deg til taletiden, skjøt inn spørsmål midt under et innlegg når det på forhånd var blitt en enighet om at man ikke skulle gjøre det etc.

  Dette innlegget var ikke ment å være et referat fra dialogen/debatten, men en liten refleksjon rundt hvorfor nordmenn er bekymret over aspekter ved islam, spesielt salafisme, og at denne bekymringen også finnes blant muslimer og ikke dermed på lettvint vis kan avfeies som fremmedfiendtlighet.

  Men det ville vært interessant å høre fra deg hva du tok med deg fra møtet?

 409. Ronny Alte says:

  juli 26th, 2013 at 13:54 (#)

  Jeg savner fortsatt å komme i kontakt med deg etter dette møte Yousef, men når det er sagt vil jeg gjerne gi deg skryt for endelig å gjennomføre dette!
  Og om noen tar av seg skoene eller ikke er nok et minimalt problem, jeg valgte å ta av skoene og spise og drikke av respekt for vertene.
  Men jeg syns det var litt synd det ikke ble diskutert mere meninger eller holdninger, det skulle også vert stilt og besvart mere konkrete spørsmål. Dette ble litt mere et foredrag hvor de ulike fortalte om seg selv, jeg ser derfor frem til den dagen vi kan diskutere det som anses som problemene. Og det var det jeg trodde vi skulle, derfor var jeg konfronterende i min “tale”…

 410. line says:

  juli 26th, 2013 at 18:12 (#)

  jeg er satanist og syntes islam og kristendommen i seg selv er skummelt, men jeg viser respekt til alle mennesker som fortjener det ^^ og med det mener jeg de som viser respekt til andre personer 😉 jeg har vert på besøk i moskeen mange ganger og jeg har alltid dekket til håret, vasket meg som de gjør før de går inn og tatt av meg skoa. må si jeg ikke skjønner SIAN helt, de sier at muslimene bryter menneske rettigheter ved å å bruke hijab (?) men de bryter rettigheter selv! alle har rett til å ha sin egen religion. men, i koranen er det et sted sted det står at man skal drepe alle som er vantro (om jeg ikke husker helt feil) og betyr ikke det da at de skal drepe alle som ikke er muslimer? og en annen ting, ALLE har rett til å vise sin religiøse tilhørlighet og har ingen ting å gjøre med integrering -.-

 411. Hans Olav Arnesen says:

  juli 26th, 2013 at 20:12 (#)

  Har du noen fysisk måte å vise din religiøse/ideologiske tilhørighet på Line?

 412. line says:

  juli 27th, 2013 at 16:53 (#)

  Ja, en satanist skal alltid ha på mørke klær, bære minst et pentagram/pentakkel/ baphomet/ dødsengel/ oppned kors og den satanistiske kirkes segl eller satanistenes religiøse symbol rundt halsen ^^ og alle kvinner i alder 14-50 skal bruke tiltrekkene klesplagg ^^

 413. Hans Olav Arnesen says:

  juli 27th, 2013 at 17:03 (#)

  Line:”og alle kvinner i alder 14-50 skal bruke tiltrekkende klesplagg”, det var da en fornuftig kleskode.

 414. Stevnemøte med paven på Copa Cobana | Religioner.no says:

  juli 29th, 2013 at 14:07 (#)

  […] Paver kanoniseres. […]

 415. Stevnemøte med paven på Copa Cobana | Religioner.no says:

  juli 29th, 2013 at 14:07 (#)

  […] Langfredag á la carte.  […]

 416. Stevnemøte med paven på Copa Cobana | Religioner.no says:

  juli 29th, 2013 at 14:07 (#)

  […] Tar farvel med pave Benedikt på et kritisk tidspunkt […]

 417. Stevnemøte med paven på Copacabana | Religioner.no says:

  juli 29th, 2013 at 14:09 (#)

  […] Den katolske kirke mister “markedsandeler” i Latin-Amerika.  […]

 418. Stevnemøte med paven på Copacabana | Religioner.no says:

  juli 29th, 2013 at 14:09 (#)

  […] Lobbyverksemd for Gud og familien. […]

 419. Stevnemøte med paven på Copacabana | Religioner.no says:

  juli 29th, 2013 at 14:10 (#)

  […] Katolsk kanoniseringsrekord […]

 420. Stevnemøte med paven på Copacabana | Religioner.no says:

  juli 29th, 2013 at 14:12 (#)

  […] De lovløses helgener.  […]

 421. Kampen om knoklane | Religioner.no says:

  august 2nd, 2013 at 16:16 (#)

  […] Huleboere viste omsorg for sine døde.  […]

 422. Kampen om knoklane | Religioner.no says:

  august 2nd, 2013 at 16:16 (#)

  […] Katolsk kanoniseringsrekord.  […]

 423. Kampen om knoklane | Religioner.no says:

  august 2nd, 2013 at 16:17 (#)

  […] Verdens urfolk samles i Alta. […]

 424. Kampen om knoklane | Religioner.no says:

  august 2nd, 2013 at 16:18 (#)

  […] De lovløses helgener.  […]

 425. Uke 32 Nyapologetikk | Religioner.no says:

  august 5th, 2013 at 11:15 (#)

  […] ikke livssynshumanismen er nemlig undratt kritikk. Det ble spesielt tydelig under debattmøtet Religioner.no og Fritanke.no arrangerte sammen på litteraturhuset i juni, hvor Human-Etisk Forbund […]

 426. Uke 32 Nyapologetikk | Religioner.no says:

  august 5th, 2013 at 11:16 (#)

  […] Søndagsskole for voksne på Chateau Neuf. […]

 427. Har kornsirklene blitt dårligere? | Religioner.no says:

  august 6th, 2013 at 10:37 (#)

  […] Interplanetarisk u-hjelp fra utenomjordiske søsken.  […]

 428. Magne D. Antonsen says:

  august 7th, 2013 at 14:33 (#)

  Bra innlegg!

  Det er Magne fra VG her, nå har jeg anbefalt innlegget ditt på forsiden av VG slik at flere kan få gleden av det.

  Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange nye lesere? Ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no

  🙂

 429. buddyJesus says:

  august 8th, 2013 at 14:34 (#)

  Gi meg bevis på at Gud finnes så har du meg 🙂

  Alt du/dere har å komme med er myter. Alt dere har er tro. Thats it!
  Det har ikke hold i noe som helst. Arrogant å snakke nedlatende om mennesker som ikke holder utviklingen av menneskeheten tilbake.
  Ja dere. Å spesielt du Daniel. Seriøst.

 430. Vidar (75) says:

  august 9th, 2013 at 09:53 (#)

  Gi meg bevis på at du snakker sant, så har du meg…

 431. Gud says:

  august 9th, 2013 at 12:12 (#)

  Når man ikke kan argumentere mot noe ja da prøver man heller å latterliggjøre sine motstandere, dytte bevisbyrden over på dem og heller diskutere semantikk istedet.

  Klassisk hersketeknikk du bruker Daniel. Talentløst. Du føyer deg bare inn i rekken over sinnsyke personer som tviholder på gammel overtro. Til tross for at du burde fått utdelt nok sunn fornuft til å vite bedre.

  Og Magne Antonsen burde kanskje se etter jobb i noen av disse tidskriftene;
  Agenda 3:16
  Byposten
  Credo Studentmagasin
  Daerpies Dierie
  Ennå er det håp
  Evangeliet til alle
  For fattig og rik
  Gode Nyheter
  Korsets Seier
  Krigsropet
  Lederskap (tidsskrift)
  LivsGlede
  Luthersk Kirketidende
  Lys i Øst
  Magasinet Stefanus
  Mandelblomsten
  Nytt Håp
  Nytt norsk kirkeblad
  Santalen
  Sions Blad
  Sjibbolet
  St. Olav tidsskrift
  St. Olav – katolsk kirkeblad
  Vakttårnet – Forkynner av Jehovas Rike
  Våkn opp!

  Passer vel ideologien og agendaen din bedre Magne?

 432. Radialdekk says:

  august 9th, 2013 at 14:39 (#)

  Bevisbyrden på den som kommer med en påstand, dette har ikke noe med hersketeknikker å gjøre.

  Dersom noen påstår at det finnes en Gud, eller noe annet overnaturlig for den del, så ligger bevisbyrden på dem.

  Det er ikke opp til oss andre å motbevise Guds eksistens, like lite som det er opp til deg å motbevise min påstand om at det går en blå tekanne i bane rundt Saturn 🙂

 433. Victor Lima says:

  august 8th, 2013 at 17:03 (#)

  Det er intet mindre enn begredelig å se Antonsen og VG opptre som nyttige idioter for en reaksjonær fundamentalist, som åpenbart flørter med og er sterkt fascinert av organisasjoner av en karakter som vi heldigvis har kastrert og marginalisert i Europa. Kronikøren refererer til “Centre for the Study of Global Christianity” som jeg regner med er feilskrevet og skal være “Centre for Studies in Global Christianity”, en organisasjon hvis ledelse er nok til å parkere enhver diskusjon om verdien av studier de måtte gjennomføre. Når VG/ Antonsen ukritisk lenker til mennesker som promoterer slike bevegelser er det mildt sagt bekymringsfullt; organisert dårskap og kunnskapsfiendtlige ideologier skal ikke promoteres, men bekjempes på alle fronter. Enten de kaller seg kristne, muslimer, hinduer eller mormonene.

 434. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 17:07 (#)

  Ja, da, vi har skjønt det. Alle som ikke tror som deg er umoralske undermennesker. Den visa har man hørt før fra mange steder. Hvis det er det eneste argumentet atister har å komme med, har dere inget godt å bidra med.

 435. Filosofen says:

  august 9th, 2013 at 04:12 (#)

  Nei, vi sier ikke at troende er umoralske undermennesker, selvom mange troende selvsagt også er umoralske. Hva vi derimot sier er at troende er ignorante, arrogante, bedrevitende, eplekjekke, snørrhovne, moraliserende og blærete.

 436. Knut Are Kleppe says:

  august 7th, 2013 at 14:56 (#)

  Utrulig bra! Kommer fra en uke i England med John Lennox. På tide dette blir et dagsaktuelt tema i Norge.

 437. Ole says:

  august 7th, 2013 at 15:31 (#)

  Hei

  Jeg vet ikke hva intensjonen med dette innlegget er. Om det kun er litt opplysning om hvordan du ser ting eller om du prøver å argumentere mot nyateisme. Du har jo ikke et eneste faktisk argument mot nyateismen. Jeg kjenner ikke godt nok til “nyateismen” til å ta standpunkt til om det er fornuftig eller ikke, men du må være mye mer konkret i hvorfor det ikke er relevant hvis kritikken din skal være nyttig. Det er for eksempel lite slagkraftig å skrive, ” Kristendommens historie har aldri manglet rasjonelle tilnærminger, logiske resonnementer og tillit til troverdige vitnesbyrd.” uten å argumentere for hvorfor du mener det. Skal det være noe nyttig å diskutere religion og ateisme må man analysere og dissekere forskjellige argumenter istedenfor å overfladisk vise til noen som har ment et eller annet opp gjennom historien, som kan, men ikke trenger å være relevant.

 438. Anne says:

  august 8th, 2013 at 00:55 (#)

  Kristendommen og vitenskapen. Det at mange nordmenn ikke har kunnskap om religiøsitet og vitenskapen så betyr ikke det at det ikke finnes.

  Her er en liste over dette.
  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Christian_thinkers_in_science

 439. Filosofen says:

  august 9th, 2013 at 04:14 (#)

  Termen “Christian thinkers” er en selvmotsigelse, en “contradiction in terms” som det heter på engelsk.

  Er man religiøs, er tenkning bortkastet fordi man allerede har svaret i siste instans: Gud.

 440. Stig Olsen says:

  august 7th, 2013 at 15:35 (#)

  Jeg savner noen konkrete eksempler på hvor nyateistene trår feil. Jeg ville også likt å lese noen tanker om at folk med ulike religioner synes å være like sikre på at bare de har rett. Jeg lurer også på om det bør regnes for rasjonelt å begrunne normer ved å henvise til påbud/forbud i Bibelen?

 441. Ove Karlsen says:

  august 7th, 2013 at 15:41 (#)

  Ateisme er uholdbart det er helt klart.

  http://ovekarlsen.com/Blog/atheism-refuted/

  Fred være med deg.

 442. HC says:

  august 7th, 2013 at 15:54 (#)

  Haha for noe tullete tull du har klart å linke til 🙂

  Bra forsøk på å legitimere Kristendommen 😉

 443. Eirik says:

  august 8th, 2013 at 00:35 (#)

  Wow, det der er kanskje det dummeste jeg noensinne har lest. Hvis du skal dikte opp en falsk dialog bør du i det minste gjøre den littegrann troverdig. Argumentene er også utrolig tåpelig.

 444. Ikke deg says:

  august 9th, 2013 at 10:52 (#)

  Det at ateistar trur på Ingenting er heilt feil å seie. Det er ikkje slik at ein faktisk har ein tru om at noko ikkje finst, det er mangelen på tru om noko som kjenneteiknar forskjellen. Eg håpar du legg merke til forskjellen.

 445. HC says:

  august 7th, 2013 at 15:50 (#)

  “Sannheten er vel snarere at kristendommen har vært avgjørende for fremveksten av moderne vitenskap, i henhold til personer som Jürgen Habermas og Loren Eiseley.”

  Så kristendommen som har vært avgjørende for fremveksten av moderne vitenskap? Utdyp gjerne hvordan du mener kristendommen har fremmet moderne vitenskap på måter som ikke uansett ville skjedd. ( Im really intrigued! ) At mange trodde på at det var noe mer enn bare oss, har vel fint lite med kristendommen å gjøre. Men heller en overbevisning om at det må være noe mere.

  -Også for noen sett på som nysgjerrighet, og ønske om å vite mer.

  Ikke kom her å si at det er på grunn av kristendommen.

  “Kristendommens historie har aldri manglet rasjonelle tilnærminger, logiske resonnementer og tillit til troverdige vitnesbyrd.”

  Rasjonelle tilnærminger, nei … hmm… hvordan skal man svare på det…… Harry Potter’s har jo mange rasjonelle tilnærminger om du bare vil finne dem.

  Samme gjelder vel for logiske resonnementer og tillit til troverdige vitnesbyrd.
  Men for mange av oss blir dette også beregnet som historier, ikke historie.

  Asbjørnsen og Moe er vel prakteksempler på dette.

  Monn tro om man om ett par tusen år vil tro på at Troll eksisterte. Eller at Espen Askeladden lurte ett troll til å kutte hull i magen sin så han drepte seg selv.

  Men hvilken gud er da riktig? For det er jo så ufattelig mange å velge mellom!

  En gud for dette en gud for dette.
  Dette er ikke den riktige guden, den andre er ikke den riktige guden…

  Hvor har disse det fra? For de (troende) må jo vite at det ene er bare oppspinn og at den de ber til, tror på, er den riktige.

  Er det da ignoranse fra den ene til den andre?
  Eller er det sånn at alle har rett i at det er en gud?
  Hvis alle har rett i at det er en gud og det er ikke forskjell, hvilken side er da rett? For alle har jo pratet med denne ene guden visstnok, men fått forskjellige svar.

  Da har vi vel kristendommens perfekte svar på dette:

  “God works in mysterious ways!”

  —–

  “Når vi innser at vi står på skuldrene til kjemper, fra tenkere som Platon, Aristoteles og Aquinas til mange av dagens skarpeste hjerner, ser vi at vi kan legge til rette det intellektuelle klimaet som gjør at neste generasjon i Vesten igjen kan oppleve (en rasjonelt begrunnet) kristen tro som det mest forsvarlige og tiltrekkende alternativet i valg av livssyn.”

  Når ble dette ett valg, er det valg på stortinget vi stemmer på her?

  “Jeg velger Kristendommen”

  Hvordan kan du mene at dette er det mest tiltrekkende valget?
  Ikke at jeg sier det er noen andre jeg mener er mindre eller mer tiltrekkende.

  Vil ikke det mest tiltrekkende “valget” være å forstå forskjell på historier og virkelighet.
  Ganske vanskelig for meg å se hvordan ønsker skal være ett valg du tror på, uten bevis.

  Kan jo like gjerne overbevise folk om at StarTrek er ett mulig valg, noe faktisk noen har gjort, men de forstår da forskjell på virkelighet og fiksjon.
  Eller… hva som de kan bevise og ikke bevises.

 446. Charlotte says:

  august 7th, 2013 at 16:50 (#)

  Til dere som kverulerer på dette innlegget:
  Ha i bakhodet at denne artikkelen ble først publisert i en kristen avis. Når dere har det i bakhodet så forandres perspektivet forhåpentligvis noe. Dette er kanskje først og fremst skrevet til troende og er ikke en artikkel skrevet for å argumentere mot nyateismen. Vi har allerede for lengst avskrevet nyateismen.. 😉
  Men dette virker som en smart og oppegående fyr så jeg er sikker på han har noen gode svar likevel.

 447. Arne says:

  august 7th, 2013 at 17:13 (#)

  For i en kristen avis trenger man ikke støtte opp sine argumenter? Så det hadde vært ok om noen skrev et innlegg i Klassekampen der de slaktet kristendommen uten å presentere ett argument om hvorfor?

 448. danieljoachim says:

  august 7th, 2013 at 18:18 (#)

  Hehe, takk for tilliten Charlotte. Du ser kanskje hvilket nivå denne kritikken ligger på? Da skjønner du kanskje også hvorfor kronikkforfattere i aviser bare tar seg tid til å svare på de mest seriøse.

  I det hele tatt overraska over at det tok så lang tid før noen kom med nazist-sammenligningene.

  Kronikken inneholder noen få argumenter (som er mer enn nok til å forsvare en kronikk med dette målet og med begrenset, tillatt lengde. Nyateistene her på kommentarfeltet synes tydeligvis ikke det er nok, men samtlige av argumentene i bøkene til de nevnte 4 er behandlet utdypende gjennom tusenvis av gode, reflekterte sider fra mengder av forfattere). Bloggen inneholder noen flere argumenter, men bokformatet passer helt klart best til slike ting, og har stort sett alle tenkelige argumenter du måtte finne, og diskusjoner rundt disse.

  Si fra dersom du ønsker tips til gode bøker, både kristne og ateistiske!

  Fred! 🙂

 449. Filosofen says:

  august 9th, 2013 at 04:17 (#)

  “Men dette virker som en smart og oppegående fyr så jeg er sikker på han har noen gode svar likevel.”

  Nei, han er ikke spesielt smart og gode svar har han heller ikke.

  Og nei, perspektivet vårt endres ikke av hvor innlegget måtte være publisert første gang. Idioti er idioti.

 450. confutius says:

  august 9th, 2013 at 14:37 (#)

  om jeg skrev i et kristent magasin at Jesus og harry potter er samme person og at J.K. Rowling er den nyeste kristne profet, ville jeg trengt beviser da?
  med tanke på at beviser ikke trengs så burde jeg absolutt gjøre det……. det ligger gode penger i kristne som vil at andre skal tro på samme bok som dem, det ville ikke vært første gang noen skrev om bibelen.

 451. Tor Henning Eines says:

  august 7th, 2013 at 15:55 (#)

  Jeg vet egentlig ingenting om nyateisme, men forbeholder meg retten til IKKE å tro.

  Det er greit for meg at andre tror, men de kan ikke forlange at jeg skal respektere det de tror på. Jeg vil ha meg frabedt alle forsøk på å be for meg, misjonere for meg eller omvende meg.

  Fra mitt ståsted er religion uansett om de ber til gud, allah eller en sur sokk totalt bortkastet og meningsløst. Hva andre mener får være opp til dem selv.

 452. danieljoachim says:

  august 7th, 2013 at 16:06 (#)

  Hei Ole og Stig Olsen,

  Jeg har forståelse for at dere kanskje savner litt oppbacking. Denne kronikken er opprinnelig skrevet til Vårt Land og beregnet på et ungt kristent publikum, for å oppfordre til ekstra læringsmotivasjon, både innen filosofi, teologi og vitenskap. Man må derfor prioritere med bare 4500 tillatte tegn.

  Jeg har nevnt noen ting som en falsk krig mellom tro og vitenskap, egenkonstruerte definisjoner av “kristen tro”, verifikasjonistisk tankegang og manglende refleksjon over egne filosofiske grunnlag/metafysikk.

  Apropos eksempel på rasjonelle tilnærminger til tro, så er det egentlig kjent for de fleste i mottakergruppen. “Blind tro” har aldri vært utbredt, bortsett fra i noen fundamentalistiske miljøer (som vi burde kritisere). F.eks. ikke helt ukjente navn som Aristoteles og Thomas Aquinas mente at man kunne finne frem til Gud ene og alene ved den rasjonelle sans. (Bokforslag: Ed Feser – The Last Superstition)

  Utdyper i innlegg på bloggen min danieljoachim.org, så fortsett gjerne diskusjonen der. Fred! 🙂

  HC: Jeg forstår at dette er mer et emosjonelt utbrudd enn et argument (i god nyateist-stil), så jeg tror jeg lar det ligge foreløpig.

 453. Arne says:

  august 7th, 2013 at 17:01 (#)

  Har nå vært innom bloggen din, og ble langt fra overrasket over at du kun presenterer stråmannsargumentasjon. Du kritiserer faktisk ikke det ateistene mener eller argumenterer for, men kun et karikert bilde. Du presenterer heller ingenting som ikke de samme “nyateistene” har GRUNDIG plukket fra hverandre! Det virker som du ikke har ordentlig styring på filosofi, vitenskap eller ateismens argumenter.

 454. danieljoachim says:

  august 7th, 2013 at 17:20 (#)

  Da foreslår jeg at du kommenterer der og påpeker de tingene du ikke er fornøyd med, om det skulle være nødvendigheten av metafysikk eller Kalam og universets skapelse.

  At nyateistene “GRUNDIG” har plukket fra hverandre dette, må du gjerne vise. (Hvis denne “grundigheten” tilsvarerer hvordan Dawkins “grundig” plukket fra hverandre Aquinas og andre tenkere, så kan det bli…interessant :))

 455. Arne says:

  august 7th, 2013 at 21:07 (#)

  Du er tydelig en stor fan av Aquinas… Du er klar over at det har kommet bedre tanker siden han rablet rundt på 1200-tallet vel? Kan vel si det med Bertrand Russel; “He does not, like the Platonic Socrates, set out to follow wherever the argument may lead. He is not engaged in an inquiry, the result of which it is impossible to know in advance. Before he begins to philosophize, he already knows the truth; it is declared in the Catholic faith. If he can find apparently rational arguments for some parts of the faith, so much the better; if he cannot, he need only fall back on revelation. The finding of arguments for a conclusion given in advance is not philosophy, but special pleading. I cannot, therefore, feel that he deserves to be put on a level with the best philosophers either of Greece or of modern times”. Og det er hele problemet med krissten “rasjonalitet”, alt den prøver å gjøre er å prøve å få terrenget til å stemme med kartet!

 456. danieljoachim says:

  august 7th, 2013 at 21:52 (#)

  Kronologisk fallacy. I motsetning til hva Barney Stinson sier: “New is not always better”.

  Like meningsløst som å kritisere mekanisk vitenskap for å fortsatt sette tillit til Hume og Locke (selv om det kanskje burde gjøres, men da trengs det argumenter).

  Om tankene er “bedre” eller ikke, må vel heller kritisk evalueres. Det er kanskje heller ikke helt overraskende for deg at Aquinas’ tankegods også kan utvikles videre og har forsvarere idag, i form av Feser, Rizzi, Oderberg og en god del andre. I tillegg har du andre dyktige kristne filosofer (og vitenskapsmenn) som opererer ut fra annen metafysikk. Jeg er ikke avhengig av Aquinas for å kunne forsvare kristen tro eller kritisere late scientister for å ikke sette seg inn i filosofi/virkelighet.

  Trenden blant moderne filosofer er vel heller en retur til aristotelisk metafysikk, siden Hume lander på endel problemer. Materialisme kan få problemer fremover, som Nagel påpeker, uten at det trenger å involvere en gud.

  At Russell er kritisk til Aquinas er vel heller ingen newsflash. Enhver som har lest Aquinas, vet at han starter fra nødvendige logiske resonnementer, og ender opp med f.eks. “Unmoved Mover” som en av konklusjone. Denne utlegger han egenskaper til, slik at resultatet blir til hva vi kan kalle Gud. En ting skal jeg gi Russell: Han brukte i hvert fall litt energi på å finne ut hva de beste motstanderne hans egentlig mente, før han uttalte seg.

 457. Arne says:

  august 7th, 2013 at 22:30 (#)

  Får ikke svart deg under så svarer deg her; virker som eneste måten du kan argumentere på er å finne opp argumenter, og legge de til motstanderen, for så å argumentere disse i stedet for motstanderens virkelige argumenter. STRÅMANN! Jeg hevdet ikke en chronological fallacy under, jeg spurte om du visste at det har kommet bedre tanker siden Aquinas. Jeg argumenterte at alt Aquinas, og andre kristne filosofer gjør, er å prøve å få terrenget til å stemme med kartet. Det motsatte av den vitenskapelige metode. Dette har flere av nyateistene påpekt. Jeg er selv ingen fan av Dawkins, og synes han er en elendig debattant, selv om han er en god vitenskapsmann. Alle disse premissene bak disse “gudsbevisene” er ren synsing. Det blir helt latterlig når en prøver å bruke hverdagslogikk for å kreere logiske tankerekker som “beviser” Guds hånd bak universets skapelse. Alt som gjøres er God of the gaps. Hvor vi fortsatt noe ikke vet; insert God. Men den virkelige lemfeldige omgangen med hva som er bevis eller i det hele tatt sannsynlig er når man skal sannsynliggjøre Jesus som Messias.

 458. danieljoachim says:

  august 8th, 2013 at 00:52 (#)

  Sukk, det ser ikke ut som at disse forumene er egnet for stort sett mer enn å prate rundt hverandre.

  Det var ganske “obvious” i tonen din, at du mente Aquinas var avleggs og utilstrekkelig. Det må du gjerne mene, men en gyldig begrunnelse vil aldri være alder (kanskje ikke det var det du mente, men jeg følte det var greit å understreke).

  “Terrenget til å passe med kartet” og “God of the gaps” tar jeg naturligvis sterk avstand fra. Kristendom har ingen tradisjon for God of the gaps (siden alle argumentene handler utelukkende om metafysikk og ting som initielle betingelser), selv om det er noen uheldige avstikkere som har forsøkt seg. Vanlig unnskyldning å skyve foran seg though, for å skape et fiktivt skille mellom Gud og vitenskap.

  “Gudsbevis” er nok rettmessig et litt feil ord. “Gudsargumenter” passer kanskje bedre, men de har sannelig en god verdi:
  http://www.kulturvinduet.no/tekst/7197/Gudsbevis—er-det-sa-noye-daF.aspx

 459. Filosofen says:

  august 9th, 2013 at 04:19 (#)

  Hei!

  Her er to bøker du kanskje kunne kikke på (om du vel å merke har et åpent sinn og ikke et høl i huet:))

  “The improbabililty of God” og “The impossibility of God” av Michael Marting & Ricky Monnier.

 460. gisle says:

  august 8th, 2013 at 11:22 (#)

  `bortsett fra noen fundamentalistiske miljøer som vi burde kritisere…´.Joda.Litt mye ordmagasjuke for min smak dette,og noe høytravende for meg også.Men motivet for artikkelen virker okay,kan dog merke din fortreffelighet.Er man så heldig å gå hånd i hånd med vårherre og allfader(les naturen)står dette for meg som den høyeste nåde.Bare å kritisere i vei;all you need is love min venn!

 461. confutius says:

  august 9th, 2013 at 14:42 (#)

  Aristotles levde før Jesus (384 BC – 322 BC) han vak heller ikke jødisk og hadde ikke engang en undergren innenfor den abrahamittiske trosgren, det er sånne mangel på oppbacking som gir deg kritikk, når du lager logiske koblinger blir det er sansynlig folk hører på deg, det er bare mitt tips;)

 462. Stig says:

  august 7th, 2013 at 16:13 (#)

  Det å vise til at kristendom og religion i sin helhet har hatt fremgang er ikke på noen som helst måte et bevis for at religion kan forsvares på et rasjonelt grunnlag. Det blir det samme som å si at Gud finnes fordi det står i Bibelen, og at Bibelen er sann fordi det er “Guds ord”. Det blir en selvoppfyllende teori.
  Personene du nevner som har fungert som ateismens fremste talerør, argumenterer ikke for at religion ikke har noe som helst godt med seg. De argumenterer for at man er både lat og kunnskapsløs dersom man må finne opp en eller annen form for høyere makt bare fordi man selv ikke ser noen mer sannsynlig forklaring for universets eksistens. I mitt hode er selve fundamentet for religion irrasjonelt ettersom det finnes så mange forskjellige trosretninger, ergo; alle unntatt en må være feil. Det at religioner som f.eks. scientologi og mormonisme også har hatt fremgang, hvor det er innlysende at selve fundamentet er oppdiktet, forteller meg at det ikke finnes grenser for hva mennesker kan få seg selv til å tro. I tillegg finner jeg så mange avskyelige holdninger innenfor enkelte store religiøse sirkler (den katolske kirke spesielt), at jeg anser ateisme som det eneste rasjonelle valget i dagens virvar av trosretninger.
  Forøvrig synes jeg det er på tide med en debatt om akkurat dette temaet også i Norge!

 463. Anne says:

  august 8th, 2013 at 00:36 (#)

  Det er nåmange avskyelige holdninger blant ikke-religiøse også. De mildeste finnes bare av å lese kommentarer her der intoleransen syder, og forståelse på menneskene med andre meninger er fastlagt negativt.

  Før kristendommens tid så skjedde det like mye og mer avskyelige ting i verden. Våre egne vikinger var mordere, voldtekstmenn og plyndere og ikke handelsmenn og sjøfarere alene. Og storparten av det skjedde før kritnsingen av Norge som dem selv bidro med. Denne kristningen av Norge medvirket til at de verste toktene avtok og vikingtiden også. I utlandet og på andre kontinenter skjedde det like mye avskyelige ting uten at verden var kristnet.

  Religionen i seg selv har ikke skylden, men mennesket. Så lenge mennesker vandrer på her og makten er deres make, så vil det skje avskyelige ting.

  I dagens verden er sexhandel, narkotikahandel, massemord, seriemord og slavehandel uavhengig av religon. Tvert i mot så vil de ikke høre om religion da det kommer med moralsk pekefinger. I Norge har kriminaliteten gått opp samtidig som kristendommen har gått ned.

 464. metron says:

  august 8th, 2013 at 20:31 (#)

  “De mildeste finnes bare av å lese kommentarer her der intoleransen syder, og forståelse på menneskene med andre meninger er fastlagt negativt.”

  Akkurat slik mange kristne opptrer med bibelen i hånd. Det burde derfor ikek være overraskende for kristne at mange ateister er drittlei kristnes misjonsiver og respektløse opptreden.

  “Denne kristningen av Norge medvirket til at de verste toktene avtok og vikingtiden også.”

  Og kriminalitet ble lagt inn under kristendommen i stedet i form av drap på annerledestroende fordi de ikke ville underkaste seg kristendommen, å tenke annerledes og å si at det ikke finnes noen gud ble straffbart… i det store og hele ble det nok ikke noe bedre med innføringen av kristendommens falske nestekjærlighet og manglende respekt for medmennesker med annen tro.

  “I dagens verden er sexhandel, narkotikahandel, massemord, seriemord og slavehandel uavhengig av religon.”

  Som har eksistert i uminnelige tider helt uavhengig av religion.

  “Tvert i mot så vil de ikke høre om religion da det kommer med moralsk pekefinger.”

  Selvsagt ikke, å fornekte religioner og enhver gudetro er det mest fornuftige.

  “I Norge har kriminaliteten gått opp samtidig som kristendommen har gått ned.”

  Dette er en påstand du får dokumentere. At kristendommen minsker i styrke og antall kristne blir færre skal vi bare være glade for. At flere heller finner fornuftens og kunnskapens vei og forlater kristendommen, er bra. Kristendom nei takk, religion nei takk!

 465. Thomas A. Bie says:

  august 7th, 2013 at 16:17 (#)

  Man har ateisme (og nyateisme) på den ene siden som argumenter mot religion fordi de ikke ser noen bevis og at guddommelighet i og for seg er ganske far fetched.

  Man har religiøse på den andre siden som ser en hel haug med beviser som tydeligvis ingen andre en de som tror faktisk kan se (merkelig nok…)

  Så barker de sammen og diskuterer til krampa tar dem uten å forstå at de egentlig er i samme båt. Ateisme er egentlig helt likt teisme på mange måter, begge påstår en ting uten å egentlig å ha bevis for noe som helst. Det kan godt være det ikke finnes noen bevis for at Gud (eller noen annen) eksisterer, men det finnes ingen bevis for at han ikke gjør det heller.

  Begge sider kommer med ukvalifiserte påstander, og jeg sier ‘ukvalifiserte’ nettopp fordi diskusjonen handler om ting INGEN av oss har noen som helst peiling på. VI KAN IKKE VITE HELT SIKKERT NOE SOM HELST!!! Det er i og for seg derfor det heter ‘tro’ – eller mangel på.

 466. Trond says:

  august 8th, 2013 at 10:33 (#)

  Jeg er enig med deg så langt som at begge sider barker mot hverandre uten 100% sikre bevis for og imot. Vi kan tross alt aldri være helt sikre på noe hvis vi ser på det filosofisk (“matrix” argumentet).

  Der du bommer litt er at argumentet til atheisme aldri har vært at det ikke finnes en gud med 100% sikkerhet. Argumentet er at det ikke finnes tilstrekkelig bevis for å tro at en gud finnes.

  Det er en vesentlig forskjell mellom de to påstandene. Atheisme innser at man ikke vet alt om universet og at vi vil oppdage mer som vi ikke hadde forventet etterhvert som vi lærer. Men for atheisme er sannsynligheten for å finne gud gjemt inne i et sort hull like stor som a finne en rosa elefant der.

 467. Thomas A. Bie says:

  august 8th, 2013 at 13:41 (#)

  Du blander ateisme og angostisime.

 468. Trond says:

  august 8th, 2013 at 14:47 (#)

  Nei. En ateist vil aldri påstå at en gud er 100% vitenskapelig umulig. Det han vil si er at hva vi vet om universet i dag ikke gir oss grunn til å tro at det finnes en gud. Han vil også si at religiøse mennesker ikke har gitt oss tilstrekkelig med bevis for at vi skal tro på hva de sier om gud.
  En agnostiker derimot stiller seg åpen til spørsmålet og ser guds eksistens/ikke-eksistens som mer eller mindre like sannsynlig.

  Eksemplet fra wikipedia:
  Ateisten sier: «Jeg tror ikke på Guds eksistens»
  Agnostikeren sier: «Jeg vet ikke om Gud eksisterer.»

  Merk at å si «Jeg tror ikke på Guds eksistens» ikke er det samme som å si at vi har bevist med 100% sikkerhet at en gud ikke finnes

 469. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 14:51 (#)

  Du snakker om ateister, ikke nyateister. Ateister har gjort et valg basert på bevisenes stilling, slik som jeg har. Nyateistene derimot forkynner at en skaper ikke kan eksistere basert på bevisenes stilling.

 470. Thomas A. Bie says:

  august 8th, 2013 at 15:26 (#)

  “Argumentet er at det ikke finnes tilstrekkelig bevis for å tro at en gud finnes.”

  Mener du at du må ha ‘bevis’ for å tro på noe absurd?

  Konspetet ‘tro’ er basert på én av to ting, den ene er fornuftsbasert og den andre er følelsebasert… man må jo være komplett idiot hvis man tror man kan argumentere MOT følelser.

 471. Trond says:

  august 8th, 2013 at 15:30 (#)

  Koppa: Jeg vet ikke mye om definisjonen på disse “nyateistene” du snakker om (spør du meg høres nyatesime ut som en stråmann). Men jeg vet at dawkins og mange andre kjente ateister aldri har påstått at de har aktive bevis for at en gud ikke finnes. Det de sier er at ingen har gode bevis på at en gud finnes og ser derfor ingen logisk grunn til å tro på dem.

 472. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 15:34 (#)

  Problemet, Trond, er at de bruker dette til å forfølge folk som ikke deler deres livssyn. Og de argumenterer religiøst for en slik forfølgelse. Nyateister ønsker at deres tro skal ble anerkjent som den eneste sanne tro. Men ingen nyateister er i stand til å bruke det eneste uangripelige argument for ateisme, da det gjør at deres logikk faller sammen som et korthus.

 473. Trond says:

  august 8th, 2013 at 15:39 (#)

  Thomas A. Bie:
  Nei, man må da få tro på hva man vil. Det er opp til hver enkelt å danne et verdensbilde.
  Men har man som mål å få et så riktig som mulig bilde av verden rundt seg så bør man stille visse krav til hva man selv ser på som “sant”.

  Utover det så rettet jeg bare på dine defenisjoner, jeg snakket ikke ut ifra eget livssyn.

 474. metron says:

  august 8th, 2013 at 20:35 (#)

  Koppa Dasao, 08/08/2013, kl. 14:51 sa:

  “Du snakker om ateister, ikke nyateister. Ateister har gjort et valg basert på bevisenes stilling, slik som jeg har. Nyateistene derimot forkynner at en skaper ikke kan eksistere basert på bevisenes stilling.”

  Ergo har også de såkalte “nyateistene” gjort akkurat det samme som deg; basert seg på bevisenes stilling.

 475. Lars says:

  august 9th, 2013 at 00:01 (#)

  Såvidt jeg vet har Dawkins sagt at han ikke kan si 100% at gud ikke eksisterer, men at han finner det forsvinnende usannsynlig at han gjør det. Det er jeg enig i, spesiellt om man snakker om spesifikke guder i det mangfoldet av guder vi har fra religiøs tro.

  Når det er sagt så ligger Dawkins på et nivå av agressivitet som er over det jeg liker. Jeg kommer til å argumentere mot situasjoner religiøse syn tungt påvirker avgjørelser som burde være avgjort på et rasjonellt grunnlag, avgjørelser der folk blir behandlet dårlig eller urettferdig behandlet for mangel av eller på grunn av sin tro eller i situasjoner hvor religiøse regler blir brukt som argument for regler som gjelder folk av andre religiøse syn eller mangelen der av.

  Heldigvis er ikke dette et stort problem i Norge. Men når man får høre om barn i for eksempel USA får en dårligere vitenskaplig utdanning i barneskolen fordi religiøse anti-intellektuelle ikke er enige i innholdet i naturvitenskaps bøkene er det lett å bli litt opphisset.

 476. Filosofen says:

  august 9th, 2013 at 04:23 (#)

  “Ateisten sier: «Jeg tror ikke på Guds eksistens»”

  Dette er upresist: for å kunne “tro på Guds eksistens” (hva nå dette måtte bety) forutsettes at man tror AT Gud finnes.

  “Å tro at” forutsetter et objekt man tror finnes, mens “å tro på”, innebærer tro på entitetens eller vesenets subjektive egenskaper. Feks; moren hadde stor tro datterens løpeferdigheter. Dette innebærer ikke på noen måte at datteren faktisk kunne løpe.

  Denne distinksjonen er formulert av Andreas Edwien, i sin tid nordens skarpeste kristendomskritiker med verker som “Kristendommen er en fare for verdensfreden”, “Idékampen i det bibelske gudsbilde” (1958) og “Dogmet om Jesus, en bok om hans feiltakelser”, Pax, 1991.

 477. Vegard says:

  august 8th, 2013 at 14:53 (#)

  Nei, det er du som blander ateisme og anti-teisme.

  Ateisme er fraværet på gudstro – antiteisme er den “aktive tro” på at det ikke finnes en gud.

  VIKTIG forskjell.

 478. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 14:57 (#)

  Et dårlig argument tatt i betraktning at nyateister ER antiteister forkledd som ateister.

 479. Eddie the Eagle says:

  august 7th, 2013 at 16:20 (#)

  Her var det mye å være uenig med, ja. La oss ta punkt for punkt.

  * Selve begrepet “nyateisme” har jeg ikke noe forhold til. I det hele tatt så har vel ateister like lite forhold til dette som høyrevelgere har til begrepet “nyliberalisme”. Oppstod Dawkins og Hitchens ateisme etter 9/11? Selvsagt ikke. Jeg har ennå til gode å høre hva som er forskjellen på “ateisme” og “nyateisme”.

  * “Ikke overraskende er nyateismens største kritikere å finne blant ateister selv.” Eksempler? Denne Michael Ruse har jeg aldri hørt om. Eller det er det Habermas som artikkelforfatteren har i tankene. Personlig oppfatter jeg Habermas som en marxist og hegelianer, m.a.o. som en tåkefyrste sammenlignet med den atskillig mer oppegående Russel.

  * “Kristendommens historie har aldri manglet rasjonelle tilnærminger”. Aldri manglet rasjonalisering vil jeg snarere si.

  * “[Positivismen] avslørte seg som logisk selvmotsigende omkring 1960 og måtte forkastes, fordi den ikke selv lot seg verifisere.” Positivismen ble forkastet allerede av Popper. Ikke dermed sagt at Poppers filosofi la særlig mye bedre til rette for religion.

  “… man måtte godta at flere verktøy kunne brukes for å tilegne seg kunnskap.” Verktøy som magefølelse, autoritær indoktrinering og generell ønsketenkning?

  og så videre.

 480. Arne says:

  august 7th, 2013 at 16:41 (#)

  Det er noe som er intellektuelt uholdbart her, ja, men det er ikke “nyateismen”. Når du sier ting som “mind-body”, “opphav til objektiv moral” og “en åpenbar målrettethet i universet” vet jeg ikke om jeg skal le eller gråte. Du gir heller ingen utdyping og det aner meg hvorfor. Makkverk! La meg heller høre hvordan du rasjonaliserer det ondes problem, arvesynden og Guds moralske eksperiment når vitenskapen har bevist at fri vilje, i den kristne forståelse av ordet, er en illusjon.

 481. danieljoachim says:

  august 7th, 2013 at 17:38 (#)

  Å utdype filosofiens største utfordringer i moderne tid på 4500 tegn, er et lite legitimt krav.

  Anbefaler en enkel innføring i dette og egentlig vitenskapsfilosofi generelt, siden du tydeligvis ikke har helt grepet på hva “vitenskapen” faktisk har bevist (Ja, jeg elsker vitenskap, og jeg elsker Jesus). Kan linke til en ateistisk forfatter, i respekt for deg:
  http://www.amazon.com/Mind-Cosmos-Materialist-Neo-Darwinian-Conception/dp/0199919755/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1375888864&sr=8-1&keywords=nagel+mind+and+cosmos

  (En liten clue burde være at bare 12% av anglo-amerikanske filosofer avviser fri vilje. Du må gjerne si at kristne definerer fri vilje på en annerledes måte enn disse, men det faller på sin egen urimelighet for deg å definere)
  http://www.preposterousuniverse.com/blog/2013/04/29/what-do-philosophers-believe/

  Et klart flertall av filosofer er dessuten enige om at det ikke er et logisk problem mellom sameksistens av en god Gud og eksistensen av ondskap i verden. Hvis du er oppriktig nysgjerrig, kan du jo lese Davidsens siste, som dekker alle disse tingene (inkludert nyateister), istedenfor å forsøke å booste selvtilliten din ved å “sette meg fast” her på et tilfeldig kommentarfelt, etter hvert overfylt av haterklæringer fra nyateister som ønsker å forbeholde seg retten til å få ut sine emosjonelle følelser mot religion på nett.
  http://www.lundeforlag.no/bok.cfm?id=1762

 482. Filosofen says:

  august 7th, 2013 at 19:06 (#)

  “Et klart flertall av filosofer er dessuten enige om at det ikke er et logisk problem mellom sameksistens av en god Gud og eksistensen av ondskap i verden.”

  Det er ikke så rent lite festlig hvor arrogant du er i din ignoranse. Du vet og kan rett og slett for lite til å uttale deg om dette. Og nei, vi har ikke tenkt å by på noe som helst. Vi bare konstaterer arrogansen som karakteriserer troende.

 483. Arne says:

  august 7th, 2013 at 21:21 (#)

  Spar meg! Komme her med hersketeknikker? Slapp av, jeg har både mer utdanning, livserfaring og har lest mer enn deg. Du snakker for det første som om sannheten kan finnes ved statistikk av anglo-amerikanske filosofer… Klapp klapp! Som om dette er et filosofisk problem. Dette går på 90% biologi og 10% filosofi. Hjerneforskningen har vist at et valg taes i hjernen minst ett sekund FØR vi er det bevisst. I tillegg endrer folks personlighet, moral og evner ved påvirkning av den fysiske hjernen, enten ved f.eks en hjernesvulst eller ved kjemisk påvirkning av alkohol eller narkotika. Hvis vi er prisgitt vår fysiske hjerne og de påvirkninger miljøet har på denne ved erfaringer eller kjemi, er vi ikke “fri” til å verken tro eller gjøre noe annet en akkurat det vi gjør. Dette er en nødvendig konklusjon. Tydelig at det er du som må uttale deg forsiktig om vitenskap!

 484. danieljoachim says:

  august 7th, 2013 at 21:42 (#)

  Å avfeie mine velmente oppfordringer som hersketeknikk etter tonen i åpningsinnlegget ditt, avslører vel ikke akkurat høy selvinnsikt.

  I all beskjedenhet: Utdanning, livserfaring og mengde lesestoff er ikke alltid en parallell til visdom og forståelse.

  Hvis du tror at vitenskap (inkludert biologi) kan utføres uten filosofi, har du skylapper rundt alt som er av virkelighet. Argumentet var, som du sikkert egentlig skjønner, at når 88% av verdens viseste mennesker (som har spesialisert seg på akkurat denne type felter) avviser påstanden din, så skal du være ganske stødig i feltet ditt for å hevde at du har sannheten (ikke et argument ad populum, men en indikator). Tilslørt scientisme.

  At folk forandrer personlighet ved hjerneskader er ikke akkurat newsflash, og fullstendig irrelevant. Påstand om at fri vilje utslettes ved denne type hjerneforskning, beviser vel bare sitatet under. Intensjonalitet stikker dypere enn som så:

  “Even the attempt to escape metaphysics is no sooner put in the form of a proposition than it is seen to involve higher significant metaphysical postulates. For this reason there is an exceedingly subtle and insidious danger in positivism. If you cannot avoid metaphysics, what kind of metaphysics are you likely to cherish when you sturdily suppose yourself to be free from the abomination? Of course it goes without saying that in this case your metaphysics will be held uncritically because it is unconscious; moreover, it will be passed on to others far more readily than your other notions inasmuch as it will be propagated by insinuation rather than by direct argument….

  Now the history of mind reveals pretty clearly that the thinker who decries metaphysics…if he be a man engaged in any important inquiry, he must have a method, and he will be under a strong and constant temptation to make a metaphysics out of his method, that is, to suppose the universe ultimately of such a sort that his method must be appropriate and successful…. But inasmuch as the positivist mind has failed to school itself in careful metaphysical thinking, its ventures at such points will be apt to appear pitiful, inadequate, or even fantastic”
  – Burtt

  Kunne jo vært komisk å avsløre den logisk selvmotsigende følgen av argumentet ditt: Hvorfor kritiserer du meg for å være kristen eller skrive dette innlegget, hvis jeg likevel ikke har noen fri vilje til å gjøre noe annet? Tror du virkelig at du kan “forandre” noe?

 485. Arne says:

  august 7th, 2013 at 21:57 (#)

  Stråmann igjen, jeg skrev aldri at den kunne utføres UTEN filosofi. I tillegg antydet IKKE 88% i den undersøkelsen at vi har fri vilje, det er løgn. Om vi også, i følge deg, skal følge indikasjonene fra denne gruppen kan jeg fortelle at et klart flertall er ateister (ikke et argument ad populum, men en indikator…) Du adresserer også kun hjernesvulster, ikke det faktumet at beslutninger taes FØR vi er de bevisste. Du påstår også at mitt argument er irrelevant uten å vise til hvorfor. Min tone ble satt av ditt originalinnlegg som er fullt av intellektuell uærlighet og misrepresentasjon, en stil du har fortsatt med…

 486. Arne says:

  august 7th, 2013 at 22:03 (#)

  Siste kommentaren viser også at du intet har forstått. Min påvirkning kan påvirke dine valg og meninger uten at det betyr du har fri vilje. I tillegg om du på nytt var i nøyaktig samme situasjon, på samme tidspunkt og med hjernen din i nøyaktig samme tilstand, tror du det hadde vært noen sjanse for at du IKKE hadde skrevet innlegget?

 487. Arne says:

  august 7th, 2013 at 21:37 (#)

  Her misrepresenterer du også fullstendig undersøkelsen du selv refererer til. 60% av filosofene mener at vi har fri vilje ment ut fra at vi har fri vilje til å følge vår egen motivasjon! Ja selvsagt, men hva som er vår motivasjon er ikke fritt. Den motivasjonen må også være fri for at Guds eksperiment skal være gyldig. Enten er du mindre smart, uærlig eller så har du ikke lest artikkelen ordentlig. Noe mer du skal lære meg om vitenskap?

 488. danieljoachim says:

  august 8th, 2013 at 00:58 (#)

  Tja, jeg vil gjerne se hjerneundersøkelsen din, slik at jeg kan lese litt nærmere.

  Som du kanskje har skjønt, godtar jeg ikke en a priori reduksjonisme, siden jeg mener at mennesket innehar en immateriell del (mind) som virker uatskillelig fra sanser og materielle kjemiske prosesser. Ed sier det bedre enn meg:

  http://biologos.org/blog/rediscovering-human-beings-part-2

  “I ended part one by saying that Aristotle and Aquinas, though they regarded the human intellect as immaterial, would not have been surprised in the least by the findings of modern neuroscience. Indeed, they would have been surprised had neuroscience not turned up the correlations it has between brain activity on the one hand, and on the other hand our distinctive capacity for abstract, conceptual thought. They affirmed that, much as a sentence is a seamless unity of the immaterial and the material — of meaning and of the physical medium by which meaning is conveyed — so too a human being is another seamless unity of the immaterial and the material. Finally, I suggested that it was actually Descartes who substituted the real, concrete human being with a bizarre patchwork of abstractions of his own devising, and set the stage for the various materialisms that followed. It is that point to which I will return today.
  (…)
  Now Descartes not only took the material world in general to be exhausted by what could be put in the abstract language of mathematics, but he took the human body in particular to be so exhausted. Colors, sounds, smells, tastes, heat, and cold, as common sense understands these qualities, are, precisely because they are qualitative rather than quantitative, not expressible in the mathematics that has become the language of physics. Descartes thus relegated them to the mind. Color, sound, heat, cold, etc., as common sense understands them, anyway, were in his view to be regarded as existing only in our experience of the material world, not in the material world itself.

  But neither, of course, are notions like meaning, thinking, willing, or other mental attributes expressible in the language of physics. Hence, having already reified one abstraction — that is to say, having taken the abstracted mathematical features of the concrete material world and treated them as if they just were the whole of the material world — Descartes went on to reify another. He abstracted conscious thought from the concrete human being who is its subject, and made of it a substance in its own right, a res cogitans or “thing that thinks.”

  A human being was then redefined by Descartes as a composite of these two invented substances: “matter,” understood not as common sense understands matter but rather as an abstract mathematical structure treated as if it were a concrete reality, and utterly devoid of color, odor, sound, taste, heat, cold, meaning, or purpose; and “mind,” understood not as a faculty of a certain kind of animal but rather as an entity in its own right, a thinking thing that is nothing but a thinking thing, and in which alone exist the qualitative features we know from conscious experience (“qualia,” as contemporary philosophers call them).

  Naturally, this bizarre re-conception of human nature — man as a “ghost in a machine,” as Gilbert Ryle famously parodied it — opened up a host of philosophical problems which persist to this day. The materialist “solution” to the problems has been to reject one of Descartes’ reified abstractions (the res cogitans) while keeping the other, the material world conceived as if the equations of physics exhausted its nature. Unsurprisingly, this has led to theories of the relationship of mind to body which seem implicitly to deny, rather than to explain, the existence of mind, consciousness, meaning, and free choice. And as books like Alex Rosenberg’s recent The Atheist’s Guide to Reality indicate, it seems that an increasing number of materialists might be willing to make the denial explicit. But the view that results is utterly incoherent — in effect, a denial of the very existence of rational thought in the name of rational thought.

  A genuine solution requires abandoning both of Descartes’ abstractions and rediscovering the human being as an irreducible psychophysical whole — the mental and the physical as two aspects of one thing, just as a sentence’s meaning and the physical marks that make it up are two aspects of one thing. Far from being “unscientific,” such a rediscovery would be a return to reality as we actually know it from experience — rather than the fallacious and ideological retreat from experience represented by Cartesianism and materialism alike. Wittgenstein and his followers made a significant contribution to such a rediscovery. (M. R. Bennett and P. M. S. Hacker’s Philosophical Foundations of Neuroscience is an important recent example.) But it is not enough to critique bad metaphysics (as Wittgensteinians essentially confine themselves to doing). A sound metaphysics — a metaphysics that builds on rather than denies what we know through ordinary experience about human beings and the wider natural world — must be put in its place. And that is what Aristotle, Aquinas, and their contemporary successors offer.”

 489. Eplekakespiseren says:

  august 8th, 2013 at 13:55 (#)

  Siden vi snakker om hva filosofer mener… Så er, ifølge den kilden du linker til, 72 % av filosofer ateister, 12 % teister og 14 % “annet”. Merkelig hvordan glemte å nevne det.

  Her er den opprinnelige kilden, i tilfelle noen vil sjekke den ut.
  http://philpapers.org/rec/BOUWDP

 490. Filosofen says:

  august 9th, 2013 at 04:36 (#)

  “Å utdype filosofiens største utfordringer i moderne tid på 4500 tegn, er et lite legitimt krav.”

  Neida, dette gjør vi lett:

  Allerede Platon i sin dialog Euthyfron påviste at etikkens autoritet ikke kan være av teologisk karakter: “Er noe godt (eller riktig) fordi Gud vil det, eller er det slik at Gud vil det gode fordi det er godt?”

  Satser man på sistnevnte alternativ, og antar at Gud vil noe fordi det er godt, forutsetter man en standard for det gode uavhengig av Gud, og den grunnleggende kilde til det gode kan ikke være av teologisk karakter.

  Satser man på førstnevnte alternativ, og mener at noe er godt fordi Gud vil det, blir det nærliggende å spørre: “Hvorfor, med hvilken begrunnelse vil Gud akkurat dette og ikke noe annet?”

  Hvis det ikke finnes noen begrunnelse for hvorfor Gud skulle ville det ene fremfor de andre, blir jo Guds vilje, selvom den er allmektig, på en måte vilkårlig. Hadde Gud villet annerledes, ville noe annet vært godt.

  Den norske filosofen Harald Ofstad har formulert et beslektet argument slik: Dersom man skal velge mellom en god Gud og en ond djevel, må man på forhånd kjenne forskjellen mellom godt og ondt.

  “Et klart flertall av filosofer er dessuten enige om at det ikke er et logisk problem mellom sameksistens av en god Gud og eksistensen av ondskap i verden.”

  Som fagfilosof, kan vi straks avvise dette som tullprat. Har du noen navn på dette klare flertallet av filosofer som skulle mene dette?

  Hva gjelder spørsmålet om fri vilje, begynner å bli en utbredt oppfatning om at vi nok har en fri vilje, men ikke slik vi tradisjonelt (dvs. etter Descartes) har antatt: hjernen har den frie viljen, ikke bevisstheten; dvs. bevisstheten igangsetter ikke handlinger, men kan stoppe impulser fra å løpe til uønskede handlinger om disiplinert nok. Benjamin Libet oppdaget dette allerede i 1983, men ikke før nå er denne innsikten iferd med å bli allmenn.

 491. Kalle says:

  august 7th, 2013 at 18:32 (#)

  Kan, som andre her også påpeker, ikke se at du tar tak i et eneste ateistisk argument.
  Nå vet jeg ikke om du er av den “harde” skolen, eller en av dem som faktisk anerkjenner vitenskaplige bevis, så mulig spørsmålet mitt ikke burde stilles akkurat til deg.

  Konkret kristent problem:
  Forklar hvordan kenguruene kom til Australia, etter at de forlot Noas ark.

 492. Admin says:

  august 7th, 2013 at 18:50 (#)

  Vær vennlig å hold debatten på et saklig nivå. Kommentarer som eksempelvis inneholder hitling vil bli slettet når moderator blir oppmerksom på dem.

 493. anita says:

  august 7th, 2013 at 19:23 (#)

  Du skriver at religion og kristendom nå er i stor vekst på globalt basis. Men det er vel helst i Afrika og Asia at denne veksten skjer, noe som får meg til å tenke på utdanningsnivået i bl. a. Afrika. Mange afrikanere har ikke skolegang og lever i undertrykkelse – da er det kanske litt lettere å få spredd sin tro. Glad jeg bor i et vestlig, opplyst land med frihet til å velge bort religion.

 494. Tor I. says:

  august 7th, 2013 at 19:40 (#)

  Ateisme er fravær av gudstro. Å måtte konstruere et “nyateisme”-begrep for å unngå å imøtekomme religionskritikk er merkelig: Det er som å si “nyreligiøsitet” om folk som oppdager eldgamle asiatiske religioner bare fordi det skjer i Vesten. (Som en av disse “nyateistene” påpekte, ved å ikke tro på Zevs, Vishnu, Amaterasu eller hundrevis av andre guder så er en kristen 99% ateist selv.)

  Det meste av vitenskaplig og teknologisk utvikling siden ca. 1550 har kommet fra fritenkere som våget å trosse kirkens dogmatiske tilhang til gresk kvasivitenskap. Da vi oppdaget elektrisitet og studerte værfenomener trengte vi ikke lenger Tor med hammeren som forklaring. Da vi fikk teleskoper og så solen gjennom sotet glass trengte vi ikke Helios eller Ra som forklaring. Den monoteistiske skapelsesguden er jo mest en abstraksjon av mye av det samme. Hvorfor skal det være bedre å si seg fornøyd med to tusen år gamle eventyrhistorier fra leirbålet fremfor å være nysgjerrig?

 495. Lazzaruzz says:

  august 7th, 2013 at 20:01 (#)

  Sannelig sier jeg eder: troende er troendes til litt av hvert. 🙂

  In short: Jeg har hørt at det finnes noe som heter det gamle og det nye testamentet. Visste imidlertid ikke at det er noe som heter nyateisme…eller gammel for den saks skyld. For en frontet og polarisert debatt dere fører. Riktig fornøyelig. Sitter her beruset av nuet og krever intet mere 🙂

  Jeg tror ikke på guder,djevler, demoner, spøkelser, varulver og nisser for å nevne noen fantasifigurer som heldigvis ikke finnes i min virkelighet. Jeg stoler på min egen dømmekraft. Gjør det meg til en ateist, så lever jeg fint med den etiketten. Innbefatter begrepet også de andre overnevnte fantasifigurene? Eller er det kanskje det som kalles nyateisme? Tør ikke overlate tolkingen av min virkelighet til utenforstående som åpenbart feiltolker sin og andres virkelighet. Mitt budskap blir da: stol på dere selv. Ikke la fantasifigurene ta over deres liv. Skulle Jesus dukke opp in flesh i min verden og demonstrere sine evner til troende, så vil jeg selvsagt vende om…..og bli nyfrelst. Inntil så skjer vil jeg stole på min egen tolking av virkeligheten. Hvis det gjør meg til en nyateist så er jeg det, selv om jeg foretrekker å være en militant opplyst sekulær humanist. Okke som: fred være med eder uansett hva og hvem dere tilber…så skremmende hemningsløst og virkelighetsfjernt.

 496. metron says:

  august 7th, 2013 at 23:39 (#)

  @Lazzaruzz; Du traff spikeren på hodet her.
  Jeg har heller aldri skjønt hvorfor gudetroende synes det er så viktig å kalle enkelte ateister for “nyateister”, “militante ateister” osv. Det er bare tull å kalle ateister for noe annet enn ateister eller ikke-troende. Dessuten har jeg heller aldri skjønt enkelte gudetroendes hang til å tillegge ateismen mye mer enn det ateismen i virkeligheten består av; nemlig fravær av gudetro.

  Til trådstarten:
  “Når vi innser at vi står på skuldrene til kjemper, fra tenkere som Platon, Aristoteles og Aquinas til mange av dagens skarpeste hjerner, ser vi at vi kan legge til rette det intellektuelle klimaet som gjør at neste generasjon i Vesten igjen kan oppleve (en rasjonelt begrunnet) kristen tro som det mest forsvarlige og tiltrekkende alternativet i valg av livssyn.”

  Det er intet rasjonelt i å tro på noen gud. Det gir heller ikke rom for skepsis, logikk eller sunn fornuft i det å tro på gud(er). Rasjonalitet i tillegg til logikk, skepsis og fornuft, er enhver gudetros motsetninger.

 497. Anne says:

  august 8th, 2013 at 00:24 (#)

  Det du sier at gudetroende som kaller ateismer for alt mulig viser at mange ateister i Norge ikke har kunnskap om hvordan ateismen inndeles historisk i utlandet.

  Her i Norge har nyateismen vært skrevet om i Klassekampen og noen andre aviser av ikke-religiøse.

  Hvor mange ateister i Norge vet at ateismen ble sett på som en form for religiøs tro? Trenger ikke tro på de største religioner for å ha en religiøs tilnærming til spørsmål om tro og ikke-tro i samfunnet.

  Det viser at mange av de som snakker om ateismen og sier at de er ateister er like kunnskapsløse om ateismen som annet av religiøse spørsmål og at livet deres er som lukkede dører der de slipper inn kun ferdige resultater som er tygget på forhånd. De har ikke den søken og spørsmålstegn i hodet på ny viten. Så ut i fra deres væremåte er de religiøse.

 498. metron says:

  august 8th, 2013 at 16:47 (#)

  “Det du sier at gudetroende som kaller ateismer for alt mulig viser at mange ateister i Norge ikke har kunnskap om hvordan ateismen inndeles historisk i utlandet.”

  Og jeg sier at det er bare tull å gjøre det! Det spiller ingen rolle hva man som ateist mener og eventuelt tror på ellers, det eneste ateister har feller er at vi ikke tror på noen gud.

  “Hvor mange ateister i Norge vet at ateismen ble sett på som en form for religiøs tro?”

  Av hvem? Ateister selv? Tviler jeg på. Antakelig er det heller kristne som tror ateisme skulle være noen form for religion. Det pleier kristne gjerne å argumentere med når de kommer med alt de tror de vet om ateismen. Og blant kristne florerer det med både kunnskapsløshet og feilinformasjon når det gjelder ateismen!

  “Det viser at mange av de som snakker om ateismen og sier at de er ateister er like kunnskapsløse om ateismen som annet av religiøse spørsmål og at livet deres er som lukkede dører der de slipper inn kun ferdige resultater som er tygget på forhånd.”

  Du glemmer at mange ateister er tidligere gudetroende. Dessuten betyr ateisme bare en ting; fravær av gudetro. Ikke noe mer. Det er kristne som er totalt kunnskapsløse om ateismen om de påstår noe annet.

  “De har ikke den søken og spørsmålstegn i hodet på ny viten. Så ut i fra deres væremåte er de religiøse.”

  Nei. En ateist kan aldri bli religiøs, det ligger rett og slett ingen religiøsitet i ateismen i det hele tatt. Ateisme er kun fravær av gudetro, ikke noe mer. Og du – de som lever bak lukkede dører og kun slipper inn ferdigtyggede resultater er de gudetroende, ikke ateistene! Å være ateist krever nemlig at man tenker selv, følger fornuften, logikken, skepsisen og rasjonalitetens veier i livet og ikke veien til blind tro slik gudetroende gjør.

 499. Vegard says:

  august 8th, 2013 at 21:34 (#)

  Kilde til at ateisme ble sett på som en form for religiøs tro? De to ordene henger ikke sammen, det er ikke en religiøs tro og IKKE tro. Om det du tenker på er den romerske kirkes heksejakt på vitenskapsmenn som såg på vitenskapsmenn som djeveldyrkere, såkalte illuminatis – så er du helt på viddene. Ikke det at jeg forventer at du ikke er det – i og med at du tror på en fantasifigur. Har all respkt for at mennesker skal få velge å leve sitt liv som de ønsker, å ha den troen de har, men det betyr ikke at jeg klarer å ta dem seriøst når de skal forsvare sin Gud ovenfor meg, eller henvende seg til meg på et gatehjørne for å “omvende” meg. Hold religion som noe personlig mellom deg og Han, og hold det til det. Er så uendelig glad for å være oppvokst i en akademisk familie som meldte meg ut av statskirken sporenstreks, lærte meg om alle religioner og lot meg ta mitt eget standpunkt angående tro. Jeg valgte å IKKE tro. Respekter mitt valg, og jeg respekterer ditt.

 500. ida says:

  august 7th, 2013 at 20:46 (#)

  Waste of time! Nei takk!

 501. Rune Sandstø says:

  august 7th, 2013 at 20:46 (#)

  Religion=krig religiøse har ikke evner til å leve sammen med andre med et annet syn.

 502. Anne says:

  august 8th, 2013 at 00:12 (#)

  Det samme som de ikke-religiøse som ikke klarer åleve med de religiøse uten å kalle dem for idioter.

 503. metron says:

  august 8th, 2013 at 20:43 (#)

  Men ateister og andre ikke-troende har ingen “hellig” bok som forteller dem at de skal se på andre som “vantro”, “uvitende”, “ukloke”, “de verste kreaturer”, “barn av hunder, aper og svin” osv osv, slik som det står befalt i både bibelen og koranen og andre såkalte “hellige” bøker at de troende skal behandle annerledestroende og ikke-troende. Der har du forskjellen. Og jo, det står mye dritt om ikke-troende og annerledestroende i de forskjellige “hellige” bøkene.

 504. Voksende uro i Asia? | Religioner.no says:

  august 7th, 2013 at 20:49 (#)

  […] I starten av juli 2013 ble buddhismens kanskje viktigste helligsted, Bodh Gaya i India, rammet av et bombeangrep. Det er fortsatt ikke avklart hvem som stod bak angrepet, men spekulantene peker gjerne i retning av RSO.  Se vår tidligere artikkel. […]

 505. Voksende uro i Asia? | Religioner.no says:

  august 7th, 2013 at 20:49 (#)

  […] Hva mener karismatiske kristne og buddhister om abort?  […]

 506. Voksende uro i Asia? | Religioner.no says:

  august 7th, 2013 at 20:49 (#)

  […] Kan livsforlengende teknologi komme i veien for buddhistisk frelse.  […]

 507. Anne says:

  august 8th, 2013 at 00:01 (#)

  Dette med nyateismen har vært tema i fjor i svenske aviser.

  Her noe fra Svd.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nyateismen-diskvalificerar-sig-sjalv_6937601.svd

  I januar i år skrev Svd om humanismen som ikke skal være anti-religion der de som sier de er tolerante og kritiserer religioner for deres intoleranse, viser seg og være like intolerant-
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/humanism-ska-inte-vara-anti-religion_7838410.svd

 508. Anne says:

  august 8th, 2013 at 00:08 (#)

  Ateismen og humanismen er like intolerant som religioner. Der lukker de døren og ikke har et åpent forhold til livet rundt seg. Alle skal tenke som dem, ha samme meninger som dem og alt av healing som er velkjent i gamle Kina blir her avspist med at det ikke er vitenskapelig dokumentert. De glømmer at vitenskapen skal ha et ? som svar og ikke ha et lukket og fast svar. De argumenterer med at vitenskapen og religion ikke går sammen, og at de religiøse er noen idioter. På verdensbasis er mange med doktorgrader religiøse og ute i den store verden forskes alt også det som er religiøst. Det er også derfor de store svarene innen forskning kommer utenfra. I Norge tror de slavisk/manisk på forskningresultater og klarer ikke å se at det er relativt inntil noe annet svar dukker opp og de svarene kommer fra utlandet.

 509. Mjødtroll says:

  august 8th, 2013 at 08:59 (#)

  “Ateismen og humanismen er like intolerant som religioner.”

  Da kan du sikkert gi meg et eksempel der ateisme har hengt og pisket kvinner til døde som straff for å ha blitt voldtatt, eller der humanisme ønsker å ødelegge livene til homofile mennesker bare fordi de er homofile?

  Hvis ikke, kan du ta løgnene dine, og dine alvorlige misoppfatninger angående det vitenskapelige miljø en annen plass.

 510. metron says:

  august 8th, 2013 at 17:07 (#)

  “Ateismen og humanismen er like intolerant som religioner.”

  Nei. Det ligger overhodet ikke noe mer i ateismen enn fravær av gudetro. Hvorfor er det så vanskelig for dere å fatte?
  Derfor ligger det heller ikke intoleranse i ateismen. Heller ikke i humanismen.

  “Alle skal tenke som dem, ha samme meninger som dem og alt av healing som er velkjent i gamle Kina blir her avspist med at det ikke er vitenskapelig dokumentert.”

  Hva har det med ateismen å gjøre??
  Om healing virker eller ikke har absolutt ingenting med ateisme å gjøre! Derimot har det med vitenskap å gjøre å kunne dokumentere virkning, noe healere vel aldri har klart å gjøre. Hvorfor skal alltid gudetroende blande så mye mer inn i ateismen enn det den virkelig inneholder? Hvorfor skal alltid gudetroende blande vitenskap med ateisme?

  “De argumenterer med at vitenskapen og religion ikke går sammen, og at de religiøse er noen idioter.”

  Mange religiøse er idioter, ja. Og vitenskap og religion er basert på vidt forskjellige ting.

  “På verdensbasis er mange med doktorgrader religiøse og ute i den store verden forskes alt også det som er religiøst.”

  Spiller ingen rolle om det finnes forskere som er religiøse. Det er intet bevis for at det skulle eksistere noen gud i det hele tatt. De klarer likevel aldri å komme opp med et eneste bevis for en såkalt guds eksistens selv om de tror aldri så mye på det, og så lenge de ikke klarer det, er ikke gudetro noe annet enn overtro, eventyr og fantasier.

  “Det er også derfor de store svarene innen forskning kommer utenfra.”

  For noe tull!

  “I Norge tror de slavisk/manisk på forskningresultater og klarer ikke å se at det er relativt inntil noe annet svar dukker opp og de svarene kommer fra utlandet.”

  Forskningsresultater er i alle fall mye bedre å basere seg på enn bibelen og andre såkalte “hellige” bøker.

 511. Eirik says:

  august 8th, 2013 at 00:48 (#)

  “… kan legge til rette det intellektuelle klimaet som gjør at neste generasjon i Vesten igjen kan oppleve (en rasjonelt begrunnet) kristen tro som det mest forsvarlige og tiltrekkende alternativet i valg av livssyn.”

  Hvordan kan du ha en rasjonell begrunnelse av en tro?

  Nyateisme er forresten ikke en ting. Ateismen er og har alltid vært oppfatningen av at det sannsynligvis ikke finnes noen gud. Sette “ny” foran virker som et forsøk på å gi folk dårlige konnotasjoner til konseptet i håp om at det automatisk tenker “nynazisme”. Ateismen har ikke forandret seg, det er ingen “ny” retning. Jeg synes at dersom “ny” skal brukes som prefiks til noe som helst her må det være foran ordet kristendom da denne troen har endret seg temmelig dramatisk siden starten. Tenk over hvor mye av bibelen som er blitt valgt vekk siden starten.

 512. Anne says:

  august 8th, 2013 at 01:01 (#)

  Nyateisme er et begrep som også er brukt i utlandet av ikke-religiøse, det er ikke et nytt or på denne bloggen.

  Ateister her viser seg å være kunnskapsløse. Hvordan diskutere noe seriøst når kunnskap mangler?

 513. Eirik says:

  august 8th, 2013 at 01:46 (#)

  I min erfaring har ateister større kunnskap om bibelen enn kristne. Kristne aksepterer det som blir sagt av menigheten uten å sette spørsmålstegn ved det. Ateister blir gjerne oppdratt religiøst, setter spørsmålstegn ved “læren”, undersøker videre og motsetter seg læren.

  Du har rett i at “nyateisme” ikke er et nytt ord som stammer fra denne bloggen, men poenget er at det er ingenting nytt innenfor ateismen. Konseptet er det samme som det alltid har vært. Kristendommen derimot har utviklet seg til det ugjenkjennelige gjennom tidene og kristne er nå i stor grad en samling med mennesker som tror på en allmektig og feilfri gud. Så feilfri faktisk at kristne velger å se bort ifra de fleste tingene i boken han skrev. Jeg vil si at når kristne selv velger hvilke “feilfrie” ting de vil følge har kristendommen endret seg i en så stor grad at den fortjener prefikset “ny” eller ett helt nytt navn.

  Jeg tror ikke mangelen på seriøs debatt stammer fra ateistenes side, men kristnes manglende evne til å komme med rasjonelle argumenter som faktisk kan diskuteres seriøst. Religion i seg selv er en blind tro på noe i mangel (og på tross av) beviser noe som gjør utgangspunktet for en debatt noe vanskelig.

 514. Filosofen says:

  august 9th, 2013 at 04:43 (#)

  “I min erfaring har ateister større kunnskap om bibelen enn kristne.”

  Det har du aldeles rett i. Sjekk ut: http://no.wikipedia.org/wiki/Andreas_Edwien

  (I parentes bemerket kan vi jo nevne at vi selv snakket med Edwien i 1993 og fikk høre litt om hvordan han kom igang med sin systematiske religionskritikk)

 515. Rob says:

  august 8th, 2013 at 01:04 (#)

  Kristendommen er en gammel form for moral som er utdatert. Akkurat ferdig med å lese bibelen og det var så mye umoralskt. Ble nesten kvalm da jeg leser hvordan Jesus gikk rundt å sa “Jeg er lyset, bare følg meg, selg alt du har og følg meg, den største dyd er å tro på meg som guds sønn osv.” Akkurat som å høre en hver totalitær hersker som har levd.

  Hvis Gud faktisk kunne besvare bønner så ville jeg ikke hatt noe med han å gjøre. Det betyr jo at han enten er ond eller veldig lat. Tro at han velger hvem som skal komme til evig paradis eller helvette utifra hvem som velger å tro på noe som ikke kan bevises er latterlig og naivt. Velger han utifra hva man gjør er jo det en veldig urettferdig “test”. Jeg er norsk, rik og med muligheter til å gå i gjennom ett liv uten stor synd. Ett gatebarn i Rio vil kanskje leve sine korte 20 år i konstant synd uten å ha noen forutsetninger for å tro. Det blir som å gi den samme matte-testen til en førsteklassing og en i tiende. Bare Belønningen og straffen er så latterlig at det eneste vi kan gjøre er å ta avstand fra hele historien og tenke oss om.

  Jeg synes tanken om en personlig gud er latterlig og naiv. Bare se opp på universet å tenk litt. Vi er små og ubetydelige pattedyr som har utviklet evnen til å finne opp Gud. Derfor slutt å bruk tid på Gud og heller bruk tiden på hvordan vi skal ta vare på hverandre, redde miljøet og oppdage nye ting. Vi trenger ikke Gud men vi trenger hverandre!

 516. Anne says:

  august 8th, 2013 at 01:13 (#)

  Johannes Kepler som alle som er interessert i universet vet om delte ikke ditt syn, og kanskje derfor han og andre nådde langt og ble verdenskjent og de med lukkede dører ikke er det.

 517. Anne says:

  august 8th, 2013 at 01:09 (#)

  Hvordan kan ateister diskutere om religion og vitenskap når de selv viser seg å være kunnskapsløse om ateismens historie, hedningehistorie, mennesket i maktposisjon og kristendommen og vitenskapen?

  Kristendommen og vitenskapen har gått hånd i hånd i historien. Det at mange nordmenn ikke har kunnskap om religiøsitet og vitenskapen så betyr ikke det at det ikke finnes.

  Her er en liste over dette ive matematikere, historikere, tenkere og mange andre som var vitenskapsfolk og hadde en tilknytning til det religiøse.
  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Christian_thinkers_in_science

 518. Rob says:

  august 8th, 2013 at 02:00 (#)

  Selvfølgelig har vitenskapen gått hånd i hånd da det har vært religion som har styrt mye av det opp igjennom tiden. Tider da de fleste som kunne lese og skrive var munker. Det er irrelevant i dagens samfunn. Tidligere har de hatt så lite kunnskap om uforklarlige fenomener. Så det eneste gode svaret har vært Guder, huldra, draugen, Tor, Kraken, osv.. At de fleste vitenskapsfolk i tidligere tider har vært religiøse er helt naturlig. At flere og flere går bort ifra det nå er også naturlig da overtro ikke er veldig overbevisende.

 519. metron says:

  august 8th, 2013 at 17:10 (#)

  “Hvordan kan ateister diskutere om religion og vitenskap når de selv viser seg å være kunnskapsløse om ateismens historie, hedningehistorie, mennesket i maktposisjon og kristendommen og vitenskapen?”

  Fordi det ikke er ateistene som er kunnskapsløse om ateismen, men de gudetroende.

 520. Myrsnipen says:

  august 8th, 2013 at 01:28 (#)

  Jeg prøvde å finne noen eksempler i teksten din på hvordan “nyateistene” har feilet. Men det var ikke så lett. Så det slår meg at du ikke liker at ateistene er tydeligere i diskusjoner og i mediebildet nå enn før. Og siden du er uenig med “nyateistene”, så slår du først som sist fast at de har feilet. Argumentene dine er på høyde med “for sånn er det bare”. Og det er jo en klassiker fra både gamle og nye teister.

 521. Anne says:

  august 8th, 2013 at 01:36 (#)

  Andre vitenskapsfolk som var kristne el. ikke fornektet Guds eksitens. Er de naive og idioter?

  John Paul Morrison – oppfinneren av Flow-Based Programming

  Alan Sheperd – am. astronaut

  J. Robert Atkinson – Founder of the Braille Institute of America

  Edmund F. Burton – Physician who left medicine for the study of Christian Science

  Laurance Doyle-Researcher at SET

  Bette Nesmith Graham-[71] Inventor of Liquid Paper and mother of Mike Nesmith.

  Nicholas Copernicus (1473-1543)
  Copernicus was the Polish astronomer who put forward the first mathematically based system of planets going around the sun.

  Sir Francis Bacon (1561-1627)
  Bacon was a philosopher who is known for establishing the scientific method of inquiry based on experimentation and inductive reasoning.

  Johannes Kepler (1571-1630)
  Kepler was a brilliant mathematician and astronomer.

  Rene Descartes (1596-1650)
  Descartes was a French mathematician, scientist and philosopher who has been called the father of modern philosophy.

  Blaise Pascal (1623-1662)
  Pascal invented a mechanical calculator, and established the principles of vacuums and the pressure of air.

  Isaac Newton (1642-1727)
  In optics, mechanics, and mathematics, Newton was a figure of undisputed genius and innovation. In all his science (including chemistry) he saw mathematics and numbers as central. What is less well known is that he was devoutly religious and saw numbers as involved in understanding God’s plan for history from the Bible.

  Robert Boyle (1791-1867)
  One of the founders and key early members of the Royal Society, Boyle gave his name to “Boyle’s Law” for gases, and also wrote an important work on chemistry. Encyclopedia Britannica says of him: “By his will he endowed a series of Boyle lectures, or sermons, which still continue, ‘for proving the Christian religion against notorious infidels. Boyle wrote against atheists in his day (the notion that atheism is a modern invention is a myth), and was clearly much more devoutly Christian than the average in his era.

  Michael Faraday (1791-1867)
  Michael Faraday was the son of a blacksmith who became one of the greatest scientists of the 19th century. His work on electricity and magnetism not only revolutionized physics, but led to much of our lifestyles today, which depends on them (including computers and telephone lines and, so, web sites). Faraday was a devoutly Christian member of the Sandemanians, which significantly influenced him and strongly affected the way in which he approached and interpreted nature. Originating from Presbyterians, the Sandemanians rejected the idea of state churches, and tried to go back to a New Testament type of Christianity.

  Gregor Mendel (1822-1884)
  Mendel was the first to lay the mathematical foundations of genetics, in what came to be called “Mendelianism”. He began his research in 1856 (three years before Darwin published his Origin of Species) in the garden of the Monastery in which he was a monk. Mendel was elected Abbot of his Monastery in 1868. His work remained comparatively unknown until the turn of the century, when a new generation of botanists began finding similar results and “rediscovered” him (though their ideas were not identical to his).

  William Thomson Kelvin (1824-1907)
  Kelvin was foremost among the small group of British scientists who helped to lay the foundations of modern physics. His work covered many areas of physics, and he was said to have more letters after his name than anyone else in the Commonwealth, since he received numerous honorary degrees from European Universities, which recognized the value of his work. He was a very committed Christian, who was certainly more religious than the average for his era. Interestingly, his fellow physicists George Gabriel Stokes (1819-1903) and James Clerk Maxwell (1831-1879) were also men of deep Christian commitment, in an era when many were nominal, apathetic, or anti-Christian.

  Max Planck (1858-1947)
  Planck made many contributions to physics, but is best known for quantum theory, which revolutionized our understanding of the atomic and sub-atomic worlds. In his 1937 lecture “Religion and Naturwissenschaft,” Planck expressed the view that God is everywhere present, and held that “the holiness of the unintelligible Godhead is conveyed by the holiness of symbols.” Atheists, he thought, attach too much importance to what are merely symbols. Planck was a churchwarden from 1920 until his death, and believed in an almighty, all-knowing, beneficent God (though not necessarily a personal one). Both science and religion wage a “tireless battle against skepticism and dogmatism, against unbelief and superstition” with the goal “toward God!”

  Albert Einstein (1879-1955)
  Einstein is probably the best known and most highly revered scientist of the twentieth century, and is associated with major revolutions in our thinking about time, gravity, and the conversion of matter to energy (E=mc2). Although never coming to belief in a personal God, he recognized the impossibility of a non-created universe. The Encyclopedia Britannica says of him: “Firmly denying atheism, Einstein expressed a belief in “Spinoza’s God who reveals himself in the harmony of what exists.” This actually motivated his interest in science, as he once remarked to a young physicist: “I want to know how God created this world, I am not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts, the rest are details.” Einstein’s famous epithet on the “uncertainty principle” was “God does not play dice” – and to him this was a real statement about a God in whom he believed. A famous saying of his was “Science without religion is lame, religion without science is blind.”

 522. Mjødtroll says:

  august 8th, 2013 at 08:54 (#)

  Tror du virkelig at det å nevne folk som levde i en alder hvis vitenskap angående det aktuelle spørsmålet er for lenge siden utdatert gir deg noe som helst skryterett?

  Det gjør ikke det.

 523. Grunde says:

  august 8th, 2013 at 09:15 (#)

  Anne,

  Hvis du leser tekstene til disse mennene, vil du finne ut at de ikke drar gud inn i noenting de forstår, bare når de er på kanten av hva de forstår vender de seg mot gud..

  Nicholas Copernicus havnet i fengsel når kan fant ut at jorda ikke var i senter av universet. For i bibelen står det jo nemmelig svart på hvit at den er det… De andre har også møtt veldig veldig mye motstand fra andre kristene når de har prøvd å gjøre jobben sin..
  Ikke kom her å påstå at disse mennene fant ut av hva de gjorde på grunn av religion, de klarte det på tross av religion.
  det er en grunn til at 3/4 av alle nobels fysikk priser har gått til jøder..

  og dette er en grunn til at 93% av det ledende vitenskaplige samfunnet i verden i dag har tatt avstand fra all religion..
  neil degrass tyson bekrefter dette mange ganger rundt på internett, så det er bare å søke.

  Og en liten ting til:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Importance_of_religion_by_country
  Fordi hele norges befolkning blir meldt inn i den norsk kirke automatisk fordi de ønsker mere penger fra staten, så gjør ikke det egentlig Norge noe mer religiøst.

 524. Jørgen says:

  august 9th, 2013 at 08:55 (#)

  Nei Grunde det står ikke i bibelen at Jorda er universets sentrum – det står at Gud skapte Jorden og plasserte den slik at den ikke kunne flyttes fra sin plass – Det står heller ikke at Jorda er flat – bare nyateister som dem selv som kommer med slike påstander, for uten slike nedsettende kommentarer om deres meningsmotstandere så kan dere umulig vinne en diskusjon, for den “vitenskapen” som dere sverger til har pr. dags dato ikke klart å bevise noenting, men må til stadighet modifisere teoriene sine for å “forklare” det den ikke klarer å forklare, det faller på sin egen urimelighet – du sier: Bevis at det finnes en Gud!, jeg sier: bevis for meg at det ikke gjør det

 525. Grunde says:

  august 9th, 2013 at 13:45 (#)

  “The earth is fixed at (or near) the center of the universe. The sun and other planets travel around it. [Ps. 93:1, Ps. 19:1-6, Joshua 10:12-14]”

  Du kan kverulere så mye du vil over hva som faktisk står i bibelen og hvordan du tolker det.. Men faktumer er fortsatt at Nicholas Copernicus BLE satt i fengsel og det fordi hans teorier kræsjet med den dagens tolkning av bibelen. Dette kan du IKKE krangle på..

 526. Grunde says:

  august 9th, 2013 at 13:55 (#)

  Og Jørgen, du kan hate på meg og alle andre ateister så mye du vil, men sannheten er at det er ikke så veldig stor forskjell på oss..
  Er jo trossalt 10.000 andre guder som vi er enige om at det er høyst usannsynlig at finnes:)

 527. Filosofen says:

  august 9th, 2013 at 04:46 (#)

  Ja, troende vitenskapsfolk er useriøse. I siste instans forkaster de vitenskapen og ender opp med “Gud” som svaret på alt. Dette gjør troende vitenskapsfolk mer til teologer enn vitenskapsfolk.

  Dette handler om å ta eksistensielt ansvar. Det inkonsistent å hevde at naturlover vi avdekker og beskriver vitenskapelig kun skulle gjelde her på jorden, men ikke andre steder. Hva som er logisk her på jorden, er like logisk andre steder. Det finnes ikke flere ulike logikker.

 528. Per Johan Johansen says:

  august 8th, 2013 at 01:49 (#)

  Og mennesket skapte gud i sitt bilde

 529. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 12:44 (#)

  Mulig det, men det er bedre å skape en gud i sitt bilde enn å skape en fanatisk gruppe som forfølger alle som ikke deler ens livssyn.

 530. Mjødtroll says:

  august 8th, 2013 at 13:23 (#)

  Du mener slik som kristne, muslimer og jøder gjør så snart de er i overtall?
  Slutt å være slik en hykler.

 531. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 15:55 (#)

  Jeg er hverken kristen, muslim eller jøde, så jeg kan ikke svare for hva de religionene gjør.

 532. AK says:

  august 8th, 2013 at 02:10 (#)

  Iblant scroller jeg ned til konklusjonen for å få et kjapt og konkret inntrykk av hva artikkelforfatter mener. Er det noe å hente her så leser jeg hele greia. Jeg kan ikke komme opp med en bedre grunn for å gjøre dette enn denne konklusjonen:

  “Når vi innser at vi står på skuldrene til kjemper, fra tenkere som Platon, Aristoteles og Aquinas til mange av dagens skarpeste hjerner, ser vi at vi kan legge til rette det intellektuelle klimaet som gjør at neste generasjon i Vesten igjen kan oppleve (en rasjonelt begrunnet) kristen tro som det mest forsvarlige og tiltrekkende alternativet i valg av livssyn.”

  Snakker om å stå på skuldrene til kjemper, og urinere nedover kroppene deres. Den moderne vitenskapen og hele filosofiens historie kom på _trass_ av religionen som tross alt skulle fylle disse behovene en gang i tiden. Jeg har null problemer med at folk er religiøse og dekker åndelige behov, men slike forsøk på å skulle “selge” religionen i lys av filosofisk og vitenskapelig historie faller så grundig igjennom. Å for eksempel fremheve at en drøss vitenskapsmenn og filosofer mellom 1500-1900 var religiøse er helt på tur, enhver som ikke var lysten på en tur i galgene eller å bli fullstendig utstøtt og uthengt ville sverge troskap til Gud på denne tida. Særlig blant disse klassiske filosofene er de religiøse delene av deres arbeider og tenkning en akilleshæl, dette er ofte bombastisk og særdeles svart/hvitt.

  Forøvrig er det artig slik det påpekes i kommentarene at religionens mest fruktbare områder er der utdanningen er minst utbredt. Da er vi plutselig der den jevne borger var i Europa godt opp på 1700 tallet (om ikke lenger).

 533. Filosofen says:

  august 9th, 2013 at 04:49 (#)

  “Særlig blant disse klassiske filosofene er de religiøse delene av deres arbeider og tenkning en akilleshæl, dette er ofte bombastisk og særdeles svart/hvitt.”

  Vi minner om at “bombastisk” ikke betyr “påståelig, hardnakket, gjenstridig, obsternasig, urokkelig, sta” osv. men “høytravende, høytsvevende” og da gjerne om skriftstil.

  Du mener antakelig “bastant” som nettopp betyr ovennevnte.

 534. Rob says:

  august 8th, 2013 at 02:13 (#)

  Det beste med Gud er hans tålmodighet. Han skaper universet for ca 13.7 milliarder år siden, skaper jorden for ca 4,5 milliarder år siden for så å vente til ca 250 000 år siden for å lage en spesiell primat som skal være senter for skapelsen. Så venter han litt til:) bare 247 000 år til og da er han klar til å gripe inn. slitsomt skrevet men det er veldig sent. Gøy med Guder og hellige skrifter sålenge de blir tatt med en stor klype salt. God natt.

 535. Mjødtroll says:

  august 8th, 2013 at 08:52 (#)

  Det skriveren ser ut til å glemme er at selv om denne “nyateismen” har sine negative sider, er det fortsatt mye bedre enn religion.

  Å si at kristenheten har flust med beviser til å støtte opp sin sak er en litt vel sjenerøs uttalelse, da de fleste katolikker fortsatt tror på kreasjonisme, noe som helt fram til ny tid har vært standardlære innen alle religioner.

  Dersom kristenheten hadde hatt støtte for sannheten angående verdens og artenes opprinnelse, er dette noe som burde stått klart for dem for lenge siden, ikke noe de må tilpasse seg til etter hvert som sekulær vitenskap gjør fremskritt.

 536. Rune says:

  august 8th, 2013 at 11:06 (#)

  Gudetro kan fullt og helt sidestilles med det å tro på julenissen. Det er en grunn til at de store religionene i sin tid har blitt innført via tvang, trusler, vold og drap. Hvordan skulle man ellers få voksne, tenkende folk til å kjøpe slikt tøv. En løgn blir ikke sann av at mange tror på den.

 537. Uke 32 Nyapologetikk | Religioner.no says:

  august 8th, 2013 at 11:09 (#)

  […] og klør, og intense debatter raser på ulike fora. På sosiale medier som Facebook blir i blant ufine midler tatt i […]

 538. Voksende uro i Asia? | Religioner.no says:

  august 8th, 2013 at 11:22 (#)

  […] Buddha-blasfemi i Vesten.  […]

 539. sven kåre helland says:

  august 8th, 2013 at 12:02 (#)

  det til å hedre kristendommen er som å hedre nynazismen. ingen kjenner til mengden av drap som har pågått siden Moses førte Jødene ut av Egypt og siden inn i det forjette land der dem drep store byer med mennesker som ikke hadde gjort noe galt, men kun hadde en annen tro enn dem. det samme skjedde med Europa og spesielt Katarene i Frankrike der de kristne torturerte, pinte, brenne dem levende på bål og det som er enda verre. støtter man kristendommen så er det som å støtte nynazismen eller Hitler selv. Hitler snakket om den hvite rase storhetstid, og det gjør dem kristne og i form av: det er kun igjennom troen på Jesus man kommer til himmelen. hvilken kynisme ligger i disse ord, rasistiske propaganda og kynisme. menneske lever ca: 70 år og kan synde så lenge, men det er ingenting i forhold til helvete som Bibelen har forgrepet seg på menneskeheten i 2000 år. dette blir det litt av ett helvete ut av, så dem som tror på Bibelen blir med i dragsuget rett til helvete. bruk hode folk og hold dere langt borte fra den sorte djevelske og voldelige boken Bibelen som er mere en kriminelle bok om hvordan man skal hjernevaske mennesket om Jesus, og siden føre dem til helvete igjennom deres synd opp igjennom 2000 år.

 540. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 12:32 (#)

  MODERERT

  En ateist er en person som basert på mangelen på bevis på det motsatte har VALGT å avvise guddommer, til tross for at det ikke finnes noen bevis på dette syn.

  En nyateist er en person som mener at mangelen på bevis beviser det motsatte, hvilket er et religiøst argument!

  Jeg er en person som har VALGT å tro på en skaper, ikke fordi jeg kan bevise at en slik person eksisterer, eller har noen gang eksistert, men fordi ingen kan motbevise dette syn. Jeg er med andre ord identisk til en ateist, bare det at jeg har tatt det motsatte valg. Jeg er en areligiøs teist, mens nyateister er religiøse ateister. Normale ateister er areligiøse ateister.

 541. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 12:59 (#)

  Hei, Admin! Hvis du først skal forby folks meninger, bør du vær ærlig nok til å vise at du er en diktator. Skal du slette, SLETT ALT! Hvis ikke ødelegger du bare innlegget.

  Forreste, er du en nyateist, kanskje?

 542. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 13:41 (#)

  Da innlegget er vandalisert av admin, kan jeg ikke lengre stå for dets innhold.

 543. Mjødtroll says:

  august 8th, 2013 at 13:21 (#)

  “hvis høyeste ønske i livet er å forby alle andre livssyn en deres eget. ”
  Slik som religion også gjør, mener du?

  En ateist er en person som basert på mangelen av støtte for troen på en skaper har valgt å avvise det, da det ofte kolliderer med vitenskap, som er en virkelig ting, i motsetning til eldgamle bøker.
  Å si at det ikke finnes beviser mot religiøse skrifter er ekstremt uvitende, for ikke å snakke om rett og slett latterlig.

  Du sier at ditt grunnlag for å tro på en skaper er fordi ingen kan motbevise det… Vel, i så fall, tror du da også på enhjørninger? På nisser? Troll? Huldre? Julenissen, osv.?
  Ingen kan motbevise de heller, så ifølge din logikk er det fritt frem å tro på de også. Men det ville jo vært tullete, synes du ikke?

  Forskjellen mellom deg og ateister er at ateister krever bevis for å tro på noe. De tror ikke på noe de ikke kan få beviser for. I motsetning til deg, som tror på noe fordi det ikke kan motbevises. Det er det stikk motsatte, det.

 544. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 13:27 (#)

  Eh, nei. At det finnes grupperinger innen religioner som på lik linje med nyateistene ønsker å forby andre livssyn enn deres eget, er ikke det samme som at alle innen den religionen støtter det synet. Fanatisme er fanatisme, uansett hvor man finner den. Nyateismen er ateismens fanatiske utskudd.

 545. Mjødtroll says:

  august 8th, 2013 at 13:40 (#)

  Jeg tror du har misforstått litt.
  Nyateismen går ikke ut på å utslette religion. Det går ut på å UTFORDRE religionen, via logikk og vitenskap i et forsøk på å bryte ned fanatismen som finnes så mye innen de diverse religionene.

  Dersom resultatet av det er at religionen forsvinner, så får det så være, men det er ikke det som er hensikten.
  Hensikten er rett og slett bare å spre vitenskap, logikk og kritisk tenkning.

  Religionskritikk, kort sagt. Og er det noe religion fortjener mer enn noe annet, så er det kritikk.

 546. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 13:55 (#)

  Ateismen utfordrer allerede religion. Man trenger ikke skape en ny religion for å utfordre andre religioner.

 547. Mjødtroll says:

  august 8th, 2013 at 14:29 (#)

  Og det har de ikke heller. Nyateisme er ingen religion. Nyateisme er ikke en ekte håndfast ting engang, men mer et fenomen som beskriver en holdning om å stå imot den urett som blir forårsaket av religion.

 548. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 14:35 (#)

  Problemet er at nyateismen bruke religiøse argumenter som skaper urett mot alle som er uenige med dem, uavhengig om de er enige med kristne eller ei.

  Så lenge nyateistene presenterer argumentet om at mangelen på bevis er bevis på at det ikke kan eksistere, er de en religiøs fanatisk bevegelse.

 549. Mjødtroll says:

  august 8th, 2013 at 15:04 (#)

  Ingen presenterer mangelen på bevis som bevis på det motsatte.
  De presenterer mangelen på bevis som det det er. Manglende bevis. Manglende grunnlag FOR tro.
  Og hvis man ikke har noen grunn til å tro på noe, så tror man jo som regel ikke på det, sant?

  Grunnen til at mange hevder at den kristne/jødiske/muslimske guden ikke finnes, er grunnet alle de feilaktige vitenskapelige uttalelsene som blir gjort i de tre religionenes hellige bøker.

 550. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 15:14 (#)

  Så hvorfor argumenterer du for at mangelen på bevis beviser det motsatte i samme innlegg som du hevder at mangelen på bevis ikke beviser det motsatte?

  Uansett, man kan ta ditt argument i siste avsnitt og bruke det på ateismen også. Det er mange feilaktige vitenskaplige uttalelser i ateismens “hellige bøker” også, spesielt i de eldre bøkene. Feilaktige konklusjoner basert på datidens kunnskap beviser ingen verdens ting. De hverken beviser at de tre store religionene er feil, eller at nyateismens religion er feil.

  Det eneste gamle feilaktige vitenskaplige konklusjoner viser er at verden går fremover.

 551. Mjødtroll says:

  august 8th, 2013 at 15:22 (#)

  Jeg gjør ikke det. Da har du misforstått. Slik du sannsynligvis har gjort alle andre ganger, da du har fått inntrykket av at det er slik ateister generelt argumenterer.
  For sånn er det ikke.

  Forskjellen mellom religion og vitenskap (som ateisme baserer seg på) er at vitenskapen fornyer seg selv hele tiden. Den tilpasser sine synsvinklinger når ny viten kommer. Det gjør ikke religion. Religion står fast og sier “Vi driter i hva deres “beviser” sier. Vi har rett uansett”.

  Forutenom det, finnes det ingen “hellige bøker” innenfor ateismen. Det ville antydet at ateisme er en religion, hvilket det ikke er.
  Det nærmeste som kan kalles hellig innen vitenskap er enhver lærebok som er oppdatert til det nyeste innen vitenskapelig viten.

  Og om vitenskapelige lærebøker var feil en gang er fullstendig irrelevant. Fordi, igjen, vitenskap fornyer seg. Og trass i at vitenskapen har fornyet seg, så står saken for ateisme fortsatt sterk. Sterkere enn noen gang før.

  Og jo, det finnes beviser mot gamle religiøse tekster.
  F.eks. mot den verdensomspennende vannflommen og Noas ark.

 552. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 15:26 (#)

  Flere religiøse argumenter….

  La oss gjøre en liten test, Mjødtroll. Det finnes kun ett uangripelig argument for ateisme, kan du benytte deg av det? Hvis du kan, hva gjør du her? Hvis ikke, vel…, game over for deg.

 553. Mjødtroll says:

  august 8th, 2013 at 15:32 (#)

  Hvilke religiøse argumenter? Jeg må nesten be deg utdype deg litt, for jeg har ingen anelse om hva du snakker om.
  Ei heller hvilke argument du har i tankene og hva det har med saken at jeg er her å gjøre. Og heller ikke hvorfor det er game over for meg dersom jeg potensielt ikke vet hvilket argument det er.

  Kunne du vennligst forklart hva du mener?

 554. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 15:39 (#)

  Jeg tar det som et nei.

  I motsetning til deg, som åpenbart er en ateist, kan jeg, som tror på en skaper, benytte meg av det eneste uangripelige argumentet for ateisme.

  Dette er min trosbekjennelse:
  Jeg velger å tro på en skaper, ikke fordi jeg kan bevise dette, men fordi ingen kan motbevise dette, ei heller sannsynliggjøre at jeg tar feil.

  Og det finnes ingenting i den trosbekjennelsen du kan angripe.

  Game over, Mjødtroll.

 555. metron says:

  august 8th, 2013 at 17:46 (#)

  “Dette er min trosbekjennelse:
  Jeg velger å tro på en skaper, ikke fordi jeg kan bevise dette, men fordi ingen kan motbevise dette, ei heller sannsynliggjøre at jeg tar feil.”

  Men det er du som har bevisbyrden for dine påstander, ikke vi som ikke tror på det.

 556. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 17:52 (#)

  Bevisbyrden ligger på den som prøver å bevise at den andre tar feil. Bevisbyrden er din. Det er slik den nyateistiske religion fungerer.

  Hvis du mener jeg har tatt et feil valg, MÅ du bevise det, eller i det minste sannsynliggjøre det. Problemet er at det er umulig. Det er derfor dere ateister kjørt steilt på bevis by proxy, at mangelen på bevis beviser det motsatte.

  Dét er et religiøst argument.

 557. metron says:

  august 8th, 2013 at 21:13 (#)

  “Bevisbyrden ligger på den som prøver å bevise at den andre tar feil. Bevisbyrden er din. Det er slik den nyateistiske religion fungerer.”

  Men jeg er ingen “nyateist” og ikke har jeg noen religion heller siden ateismen ikke er noen religion, så derfor har jeg ingen bevisbyrde. Det er fortsatt de som påstår at det skulle finnes en eller flere guder som har bevisbyrden for sine påstander.

  “Hvis du mener jeg har tatt et feil valg, MÅ du bevise det, eller i det minste sannsynliggjøre det.”

  Nei. Jeg driter da i hvilket valg du har tatt! Så lenge du ikke trer din tro nedover huet på andre, ikke forlanger at andre skal respektere din tro, ikke forlanger at andre skal tilrettelegge for din trosutøvelse eller sågar være med på å bekoste denne, så gir jeg totalt blaffen i hva du tror på.

  Problemet oppstår når f.eks. kristne (for å ta et eksempel) misjonerer og kommer med krav om tilretteleggelser og respekt for sin tro, “fordi gud har sagt det!” Da får de også finne seg i å bli møtt med krav om bevis for at denne såkalte guden skulle eksistere, og da holder det ikke at de kommer med bibelen. Da får de rett og slett komme med guden sin.

 558. Tormod Haugen says:

  august 8th, 2013 at 21:24 (#)

  Koppa Dasao: Du trenger sårt til et kurs i grunnleggende logikk.

 559. HC says:

  august 8th, 2013 at 23:25 (#)

  Eneste problemet er vel at du tror uten noe konkret.
  Annet en bibelen.

  Men da kan jeg si jeg tror at Voldemort er hersker av universet, fordi du kan ikke motbevise dette.

  Arrogansen til tro generelt, er forbløffende.
  Så lenge ønsketenkning er det, “legitimerer” dette, å dra “Gud” eller hva det måtte være ut av en bok, å skape seg “ekte” forbindelser med hva det måtte være.

  Kalles vel psykose tror jeg.

 560. Filosofen says:

  august 9th, 2013 at 05:00 (#)

  “Jeg velger å tro på en skaper,”

  Hold an! Hva får deg til å tro at “du VELGER å tro”? Hvorfor har du hjelpeverbet “velge” her?

 561. metron says:

  august 8th, 2013 at 17:50 (#)

  “Uansett, man kan ta ditt argument i siste avsnitt og bruke det på ateismen også. Det er mange feilaktige vitenskaplige uttalelser i ateismens «hellige bøker» også, spesielt i de eldre bøkene.”

  Hvilke “hellige bøker” snakker du om her?
  Ateismen har ingen hellige bøker i det hele tatt. Snakker du om vitenskapsbøker, så har ikke de noe med ateismen å gjøre.

 562. Aksel says:

  august 8th, 2013 at 21:45 (#)

  Bibelen er ikke basert på datidens viten, men er guds ord i følge kristne.

 563. Filosofen says:

  august 9th, 2013 at 04:58 (#)

  Denne tenker jeg gjør susen: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=487696451250005&set=a.154568877896099.30313.132385763447744&type=1&theater

 564. HC says:

  august 8th, 2013 at 23:10 (#)

  Skal vel heller gå noe sånn som dette:

  Meg<— Ateist: Jeg vet ikke, fordi jeg kan ikke bevise noe, derfor tror jeg ikke. Men det betyr ikke at det ikke kan være mulig.

  — Kristen: Jeg tror, derfor er det sant.
  — Nyateist: Jeg tror ikke, derfor eksisterer det ikke.

 565. Thomas A. Bie says:

  august 8th, 2013 at 14:00 (#)

  Det sier seg selv at “å UTFORDRE religionen, via logikk og vitenskap i et forsøk på å bryte ned fanatismen” ikke er noen god idé i utgangspunktet da religion ikke handler om vitenskap eller logikk.

  Det er faktisk sammenlignbart med å ville diskutere en dommeravgjørelse i en fotballkamp ved å sitere regler fra rugby og håndball.

  Skal man diskutere religion må man diskutere religion, så kan man ta vitenskapsdiskusjonen for seg en annen gang. Logikk nytter ikke å diskutere, fordi logikk for en person er ikke logikk for en annen.

 566. Mjødtroll says:

  august 8th, 2013 at 14:33 (#)

  Thomas A. Bie:

  Når det kommer til spørsmålet om det religion lærer er riktig eller ikke er vitenskap så absolutt relevant, da man må legge disse utdaterte dogmene opp imot det man har oppdaget via vitenskap.

  Logikk er noe som er basert på viten. Jo større viten og intellekt man har, jo sterkere logikk har man. Viten og intellekt er alltid noe som kan forbedres, og positiv innflytelse på de med mindre viten og intellekt vil føre til vekst på disse områdene.

  Det var slik jeg gikk fra å være en uvitende kreasjonist til å bli ateist.

 567. sasao doppa says:

  august 8th, 2013 at 14:07 (#)

  Ingen av de ledende “nyateistene” ønsker å forby noen livssyn. Kanskje sett deg inn i hva de sier før du uttaler deg. Som da Cristopher Hitchens ble spurt om hva han hadde følt hvis religion forsvant så sa han at det hadde forferdelig. At arten homo sapiens sapiens hadde mistet en stor del av sitt mangfold. Ateister ønsker at vi kommer sammen, at vi starter å tenke på viktige saker som å redde miljøet eller redde verden fra fanatiske religiøse som ønsker armageddon og messias velkommen slik at dette forferdelige livet kan slutte.
  Dessverre er vi fanget sammen på en stein-klump som snurrer fort rundt en brennende ildkule. Bare det i seg selv burde få oss til å glemme en eventuelt skaper og konsentrere oss om hverandre. Kjærligheten til jorden, andre primater og dyr burde komme først. Ikke bønn og det å følge en ultimat moralisme basert på eldgamle tekster.
  Men du er fri til å tenke det du vil og det er slik de fleste ateister ønsker det. Akkurat som de fleste kristene ønsker det samme, selv om jeg har en følelse det er flere i den leieren som vil forby andre livssyn enn “nyateister”.
  “Nyateister”. For ett tullete ord. Funnet opp for å sammenligne dagens ateister med nynazister??

 568. metron says:

  august 8th, 2013 at 17:44 (#)

  «Nyateister». For ett tullete ord. Funnet opp for å sammenligne dagens ateister med nynazister??”

  Antakelig, og nok også for å sette ateister i om mulig enda en bås. Antar begrepet er konstruert av kristne, slik mye annen løgn og feilkunnskap om ateismen også er.

 569. Admin says:

  august 8th, 2013 at 13:21 (#)

  Vi forbyr ikke meninger. Men vi ønsker ikke banneord, hitling eller påstander om at meningsmotstandere er idioter o.l.. Avstår du fra slikt er du velkommen til å fremme hvilke som helst synspunkter på Religioner.no.

 570. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 13:31 (#)

  Hvis man ikke vil opptre som diktator kan man sensurere enkeltord. Man vandaliserer ikke innlegg man ikke liker. Skjerp deg!

 571. Hans Olav Arnesen says:

  august 8th, 2013 at 13:50 (#)

  Min intensjon var nettopp å bevare den delen av innlegget ditt som var saklig og fri for ukvemsord fremfor å slette hele kommentaren, men vi tar til oss kritikken. Mitt inntrykk er at du er en intelligent person som kan argumentere på måte som er både saklig og respektfull om du vil. Gjør du og alle andre det slipper vi å bruke verdifull tid på å moderere og kan glede oss over en god diskusjon istedet.

  På forhånd takk.

 572. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 13:57 (#)

  Din intensjon kan være hva den vil, så lenge de handling du utfører er å forhindre ytringer du ikke liker er du en fiende av ytringsfrihet. OG det tar jeg deg for når du vandaliserer en kommentar.

 573. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 14:19 (#)

  Ser du fortsetter å være en vandaliserende diktator. Vel, denne gangen kan jeg stå for innlegget med din vandalisme etter å ha kommentert endringen vandalismen skaper. Hvis du vil fornærmer en unkjent gruppe mennesker, VÆR VENNLIG Å GJØRE DET I DINE EGNE INNLEGG.

 574. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 13:34 (#)

  Admin, du kan slette kopiene du har vandalisert.

 575. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 13:41 (#)

  Da innlegget er vandalisert av admin, kan jeg ikke lengre stå for dets innhold.

 576. Eplekakespiseren says:

  august 8th, 2013 at 13:42 (#)

  Hei,

  I denne forstanden en nyateist brukes i denne artikkelen er din definisjon feil.

  For eksempel Richard Dawkins som mange mener er en av de mest kjente nyateistene har ikke totalt avvist en guds eksistens. Det han selv sier er at det ikke er noe bevis for det, og det virker veldig lite sannsynlig (og per vår nåværende forståelse av universet, høyst overflødig) at det finnes noen slags gud.

  Så nei, du er ikke på noe vis på samme nivå som nyateister. Du klassifiserer og generaliserer store grupper mennesker, uten noe fornuftig grunnlag. Vennligst la være å gjøre dette i framtiden.

  Når det er sagt, så har vel samtlige av verdens religioner blitt vist at de ikke passer inn med verdenen vi lever i, dersom man velger en bokstavtro tolkning. Så da sitter man igjen med (åpenbart) menneskedefinerte religioner. Men hvis du velger å holde et syn, kun fordi det ikke kan motbevises, så misunner jeg deg – det må være hyggelig å fortsatt tro på julenissen.

  Jeg ser fram til en saklig respons fra deg.

 577. Eplekakespiseren says:

  august 8th, 2013 at 13:44 (#)

  Mitt innlegg ovenfor her var ment som et svar til Koppa Dasao, dersom det ikke kom klart nok fram.

 578. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 14:09 (#)

  Nyateiste, religiøse ateiste, evangeliske ateister…, spiller ingen rolle hva man kaller dem så lenge man snakker om den undertype av ateister som er fanatisk opptatt av å utkonkurrere teistiske religioner med religiøse argumenter for at ateisme er den eneste sanne religion.

  Og det jeg sier er at det finnes ingen beviser hverken for en skaper ELLER for mangelen på en skaper. Å tro på nyateismens religiøse argumentasjon for at mangelen på bevis for en skaper beviser at en skaper ikke kan eksistere er langt mer å tro på julenissen enn det er å velge å tro på en skaper man ikke kan bevise eksistensen av.

  Jeg tror ikke på en skaper fordi jeg ikke kan bevise den, men fordi du ikke kan bevise at jeg tar feil. Faktum er at du kan ikke engang sannsynliggjøre at mitt valg er feil, uten å ty til religiøse argumenter.

 579. metron says:

  august 8th, 2013 at 17:28 (#)

  “Nyateiste, religiøse ateiste, evangeliske ateister…, spiller ingen rolle hva man kaller dem så lenge man snakker om den undertype av ateister som er fanatisk opptatt av å utkonkurrere teistiske religioner med religiøse argumenter for at ateisme er den eneste sanne religion.”

  Ateisme er ingen religion, har aldri vært noen religion og kan aldri bli noen religion heller. Ateisme er _fravær_ av enhver gudetro.

  At samfunnet er best tjent med å være livssynsnøytralt er helt klart. Og det er det jeg som ateist vil ha. Religionsfrihet betyr først og fremst retten til frihet fra religion og religiøs påvirkning. Det er ikke dermed sagt at man ønsker å frata mennesker deres religiøse overtro. Hva hver person tror på får de velge selv, men enhver tro får de også holde privat. Samfunnet derimot og det offentlige rom må bli livssyns- og religionsnøytralt, noe det dessverre ikke er i dag.

  “Jeg tror ikke på en skaper fordi jeg ikke kan bevise den, men fordi du ikke kan bevise at jeg tar feil.”

  Det er den som påstår at det skulle finnes en skaper som har bevisbyrden, ikke den som ikke tror på det. Og det må det være så lenge gudetroende tvinger sin tro nedover hodet på andre og krever tilretteleggelser og respekt.

 580. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 13:42 (#)

  Jeg HATER nyateister, disse evangeliske MODERERT hvis høyeste ønske i livet er å forby alle andre livssyn en deres eget. (Admin er definitivt en av dem, så hårsår han er.)

  En ateist er en person som basert på mangelen på bevis på deres eksistens har VALGT å avvise guddommer, til tross for at det ikke finnes noen bevis på dette syn.

  En nyateist er en person som mener at mangelen på bevis beviser det motsatte, hvilket er et religiøst argument!

  Jeg er en person som har VALGT å tro på en skaper, ikke fordi jeg kan bevise at en slik person eksisterer, eller har noen gang eksistert, men fordi ingen kan motbevise dette syn. Jeg er med andre ord identisk til en ateist, bare det at jeg har tatt det motsatte valg. Jeg er en areligiøs teist, mens nyateister er religiøse ateister. Normale ateister er areligiøse ateister.

 581. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 14:16 (#)

  Dette innlegget er vandalisert av admin. Vandaliseringen endrer meningen i innlegget til at jeg skal ha fornærmet en ukjent gruppe mennesker. Undertegnede ga kun uttrykk for sin forakt mot evangeliske ateister, også kalt nyateister. Eventuelle andre som anser seg fornærmet av vandaliseringen bes kontakte admin for å diskutere dennes vandalisme.

 582. Filosofen says:

  august 9th, 2013 at 04:52 (#)

  “Jeg er en areligiøs teist, mens nyateister er religiøse ateister. Normale ateister er areligiøse ateister.”

  Nei, dette er lek med ord som ikke gir mening. Fullstendig ubegripelig meningsløst. Definisjonen på å være ateist, er nettopp at man ikke er religiøs og tilsvarende, er man teist, er man religiøs.

 583. einar says:

  august 8th, 2013 at 14:07 (#)

  Nyateisme? Kristne tenketanken? Nå begynner det å bli for latterlig. TRO hva dere vil, men ikke kom og si at dere tenker.

 584. Admin says:

  august 8th, 2013 at 14:30 (#)

  Vennligst avstå fra antydninger om at motdebattanter er fengslede massemordere også. Uansett hvor dårlig man mener de oppfører seg. Det er i det hele tatt veldig synd dersom en interessant debatt skal bli ødelagt av gjentatte personangrep.

  Haterklæringer hører heller ikke hjemme på et nettsted som skal kunne romme alle tros- og livssyn.

  Mange takk.

 585. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 14:38 (#)

  Breivik? Hmm… Så ingenting i innlegget du slettet som kunne tolkes dithen, så den tolkningen må stå for din regning, akkurat som innlegget du slettet må stå for skribentens regning. Det fornærmet ikke meg, den det var beregnet å fornærme.

 586. Christian Medby says:

  august 8th, 2013 at 14:55 (#)

  Har kristendommen på noe tidspunkt vært intellektuelt holdbart?

  Pussig at VG-nett velger å legge ut lenke til et religiøst ekko kammer på denne måten.

 587. Mjødtroll says:

  august 8th, 2013 at 15:56 (#)

  Men jeg KAN jo sannsynliggjøre at du tar feil.

  Din tro avhenger av troen om at mennesket ble skapt spontant for 6000 år siden, at alle språk har ny opprinnelse fra nøyaktig samme plass, at mennesker levde samtidig med dinosaurene, at hele verden ble slukt av en vannflom hvor åtte mennesker og to av hvert dyr innavlet seg til den bestanden vi har i dag, osv.

  Alle disse tingene er ting som har blitt motbevist.

 588. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 16:09 (#)

  Nope, det kan du ikke. Du kan argumentere religiøst mot trosbekjennelsen min, men kun ved å benytte deg av antagelser trosbekjennelsen min ikke gir rom for. Derfor er det game over for deg. Du er en religiøs ateist, og må, som alle andre religiøse, argumentere religiøst for ditt livssyn, din religion.

  Min trosbekjennelse avhenger IKKE av troen på at mennesket ble skapt spontant for 6000 år siden, eller for et hvilket som helst annet tilfeldig tall, ei heller at alle språk kommer fra samme opphavsted, ei heller at mennesker levde sammen med dinosaurer, eller resten av det du argumenterer med. Din tro, derimot, ER avhengig av å argumentere med disse påstandene for å opphøye din tros mening om at den er den eneste sanne tro. Du, som ateist, kan ikke benytte deg av det eneste uangripelige argumentet for ateisme.

  Det faktum at du er her i en diskusjon om ateisme og argumenterer for at ateisme er den eneste sanne tro beviser allerede dette. Hadde du kunne bruke dette eneste uangripelige argumentet for ateisme ville du aldri deltatt i en diskusjon om ateismens religiøse sider.

  Faktum er at jeg som teist er mer ateistisk enn du noen gang kommer til å bli. Game over, Mjødtroll.

 589. metron says:

  august 8th, 2013 at 17:32 (#)

  “Du er en religiøs ateist, og må, som alle andre religiøse, argumentere religiøst for ditt livssyn, din religion.”

  Det finnes ikke religiøse ateister.

  “Det faktum at du er her i en diskusjon om ateisme og argumenterer for at ateisme er den eneste sanne tro beviser allerede dette”

  Ateisme er ingen tro! Ateisme kan heller aldri bli noen tro. Ateisme er FRAVÆR av tro! Når skal gudetroende og andre troende klarte å skjønne noe så enkelt?

 590. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 17:41 (#)

  Hvorvidt man er religiøs eller ei er ikke definert av hvorvidt man tror på en gud eller ei. Det finnes både areligiøse teister og religiøse ateister.

  Ateisme er ikke fraværet av tro. For fravær av tro må man være areligiøs. Når skal religiøse ateister klare å skjønne noe så enkelt?

 591. metron says:

  august 8th, 2013 at 20:51 (#)

  “Hvorvidt man er religiøs eller ei er ikke definert av hvorvidt man tror på en gud eller ei.”

  Jo.

  “Det finnes både areligiøse teister og religiøse ateister.”

  Nei. Religiøse ateister finnes IKKE. Da er de ikke ateister.

  “Ateisme er ikke fraværet av tro.”

  Jo, det er fravær av gudetro. Og det er gudetro det er snakk om her.

  “Når skal religiøse ateister klare å skjønne noe så enkelt?”

  Når skal du slutte å putte folk i dine egenproduserte båser? Når skal du forstå at det ikke finnes noen religiøse ateister?

 592. Kay says:

  august 8th, 2013 at 15:58 (#)

  Jeg sluttet å tro på eventyr når jeg var liten. Det har ingen nytte for seg i noen som helst sammenheng.

  Koppa Dasao: Gud på gammel gresk betyr; Vi som kom. Tolker man dette riktig eksiterer det ikke en skaper.

  Men du får fortsette å tro på eventyrene dine.

 593. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 16:10 (#)

  Kan du bevise det, Kay?

 594. Mjødtroll says:

  august 8th, 2013 at 16:37 (#)

  Først og fremst, så er det vel da ikke like mye genuin tro (ettersom genuin tro må ha et fundament) så mye som kalkulert selvbedrag, basert på intet annet enn at du tror at det ikke kan sannynliggjøres at det er feil, og at du dermed har valgt kun én av mange, hvis deriblandt inneholder Odin, Horus, Zevs osv.

  Men forutenom det.. jeg KAN jo sannsynliggjøre at det er feil.

  Din tro avhenger av at:
  – Mennesket ble skapt spontant for 6000 år siden
  – At hele verden ble slukt av en eneste stor vannflom.
  – At en mann på 600 år bygde en kasse som kunne romme to av alle verdens landdyr.
  – At disse åtte menneskene og to av alle dyrene innavlet seg fram til dagens bestand.
  – At alle språk kom fra én og samme by for under 4000 år siden.
  osv.

  Alle disse tingene er ting som har blitt motbevist.

  Videre kan jeg også henvise til at fortellingen om Jesus slettes ikke er en ny fortelling (i relativ forstand), men en annen versjon av mange andre myter og legender som kom før den men nesten nøyaktig de samme elementene i seg.

  Flere av hovedpunktene i historien om Jesus kristus er som følger:
  -Guds sønn.
  – Født av en jomfru.
  – Født 25. desember (i følge mange kristne)
  – Hans fødsel ble markert av en sterkt skinnende stjerne på himmelen.
  – Tre vise menn kom for å vitne hans fødsel og kom med gaver.
  – Han ble lærer i en alder av 12 år.
  – Døpt da han var rundt 30 år gammel.
  – Han hadde 12 disipler.
  – Han utførte mirakler.
  – Han ble forrådt og henrettet på et kors eller en påle.
  – Gjenoppstod fra de døde etter tre dager.

  Disse punktene finner vi også i historien om følgende mytiske figurer:
  – Horus fra Egyptisk mytologi. (nedskrevet 3000 f.v.t. altså 3000 år før beretningen om Kristus)
  – Mithra fra persisk mytologi (nedskrevet 1200 f.v.t.)
  – Attis fra gresk mytologi. (nedskrevet 1200 f.v.t.)
  – Krishna fra indisk mytologi (nedskrevet 900 f.v.t.)
  – Dionysus fra gresk mytologi (nedskrevet 500 f.v.t.)
  osv.
  For mer utdypning, se denne videoen: https://www.youtube.com/watch?v=EBGwBcXG448
  Alt dette er historiske fakta som du lett kan finne ved å søke litt rundt på nettet eller i historiebøker.

  Så hva sitter vi igjen med?
  Jo, vi sitter igjen med vitenskapelig unøyaktighet, noe som tyder på at skriftene ikke var inspirert av en altvitende gud, iom. at dersom de var det, ville de ikke vært feil;
  OG
  vi sitter igjen med historie om en frelser som har blitt fortalt minst fem ganger tidligere gjennom historien i diverse riker uten et fnugg av originalitet.

  Jeg synes det er faktorer som gjør troverdigheten til denne boken ganske så usannsynlig… Eller hva sier du?

 595. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 16:43 (#)

  Eh.. Var det meg du kommenterte til der, eller?

  I så fall la meg informere deg som at dine religiøse argumenter for din religion ikke fungerer. Du har allerede tapt enhvert argument du kan presentere mot min tro. Det eneste du beviser ved å fortsette er at du er en religiøs fanatiker ute etter å erstatte alle andre livssyn med ditt eget.

  Det er game over for deg, Mjødtroll. Finn noe annet og gjøre. Her kan du ikke gjøre noe annet enn å skjemme deg ut.

 596. Mjødtroll says:

  august 8th, 2013 at 17:04 (#)

  Jeg har ikke argumentert for min religion i det hele tatt. Først og fremst fordi jeg ikke har noen, men for det andre fordi jeg ikke gjorde annet enn å presentere argumenter for hvorfor ikke kristendommen ikke er riktig. Du kunne fortsatt ha vært buddhist eller hindu eller shintoist osv.
  Alt jeg gjorde var å argumentere mot kristenheten. Intet mer.

  Du sier at jeg har tapt ethvert argument jeg presenterer, men du sier ikke HVORFOR jeg har tapt. Er det fordi argumentene mine ikke holder mål? I så fall må du forklare hvorfor. Hvorfor er mine argumenter mot kristenheten feil?

  Er det fordi du ikke VIL høre? Fordi du er fastlåst i din tro og uvillig til å få nytt perspektiv på ting? I så fall er vel det forsåvidt greit også, men da får du heller bare innrømme det i stedet for å kalle meg en religiøs fanatiker.

 597. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 17:14 (#)

  Argumentene dine holder ikke mål fordi de er religiøse. Det nytter ikke å dra frem religiøse ateistiske argumenter mot kristendommen mot meg når jeg ikke er kristen. Det er okseavføring, ingenting annet. Det er en ateists forkynnelse om at hans tro er overlegen alle andre.

  Jeg har allerede sagt det. Dersom du hadde vært i stand til å bruke det eneste uangripelige argumentet for ateisme, hadde du aldri vært her for å forkynne din tros overlegenhet. Derfor taper du.

  Hvis du kan bevise at din tro er den eneste sanne tro skal jeg høre på deg, men du må gjøre så uten å bruke religiøse argumenter.

 598. Mjødtroll says:

  august 8th, 2013 at 17:26 (#)

  Alle argumentene jeg bruker kommer fra enten vitenskap, som ikke er religion, eller ved å påpeke at aspektene ved kristenheten finnes i mange andre, mye eldre religioner også.

  Hvordan er det et religiøst argument?

  Og hvor mange ganger må jeg si det? Ateisme er ingen religion. Definisjonen på ateisme er FRAVÆR av religiøs overbevisning.

  Det er derfor jeg ikke har noen mening om hva som er den “eneste sanne tro”. Det kan godt være at gud finnes. Men så vidt jeg ser, finnes det ikke argumenter som taler for det. Men det finnes argumenter og beviser som taler i MOT det, og da velger jeg å ikke tro at gud finnes. Igjen, siden alle beviser peker mot at han (i alle fall den jødiske/kristne/muslimske guden) ikke finnes.
  Det kan være han gjør det. Men jeg tror ikke han gjør det.

  Og hvis det finnes et uangripelig, uslåelig argument for ateisme, hvorfor er du troende da?

 599. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 17:37 (#)

  Argumenter brukt for å fremme et livssyn som overlegen alle andre ER religiøse. Spiller ingen rolle hvor du har hentet dem fra. Forkynnelse er religiøst. Og du driver forkynnelse. Du forkynner at ateisme er den eneste sanne tro, og kan ikke på noen som helst måte godta at noen tror noe annet enn deg.

  Du har hørt min trosbekjennelse, alt du lurer på angående min tro står der. Ikke det at jeg forventer at du vil forstå det, forkvaklet som ditt sinn er av ateismens religiøse bastard.

 600. Mjødtroll says:

  august 8th, 2013 at 17:41 (#)

  Men jeg gjør jo ikke det. Det eneste jeg har argumentert for er hvorfor kristenheten er feil. Jeg har ikke argumentert mot hinduismen eller shintoismen eller buddhismen eller sikhismen, osv.
  Jeg har kun argumentert MOT kristenheten. Ikke FOR noen ting.
  Så nei, jeg driver ikke å forkynner.

  Og jeg sa senest i forrige kommentar:
  “Det kan godt være at gud finnes. Men så vidt jeg ser, finnes det ikke argumenter som taler for det.”,
  noe som direkte motsier din påstand om at jeg “forkynner at ateisme er den eneste sanne tro”.
  Ærlig talt, har jeg en sterk mistanke om at du troller med meg.

 601. Mjødtroll says:

  august 8th, 2013 at 17:56 (#)

  Okay. Der forsvant tvilen.
  Farvel, herr Troll.

 602. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 18:03 (#)

  Virker som du trenger å få en påminnelse om tråden i diskusjonen, Mjødtroll.

  Jeg ga deg min uangripelige trosbekjennelse.
  Du angrep den med påstander om hva min tro måtte inkludere – alt tatt fra kristendomen.
  Jeg avviste argumenten som argumenter for hva din tro krever, hvilket er korrekt.
  Du fortsetter å argumentere med de samme argumentene ad infinte som en tresk 5-åring som ikke har fått viljen sin.

  Du tapte diskusjonen for lenge siden, Mjødtroll. Aksepter det.

 603. Filosofen says:

  august 9th, 2013 at 04:54 (#)

  “Jeg ga deg min uangripelige trosbekjennelse.”

  Hva gjør deg så sikker/overbevist om at trosbekjennelsen din er uangripelig?

 604. Håkon Tjeldnes says:

  august 8th, 2013 at 16:38 (#)

  Something claimed without evidence, should be discarded without evidence. Slutt med sånn tullball, tror nesten ikke du har lest The god delusion. Han tar opp akkurat det du prater om her i kap 1!

 605. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 16:52 (#)

  Religiøst pjatt! Jeg leser ikke ateistisk religiøst vrøvl. Jeg vil ikke røre det med en 10-fots ildtang engang.

 606. metron says:

  august 8th, 2013 at 17:38 (#)

  Hvorfor er du så full av hat? Hvorfor tror du på løgner og tull om ateismen?

  Det er mye av de samme løgnene om ateismen jeg som regel får servert fra kristne også, noe som har fått meg til å lure på om man blir komplett dum i takt med at gudetroen får plass i huet.

 607. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 17:45 (#)

  Jeg tror ikke på løgner og tull om ateismen. Min kilde om ateismens avskyelighet er deg, Metron, og Mjødtroll, og Gunnar Tjomlid, og mange andre. Dere gir alle deres bidrag til å forderve ateismens utgangspunkt.

 608. metron says:

  august 8th, 2013 at 20:57 (#)

  Jeg bryr meg ikke om hva du mener om ateismen og om den skulle være avskyelig eller ikke i dine øyne. Ut fra hva du skriver at du tror om ateismen og alle dine egenkomponerte betegnelser om “religiøse ateister” og annet vissvass, skjønner man jo at du ikke har forstått det døyt av hva ateisme innebærer og at du bare kverulerer og fantaserer.

 609. Eplekakespiseren says:

  august 8th, 2013 at 18:25 (#)

  Obvious troll is obvious?

 610. Uholdbar nyateisme | Religioner.no says:

  august 8th, 2013 at 16:59 (#)

  […] Losing their religion? […]

 611. Uholdbar nyateisme | Religioner.no says:

  august 8th, 2013 at 16:59 (#)

  […] Søndagsskole for voksne på Chateau Neuf. […]

 612. Uholdbar nyateisme | Religioner.no says:

  august 8th, 2013 at 17:00 (#)

  […] Sekularitet(er) – på vorspiel med Casanova.  […]

 613. Uholdbar nyateisme | Religioner.no says:

  august 8th, 2013 at 17:00 (#)

  […] Går vi mot en evidensbasert sommer? […]

 614. Martin P. says:

  august 8th, 2013 at 18:26 (#)

  Til Koppa Dasao:

  Mulig du er litt rask på labben med å erklære “Gamer over”. For hvis du ser på hva hva de fire nyateistenene (Dawkins, Dennett, Harris og Hitchens) skriver i sine bøker så er det jo nettopp å drøfte slike spørsmål som det du her stiller.

  Det finnes et uendelig antall ubeviselige ting / entiteter, som for eksempel den skaperguden du bekjenner deg til. Men fordi om noe ikke kan bevises eller motbevises så betyr naturligvis ikke det at det dermed er 50% sjanse for at det faktisk finnes. For eksempel kan man ikke motbevise det flygende spagettimonsteret, den usynlige rosa enhjørningen eller Russels tekanne (linker nedest). Tror du på dem? Evt. hvorfor ikke? Ut fra din argumentasjon over så bør du vel tro like mye på alle ting hvis eksistens ikke kan motbevises.

  I tillegg kan du selvsagt også ta med alle andre guder enn den du tilfeldigvis selv tror på (Hva med: Tor, Hanuman, Odin, Allah, Vishnu osv).

  http://en.wikipedia.org/wiki/Flying_Spaghetti_Monster,
  http://en.wikipedia.org/wiki/Invisible_Pink_Unicorn,
  http://en.wikipedia.org/wiki/Russell%27s_teapot

 615. Tommy Blikeng says:

  august 8th, 2013 at 18:30 (#)

  For noe vås! “Nyateisme” hva i alle dager er det??? Det gir like mye mening som å si “litt gravid”! Jeg er ateist. Det gir ikke slingringsmonn eller nyanser. Jeg er ateist og det betyr ganske enkelt at jeg ikke tror at verden er skapt av noen gud eller noen annen innteligent bevisshet. Rimelig enkelt egentlig! Forøvrig kan jeg også nevne at jeg respekterer alle individers rett til å tro akkurat hva de vil, men jeg respekterer ingen religion!

 616. Martin P. says:

  august 8th, 2013 at 18:46 (#)

  I USA dukket navnet “new atheism” i etterkant av bøkene til Harris, Dennett, Dawkins, og Hitchens. Senere har flere kommet til. Det er snakk om en slags bevegelse. I stil er disse bøkene / forfatterne meget forskjellige, men de forfekter veldig mye av den samme argumentasjonen og tenkningen. Det er vel derfor bra å ha en samlebetegnelse på det.

  http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/battle.html
  http://en.wikipedia.org/wiki/New_Atheism

 617. Koppa Dasao says:

  august 8th, 2013 at 18:35 (#)

  Vel, da sier jeg takk til alle nyateister jeg har diskutert med i dag. Det gleder meg at dere, som forventet, fortsetter å bekrefte mitt syn på deres religion. Jeg har ennå tilgodes å møte en nyateist som har skuffet meg på det punktet.

 618. Augie says:

  august 8th, 2013 at 20:57 (#)

  At dette tuller ble valgt som innlegg.. kan jeg ikke forstå.
  Religion er som en sykdom som ikke går bort.

 619. Aksel says:

  august 8th, 2013 at 21:22 (#)

  “Kristendommens historie har aldri manglet rasjonelle tilnærminger, logiske resonnementer og tillit til troverdige vitnesbyrd.”

  Dagen frekkeste! Lyver du som eller har du ikke hørt om Galileo? Copernicus? Darwin? Hva med Michael Servetus,
  Bertrand Russell, William Buckland, Charles Lyell, Louis Agassiz og Adam Sedgewick?

 620. Helen Andersen says:

  august 8th, 2013 at 21:25 (#)

  Utmerket kommentar, og sammenfaller med min erfaring, de ganger jeg har møtt dem, Dawkin er “a serial sinner against Godwins law.” Jeg fant min kristne tro i god voksen alder, og skal ikke si noe annet. Jeg har fått livet i gave, og debatter med en hver, som med forakt skal belære deg om noe annet har intet formål. Om noen er oppriktig interessert, er noe helt annet, men det bør forbli personlig.

 621. Raymond Brennvik says:

  august 8th, 2013 at 21:55 (#)

  Når folk flest forstår evolusjonen. Da vil de forstå at naturen ikke har noe bestemt mål. At genene våre bare prøver bare å kopiere seg selv. Når dette er forstått trenger man ikke religion. Da trenger man ikke å søke etter noen videre mening. Naturen utvikler seg i et kappløp for å spre gener videre. Noen religiøse har nok begynt å forstå dette. Det er derfor de går så sterkt i angrep nå. Det er pinlig å lese hva enkelte skriver. Det burde ikke vært løftet opp på vg-nett nivå. Disse menneskene burde blitt beskyttet mot seg selv. Pinlig av Daniel Kleiven og pinlig av Vg-nett.

 622. Når kritikere kritiserer kritikk – Om nyateismedebatten « danieljoachim.org says:

  august 8th, 2013 at 22:10 (#)

  […] videre på Verdidebatt med stor styrke, og et par andre steder. En kopi av teksten ble lagt ut på religioner.no, og snappa opp til forsiden av VG. VG gjorde attpåtil sjakktrekket med å utnevne sin egen grovt […]

 623. Conrad C says:

  august 8th, 2013 at 22:58 (#)

  “Sannheten er vel snarere at kristendommen har vært avgjørende for fremveksten av moderne vitenskap”

  Tuller du?

  Grekerne var faktisk godt igang, for over 2000 år siden.. les om ‘antikhytera-mekanismen’ og lignende..

  Det kristne (eller kirkens) bidrag var å brenne ned Alexandria-biblioteket og dømme kritiske tenkere og datidens vitenskapsmenn som kjettere og brenne dem på bål, og det som værre er, for så å trekke Europa ned i den kunnskapsfattige mørke middelalder..

  “Et annet er dogmet om at kristen tro bygger på “blind tro i fravær av bevis, og til og med i strid med bevis”. Kristendommens historie har aldri manglet rasjonelle tilnærminger, logiske resonnementer og tillit til troverdige vitnesbyrd.”

  jeg tror nesten ikke det jeg leser. men, i bakvendtland kan vel alt gå an..

 624. Lars says:

  august 9th, 2013 at 00:26 (#)

  Kan ikke si mye om kristedommen som hinder for vitenskapen generellt tilbake i tid. Men når det gjelder “kunnskapsfattige mørke middelalder” så føler jeg at du tråkker på svak grunn da den mørke middelalderen var i stor grunn av historikere omtalt sådan på grunn av mangelen av historiske kilder fra tiden. Kunnskapsfallet i tidsperioden er av historikere begrunnet med romerrikets fall. Den kristne “infrastrukturen” (kirker, klostere og lignende) er en god grunn til at mye litteratur og kunnskap ble bevart i den tidsperioden.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_Ages_(historiography)

 625. Filosofen says:

  august 9th, 2013 at 04:56 (#)

  “Grekerne var faktisk godt igang, for over 2000 år siden.. les om ‘antikhytera-mekanismen’ og lignende.. ”

  Aldeles korrekt, og tenk hvor langt eller mye lengre vi kunne ha kommet var det ikke for kirken og dens menns dogmatikk.

 626. danieljoachim says:

  august 8th, 2013 at 23:19 (#)

  Beklager mitt fravær i videre diskusjon. For de som måtte være interessert, er det litt avsluttende refleksjon her:

  http://www.danieljoachim.org/?p=455

 627. Når kritikere kritiserer kritikk | Religioner.no says:

  august 8th, 2013 at 23:30 (#)

  […] Uholdbar nyateisme.  […]

 628. Når kritikere kritiserer kritikk | Religioner.no says:

  august 8th, 2013 at 23:30 (#)

  […] Er vitenskapen ateistenes religion? […]

 629. Når kritikere kritiserer kritikk | Religioner.no says:

  august 8th, 2013 at 23:31 (#)

  […] Når klarsynte blir etterforskere. […]

 630. Når kritikere kritiserer kritikk | Religioner.no says:

  august 8th, 2013 at 23:32 (#)

  […] Livssynsscientisme versus holistisk spiritualitet […]

 631. Når kritikere kritiserer kritikk | Religioner.no says:

  august 8th, 2013 at 23:32 (#)

  […] Ønsker en bedre debatt om religion og livssyn […]

 632. Uholdbar nyateisme | Religioner.no says:

  august 8th, 2013 at 23:39 (#)

  […] Når kritikere kritiserer kritikk.  […]

 633. Uholdbar nyateisme | Religioner.no says:

  august 8th, 2013 at 23:39 (#)

  […] Er vitenskapen ateistenes religion? […]

 634. Uholdbar nyateisme | Religioner.no says:

  august 8th, 2013 at 23:39 (#)

  […] Når klarsynte blir etterforskere. […]

 635. Honjo Masamune says:

  august 8th, 2013 at 23:59 (#)

  De fleste ateister i det offentlige rom har i det minste satt seg grundig inn i både religion, vitenskap og filosofi. Gud, himmelen, engler, hellig vann, godt og ondt fungerer utmerket som metaforer, men blir den tynneste suppe i enhver vitenskapelig eller filosofisk diskusjon anno 2013. Folk må få tro hva de “vil” og jeg har ingenting personlig i mot religiøse mennesker, men jeg synes den vitenskapelige vinklingen på gud og de følgende diskusjoner blir regelrett banal. At noen rasjonelle, fritt tenkende mennesker i det hele tatt tar seg tid til å debattere med dere religiøse er over meg. Det som burde forskes mer på og diskuteres mer er hva i allverdensnavnogrike er det, rent fysiologisk, som driver mennesker til denne blinde og ukritiske tvangslidelsen som heter for gudstro.

 636. Når kritikere kritiserer kritikk | Religioner.no says:

  august 9th, 2013 at 00:04 (#)

  […] Når Facebook blir en slagmark. […]

 637. Når kritikere kritiserer kritikk | Religioner.no says:

  august 9th, 2013 at 00:04 (#)

  […] HEF – et forbund av ritualtyver og religionshatere? […]

 638. Honjo Masamune says:

  august 9th, 2013 at 00:17 (#)

  Og hva er egentlig nyateisme. All religionskritikk som omhandler menneskerettigheter, samfunnsøkonomi og generell folkeopplysning?

 639. SH says:

  august 9th, 2013 at 03:56 (#)

  “Sannheten er vel snarere at kristendommen har vært avgjørende for fremveksten av moderne vitenskap, i henhold til personer som Jürgen Habermas og Loren Eiseley.” Dette er en veldig lite konkret påstand. Jeg hadde satt pris på noen eksempler på hvordan, med tanke på at mange forskere og tenkere kan ha vært kristne, på grunn av oppvekst og omgivende religioner og tanker, men jeg har vanskelig for å tro at resultatet av deres forskning eller tenking er en direkte konsekvens av deres religiøse tro.

 640. Loke says:

  august 9th, 2013 at 05:53 (#)

  Bibelen er en gammel bok fra midtøsten, har dere lest den? Det står skreve masse ting som menneskeheten siden har funnet ut at ikke er sant. For eksempel at jorden er 2000år gammel og at moses splittet havet med en trestokk og at menneskeheten startet med 2 personer. Dette er en gammel bok fylt med magi og eventyr blant tusenvis av bøker fult med magi og eventyr som har som oppgave å skape et bilde av universet.

  En atheist er en som aviser disse verdensbildene siden det ikke er solide bevis for at universet ble laget av en gud, og selv om det godt kunne vært mulig at vi ble skapt av en høyere makt som var utenfor vår rekkevidde med dagens viten(ikke en kristen gud fordi det er altfor mangen motsigelser og logiske feil i biblen for at den kristne tro skal bli tatt seriøst. Hvis dere ikke tror meg, les biblen og gjør en vurdering om hvorvidt det henger sammen med realiteten. Hvis alt virker logisk og komprehensivt så sjekk in på asyl fortest mulig) så hadde en sånnen høyere makt vert umulig å bevise for det det er ingen måte å studere den på så den tanken må ligge i “mulige påstander om universets opprinnelses men ikke nok viten til å komme fram til logiske sluttninger” bøtta.

  En agnostiker er egentlig en atheist. En agnostiker er ikke troende på en gud men aviser ikke at det er mulig at det finnes en gud, det samme gjør atheistene. Hvis folk kan bevise at det finnes himmel og helvete som hjernen vårs kommer til etter at den har sprettet ut av de døde kroppene våres så skal atheistene tro på det og. de tror på det som kan observeres, og skapes viten om. Dette skal dere kristne klare uten å gi oss en gammel bok om gamle midtøstfolk i sandaler som slakter geiter og smører blod på veggene sånn at en sint gud ikke skal drepe barna deres, og steining av unger som ikke adlyder folka sine, en 2000år gammel jordklode og en demon gud som bor under jorda som skal pine oss i all evighet. hmm, jeg lurer på hvor GUD kommer ifra? vi får vente til neste gang han viser fjeset sitt i himmelen og impregnerer en jomfru. Da spør vi han. Og I tillegg spør vi han hvorfor han skapte menneskene så dumme at de tror på alle de ANDRE magiske eventyrbøkene når han spesifikt har sagt at vi kun skal tro på han? Å allmektige skaper! Men bibelen er ikke som de andre bøkene, denne er sann! Sønnen hans døde jo for våres synder, it all makes sense! Pappa sier det jo. mamma og.

  En annen ting er at mange kristne virker ut som de tror at atheister tror de er altvitende fordi de bennekter troen på gud men ikke f.eks gravitasjon selv om de ikke kan forklare noen av delene. Jeg har kun en ting å si til dere: gå å les, ikke alle gidder å være opplærde i fysikk og all menneskeviten. Men hvis dere lurer på fysiske problemer så sjekk med Robert lanza og ikke med atheistbroren til vennina di. Det er overraskende mye viten i menneskets vitenskap i år 2013! Og det beste er at det kan testes og resultater blir framvist.

  Atheister er også irrasjonelle. Alle mennesker er irrasjonelle om de “vet” det finnes magi eller om de “vet” dama har vært utro bare fordi de ble sett på kafé med en annen mann. Det er rett og slett opp til en og enhver å passe på at det du tror er sant og trø forsiktig når du fyller hjernen med info om hvordan ting henger sammen i livet. Alle burde streve for å bli rasjonelle

 641. Jørgen says:

  august 9th, 2013 at 08:16 (#)

  Bra innlegg!!

 642. Når kritikere kritiserer kritikk | Religioner.no says:

  august 9th, 2013 at 09:36 (#)

  […] Litt for skapende om skapelsen. […]

 643. Wasim Masarwa says:

  august 9th, 2013 at 10:13 (#)

  Knowledge and lack of knowledge cannot be the same. Atheism is equal to ignorance. Knowledge and belief in God reside in the Heart. This is what God says in the Holy Quran, in Surat Al Hajj (22) “{73} Dere mennesker, det er gjort en lignelse, så lytt til! De, som dere påkaller utenom Gud, kan aldri skape en flue, om de så slo seg sammen om å gjøre det! Om en flue snappet bort noe fra dem, kan de ikke redde det fra den! Skrøpelig er de påkallende, og det påkalte! {74} De verdsetter ikke Gud med Hans rette verdi! Gud er sterk, mektig.” (Oversatt til Norsk av Einar Berg)

  The challenge is there. Cannot be simpler than that. It is sad that many people are mislead by the Atheists and some pseudo scientists (in addition to the devil of course) to think that there is no God. God is the truth, whether you are Muslim, Christian or Jew. Belief is the most valuable gift, that can be given only by the Hands of God. Open the heart to Him and learn about the Bible and the Quran and you will not regret.

 644. Helge says:

  august 9th, 2013 at 12:18 (#)

  Artikkelforfatteren hevder at kristendommen har vært avgjørende for fremveksten av moderne vitenskap. Hvordan kan noen med et “straight face” komme med noe slikt tullball? Han gidder jo ikke engang å begrunne denne påstanden (ikke at det hadde latt seg gjøre, noe han kanskje vet og heller holder seg til tomme floskler)

 645. Fatima Somali says:

  august 9th, 2013 at 12:25 (#)

  Bra skrevet! Men dsv athisme gir ingen logisk mening. Det bare skyver unna tanker om Gud og meningen med livet. Selv om du ikke kan bevise at gud finnes og at et liv etter døden finnes betyr ikke det at DET ikke finnes. Noen ting kan ikke bevises og ses men de er der likavel.
  Man kan vel ikke se eller høre eller ta på følelser som kjærlighet eller sinne eller sorg men betyr det at det ikke er der??
  Tegn på at gud finnes er overalt rundt deg, mennesker, dyrene og naturen. Himmelen og jorden. Stjernene og månen og solen. Tydligvis er det ikke oss som har laget alt dette? Er det oss som holder balansen i universet? Er det en tilfeldighet at vår planet ligger så og så langt fra solen? Jeg tror ikke det… Gud laget den perfekte og velfungerende kroppen min. Med hender og bein og indre organer. Det er ikke noen tilfeldigheter, de er til for en grunn.
  Og det verste er at Athisme ikke tror på liv etter døden.
  Hvordan kan det ikke være noen liv etter døden?? Det finnes liv nå, men hvorfor lever vi om vi bare skal død og bli til jord? Hvorfor lever vi da? Ikke si at religioner er myter eller overtro, de gir ihvertfall svar på store spm noe som ikke athisme gjør.

  Det finnes tusenvis av ting vi kan være uenige om, men en ting vi ikke kan nekte. Og det er at for hver dag som går er døden nærmere oss. Og vi kan dø når som helst. For hvert hjerteslag kan være ditt siste.
  Vi tror vi er noe og at vi er så “kloke”, når Gud derimot har passet på oss når vi er i vår mors mage.
  Fra en liten hjelpeløs skapning gjør han oss sterkere gjennom årene senere gjør han oss svak og hjelpeløs igjen. Når vi blir gamle, kan vi ikke en gang gå på do selv eller reise oss, og vi tror vi er noe?? Vi blir gammel. Og kan vi ikke nekte for. Dette er et tegn på at vi er svak og det er absolut ikke OSS som er i kontroll. Det forteller oss hvor mye vi trenger han.
  Derfra tar han oss tilbake fra denne verdenen. Vi tilhører han og ingen andre det er et faktum. Uansett hvor mye du prøver å neke for at gud finnes og ikke vil ha han i ditt liv så forlater han deg aldri et SEKUND. Uten han er vi helt fortapt. Det er han som sender regn ned fra skyene og lar avligen gro sånn vi kan få noe å spise.
  Vi alle tror uansett innerst inne i oss. hvem er det du roper på når tragedier slår til eller når du er i fare? Til og med når gode ting skjer så takker vi han, “thank god”, eller “oh my god”. Hvis du kommer med et rent hjerte og søkende til Gud vil han hjelpe deg.
  Det finnes mangen ting som vi ikke kan svare på, men jeg kan love dere at Islam har svaret. Btw jeg er muslim selv. Uansett vi er alle brødere og søstre og vi bør alle hjelpe hverandre så godt vi kan. Istede for å se på alle ulikhetene mellom oss mennesker, har vi langt mer til felles! Ønsker deg en fiin dag videre!

 646. metron says:

  august 9th, 2013 at 20:00 (#)

  “Men dsv athisme gir ingen logisk mening.”

  Gudetro inneholder i alle fall ingen logikk. Hadde de store religionene inneholdet det minste lille fnugg av logikk, ville de rast sammen som korthus alle som en. Ateisme er bare fravær av gudetro. Det er egentlig ikke noe annerledes enn at du heller ikke tror på tusenvis av gudeforestillinger som andre tror på. Forskjellen er bare at jeg som ateist har valgt vekk din gud også.

  “Det bare skyver unna tanker om Gud og meningen med livet.”

  Dert skyver unna tanker om en gud, ja. Men det skyver ikke unna tanker om “meningen med livet” osv.

  “Selv om du ikke kan bevise at gud finnes og at et liv etter døden finnes betyr ikke det at DET ikke finnes. Noen ting kan ikke bevises og ses men de er der likavel.”

  Men enn så lenge har ikke dere troende greid å hoste opp ett eneste bittelite fnugg av bevis for at ideene deres skulle ha noe som helst grunnlag i virkeligheten. Dere har ikke annet enn de eldgamle bøkene deres med forfatternes ville fantasier og eventyr.

  “Man kan vel ikke se eller høre eller ta på følelser som kjærlighet eller sinne eller sorg men betyr det at det ikke er der??”

  Men mye av det kan måles.
  Derfor kan det også bevises.

  “Tegn på at gud finnes er overalt rundt deg, mennesker, dyrene og naturen. Himmelen og jorden. Stjernene og månen og solen.”

  Nei. At alt dette finnes forteller ikke en døyt om bakgrunnen eller opprinnelsen. Det sier absolutt ingen verdens ting om det skulle stå en gud bak eller ikke. At det finnes fjell, natur, dyr, mennesker, måner, solsystemer, planeter, stjerner osv osv, beviser bare at det finnes fjell, natur, dyr, mennesker, måner, solsystemer, planeter, stjerner osv osv. Det beviser absolutt null om det skulle være en gud som har skapt alt. Ideen om en gud som skulle stå bak alt er kun en menneskeskapt ide.

  “Tydligvis er det ikke oss som har laget alt dette?”

  Å tenke at “noen må ha skapt dette” er en menneskelig måte å tenke på. Du ser et hus, du vet at noen har bygget dette huset. Den samme tankegangen overfører du til alt annet du ser rundt deg, universet, måner, stjerner og planeter og typisk nok tenker du at også alt dette “må” ha en byggherre. Nei, noen byggherre trenger det så absolutt ikke å ha. Hvorfor klarer ikke gudetroende å leve med visshetenom at de ikke vet? Hvorfor må gudetroende putte inn en gud som en forklaring på alt de ikke vet og forstår?

  “Gud laget den perfekte og velfungerende kroppen min.”

  Nei, det gjorde din mor og far. Og deres mødre og fedre igjen som la grunnlaget for at du igjen kunne bli til.

  “Med hender og bein og indre organer. Det er ikke noen tilfeldigheter, de er til for en grunn.”

  Hvorfor må alt ha en mening? Hvorfor klarer ikke gudetroende å leve uten å tenke at det må være en grunn til at de lever?

  “Og det verste er at Athisme ikke tror på liv etter døden.”

  Pfff! Det verste er at gudetroende tror på noe de ikke vet noe som helst om og ikke minst at mange av dere nær sagt ved enhver anledning gjør alt dere kan for å trykke dette nedover huet på oss andre som ikke vil ha noe av det!
  Den respektløsheten og falske nestekjærligheten deres er det verste!

  “Hvordan kan det ikke være noen liv etter døden?? Det finnes liv nå, men hvorfor lever vi om vi bare skal død og bli til jord? Hvorfor lever vi da?”

  Og hvorfor finnes det så ikke noe liv før vi blir født? Det tenker dere aldri på. Dere tror bare at det skulle være et liv etter dette. Men hva med et liv _før_ dette livet da? Den tanken er antakelig helt i det blå for dere, antakelig fordi det ikke står noe om det i deres “hellige” bøker.

  “Ikke si at religioner er myter eller overtro, de gir ihvertfall svar på store spm noe som ikke athisme gjør.”

  Religioner _er_ eventyr, myter, fantasier, overtro! De gir ingen som helst svar, bare antakelser og fantasier. Religioner tetter ingen “hull”, de skaper bare nye basert på menneskelig fantasi og ikke virkeligheten.

  “Det finnes tusenvis av ting vi kan være uenige om, men en ting vi ikke kan nekte. Og det er at for hver dag som går er døden nærmere oss. Og vi kan dø når som helst. For hvert hjerteslag kan være ditt siste.”

  Og det er helt naturlig og ingenting å bekymre seg for!

  “Vi tror vi er noe og at vi er så «kloke», når Gud derimot har passet på oss når vi er i vår mors mage.”

  Det var ingen gud som passet på noe som helst mens du var i din mors mage. Det var det derimot den kvinnen som fødte deg som gjorde og evnt de legene, sykepleierne og jordmødrene hun møtte i løpet av svangerskapet.

  “Fra en liten hjelpeløs skapning gjør han oss sterkere gjennom årene senere gjør han oss svak og hjelpeløs igjen. Når vi blir gamle, kan vi ikke en gang gå på do selv eller reise oss, og vi tror vi er noe?? Vi blir gammel. Og kan vi ikke nekte for. Dette er et tegn på at vi er svak og det er absolut ikke OSS som er i kontroll. Det forteller oss hvor mye vi trenger han.”

  At du skulle trenge en gud for å leve er bare noe du tror. Intet menneske trenger noen gud. Derimot trenger vi andre mennesker til å hjelpe oss.

  “Derfra tar han oss tilbake fra denne verdenen. Vi tilhører han og ingen andre det er et faktum. Uansett hvor mye du prøver å neke for at gud finnes og ikke vil ha han i ditt liv så forlater han deg aldri et SEKUND.”

  Påstander, påstander og atter påstander uten hold i virkeligheten. Du har absolutt _null_ bevis for at denne såkalte guden din skulle eksistere, og inntil du klarer å hoste opp noe slikt, så har du ingenting annet enn eventyr og fantasier å fare med.

  “Uten han er vi helt fortapt.”

  Nei.

  “Det er han som sender regn ned fra skyene og lar avligen gro sånn vi kan få noe å spise.”

  Du har ikke mye greie på hvordan verden er sammensatt når du klarer å komme med sånt tøv.

  “Vi alle tror uansett innerst inne i oss. ”

  Nei.

  “hvem er det du roper på når tragedier slår til eller når du er i fare?”

  Andre mennesker. Det er ingen vits i å rope på noen gud eller annet påstått åndelig. Det er mye mer hjelp i to hender som arbeider enn tusen hender foldet i bønn.

  At ateister skulle finne på å rope på en gud når de er i fare, er bare en av de utallige løgnene gudetroende tror på om ateister. En ekte ateist vil aldri finne på å rope på noen gud om han er i livsfare. Er man ateist, så er man ateist også i slike situasjoner.

  “Til og med når gode ting skjer så takker vi han, «thank god», eller «oh my god».”

  Nei. Og for de fleste som sier slike fraser så betyr de antakelig ikke en dritt.

  “Hvis du kommer med et rent hjerte og søkende til Gud vil han hjelpe deg.”

  Nei, det er bare noe du tror.

  “Det finnes mangen ting som vi ikke kan svare på, men jeg kan love dere at Islam har svaret.”

  Overhodet ikke!
  islam har ikke svar på noe som helst. Tvert imot så er islam full av usannheter og feil.

  “Uansett vi er alle brødere og søstre og vi bør alle hjelpe hverandre så godt vi kan.”

  Ja, men uten å blande inn noen gud eller annet overnaturlig, det har ingen hensikt.

 647. Filosofen says:

  august 10th, 2013 at 00:47 (#)

  “Det bare skyver unna tanker om Gud og meningen med livet.”

  Du forutsetter m.a.o. at en gud finnes? Spm. er hvorfor du så forutsetter. Har du gode grunner?

  Den andre uklarheten ligger i “meningen med livet”. Dette er strengt tatt to spm. i ett. Hva mener du med “mening”? Mener du plan, hensikt, mål osv. og hva legger du i “livet”? Mener du erfaringen av å være i live, eller mener du biologisk liv som forekommende på jorden? Forskjellen kan illustreres slik: er det en grunn til at akkurat du lever her og nå, og er det en mening at menneskeheten som sådan eksisterer?

 648. Samuel Askjer says:

  august 9th, 2013 at 15:27 (#)

  Jeg forundrer meg over hvordan dårskap stadig lever videre

 649. Futhark says:

  august 9th, 2013 at 15:37 (#)

  Wow DJK du bruker lang tid på og si ingenting og bruker mye hersketeknikker i samma slengen.
  hedning kafir nyateist kall meg hva du vil dette bare beviser at vi ateister må fortsette kampen mot relgiøs påvirkning på samfunnet.
  Som du selv sier ateister er en minoritet en minoritet som har blitt tråkka på av din relgion i 2000 år,men endelig har vi heldige få oppi nord fått nok frihet til og kritisere relgion uten og risikere og bli utestengt fra samfunnet eller bli brent på bålet for blasfemi.

  Vi kommer til og fortsette og kritisere fordi det er noe og kritisere dere relgiøse er ikke fornøyde med og være relgiøse dere vil at andre skal være relgiøse dere vil ha templer og symboler dere vil ha tvungen undervisning om relgion og helst kristendom dere vil at relgionenen deres skal være en del av politikken en del av selve loven og vi ateister kommer til og kjempe til relgion er en privatsak og ikke en del av samfunnet så enkelt er det.

  Dere kan fremdeles tro på alle gudene fritt valg eller du kan lage en ny hvis du vil,men bruk dine egne eller din relgions oppsparte midler til tempelet for relgionen din og lær bort relgionen til barnet ditt selv,men ikke bruk hjernevaskingsteknikker for det er ikke lov 😉
  Så enkelt er det helt seriøst vær relgiøs så mye du vil,men ikke forvent at noen andre skal være det eller respektere det for det er ingenting og respektere og vi vil ikke ha det i stua vår.

 650. Uke 33. Fornærmelsesrett | Religioner.no says:

  august 12th, 2013 at 12:57 (#)

  […] med stor aktivitet i kommentarfeltene til Religioner.no. Det skyldes ikke minst at VG lenket til et innlegg skrevet av Daniel Joachim Kleiven, en dyktig ung kristendebattant. Det store engasjementet var […]

 651. Human-Etisk forbund fører et korstog mot kristendommen | Religioner.no says:

  august 12th, 2013 at 14:06 (#)

  […] Ikke parasitt, men kanskje plagiat?  […]

 652. Human-Etisk forbund fører et korstog mot kristendommen | Religioner.no says:

  august 12th, 2013 at 14:06 (#)

  […] Religion og samfunn […]

 653. Human-Etisk forbund fører et korstog mot kristendommen | Religioner.no says:

  august 12th, 2013 at 14:06 (#)

  […] HEF – et forbund av ritualtyver og religionshatere? […]

 654. Human-Etisk forbund fører et korstog mot kristendommen | Religioner.no says:

  august 12th, 2013 at 14:07 (#)

  […] Ønsker en bedre debatt om religion og livssyn […]

 655. Human-Etisk forbund fører et korstog mot kristendommen | Religioner.no says:

  august 12th, 2013 at 14:08 (#)

  […] Humanetikkdebatten i lyd og bilder […]

 656. Human-Etisk forbund fører et korstog mot kristendommen | Religioner.no says:

  august 12th, 2013 at 14:10 (#)

  […] Kan ateister være åndelige? […]

 657. Jens Brun-Pedersen says:

  august 12th, 2013 at 14:24 (#)

  Jøss, så godt du kjenner oss humanister. Synd du ikke fant plass til denne kommentaren fra presten ved det berørte kapellet på Gjerpen. Fra avisa Varden: “Sokneprest i Gjerpen kirke, Bjarne Imenes, har ingen betenkeligheter med omleggingen av kapellet.

  – Så lenge vi har kirken ved siden av, så er det ikke noe must å bevare det som et kapell. Det er viktig å gi rom for at forskjellige livssyn kan leve side om side. Jeg har ikke fått reaksjoner på at korset er malt over, sier han.”

 658. May-Lisbeth Brew says:

  august 12th, 2013 at 18:28 (#)

  Bra leder, jeg er personlig sterkt inspirert av Bjørn Stærks ti bud for en god debatt: http://www.minervanett.no/10-bud-for-god-debatt/

 659. Arnhild Norås says:

  august 12th, 2013 at 19:03 (#)

  Det betyr kun at jeg ikke er enig med denne sognepresten, noe flere har demonstrert i kommentarfelt i avisene som har publisert artiklen.

 660. Når kritikere kritiserer kritikk | Religioner.no says:

  august 12th, 2013 at 19:38 (#)

  […] Skolemedisin, religion og alternativ behandling. […]

 661. Uholdbar nyateisme | Religioner.no says:

  august 12th, 2013 at 19:38 (#)

  […] Livssynsscientisme versus holistisk spiritualitet […]

 662. Uholdbar nyateisme | Religioner.no says:

  august 12th, 2013 at 19:39 (#)

  […] Darwin tok feil. […]

 663. Uholdbar nyateisme | Religioner.no says:

  august 12th, 2013 at 19:39 (#)

  […] HEF – et forbund av ritualtyver og religionshatere? […]

 664. Hans Olav Arnesen says:

  august 12th, 2013 at 21:20 (#)

  Det var veldig mye bra i den artikkelen fra Stærk, May-Lisbeth. En litt barskere tilnærming kanskje, men mye jeg kan være enig i. Forbausende likt foto også forøvrig. Hmm…hva skjer?

 665. Admin says:

  august 14th, 2013 at 15:15 (#)

  http://www.dagen.no/2013/08/14/samfunn/krf/innenriks/politikk/157795

 666. Mikal says:

  august 14th, 2013 at 15:59 (#)

  Du bruker nesten halve innlegget ditt på å male et idyllisk bilde av din barndom og oppvekst og hvordan kristne tradisjoner har fulgt deg gjennom livet. Du fortsetter med å fortellehvordan du blir opprørt når noen rokker ved symboler du har kjært.

  Vel, du må selvfølgelig få mene akkurat det du selv vil, men å peke på en gruppe som står for mangfold og åpenhet som syndebukk for dette er direkte feil.

  Fra Human.no:

  Gjennom 50 år har forbundet vært en tydelig stemme i norsk samfunnsdebatt. Det har utrettelig kjempet for å skille stat og kirke, mot kristne formålsparagrafer i barnehage og skole, for livssynsfrihet, menneskerettigheter og kvinners og minoriteters rettigheter.

  Jeg gjerne fortelle en historie fra min oppvekst:

  Jeg er oppvokst i et humanetisk hjem. Jeg ble ikke spurt om jeg ville døpes, så det trumfet mine besteforeldre gjennom. Etter dette har jeg hele tiden blitt spurt om hva jeg selv tror og mener, derav valget om borgerlig konfirmasjon.

  I 4. klasse ble jeg bedt om å forlate kristendomsundervisningen etter å ha stilt spørsmål om ting jeg lurte på. Jeg fikk med lapp hjem hvor det ble sagt at jeg skulle begynne å delta på livsynsundervisning.

  Jeg visste godt at jeg ikke kom til å få noen problemer hjemme, mamma hadde nemlig lært meg opp til å stille spørsmål om jeg lurte på noe. Frøken hadde fortalt oss om helvete dagen før, og jeg lurte litt på hvorfor det var slik at man kunne be om frelse like før man døde selv om man hadde vært slem hele livet, jeg fikk ikke noe godt svar mener jeg å huske. Helvete har jo også senere blitt avskaffet av kristne, kudos!

  Det som gjorde at jeg ble kastet på hodet ut av kristendomstimen og som gjorde meg til en av de “unormale” i 4. klasse var at jeg hadde spurt frøken om denne himmelstigen hun fortalte så flott om. Hvordan kunne det gå en stige fra jorden og helt opp til himmelen spurte jeg. Hun svarte at sånn var det bare og at jeg ikke skulle spørre så mye, men jeg fortsatte og lurte på om det ikke var store muligheter for å bli truffet av et fly når man var på vei opp mot himmelen i det man klatret i himmelstigen. Jeg tror det var bekymringen for å få en jumbojet i ansiktet på vei mot himmelen som fikk meg kastet ut av timen.

  Etter dette var det stort sett jeg og to andre fra andre trinn, som jeg ikke kjente, som satt og hørte på en kristendomslærer som motvillig lærte oss om andre religioner.

  Hvorfor forteller jeg dette til deg? Jo, for at du skal forstå at det å være Norsk betyr ikke at du er kristen. Det betyr heller ikke at man skal behøve å måtte få det tredd nedover ørene. Argumentet jeg som oftest møter når jeg sier det er: “Jamen Norge har jo vært kristne lenge og det er en del av kulturen vår”, men vi har også en gang vært hedninger, skal vi ikke ta hensyn til dette? Paganismen stod sterkt i Norge, skal vi ikke ta dette med oss videre? For a dra det hele enda lengre, skal vi ikke også ta med oss de mer negative aspektene ved kristen historie som forfølgelse, heksebrenning, vold og seksuelle overgrep?

  En liten historie til slutt som, forhåpentligvis, understreker mitt synspunkt ytterligere. For noen år siden døde faren til en kompis. Han ønsket å bli begravet ved kirken i hjembygden vår, ikke av religiøse årsaker, men fordi han var knyttet til stedet og arkitekturen. Det var greit for kirken, men man måtte ha med en del kristne elementer i begravelsen, selv om det stod i testamentet at han virkelig ikke ønsket dette. Så da satt vi, i kirken, med en litt ekkel smak i munnen mens presten gjorde sitt beste for å pakke inn all propagandaen inn på best mulig måte for oss samtidig som at han tilfredstilte organisasjonen over ham, det hele ble ganske mye tristere enn det allerede var.

  Verden går fremover, reiligion har aldri vært i spydspissen for hverken utvikling eller spesielt glad i endring. Jeg ønsker meg en hverdag hvor man ikke får gamle skikker og eventyr tredd nedover hodet, med mindre man oppsøker det eller ønsker det selv.

  Hvis ikke kirken tillater religionsnøytrale begravelser over hele landet når jeg dør, blir jeg kanskje nødt til å gjøre som Hunter S. Thompson, avslutte det hele med et skikkelig smell og bli skutt opp i en hjemmelaget kanon.

 667. Afghansk stolthet skal redde buddhistisk ruinby | says:

  august 15th, 2013 at 10:31 (#)

  […] Voksende uro i Asia? […]

 668. Afghansk stolthet skal redde buddhistisk ruinby | says:

  august 15th, 2013 at 10:32 (#)

  […] Bomber ved Buddhas tre […]

 669. Foreskin_Man says:

  august 15th, 2013 at 14:53 (#)

  Thou Shalt ikke moralisere.

 670. Hans Olav Arnesen says:

  august 15th, 2013 at 17:37 (#)

  “Thou Shalt ikke moralisere.” He, he. Og hva gjorde du nå? Neida. Du har helt rett. Vi var ikke engang sikre på om vi skulle ha en leder på nettsiden, men fant ut at det kunne være greit å ha ihvertfall ett sted på siden hvor vi kunne kommunisere våre tanker til leserne. Ellers vil vi gjerne ha mengder av moralisering på nettsiden, bare ikke fra redaksjonen. Men når det gjelder kommentarfeltene faller det inn under vårt tilretteleggingsmandat og der kan vi gjøre et unntak. Om jeg skulle komme til å moralisere for mye på lederplass må du gjerne smekke meg over fingrene. Artig nick forresten, er det hentet fra antiomskjæringstegneseriefiguren?

 671. Afghansk stolthet skal redde buddhistisk ruinby | says:

  august 15th, 2013 at 18:16 (#)

  […] Buddha-blasfemi i Vesten.  […]

 672. Victoria Secrets-modell kler på seg etter å ha lest i Bibelen | says:

  august 15th, 2013 at 19:29 (#)

  […] Hinduer truet med å drepe badedraktdesigner.  […]

 673. HEF – et forbund av ritualtyver og religionshatere? | says:

  august 15th, 2013 at 19:35 (#)

  […] Kan ateister være åndelige? […]

 674. Foreskin_Man says:

  august 16th, 2013 at 10:37 (#)

  Jeg kalte meg Aksel når jeg kommenterte her tidligere, men så så jeg at noen andre hadde tatt det navnet i bruk, så da måtte jeg jo hete noe annet. Så kom jeg til å huske på dette navnet som jeg hadde brukt i en nettdiskusjon om omskjæring en gang. Ja, det var inspirert av en tegneseriefigur: Tanken var vel å bruke navnet til å sette fokus på en tendens jeg så til å demonisere de som praktisere omskjæring. Men jeg tviler på at noen forsto hvor jeg ville hen.

 675. Hans Olav Arnesen says:

  august 16th, 2013 at 15:38 (#)

  Jeg kjenner til den tegneseriefiguren og skjønner veldig godt at du brukte akkurat den til å illustrere demoniseringen av kanskje spesielt jøder som driver med omskjæring. Vi har faktisk skrevet om Foreskin Man her på nettsiden en gang i tiden. https://religioner.no/archives/917

 676. Crischo says:

  august 17th, 2013 at 11:14 (#)

  Hopefully this site can be saved. It’s all humans heritage and an important part of afghan history.

 677. I krysningspunktet mellom kunst og religiøs mystikk | says:

  august 18th, 2013 at 17:43 (#)

  […] Bibelen som teater – en skrikende tankevekker […]

 678. Uke 34. Performancegudinner | says:

  august 19th, 2013 at 09:36 (#)

  […] Bibelen som teater – en skrikende tankevekker […]

 679. Uke 34. Performancegudinner | says:

  august 19th, 2013 at 09:47 (#)

  […] I krysningspunktet mellom kunst og religiøs mystikk […]

 680. Bærer slør i solidaritet med muslimske kvinner | says:

  august 19th, 2013 at 15:21 (#)

  […] Islam er ondskap – men det var jo hyggelig å bli invitert til moskéen.  […]

 681. Svensker bærer slør i solidaritet med muslimske kvinner | says:

  august 19th, 2013 at 15:22 (#)

  […] Trusler, boikott eller roser?  […]

 682. Afghan Pride may save ancient Buddhist city | says:

  august 20th, 2013 at 20:08 (#)

  […] Does Homo sapiens have a monopoly on religious feelings? […]

 683. Myrdet for sin kamp mot overtro | says:

  august 20th, 2013 at 21:24 (#)

  […] Voksende uro i Asia […]

 684. For norske elever er religion et prestisjefag | says:

  august 21st, 2013 at 14:25 (#)

  […] De andre fortellingene fra 22. juli-markeringene.  […]

 685. For norske elever er religion et prestisjefag | says:

  august 21st, 2013 at 14:25 (#)

  […] Blasfemianklaget tenåring var påvirket av norske fettere.  […]

 686. rosaan says:

  august 21st, 2013 at 23:48 (#)

  Hei Mikal. Hvis du leser innlegget, har du sikkert fått med deg at jeg ikke er kristen selv. Men derimot kritiserer jeg, ihvertfall indirekte, Human Etisk forbund for å ligge i en skyttergravskrig med kirken. Kirken er atskilt fra staten, på tide at HEF skiller seg fra kirken og skaper egne verdier. Det gjelder bl.a kapell osv. Bygg det selv, la kirken få beholde det som tilhører dem.
  Vil ellers understreke at jeg faktisk ikke kan huske jeg ble skremt på skolen av noen helvetes-teorier. Jeg var likevel knyttet til vår kulturarv, og synes det er greit at vi har et mangfold i samfunnet. Det er også dette mangfoldet som gir barn større forståelse for kulturelle ulikheter i samfunnet. Jeg mener de blir større rustet i sin kulturkompetanse til å leve i et samfunn med vidt ulike livssyn og religioner. Min mening er at Human Etisk forbund bør greie seg selv, og ikke opptre som en parasitt på kirken og den kristne arven. Les gjerne hva religionsprofessor Torkel Brekke mener om dette temaet. Jeg er helt enig med ham.

 687. Uke 35. Englepolitikere | says:

  august 26th, 2013 at 14:24 (#)

  […] Prinsessen skal blogge for verden.  […]

 688. Uke 35. Englepolitikere | says:

  august 26th, 2013 at 14:24 (#)

  […] Er prinsessen vår en heks? […]

 689. Uke 35. Englepolitikere | says:

  august 26th, 2013 at 14:27 (#)

  […] Alternativ katastrofehjelp […]

 690. Uke 35. Englepolitikere | says:

  august 26th, 2013 at 14:27 (#)

  […] Britiske berømtheter konverterer.  […]

 691. Uke 35. Englepolitikere | says:

  august 26th, 2013 at 14:59 (#)

  […] Vil appellere til religiøse velgere med grønne verdier.  […]

 692. En giftig himmel? | says:

  august 27th, 2013 at 10:55 (#)

  […] Hamskiftende reptiler kontrollerer ikke verden.  […]

 693. Mikal says:

  august 27th, 2013 at 14:57 (#)

  Jeg har lest innlegget ditt og mitt svar ble skrevet på bakgrunn av hvordan jeg tolket det. Bygg kirke selv sier du? Så kirkene som spretter opp som paddehatter i Norges land tilhører de kristne? Hvem er det som har finansiert disse byggene?

  Tror vi kan være enige om at byggene tilhører oss, innbyggerne i Norge og da bør det også være fritt frem for å bruke disse om man er kristen, muslim, buddhist eller ateist. Om du leser teksten min så er det mange som har et sterkt bånd til byggene men ikke religionen.

 694. Klara says:

  desember 13th, 2013 at 19:00 (#)

  Jo da, kirkene tilhører oss alle – men de er “Guds hus”, bygd for den kristne tro, selv om det ikke betyr at en muslim, jøde eller humanist ikke er like velkommen som noen kristen. Men kirken er kristen, og da er det naturlig at det er kors og så videre i disse, på samme måte som moskeene har muslimske symboler. Hvis humanetikerne bygget sine egne bygg hvor de kunne ha samlinger og så videre, ville de kanskje ikke brydd seg så mye om hvordan kirkene ble benyttet. Hørte nylig om at man ville få et samlingshus som kunne dekoreres etter behov, ut i fra om det var muslimer, jøder, kristne, humanetikere osv som skulle bruke det. Det blir veldig unaturlig for mange ettersom man vil ha et fast holdepunkt i religionen hvor man kan komme for å be eller lignende (vet dette er en liten digresjon, beklager :))

 695. En giftig himmel? | says:

  august 28th, 2013 at 11:24 (#)

  […] Strålevern til folket.  […]

 696. Seksualitet og tabu | says:

  august 30th, 2013 at 10:37 (#)

  […] sommer var jeg på Agenda X sin sommerleir, det skrev jeg om i min forrige spalte her på Religioner.no. Det jeg ikke nevnte i min forrige spalte var at det var invitert en […]

 697. Seksualitet og tabu | says:

  august 30th, 2013 at 10:37 (#)

  […] Punk mot ekstremisme […]

 698. Seksualitet og tabu | says:

  august 30th, 2013 at 10:37 (#)

  […] Snart ramadan – jippi! […]

 699. Uke 36. Kutt | says:

  september 2nd, 2013 at 09:34 (#)

  […] Homofil homohater? […]

 700. Didrik Søderlind says:

  september 2nd, 2013 at 10:57 (#)

  Bra kommentar, men jeg reagerer litt på bruken av Westboro Baptist Church, som vel ikke er en kirke som rekrutterer og gjør ting som kirker ellers gjør, men mer er en storfamilie underlagt en patriark som bruker sosial marginalisering som en måte å kontrollere sin flokk på.

 701. Hans Olav Arnesen says:

  september 2nd, 2013 at 18:12 (#)

  Det er forsåvidt et godt poeng. De driver unektelig forkynnelse. Faktisk hevder de å være den eneste kirken som gir forkynner den usminkede bibelske sannheten, men måten de gjør det på egner seg jo ikke til å tiltrekke seg allverdens med tilhengere, og kanskje er målet vel så mye å isolere medlemmene fra omverdenen som å tiltrekke seg nye. Men de fungerer uansett godt som et bilde på et fenomen i amerikansk kirkeliv hvor de skarpere og mer uforsonlig verdikonservative kirkene i større grad klarer å holde på sine tilhengere enn deres mer liberale konkurrenter (selv om det likevel er svinn). Nå er jo WBC helt enestående ekstreme og det skal nok mye til at vi får noe slikt her til lands.

  At vi vil få en helt annen dynamikk i kirke-Norge dersom all offentlig støtte bortfaller er derimot ikke usannsynlig. Kanskje vil f.eks. utbrytergrupper som kretsen rundt Ludvig Nessa og Børre Knudsen oppleve at det blir lettere å konkurrere om tilhengere når den “konkurransevridende” pengestøtten bortfaller. Det kan igjen lede til flere aksjoner av den typen de er kjent for, og som for mange kan oppleves nesten like støtende som WBCs begravelsesdemonstrasjoner.

 702. Cabinda says:

  september 4th, 2013 at 17:10 (#)

  Færseth virker for meg lite troverdig i sin såkalte “ekspertise”.

  Retorikken hans baserer seg på “guilt by association” – i den forstand at ytrer du deg kritisk til makten, tror du åpenbart også det er reptiler og/eller romvesner som egentlig styrer politikk etc.

  Fyndord brukt som argumentasjon holder ikke. I bokform kan slik retorikk, av de ukyndige, oppfattes som “velskrevet”.

 703. Hans Olav Arnesen says:

  september 5th, 2013 at 18:39 (#)

  Jeg må være ærlig og innrømme at jeg ennå ikke har hatt tid til å lese boken, men i dette korte intervjuet åpner han jo for at konspirasjonsteorier tidvis kan ha noe for seg: “Amerikanerne har også de siste tiårene opplevd en del ting som gir grunn til mistro. Watergate, Kennedy-mordene, CIA-operasjoner i andre land, avlytting av egne borgere, Iran-Contras-skandalen, og så videre.”

  Verden er jo full av konspirasjoner på både meso- og makronivå og vi har jo hatt både avlyttingsskandaler og særdeles tvilsom bevisføring i forkant av invasjonen av Irak etc. Men mange vil nok skille mellom en type konspirasjonsteorier som man kan begrunne med etterprøvbare fakta og mer diffuse mistanker om at hemmelige brorskap kontrollerer verden, eller noen ganger beviselig kontrafaktiske påstander, f.eks. om at det overhodet ikke har noen hensikt å vaksinere seg mot sykdommer.

 704. Overraskende nyttårshilsen fra Irans president. | says:

  september 5th, 2013 at 17:51 (#)

  […] Neturei Karta – antisemittenes nyttige idioter? […]

 705. Overraskende nyttårshilsen fra Irans president. | says:

  september 5th, 2013 at 17:52 (#)

  […] Forsoning, song og Kafka.  […]

 706. Overraskende nyttårshilsen fra Irans president. | says:

  september 5th, 2013 at 18:00 (#)

  […] Gastronomisk forbrødring med himmelsk resultat.  […]

 707. Morsomme religionssider. | says:

  september 11th, 2013 at 13:00 (#)

  […] Kjønnsskifte og burkadiskriminering i den virtuelle verden.  […]

 708. Morsomme religionssider. | says:

  september 11th, 2013 at 13:00 (#)

  […] Topp ti sanger med et religiøst tema.  […]

 709. Morsomme religionssider. | says:

  september 11th, 2013 at 13:02 (#)

  […] De ti beste filmene om religion.  […]

 710. Miraklenes tid er ikke forbi | says:

  september 11th, 2013 at 23:45 (#)

  […] Drop in helbredelse.  […]

 711. Miraklenes tid er ikke forbi | says:

  september 12th, 2013 at 10:08 (#)

  […] Helbredet likevel?  […]

 712. Does man have a monopoly on religious feelings? | says:

  september 13th, 2013 at 10:25 (#)

  […] Afghan pride may save ancient Buddhist city.  […]

 713. Tibetansk energihealing | says:

  september 17th, 2013 at 11:31 (#)

  […] Afghansk stolthet skal redde buddhistisk ruinby […]

 714. Tibetansk energihealing | says:

  september 17th, 2013 at 11:31 (#)

  […] Drop in helbredelse […]

 715. Tibetansk energihealing | says:

  september 17th, 2013 at 11:34 (#)

  […] Miraklenes tid er ikke forbi […]

 716. Tibetansk energihealing | says:

  september 17th, 2013 at 11:34 (#)

  […] Yoga mot bivirkninger av kreftbehandling […]

 717. Norske islamister feiret terrorangrep med bløtkake | says:

  september 18th, 2013 at 12:04 (#)

  […] Spikerbombe mot britisk moské.  […]

 718. Norske islamister feiret terrorangrep med bløtkake | says:

  september 18th, 2013 at 12:04 (#)

  […] Om terror og tilregnelighet […]

 719. Norske islamister feiret terrorangrep med bløtkake | says:

  september 18th, 2013 at 12:07 (#)

  […] Bomber ved Buddhas tre […]

 720. Norske islamister feiret terrorangrep med bløtkake | says:

  september 18th, 2013 at 12:08 (#)

  […] Hvem stjal julen i Orgeon – Grinchen eller FBI? […]

 721. Norske islamister feiret terrorangrep med bløtkake | says:

  september 18th, 2013 at 12:11 (#)

  […] Kven blir ein sjølmordsbombar? […]

 722. Norske islamister feiret terrorangrep med bløtkake | says:

  september 18th, 2013 at 12:12 (#)

  […] Hvorfor er de så sinte? […]

 723. Norske islamister feiret terrorangrep med bløtkake | says:

  september 18th, 2013 at 12:12 (#)

  […] Religiøs terror quiz […]

 724. Livssynshumanistiske tenkebenker | says:

  september 19th, 2013 at 11:10 (#)

  […] Religion og samfunn […]

 725. Livssynshumanistiske tenkebenker | says:

  september 19th, 2013 at 11:10 (#)

  […] Kan ateister være åndelige? […]

 726. Livssynshumanistiske tenkebenker | says:

  september 19th, 2013 at 11:52 (#)

  […] Ønsker en bedre debatt om religion og livssyn. […]

 727. Livssynshumanistiske tenkebenker | says:

  september 19th, 2013 at 12:07 (#)

  […] HEF – et forbund av ritualtyver og religionshatere? […]

 728. Tips fra klarsynt ledet til pågripelse | says:

  september 20th, 2013 at 15:53 (#)

  […] Religioner.no har tidligere skrevet om klarsyntes bidrag til politietterforskning. Det kan du lese om her. […]

 729. Tips fra klarsynt ledet til pågripelse | says:

  september 20th, 2013 at 16:00 (#)

  […] Spådde tsunami på Litteraturhuset.  […]

 730. Tips fra klarsynt ledet til pågripelse | says:

  september 20th, 2013 at 16:01 (#)

  […] En åndelig fornøyelsespark […]

 731. Ateist i et teistisk land | says:

  september 21st, 2013 at 15:56 (#)

  […] Stadig flere ateister ved makten.  […]

 732. Ateist i et teistisk land | says:

  september 23rd, 2013 at 10:45 (#)

  […] Ateistisk åndelighet?  […]

 733. Viktigheten av kommunikasjon | says:

  september 28th, 2013 at 15:04 (#)

  […] vår eller utfordrer vårt verdensbilde. Det er langt ifra sant og det tror jeg vi beviste da vi inviterte Stopp Islamiseringen av Norge inn i Minhaj ul Quran moskéen for å lytte til det de hadde på […]

 734. Viktigheten av kommunikasjon | says:

  september 28th, 2013 at 15:04 (#)

  […] Religion og samfunn […]

 735. Borgerlig samarbeidsavtale med kristent preg | says:

  oktober 1st, 2013 at 10:26 (#)

  […] Vil appellere til religiøse nordmenn med grønne verdier.  […]

 736. Borgerlig samarbeidsavtale med kristent preg | says:

  oktober 1st, 2013 at 10:26 (#)

  […] Muslimer bør stemme på De kristne.  […]

 737. Borgerlig samarbeidsavtale med kristent preg | says:

  oktober 1st, 2013 at 10:46 (#)

  […] Lobbyverksemd for Gud og familien […]

 738. Eshantha Samarasekera. says:

  oktober 6th, 2013 at 13:03 (#)

  UNESCO, Please, save Afganistan MES AYNAK world heritage site, as sake of the future human genarations to see.

 739. big sister bente sørlie says:

  oktober 6th, 2013 at 21:53 (#)

  dettevil med

 740. Uke 41. KRLE-overgrep? | says:

  oktober 7th, 2013 at 14:50 (#)

  […] For norske elever er religion et prestisjefag.  […]

 741. Hekser, hedninger og høyfjell | says:

  oktober 12th, 2013 at 19:06 (#)

  […] innvidd i. Da hadde han mer tro på dateringen til den britiske historikeren og nypaganisteksperten Ronald Hutton, som mener wicca er en moderne […]

 742. Hekser, hedninger og høyfjell | says:

  oktober 12th, 2013 at 19:07 (#)

  […] Antimuslimske heksebesvergelser […]

 743. Hekser, hedninger og høyfjell | says:

  oktober 12th, 2013 at 19:07 (#)

  […] Den siste sjaman […]

 744. Hekser, hedninger og høyfjell | says:

  oktober 12th, 2013 at 19:19 (#)

  […] ansikter. Blant disse var 2-3 åsatroende som jeg ble kjent med da Religioner.no dekket Bifrosts solsnuseremoni i […]

 745. Hekser, hedninger og høyfjell | says:

  oktober 12th, 2013 at 19:20 (#)

  […] Mirakulix er tilbake og oppnår anerkjennelse […]

 746. Hekser, hedninger og høyfjell | says:

  oktober 12th, 2013 at 19:52 (#)

  […] Sjamanfestival skjemmet av stank […]

 747. Hekser, hedninger og høyfjell | says:

  oktober 12th, 2013 at 19:53 (#)

  […] Heks lover hevn mot regjeringen […]

 748. Foreskin_Man says:

  oktober 18th, 2013 at 11:25 (#)

  ‘Tuhan’ er forøvrig også et ord som brukes av både kristne og muslimer, i hvert fall i Indonesia

 749. Om identitetskrise | says:

  oktober 26th, 2013 at 11:32 (#)

  […] Viktigheten av kommunikasjon. […]

 750. Om identitetskrise | says:

  oktober 26th, 2013 at 11:32 (#)

  […] Ta deg sammen´a […]

 751. Om identitetskrise | says:

  oktober 26th, 2013 at 11:33 (#)

  […] Agenda X […]

 752. Om identitetskrise | says:

  oktober 26th, 2013 at 15:49 (#)

  […] Seksualitet og tabu.  […]

 753. Om identitetskrise | says:

  oktober 26th, 2013 at 15:50 (#)

  […] Snart ramadan – jippi! […]

 754. Om identitetskrise | says:

  oktober 26th, 2013 at 15:50 (#)

  […] Religion og samfunn […]

 755. Da han møtte henne | says:

  oktober 27th, 2013 at 00:01 (#)

  […] Omvendelse på bakerste benk.  […]

 756. Uke 44. Palestina-besettelse? | says:

  oktober 28th, 2013 at 06:59 (#)

  […] omfavne det, en beslutning som i flere land kan sette deres liv og frihet i fare. Ikke minst har koreanske kristne valgt å reise til noen av de mest misjonsfiendtlige områdene på […]

 757. Uke 44. Palestina-besettelse? | says:

  oktober 28th, 2013 at 07:00 (#)

  […] fleste jødene er allerede fordrevet fra sine hjem i arabiske land i Midtøsten og Nord-Afrika, mandeerne står på terskelen til utslettelse og de kristne emigrerer i stort antall fra både Irak, Egypt og […]

 758. astri laurendz says:

  oktober 28th, 2013 at 20:16 (#)

  Strålende er du
  Jeg er leder av jenter i alle aldre, grimstad misjonskirke. Se FB
  Vi vil gjerne ha deg som kveldens gjest på et av våre arrangementer.
  sender gjerne mer info til din mailadr
  Vennlig hilsen Astri Gellein Laurendz
  91163411

 759. Treretters gresskarmeny til halloween-feiringen | says:

  oktober 29th, 2013 at 23:13 (#)

  […] på buffetbordet i forbindelse med thanksgiving. I fjor fikk Religioner.no lov til å delta på en thanksgiving feiring i den amerikanske kirken på Frogner. Vi ble raskt inneforstått med at det blir ingen thanksgiving […]

 760. Soya kan gjøre deg homo, ifølge rabbiner | says:

  oktober 30th, 2013 at 10:02 (#)

  […] Homofil homohater? […]

 761. Soyaprodukter kan føre til homoseksuelle handlinger | says:

  oktober 30th, 2013 at 10:05 (#)

  […] Pingviner følger ikke Moseloven […]

 762. Soyaprodukter kan føre til homoseksuelle handlinger | says:

  november 1st, 2013 at 00:29 (#)

  […] Er bestialsex egentlig så galt? […]

 763. Din tanke er fri – fri fra materie | says:

  november 6th, 2013 at 16:14 (#)

  […] Når kritikere kritiserer kritikk.  […]

 764. Din tanke er fri – fri fra materie | says:

  november 6th, 2013 at 16:14 (#)

  […] Når Facebook blir en slagmark. […]

 765. Din tanke er fri – fri fra materie | says:

  november 6th, 2013 at 17:04 (#)

  […] Uholdbar nyateisme.  […]

 766. Din tanke er fri – fri fra materie | says:

  november 6th, 2013 at 17:04 (#)

  […] Skolemedisin, religion og alternativ behandling. […]

 767. Afrikanske rastafarier – en uglesett, men fredselskende minoritet. | says:

  november 14th, 2013 at 10:38 (#)

  […] Hallusinerer seg frem til Gud.  […]

 768. Afrikanske rastafarier – en uglesett, men fredselskende minoritet. | says:

  november 14th, 2013 at 10:38 (#)

  […] Sekteriske tolkninger satt i system.  […]

 769. Et oppgjør med kristenretorisk ukultur | says:

  november 15th, 2013 at 16:58 (#)

  […] Religiøse vandaler gjennom historien […]

 770. Et oppgjør med kristenretorisk ukultur | says:

  november 15th, 2013 at 16:59 (#)

  […] Djesus Uncrossed – grov blasfemi, eller uskyldig humor? […]

 771. Et oppgjør med kristenretorisk ukultur | says:

  november 15th, 2013 at 17:00 (#)

  […] Ble Jesus naglet til et staur for våre synder? […]

 772. Et oppgjør med kristenretorisk ukultur | says:

  november 15th, 2013 at 17:09 (#)

  […] Elvis – et udødelig ikon? […]

 773. Quiz | says:

  november 19th, 2013 at 14:06 (#)

  […] Gresk mytologi […]

 774. Quiz | says:

  november 19th, 2013 at 14:09 (#)

  […] Kristendom […]

 775. Spådde tsunami på Litteraturhuset | says:

  november 20th, 2013 at 13:03 (#)

  […] Hvordan kan vi best ødelegge verden? […]

 776. Miriam Villacastin Sanchez says:

  november 22nd, 2013 at 14:25 (#)

  Hi, I’m Miriam Villacastinstin, of Spanish nationality, 32 years old, married with one son of Abass.
  I laugh when i am reading your words, because you dont know nothing of its history. I recommend you investigated more. From you made the report had been a week since I leave Bamako, after having suffered many abuses that i will not explain, so I laugh when you write the word of this man: peace, love and truth . ii dont know which kind of newspaper is that, but you should seriousness Investigate a little more about this man , his live and the opportunities that he has.

  I wish that oll this text were true , but the truht is that me and my 4 year old son Nelson , we sufferind to many bad experiences next to this man, So if you talk about love and truht, please doing properly, because abass is handsome, but is not enought, sorry Charlotte, if you are folling love with him one day you will see the reality.

 777. Skeptiske slanger i det alternative paradis | says:

  november 26th, 2013 at 11:50 (#)

  […] Når klarsynte blir etterforskere […]

 778. Skeptiske slanger i det alternative paradis | says:

  november 26th, 2013 at 11:50 (#)

  […] Gusjegrønt mirakel […]

 779. Skeptiske slanger i det alternative paradis | says:

  november 26th, 2013 at 12:53 (#)

  […] Overnaturlige kommunikasjonsformer […]

 780. Irmelin says:

  november 26th, 2013 at 12:53 (#)

  Jeg tror en av grunnene til at det blir kalt “alternativt” er fordi disse strømningene og tendensene er et alternativ til de etablerte og tettere organiserte religionene. De alternative har noen fellestrekk som binder de sammen, bl.a. at de ofte har et mer individorientert livssyn som er selvkonstruert med inspirasjon fra ulike religiøse, filosofiske og mystiske tradisjoner. Hva livssynet innebærer i seg selv, og praksisen livssynet fører til, varierer fra person til person. Men til tross for deres dynamiske, frie og individorienterte livssyn, finner de at de ofte har mye til felles også. Jeg mener at Alternativmessen derfor har sin betydning da den utgjør en fri og mangfoldig plattform som interesserte kan møtes på.

 781. Hans Olav Arnesen says:

  november 26th, 2013 at 13:00 (#)

  “Jeg tror en av grunnene til at det blir kalt «alternativt» er fordi disse strømningene og tendensene er et alternativ til de etablerte og tettere organiserte religionene.”Det er helt sikkert riktig Irmelin. Alternative syn på vitenskap, skolegang og ikke minst medisin bør kanskje også nevnes.

  “Jeg mener at Alternativmessen derfor har sin betydning da den utgjør en fri og mangfoldig plattform som interesserte kan møtes på.” Det er jeg helt enig i. Det er et veldig åpent arrangement, med veldig mange ulike livssyn representert, også de organiserte religionene. Man skal kanskje ikke holde seg med favorittarrangementer, men Alternativmessen er definitivt et av årets høydepunkter i min kalender.

 782. Skeptiske slanger i det alternative paradis | says:

  november 26th, 2013 at 13:08 (#)

  […] Ikke bare alternativt på Alternativmessen […]

 783. Didrik Søderlind says:

  november 26th, 2013 at 15:13 (#)

  Sånn apropos hva slags folk man kan finne på Alternativmessa.
  http://www.vepsen.no/2013/11/holocaustbenekter-pa-alternativmessen/

 784. Alternativkjendiser | says:

  november 27th, 2013 at 00:49 (#)

  […] Skeptiske slanger i det alternative paradis […]

 785. Alternativkjendiser | says:

  november 27th, 2013 at 00:49 (#)

  […] Gusjegrønt mirakel […]

 786. Magnus Berg says:

  november 27th, 2013 at 10:00 (#)

  For en tulling. Ja ja jeg er vel en tulling selv, som sier dette men akk, For En Tulling 😀

 787. Kristen tro vs. materialisme | says:

  november 29th, 2013 at 09:51 (#)

  […] Din tanke er fri, fra materie […]

 788. Kristen tro vs. materialisme | says:

  november 29th, 2013 at 09:52 (#)

  […] Livssynsscientisme versus holistisk spiritualitet […]

 789. Kristen tro vs. materialisme | says:

  november 29th, 2013 at 09:52 (#)

  […] Litt for skapende om skapelsen. […]

 790. Kristen tro vs. materialisme | says:

  november 29th, 2013 at 09:53 (#)

  […] Uholdbar nyateisme.  […]

 791. Kristen tro vs. materialisme | says:

  november 29th, 2013 at 09:53 (#)

  […] Når Facebook blir en slagmark. […]

 792. Alternativkjendiser | says:

  november 29th, 2013 at 11:19 (#)

  […] Overnaturlige kommunikasjonsformer […]

 793. Alternativkjendiser | says:

  november 29th, 2013 at 11:19 (#)

  […] Når klarsynte blir etterforskere […]

 794. Prinsessen skal blogge for verden | says:

  november 29th, 2013 at 11:20 (#)

  […] Er prinsessen vår en heks? […]

 795. Prinsessen skal blogge for verden | says:

  november 29th, 2013 at 11:20 (#)

  […] Kan ateister være åndelige? […]

 796. Prinsessen skal blogge for verden | says:

  november 29th, 2013 at 11:20 (#)

  […] Den nye kirken – swedenborgianisme […]

 797. Alternativkjendiser | says:

  november 29th, 2013 at 11:21 (#)

  […] Prinsessen skal blogge for verden […]

 798. Alternativkjendiser | says:

  november 29th, 2013 at 11:21 (#)

  […] Er prinsessen vår en heks? […]

 799. Alternativkjendiser | says:

  november 29th, 2013 at 13:11 (#)

  […] Ikke bare alternativt på Alternativmessen […]

 800. Alternativkjendiser | says:

  november 29th, 2013 at 13:11 (#)

  […] Krystaller og kvantemekanisk helbredelse […]

 801. Kristen tro vs. vitenskap | says:

  november 29th, 2013 at 14:29 (#)

  […] Når kritikere kritiserer kritikk.  […]

 802. Kristen tro vs. vitenskap | says:

  november 29th, 2013 at 14:30 (#)

  […] Darwin tok feil. […]

 803. Radikaliseringskonferansen 2013 | says:

  november 29th, 2013 at 15:59 (#)

  […] Viktigheten av kommunikasjon. […]

 804. Radikaliseringskonferansen 2013 | says:

  november 29th, 2013 at 15:59 (#)

  […] Ta deg sammen´a […]

 805. Kristen tro vs. vitenskap | says:

  november 29th, 2013 at 16:00 (#)

  […] Skolemedisin, religion og alternativ behandling. […]

 806. Radikaliseringskonferansen 2013 | says:

  desember 5th, 2013 at 16:00 (#)

  […] Om identitetskrise […]

 807. Radikaliseringskonferansen 2013 | says:

  desember 5th, 2013 at 16:00 (#)

  […] Religion og samfunn […]

 808. Nag Hammadi-tekstenes hemmeligheter. | says:

  desember 7th, 2013 at 11:41 (#)

  […] Aktuelle arrangementer: NEWCONT-konferansen 2013.  […]

 809. Tilgi meg | says:

  desember 8th, 2013 at 14:06 (#)

  […] Omvendelse på bakerste benk. […]

 810. Tilgi meg | says:

  desember 8th, 2013 at 14:07 (#)

  […] Da han møtte henne. […]

 811. Petter Dass’ ungdomsstipend « danieljoachim.org says:

  desember 8th, 2013 at 22:33 (#)

  […] (publisert i Vårt Land 06.08.13 under tittelen “Nyateismen intellektuelt uholdbar” og linket til fra forsida av VG under den enda mer taboide-og-ikke-godkjente-av-meg-teksten “Ateismen har utspilt sin […]

 812. Kristne feirer jul, hedninger drikker jul | says:

  desember 9th, 2013 at 15:50 (#)

  […] Hekser, hedninger og høyfjell.  […]

 813. Sigrun says:

  desember 11th, 2013 at 02:40 (#)

  Hva mener du med dette? At de som ble skadet av terroren, må tilgi Breivik?

 814. Effekten av Frans | says:

  desember 12th, 2013 at 18:02 (#)

  […] Den katolske kirke mister «markedsandeler» i Latin-Amerika.  […]

 815. Effekten av Frans | says:

  desember 12th, 2013 at 18:02 (#)

  […] Tar farvel med pave Benedikt på et kritisk tidspunkt […]

 816. Effekten av Frans | says:

  desember 12th, 2013 at 18:02 (#)

  […] Stevnemøte med paven på Copacabana.  […]

 817. Effekten av Frans | says:

  desember 12th, 2013 at 18:03 (#)

  […] De lovløses helgener.  […]

 818. Effekten av Frans | says:

  desember 12th, 2013 at 20:12 (#)

  […] Paver kanoniseres. […]

 819. Effekten av Frans | says:

  desember 12th, 2013 at 21:51 (#)

  […] Katolsk kanoniseringsrekord […]

 820. Homeopatisk sultestreik | says:

  desember 16th, 2013 at 15:53 (#)

  […] Myrdet for sin kamp mot overtro […]

 821. Homeopatisk sultestreik | says:

  desember 16th, 2013 at 15:53 (#)

  […] Yoga mot bivirkninger av kreftbehandling […]

 822. Homeopatisk sultestreik | says:

  desember 16th, 2013 at 15:53 (#)

  […] Gusjegrønt mirakel […]

 823. Homeopatisk sultestreik | says:

  desember 16th, 2013 at 16:46 (#)

  […] Voksende uro i Asia […]

 824. Hans Torvaldsen says:

  desember 18th, 2013 at 10:29 (#)

  SKIEN
  I Skien finnes det mange seremonirom. Jeg velger den betegnelsen i stedet for “gudshus”.
  De fleste, om ikke alle er oppført og driftes over skatteseddelen til innbyggerne i Skien kommune.
  Skulle disse seremonirom fordeles etter andelen av innbyggernes medlemskap i DnK, burde minst fire, kanskje fem av disse seremonirom vært forbeholdt innbyggerne som stod utenfor DnK.
  Medlemmene i DnK har hatt og har store privilegier i Norge og i Skien.
  Når så noen av disse privilegier tas bort blir det oppstandelse og rop om avkristning og forfølgelse.
  I god kristen ånd og tradisjon.

 825. Arnhild Norås says:

  desember 20th, 2013 at 20:01 (#)

  Det er ikke bruken av seremonirom jeg reagerer på, om du leser artiklen, det er fjerning av gamle kristne symboler som knapt er synlige. Jeg mener selvsagt at det skal være en plass til alle. Det jeg har et problem med å forstå er at et kors kan bety så mye negativt for en humanist. Mange som selv ikke føler seg kristne og ikke har en sterk binding til korset, irriterer seg ikke over at et kapell naturlig nok er utsmykket med kristne symboler historisk.

 826. Julens gåter | says:

  desember 20th, 2013 at 15:08 (#)

  […] Kristne feirer jul, hedninger drikker jul  […]

 827. Julens gåter | says:

  desember 20th, 2013 at 15:10 (#)

  […] Nag Hammadi-tekstenes hemmeligheter […]

 828. Rolf Aalberg says:

  desember 22nd, 2013 at 01:00 (#)

  Det sies: “Så finnes det gode grunner til å tro at nye naturvitenskapelige resultater langt på vei hjelper til å diskvalifisere moderne materialistisk metafysikk, og at naturvitenskap har større koherens med en metafysisk forståelse som i mye større grad konkluderer med en allmektig, monoteistisk Gud. De fem siste postene om menneskesinnet er et eksempel.”

  Sinde metafysikk handler om noe vi ikke vet noe om har det liet med noe å gjøre. Vi kan ikke leve av metafysisk mat, det finnes ikke et gram metafysisk fysikk.

  La oss i det minste holde vettet på bakken og ikke i skyene.

  La oss i det minste holde natidvitenskap og metafysiske spekulasjoner baset på religøse grubleier fra hverandre.

  Ellers blir det verdens størst goddag mann – økseskaft diskusjon.

  Men jeg tror ikke skribenten er klar til å bringe sine begreper inn i en ramme begripelig for ander enn ham selv. Dess flere ord, dess mindre innhold.

  Jeg klarer bare ikke å konstruere et eneste fornuftig argument stilt overfor en slik ordstrøm fra høyt i det blå.

  Men forfatteren har tydeligvis løst alle dilemma til tilfredshet for ham selv; ingen konflikter mellom noe somhelts. Neiad fryd og gamme, bare virenskapen ser å få satt rasjonaltieten på plass og få in tilstrekelig med religiøst hokospokus og metafyssisk tåkeprat.

  Så hva kan vi begyne med, finnes det egentllig noe å diskutere? Forfatteren har jo her lagt frem alle sine tankerekker underbygget med de elementer han trenger for å bevise at måne er laget av gammelost.

  Eller tar jeg feil? Jeg orker bare ikke å lese slike lange haranger når det man skal diskutere er et helt enklet spørsmål:

  Er den historie som vitenskapen forteller om livet på jorden gjennom fire milliarder år gjennomgående korrekt, med påvisningen av felles opphav, nøstede hierarkier, naturlige mekansimer osv. osv. osv, uten at vi har settt tegn til guddommelig inngripen, riktig eller falsk? Trenger historien å suppleres med en påstnad om at histotien kan nok i grove trekk sammenfalle med hva vi tror er sant, men man overser bare all guddommelig inngripen som har gjrt det mulig? Når så vi sist Gud gripe inn i noe som helst av mundane begivenheter?

  Har jeg misforstått skribenten?

 829. Rolf Aalberg says:

  desember 22nd, 2013 at 14:27 (#)

  Mitt oventsående innlegg mangler noe: Refereranse til hva jeg forsøker å svare på. Det ligger her:

  https://religioner.no/archives/9717

  Da blir det kanskje lettere i det minste å skjønne hva jeg forsøker å snakke om, uten at det alene betyr at jeg har skrevet begripelig eller at det jeg skriver (også) er en gyldig meningsytring. Håper vi kan få avklart noe av dette.

  Jeg var også litt trett og hadde dårlig tid, ellers pleier jeg å bruke MSWord for å redigere før jeg limer det inn på websider – jeg er fryktelig dårlig til å bruke tastatur. Har vært slik siden jeg begynte å skrive på maskin, i 1943.

 830. Hans Olav Arnesen says:

  desember 22nd, 2013 at 14:49 (#)

  Du trenger ikke unnskylde deg Rolf, det blir fort noen skrive- og tegnsettingsfeil når man hamrer løs på tastaturet, det kjenner vi alle til.

  Nå skal jeg ikke gjøre meg til noen fortolker av Kleiven, men i innlegget du lenker til ønsker han vel først og fremst å gå i rette med oppfatningen om at religion generelt, og kristendommen spesielt, står i noe slags motsetningsforhold til naturvitenskapen.

  Når det gjelder guddommelig inngripen i historien, hva enten vi snakker om naturhistorien eller kulturhistorien, så avhenger vel det strengt tatt av øyet som ser, selv om det blir helt på siden av hva Kleiven skriver om i sitt innlegg. Men uansett om man tror på overempiriske krefters mulighet til å gripe inn i historien eller ikke finnes det jo rikelig med eksempler på at troen på at dette er mulig har vært med på å prege historien.

 831. Hans Olav Arnesen says:

  desember 22nd, 2013 at 14:51 (#)

  ” (…)i innlegget du lenker til ønsker han vel først og fremst å gå i rette med oppfatningen om at religion generelt, og kristendommen spesielt, står i noe slags motsetningsforhold til naturvitenskapen.”

  En presisering er på sin plass her, gitt at naturvitenskapen utvilsomt har møtt motstand fra kirken ved flere anledninger. Det blir riktigere å si at naturvitenskap ikke behøver å stå i noe motsetningsforhold til religionen.

 832. Rolf Aalberg says:

  desember 23rd, 2013 at 10:54 (#)

  Jeg er helt enig i at det ikke behøver å være et motsetningsforhold. Men det hersker vel faktisk et slikt, jeg tenker her spesielt på ID-bevegelsen som sålangt jeg kan forstå nettopp er oppstått som et forsøk på å fremme et syn på at vitenskapen er religionens fiende? Baset på oppfatningen om at den vitenskapelige forklaring på at det mangfold av arter vi ser er et resultat av en naturlig utvikling på jorden over flere milliarder år? (Uten at man trenger å vite om det første liv er skapt av gud eller skyldes naturlige årsaker.)

  Når jeg kommer inn her for å skrive om dette nå, er det på grunn av et innlegg av Kjell Tveter i Fredrikstad Blad forleden tar et temmelig hardt tak i vitenskapen med f.eks. å si ” …det rådende syn på naturvitenskapen utelukker eksistensen av Gud.’

  Og tar det da videre til “En objektiv moralsk standard felles for alle mennesker forutsetter Guds eksistens.”

  Og dermed gjøres vitenskapen til ansvarilg for “Gulag-leire, konsentrasjonsleire, holocaust og orgier.” (Det siste er en referanse til det som vel har fått Tveter til å rykke ut, en sak om en russefeiring med noen gufne innslag, som har rullet i avisene her i det siste.)

  Det fikk være som det ville om Tveter nøyde seg med moralisme, men at han så ukritisk slutter seg til den amerikanske ID-bevegelsen og med den vil redde den oppvoksende slekt i vårt land har jeg lite til overs for. Særlig fordi ha som en skolert person burde ha evnen til å forankre sine påstander i kildeeferanser. Samt å være villig til å delta i debatt og forsvare sine påstander. Men jeg har det bestemte inntrykk at han forskanser seg i en dyp skyttergrav og bare stikker hodet opp når han vil fyre av en salve.

  Men meg om det, det er vel noe som synes jeg gjør for mye ut av det.

 833. Uke 52. Polygamiblodskam | says:

  desember 23rd, 2013 at 14:23 (#)

  […] Er bestialsex egentlig så galt? […]

 834. Q-300 juleruter | says:

  desember 23rd, 2013 at 16:08 (#)

  […] Julens gåter […]

 835. Ragnarok er rett rundt hjørnet! | says:

  desember 25th, 2013 at 13:13 (#)

  […] Kristne feirer jul, hedninger drikker jul  […]

 836. Ragnarok er rett rundt hjørnet! | says:

  desember 25th, 2013 at 15:43 (#)

  […] Hva mener åsatroende om abort? […]

 837. Ragnarok er rett rundt hjørnet! | says:

  desember 25th, 2013 at 15:43 (#)

  […] Hvordan kan vi best ødelegge verden? […]

 838. Ragnarok er rett rundt hjørnet! | says:

  desember 25th, 2013 at 15:49 (#)

  […] Hekser, hedninger og høyfjell.  […]

 839. Ragnarok er rett rundt hjørnet! | says:

  desember 25th, 2013 at 15:50 (#)

  […] Enden er nær, eller er den det? […]

 840. Ragnarok er rett rundt hjørnet! | says:

  desember 25th, 2013 at 16:54 (#)

  […] Spådde tsunami på Litteraturhuset. […]

 841. Ragnarok er rett rundt hjørnet! | says:

  desember 25th, 2013 at 16:55 (#)

  […] Dommedag eller misforståing? […]

 842. Kjell Erik says:

  desember 27th, 2013 at 11:26 (#)

  Hei! Mykje interessant! Om du vil gå djupare i dei faktiske hendinger som kan ha gjeve opphav til historia om ragnarok slik vi kjenner den frå norrøne skrifter, anbefaler eg Worlds in Collision av Immanuel Velikovsky.

 843. Uke 1. 2013-begivenheter | says:

  desember 30th, 2013 at 11:14 (#)

  […] å bruke terror som et virkemiddel. Begivenheter i Sør-Asia i 2013 kan tolkes i retning av en ny konfliktsone mellom buddhister og muslimer i […]

 844. Hell- og lykkerett på nyttårsaften | says:

  desember 31st, 2013 at 13:40 (#)

  […] Gastronomisk forbrødring med himmelsk resultat. […]

 845. Hell- og lykkerett på nyttårsaften | says:

  desember 31st, 2013 at 13:42 (#)

  […] Langfredag a la carte. […]

 846. Hell- og lykkerett på nyttårsaften | says:

  desember 31st, 2013 at 13:44 (#)

  […] Treretters gresskarmeny til halloween. […]

 847. Det gode samarbeidet | says:

  januar 2nd, 2014 at 20:14 (#)

  […] Om identitetskrise […]

 848. Det gode samarbeidet | says:

  januar 2nd, 2014 at 20:14 (#)

  […] Snart ramadan – jippi! […]

 849. Det gode samarbeidet | says:

  januar 2nd, 2014 at 20:14 (#)

  […] Antimuslimske heksebesvergelser […]

 850. Julens gåter | says:

  januar 2nd, 2014 at 21:53 (#)

  […] Vitenskapen er splittet i synet på julenissen […]

 851. Det gode samarbeidet | says:

  januar 3rd, 2014 at 08:15 (#)

  […] Radikaliseringskonferanse.  […]

 852. Det gode samarbeidet | says:

  januar 3rd, 2014 at 08:15 (#)

  […] Religion og samfunn […]

 853. Det gode samarbeidet | says:

  januar 3rd, 2014 at 09:54 (#)

  […] Viktigheten av kommunikasjon. […]

 854. Det gode samarbeidet | says:

  januar 3rd, 2014 at 09:54 (#)

  […] Punk mot ekstremisme […]

 855. Jesus blir monster i amerikansk dommedagsfilm | says:

  januar 9th, 2014 at 16:38 (#)

  […] Djesus Uncrossed – grov blasfemi eller uskyldig humor? […]

 856. Jesus blir monster i amerikansk dommedagsfilm | says:

  januar 9th, 2014 at 16:39 (#)

  […] Går verden under denne gangen? […]

 857. Jesus blir monster i amerikansk dommedagsfilm | says:

  januar 9th, 2014 at 16:39 (#)

  […] Mormons bok blir musikal […]

 858. Jesus blir monster i amerikansk dommedagsfilm | says:

  januar 9th, 2014 at 16:39 (#)

  […] Animasjon og religion […]

 859. Jesus blir monster i amerikansk dommedagsfilm | says:

  januar 9th, 2014 at 16:41 (#)

  […] Slik vet du at dommedag har kommet […]

 860. Jesus blir monster i amerikansk dommedagsfilm | says:

  januar 9th, 2014 at 16:41 (#)

  […] De ti beste filmene om religion […]

 861. Jesus blir monster i amerikansk katastrofefilm | says:

  januar 9th, 2014 at 16:41 (#)

  […] Dommedag eller misforståing? […]

 862. Jesus blir monster i amerikansk katastrofefilm | says:

  januar 9th, 2014 at 16:42 (#)

  […] Buddha-blasfemi i Vesten […]

 863. Jesus blir «monster» i amerikansk katastrofefilm | says:

  januar 9th, 2014 at 16:43 (#)

  […] Hvordan kan vi best ødelegge verden? […]

 864. Jesus blir «monster» i amerikansk katastrofefilm | says:

  januar 9th, 2014 at 16:44 (#)

  […] Enden er nær, eller er den det? […]

 865. Jesus blir «monster» i amerikansk katastrofefilm | says:

  januar 9th, 2014 at 16:45 (#)

  […] Forfatter økte i verdi etter Muhammed-opptøyer […]

 866. Uke 3. Hallikpatriark? | says:

  januar 13th, 2014 at 10:50 (#)

  […] Hvordan bli en god polygamist.  […]

 867. Uke 3. Hallikpatriark? | says:

  januar 13th, 2014 at 10:50 (#)

  […] Er bestialsex egentlig så galt?  […]

 868. Uke 3. Hallikpatriark? | says:

  januar 13th, 2014 at 15:33 (#)

  […] Seksualitet og tabu. […]

 869. Ett år med Gud! | says:

  januar 26th, 2014 at 17:23 (#)

  […] Tilgi meg.  […]

 870. Ett år med Gud! | says:

  januar 26th, 2014 at 18:51 (#)

  […] Da han møtte henne. […]

 871. En 2x utfordring | A son Of God says:

  januar 29th, 2014 at 14:47 (#)

  […] Lill May har en spalte i religioner https://religioner.no/archives/10070. […]

 872. Stopp hatprat! | says:

  januar 31st, 2014 at 16:42 (#)

  […] Det gode samarbeidet.  […]

 873. Stopp hatprat! | says:

  januar 31st, 2014 at 16:42 (#)

  […] Agenda X […]

 874. Stopp hatprat! | says:

  januar 31st, 2014 at 16:42 (#)

  […] Punk mot ekstremisme […]

 875. Stopp hatprat! | says:

  januar 31st, 2014 at 16:44 (#)

  […] Radikaliseringskonferanse.  […]

 876. Stopp hatprat! | says:

  januar 31st, 2014 at 16:45 (#)

  […] Snart ramadan – jippi! […]

 877. Beate says:

  februar 3rd, 2014 at 15:00 (#)

  Problemet er vel først og fremst å enes om hvem som skulle få representere de forskjellige retningene. Når det kommer til religionsdebatt opplever vel mange av oss at vi har mer enn nok med å debattere internt. Og også opplever vel mange av oss at felleskapet det er å ha et nogenlunde likt syn på hva religion er, hvordan man leser religiøse tekster og hvilket gudsbilde man har går på kryss og tvers av religionene. Ulikhetene er rett og slett like store innad i en religiøs gruppe som på tvers av gruppene.

 878. Hans Olav Arnesen says:

  februar 4th, 2014 at 10:32 (#)

  Du har noen gode poenger, men det kunne blitt noen veldig spennende debatter mellom ulike retninger innad i de store religiøse tradisjonene også. Vi har veldig lyst til å få på plass en debatt mellom ahmadiyya og noen konkrete sunnimoskeer for eksempel, noe som forhåpentligvis kunne ha en verdi utover det rent akademiske.

  Men generelt er det kanskje mindre interesse for læremessige spørsmål i en stadig mer erfaringsorientert tid?

 879. Stopp hatprat! | says:

  februar 3rd, 2014 at 17:32 (#)

  […] Om identitetskrise […]

 880. Stopp hatprat! | says:

  februar 3rd, 2014 at 17:32 (#)

  […] Ta deg sammen´a […]

 881. Stopp hatprat! | says:

  februar 3rd, 2014 at 17:33 (#)

  […] Seksualitet og tabu.  […]

 882. Ett år med Gud! | says:

  februar 3rd, 2014 at 17:36 (#)

  […] Omvendelse på bakerste benk. […]

 883. Alternativkjendiser | says:

  februar 5th, 2014 at 18:37 (#)

  […] Alternativ katastrofehjelp […]

 884. Pyramidenes hemmeligheter | says:

  februar 5th, 2014 at 19:07 (#)

  […] Spådde tsunami på Litteraturhuset […]

 885. Pyramidenes hemmeligheter | says:

  februar 5th, 2014 at 19:08 (#)

  […] Afghansk stolthet skal redde buddhistisk ruinby […]

 886. Pyramidenes hemmeligheter | says:

  februar 5th, 2014 at 19:09 (#)

  […] Gusjegrønt mirakel […]

 887. Pyramidenes hemmeligheter | says:

  februar 5th, 2014 at 19:12 (#)

  […] Hamskiftende reptiler kontrollerer ikke verden  […]

 888. Halvard Hårklau says:

  februar 5th, 2014 at 19:35 (#)

  For en kritisk oversikt over dette fenomenet, se dette intervjuet med Irna France, som har fulgt fenomenet nøye helt fra starten av:
  http://irna.lautre.net/Irna-interviewed-about-the-Bosnian.html
  Se også de øvrige artiklene til Irna France for dypere gjennomganger av de ulike emnene, de involverte partene etc.

  Jeg kan også sterkt anbefale denne dokumentaren:

 889. Halvard Hårklau says:

  februar 6th, 2014 at 22:17 (#)

  Det burde nok også vært nevnt at den store kuleformede steinen som er avbildet _ikke_ er fra Visoko, men fra Costa Rica.

 890. Pyramidenes hemmeligheter | says:

  februar 7th, 2014 at 22:30 (#)

  […] Strålevern til folket […]

 891. Hans Olav Arnesen says:

  februar 10th, 2014 at 10:15 (#)

  Takk for en god påpekning Halvard. Det er tatt med i billedteksten.

 892. Hva er buddhisme? | says:

  februar 10th, 2014 at 19:49 (#)

  […] Tibetansk energihealing […]

 893. Hva er buddhisme? | says:

  februar 10th, 2014 at 21:37 (#)

  […] Afghansk stolthet skal redde buddhistisk ruinby […]

 894. May Britt Weierud says:

  februar 13th, 2014 at 01:21 (#)

  Noe av det beste jeg har lest på lenge, har vandret med Jesus i snart 8år nå og det var og er det største som har hendt meg da Han fyllte mitt hjerte med fred, liv, tro og håp! Endelig kom jeg hjem og alt kom på plass juli2006, og jeg må si at jeg kjente meg igjen i dette! Bless

 895. Elisabeth Larsen says:

  februar 13th, 2014 at 11:09 (#)

  Så bra skrevet! Jeg ble dratt med tilbake til mitt møte med Jesus, og den tiden som fulgte. Livet falt på plass, kjærligheten og atmosfæren i Guds nærhet var legende og oppbyggende. Hva er det da som gjør at man kommer bort fra dette vidunderlige, trygge og oppyggende livet? Det er sant at vi er mange som har blitt tause, opptatt med seg selv og sine nærmeste, glemmer å gå til kilden for selve livet.
  Innlegget ditt her, vekket noe i meg som jeg ikke har kjent på lenge. En liten flamme inne i meg, en glød, lengselen, noe som har vært forsømt og som vil frem igjen. Takk!

 896. Ragnarok nærmer seg « Cradle of Civilization says:

  februar 20th, 2014 at 01:52 (#)

  […] Ragnarok er rett rundt hjørnet! […]

 897. Ragnarok er rett rundt hjørnet! | says:

  februar 20th, 2014 at 09:45 (#)

  […] Går verden under denne gangen? […]

 898. Jesper Lauridsen says:

  februar 20th, 2014 at 10:01 (#)

  Frimærket med Naglfar bør krediteres Anker Eli Petersen og ikke Arne List …

 899. Hans Olav Arnesen says:

  februar 20th, 2014 at 13:50 (#)

  Takk for korreksjon.

 900. Hvem har rett til å definere hinduismen? | says:

  februar 24th, 2014 at 16:05 (#)

  […] Hinduer truer med å drepe badedraktdesigner […]

 901. Hvem har rett til å definere hinduismen? | says:

  februar 24th, 2014 at 16:05 (#)

  […] Mormons bok blir musikal […]

 902. Jesus – en vrangforestilling | says:

  februar 28th, 2014 at 15:17 (#)

  […] Uholdbar nyateisme.  […]

 903. Jesus – en vrangforestilling | says:

  februar 28th, 2014 at 15:17 (#)

  […] Når kritikere kritiserer kritikk.  […]

 904. Jesus – en vrangforestilling | says:

  februar 28th, 2014 at 15:18 (#)

  […] Livssynsscientisme versus holistisk spiritualitet […]

 905. Jesus – en vrangforestilling | says:

  februar 28th, 2014 at 15:18 (#)

  […] Kristen tro vs. vitenskap. […]

 906. Jesus – en vrangforestilling | says:

  februar 28th, 2014 at 15:18 (#)

  […] Når Facebook blir en slagmark. […]

 907. Ytringsfriheten er absolutt | says:

  mars 3rd, 2014 at 12:29 (#)

  […] Stopp hatprat! […]

 908. Ytringsfriheten er absolutt | says:

  mars 3rd, 2014 at 12:29 (#)

  […] Viktigheten av kommunikasjon. […]

 909. Ytringsfriheten er absolutt | says:

  mars 3rd, 2014 at 12:29 (#)

  […] Religion og samfunn […]

 910. Megakirker | says:

  mars 3rd, 2014 at 15:00 (#)

  […] Religiøse seiersmonumenter? […]

 911. Megakirker | says:

  mars 3rd, 2014 at 15:01 (#)

  […] Gabriel besøker Hope Christian Fellowship Church […]

 912. Megakirker | says:

  mars 3rd, 2014 at 15:01 (#)

  […] Gabriel besøker Oslo domkirke […]

 913. Jesus – en vrangforestilling | says:

  mars 7th, 2014 at 01:58 (#)

  […] Din tanke er fri – fra materie […]

 914. Jesus – en vrangforestilling | says:

  mars 7th, 2014 at 01:58 (#)

  […] Darwin tok feil. […]

 915. Jesus – en vrangforestilling | says:

  mars 7th, 2014 at 01:59 (#)

  […] Skolemedisin, religion og alternativ behandling. […]

 916. Ondskapens burlesk | Argument says:

  mars 11th, 2014 at 09:51 (#)

  […] redaktør av Religioner.no. Denne teksten ble først publisert på Religioner.no, under tittelen Ondskapsbanalitet, 18. november […]

 917. Oskar Tobias Rudquist Henriksen says:

  mars 17th, 2014 at 15:25 (#)

  Jeg har også lest andre steder at termen “militante ateister” er problematisk å bruke på Dawkins & co, men han bruker den faktisk selv: https://www.youtube.com/watch?v=CoJyONmcGbM

  Litt etter 5:10

 918. Fred Phelps er død | says:

  mars 20th, 2014 at 23:42 (#)

  […] homofile stammet fra er uvisst, men det har blitt spekulert i om hvorvidt pastoren selv kan være tiltrukket av menn. Denne teorien ble blant annet fremmet av en annen utbryter, Lauren […]

 919. Stian says:

  mars 25th, 2014 at 20:23 (#)

  Er enig med at abort er mord, men denne artikkelen blir veldig usæriøs og usakelig!

 920. En nyfrelst møter en lunken | says:

  mars 30th, 2014 at 18:19 (#)

  […] Da han møtte henne. […]

 921. Hvorfor jeg er sjalu på turbandagen | says:

  april 1st, 2014 at 12:20 (#)

  […] Ytringsfriheten er absolutt. […]

 922. Hvorfor jeg er sjalu på turbandagen | says:

  april 1st, 2014 at 12:20 (#)

  […] Viktigheten av kommunikasjon. […]

 923. Hvorfor jeg er sjalu på turbandagen | says:

  april 1st, 2014 at 12:20 (#)

  […] Religion og samfunn […]

 924. Buddha-krangel | says:

  april 10th, 2014 at 17:28 (#)

  […] Hva er buddhismen?  […]

 925. Buddha-krangel | says:

  april 10th, 2014 at 18:48 (#)

  […] Tibetansk energihealing […]

 926. Buddha-krangel | says:

  april 10th, 2014 at 20:46 (#)

  […] Afghansk stolthet skal redde buddhistisk ruinby […]

 927. Pastakult anerkjent i Polen | says:

  april 12th, 2014 at 19:59 (#)

  […] Jediismen – må Kraften være med den troende.  […]

 928. Det egentlige påskemysteriet | says:

  april 17th, 2014 at 12:51 (#)

  […] Etiopisk påskefeiring i bilder.  […]

 929. Det egentlige påskemysteriet | says:

  april 17th, 2014 at 12:53 (#)

  […] Julens gåter.  […]

 930. Ingen Frans-effekt likevel? | says:

  mai 1st, 2014 at 01:59 (#)

  […] Stevnemøte med paven på Copacabana.  […]

 931. Ingen Frans-effekt likevel? | says:

  mai 1st, 2014 at 01:59 (#)

  […] De lovløses helgener.  […]

 932. Jihad | says:

  mai 2nd, 2014 at 20:41 (#)

  […] Hvorfor jeg er misunnelig på turbandagen.  […]

 933. Jihad | says:

  mai 2nd, 2014 at 20:42 (#)

  […] Radikaliseringskonferanse.  […]

 934. Jihad | says:

  mai 2nd, 2014 at 20:42 (#)

  […] Agenda X […]

 935. Jihad | says:

  mai 2nd, 2014 at 20:42 (#)

  […] Punk mot ekstremisme […]

 936. Ateister ødelegger satanistisk statuedrøm | says:

  mai 3rd, 2014 at 20:39 (#)

  […] virksomhet. Blant annet utførte de en såkalt rosa messe ved graven til den homohatende pastoren Fred Phelps mor. Formålet ved ritualet var å gjøre den avdøde kvinnen lesbisk, noe som sikkert ville […]

 937. Ateister ødelegger satanistisk statuedrøm | says:

  mai 3rd, 2014 at 20:39 (#)

  […] Uke 24. Ateistmonumenter. […]

 938. Ateister ødelegger satanistisk statuedrøm | says:

  mai 3rd, 2014 at 20:39 (#)

  […] Hindufestival forgifter vann og elver.  […]

 939. Jihad | says:

  mai 5th, 2014 at 08:38 (#)

  […] Ytringsfriheten er absolutt. […]

 940. Jihad | says:

  mai 5th, 2014 at 08:38 (#)

  […] Viktigheten av kommunikasjon. […]

 941. Jihad | says:

  mai 5th, 2014 at 08:38 (#)

  […] Ta deg sammen´a […]

 942. Når Gud snakker | says:

  mai 5th, 2014 at 09:21 (#)

  […] En nyfrelst møter en lunken.  […]

 943. Når Gud snakker | says:

  mai 5th, 2014 at 10:53 (#)

  […] Ett år med Gud.  […]

 944. Når Gud snakker | says:

  mai 5th, 2014 at 11:06 (#)

  […] Tilgi meg.  […]

 945. Når Gud snakker | says:

  mai 5th, 2014 at 11:06 (#)

  […] Omvendelse på bakerste benk. […]

 946. Uke 19. Historiemanipulering | says:

  mai 5th, 2014 at 13:43 (#)

  […] Uke 18. Press […]

 947. John Olav Vinge says:

  mai 5th, 2014 at 14:16 (#)

  Dette er islams sanne ansikt

 948. kamal azouar says:

  mai 6th, 2014 at 20:35 (#)

  Vi må passe oss for å forhånfsdømme. Vi kan ikke vite hva hensikten dems var for noe med mindre du kjenner veldig godt til alle som har reist.

 949. Ateister ødelegger satanistisk statuedrøm | says:

  mai 7th, 2014 at 11:13 (#)

  […] ateister har en forkjærlighet for benker kan også norske Human-Etisk Forbunds tenkebenkkampanje tyde på. I 2013 donerte forbundet flere titalls benker til norske kommuner, uten at disse var […]

 950. Ateister ødelegger satanistisk statuedrøm | says:

  mai 7th, 2014 at 11:13 (#)

  […] Det er størrelsen det kommer an på.  […]

 951. Ateister ødelegger satanistisk statuedrøm | says:

  mai 7th, 2014 at 11:13 (#)

  […] Er vitenskapen ateismens religion?  […]

 952. Pisking og dødsstraff for apostasi | says:

  mai 15th, 2014 at 17:14 (#)

  […] Sekteriske tolkninger satt i system.  […]

 953. Pisking og dødsstraff for apostasi | says:

  mai 15th, 2014 at 17:14 (#)

  […] Uke 5. Dødsstraff.  […]

 954. Ofret religionsfriheten | says:

  mai 16th, 2014 at 13:37 (#)

  […] Julens gåter.  […]

 955. Pisking og dødsstraff for apostasi | says:

  mai 16th, 2014 at 13:39 (#)

  […] Forbud mot fotballdrakter.  […]

 956. Pisking og dødsstraff for apostasi | says:

  mai 16th, 2014 at 14:01 (#)

  […] Svensk imam beordret kryssamputering av norsk tenåring.  […]

 957. Pisking og dødsstraff for apostasi | says:

  mai 16th, 2014 at 14:02 (#)

  […] Blasfemianklaget tenåring var påvirket av norske fettere.  […]

 958. Musikalsk helgenfeiring i ruinkirke | says:

  mai 16th, 2014 at 15:51 (#)

  […] Middelaldersk pilegrimsutsendelse.  […]

 959. Musikalsk helgenfeiring i ruinkirke | says:

  mai 16th, 2014 at 15:52 (#)

  […] Gabriel besøker Kampen kirke.  […]

 960. Musikalsk helgenfeiring i ruinkirke | says:

  mai 16th, 2014 at 15:54 (#)

  […] Hellige toner på Oslos østkant.  […]

 961. Musikalsk helgenfeiring i ruinkirke | says:

  mai 16th, 2014 at 16:05 (#)

  […] Kommunikasjon.  […]

 962. Musikalsk helgenfeiring i ruinkirke | says:

  mai 16th, 2014 at 16:07 (#)

  […] Gabriel besøker Gamlebyen kirke.  […]

 963. Skaperen av Sherlock Holmes taler fra graven | says:

  mai 18th, 2014 at 03:11 (#)

  […] Skeptiske slanger i det alternative paradis […]

 964. Skaperen av Sherlock Holmes taler fra graven | says:

  mai 18th, 2014 at 03:11 (#)

  […] Når klarsynte blir etterforskere […]

 965. Skaperen av Sherlock Holmes taler fra graven | says:

  mai 18th, 2014 at 03:15 (#)

  […] Overnaturlige kommunikasjonsformer […]

 966. Skaperen av Sherlock Holmes taler fra graven | says:

  mai 18th, 2014 at 03:15 (#)

  […] Den siste sjaman […]

 967. Ateister ødelegger satanistisk statuedrøm | says:

  mai 18th, 2014 at 03:21 (#)

  […] Religiøse seiersmonumenter?  […]

 968. Ateister ødelegger satanistisk statuedrøm | says:

  mai 18th, 2014 at 03:21 (#)

  […] Uke 38. Ateistløsemiddel. […]

 969. Kan ateister være gode mennesker? | says:

  mai 19th, 2014 at 13:32 (#)

  […] Den ateistiske bevisbyrden.  […]

 970. Kan ateister være gode mennesker? | says:

  mai 19th, 2014 at 13:33 (#)

  […] Livssynsscientisme versus holistisk spiritualitet […]

 971. Kan ateister være gode mennesker? | says:

  mai 19th, 2014 at 13:33 (#)

  […] Litt for skapende om skapelsen. […]

 972. Kan ateister være gode mennesker? | says:

  mai 19th, 2014 at 13:34 (#)

  […] Din tanke er fri, fra materie. […]

 973. Kan ateister være gode mennesker? | says:

  mai 19th, 2014 at 13:34 (#)

  […] Skolemedisin, religion og alternativ behandling. […]

 974. Kan ateister være gode mennesker? | says:

  mai 19th, 2014 at 13:34 (#)

  […] Darwin tok feil. […]

 975. Kan ateister være gode mennesker? | says:

  mai 19th, 2014 at 15:25 (#)

  […] Kristen tro vs. vitenskap.  […]

 976. Kan ateister være gode mennesker? | says:

  mai 19th, 2014 at 15:26 (#)

  […] Når Facebook blir en slagmark. […]

 977. Når Gud snakker | says:

  mai 20th, 2014 at 00:31 (#)

  […] Da han møtte henne. […]

 978. Den ateistiske bevisbyrden | says:

  mai 20th, 2014 at 00:31 (#)

  […] Din tanke er fri, fra materie. […]

 979. Den ateistiske bevisbyrden | says:

  mai 20th, 2014 at 00:32 (#)

  […] Livssynsscientisme versus holistisk spiritualitet […]

 980. Den ateistiske bevisbyrden | says:

  mai 20th, 2014 at 00:32 (#)

  […] Litt for skapende om skapelsen. […]

 981. Jihad | says:

  mai 20th, 2014 at 00:32 (#)

  […] Det gode samarbeidet.  […]

 982. Jihad | says:

  mai 20th, 2014 at 00:32 (#)

  […] Religion og samfunn […]

 983. Religiøst «fruktfat» på Grønland | says:

  mai 24th, 2014 at 15:46 (#)

  […] Musikalsk helgenfeiring i ruinkirke […]

 984. Religiøst «fruktfat» på Grønland | says:

  mai 24th, 2014 at 15:47 (#)

  […] Gabriel besøker Gamlebyen kirke.  […]

 985. Religiøst «fruktfat» på Grønland | says:

  mai 24th, 2014 at 15:53 (#)

  […] Middelaldersk pilegrimsutsendelse.  […]

 986. Religiøst «fruktfat» på Grønland | says:

  mai 24th, 2014 at 15:53 (#)

  […] Gabriel besøker baptistkirken på Galgeberg.  […]

 987. Religiøst «fruktfat» på Grønland | says:

  mai 24th, 2014 at 16:10 (#)

  […] Hellige toner på Oslos østkant.  […]

 988. Religiøst «fruktfat» på Grønland | says:

  mai 24th, 2014 at 16:11 (#)

  […] Kommunikasjon.  […]

 989. Religiøst «fruktfat» på Grønland | says:

  mai 24th, 2014 at 16:13 (#)

  […] Gabriel besøker Kampen kirke.  […]

 990. Religiøst «fruktfat» på Grønland | says:

  mai 24th, 2014 at 16:14 (#)

  […] Islam er ondskap – men det var jo hyggelig å bli invitert til moskeen.  […]

 991. Alternativkjendiser | says:

  mai 25th, 2014 at 15:50 (#)

  […] Holistisk forbund har gjetet katter i et tiår […]

 992. Er eventyr uheldig for barn? | says:

  juni 7th, 2014 at 00:51 (#)

  […] Ateister ødelegger satanisk statuedrøm.  […]

 993. Er eventyr uheldig for barn? | says:

  juni 7th, 2014 at 00:51 (#)

  […] Din tanke er fri, fra materie. […]

 994. Er eventyr uheldig for barn? | says:

  juni 7th, 2014 at 00:51 (#)

  […] Livssynsscientisme versus holistisk spiritualitet […]

 995. Er eventyr uheldig for barn? | says:

  juni 7th, 2014 at 00:51 (#)

  […] Litt for skapende om skapelsen. […]

 996. Er eventyr uheldig for barn? | says:

  juni 7th, 2014 at 00:52 (#)

  […] Ateistløsemiddel. […]

 997. Er eventyr uheldig for barn? | says:

  juni 7th, 2014 at 00:52 (#)

  […] Uholdbar nyateisme.  […]

 998. Er eventyr uheldig for barn? | says:

  juni 7th, 2014 at 00:52 (#)

  […] Når Facebook blir en slagmark. […]

 999. Jens Kristiansen says:

  juni 10th, 2014 at 09:39 (#)

  Dette var veldig dårlig forklart, besøk min hjemmeside for mye bedre og enda dypere forklaringer på de ulike religionene.

 1000. Hans Olav Arnesen says:

  juni 13th, 2014 at 14:15 (#)

  Har du en lenke til denne hjemmesiden?

 1001. Menneskeofringsball | says:

  juni 11th, 2014 at 08:29 (#)

  […] Morkakehelbredelse av fotballstjerner […]

 1002. Menneskeofringsball | says:

  juni 11th, 2014 at 08:30 (#)

  […] Fotballdrakter er haram […]

 1003. Menneskeofringsball | says:

  juni 11th, 2014 at 08:31 (#)

  […] Fredrikstad stadion er hjemsøkt av spøkelse […]

 1004. Magne D. Antonsen says:

  juni 11th, 2014 at 17:17 (#)

  Hei Oskar!

  Bra innlegg, nå har jeg anbefalt det på Lesernes VG og du ser det nederst på vg.no

  Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange nye lesere, ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no eller @magneda på Twitter.

  Hilsen Magne i VG

 1005. Oskar Tobias Rudquist Henriksen says:

  juni 11th, 2014 at 18:14 (#)

  Takk skal du ha!

 1006. Blodfotball says:

  juni 11th, 2014 at 17:51 (#)

  Fotball kan være blodig det og.

 1007. Altberger says:

  juni 11th, 2014 at 18:30 (#)

  “Ifølge magasinet Forbes førte sporten til anslagsvis 186,544 skader i 2006, for øvrig som den syvende mest skadelige idretten det året.”

  Den syvende med mest skader. Men den første når det gjelder utbredelse og antall?

  – Sett i forhold til antall utøvere så vil jo det si at det er lite med skader i dagens fotball.

  Når det er sagt så fremstår de som overbetalte “guder”. Kjipt for meg at jeg ikke er god i fotball.

 1008. Oskar Tobias Rudquist Henriksen says:

  juni 11th, 2014 at 20:01 (#)

  Det er utvilsomt forholdsvis mindre skader i fotball enn i flere andre idretter, men fokuset mitt skulle nå engang være fotball – sånn i anledning mesterskapet – og jeg syntes virkelig at tallet var nokså stort.

  Men det kunne unektelig vært festlig å sette ulama opp mot idretter som rugby og amerikansk fotball, også

 1009. Hva kan man bruke de nedlagte kirkene til? | says:

  juni 17th, 2014 at 07:38 (#)

  […] Religiøse seiersmonumenter?  […]

 1010. Hva kan man bruke de nedlagte kirkene til? | says:

  juni 17th, 2014 at 07:39 (#)

  […] Gabriel besøker baptistkirken på Galgeberg.  […]

 1011. Hva kan man bruke de nedlagte kirkene til? | says:

  juni 17th, 2014 at 07:39 (#)

  […] Gabriel besøker St Edmund-kirken […]

 1012. Hva kan man bruke de nedlagte kirkene til? | says:

  juni 17th, 2014 at 07:39 (#)

  […] Religion og samfunn […]

 1013. Hva kan man bruke de nedlagte kirkene til? | says:

  juni 17th, 2014 at 11:19 (#)

  […] Middelaldersk pilegrimsutsendelse.  […]

 1014. Hva kan man bruke de nedlagte kirkene til? | says:

  juni 17th, 2014 at 11:19 (#)

  […] Gabriel besøker Hope Christian Fellowship Church […]

 1015. Hva kan man bruke de nedlagte kirkene til? | says:

  juni 17th, 2014 at 11:20 (#)

  […] HEF – et forbund av ritualtyver og religionshatere? […]

 1016. Hva kan man bruke de nedlagte kirkene til? | says:

  juni 17th, 2014 at 11:20 (#)

  […] Megakirker […]

 1017. Hva kan man bruke de nedlagte kirkene til? | says:

  juni 17th, 2014 at 22:16 (#)

  […] Gabriel besøker Gamlebyen kirke.  […]

 1018. Hva kan man bruke de nedlagte kirkene til? | says:

  juni 17th, 2014 at 22:16 (#)

  […] Gabriel besøker Oslo domkirke […]

 1019. Hva kan man bruke de nedlagte kirkene til? | says:

  juni 17th, 2014 at 22:17 (#)

  […] Ateister ødelegger satanisk statuedrøm  […]

 1020. Hva kan man bruke de nedlagte kirkene til? | says:

  juni 17th, 2014 at 22:17 (#)

  […] Gabriel besøker Hellige Olga kirke […]

 1021. Hva kan man bruke de nedlagte kirkene til? | says:

  juni 17th, 2014 at 22:17 (#)

  […] Kan ateister være åndelige? […]

 1022. Hva kan man bruke de nedlagte kirkene til? | says:

  juni 17th, 2014 at 22:18 (#)

  […] Gabriel besøker Kampen kirke  […]

 1023. Magne D. Antonsen says:

  juni 18th, 2014 at 16:06 (#)

  Hei Hans Olav!

  Bra innlegg, nå har jeg anbefalt det på Lesernes VG og du ser det nederst på vg.no

  Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange nye lesere, ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no eller @magneda på Twitter.

  Hilsen Magne i VG

 1024. Hans Olav Arnesen says:

  juni 19th, 2014 at 11:10 (#)

  Tusen takk for det Magne.

 1025. Herman hedning says:

  juni 18th, 2014 at 17:29 (#)

  En ting er sikkert jeg vil ikke gravlegges i en kirke eller i “vigslet” jord, men jeg ser ikke hvor en ateistisk begravelse skal kunne skje akkurat nå så vi trenger alternativer til prester og kirker.

  Har tenkt mange ganger at noen av disse kirkene kunne blitt fine leiligheter vi har jo tross alt boligmangel.
  Blir de ikke brukt burde det i det minste være plass til folk som faktisk ikke har andre steder enn bakken og bo på f.eks narkomane tiggere romfolk osv.

 1026. steinar says:

  juni 19th, 2014 at 11:54 (#)

  Du kan jo sikkert få noen til å kaste deg på en søppefylling når den tid kommer, spesialavfall kanskje?? Du kan jo flytte ut fra der du bor, overlate boligen din til romfolk osv, synes du bør vise hvor dypt omsorgen for andre stikker, gå forran med ett godt eksempel kanskje???

 1027. Herman hedning says:

  juni 19th, 2014 at 17:43 (#)

  Veldig saklig.
  Og nei det er ikke lovlig og bli kastet på en søppelfylling du må jo være litt dum som tror det, ellers syns jeg det er uproblematisk for min egen del siden jeg er dau da det eventuelt skjer, men det er greit med et sted hvor mine slektninger og venner kan gå og minnes vettu det er også et problem med forurensing, men det er vel sånt du ikke skjønner.
  Har ikke egen bolig og hadde jeg hatt det så hadde jeg bodd der, jeg ser ikke problemet ditt med og bruke tomme bygg i tillegg kirker som er tempelet til kristne og kristne skal jo ifølge guden deres ved navn gud ta vare på de fattige så hadde ikke en ubrukt kirke vært en fin plass for de svakeste i samfunnet og vært mens de eventuelt kom seg på beina ?
  Kan du svare eller skal du bare spre mer avføring med kjeften din ?
  Greier du og svare på en intelligent måte ?

 1028. steinar says:

  juni 19th, 2014 at 18:29 (#)

  For det første, så tror jo ikke du på en Gud, så hvorfor blander du han inn i dette?? Du kan jo bli kremert. så kan de ha deg i en liten urne, problemet er løst. Hvordan tror du at disse bygningene hadde sett ut om man fylte de med romfolk,narkomane,osv osv??? det har vel ikke du tenkt så mye på , så avføringen som kommer ut kjeften, er det nok du som står for, du lever i en kardemommeby verden. Du må fatte at vi ikke kan ta imot hele verden i dette landet, være sosialkontor for alle som vil inn her, hvor mange romfolk tror du hadde kommet hvis du fikk det som du ville?? hva med resten av verdens fattige, vi ser hvem som er DUM her. Du er vel ikke i jobb selv en gang.

 1029. Herman hedning says:

  juni 19th, 2014 at 20:00 (#)

  Det er din relgion som sier at de svakeste i samfunnet skal beskyttes av dere kristne jeg bare påpeker det om jeg tror på guden din eller andre guder har ingen ting med saken og gjøre.
  Jegt vil ikke bli kremert sånn er den saken jeg er ikke relgiøs, men og sløse energi på kremering er virkelig idiotisk når en kan kastes i jorda og bli næring til den lokale floran.
  Disse kirkene måtte bli brukt som et bemanna hospits da vettø er ikke så vanskelig og tenke seg til og det må stilles krav til de få som kommer inn ikke sant, de som bor på gata og ikke har noe som helst hadde greid og forholde seg til det som de har gjort i andre hospits.
  Jegt har vel aldri sagt at vi skal sleppe inn hva som helst og jeg er heller ikke en tilhenger av det, men de som er her kan vi gi et tilbud og kanskje sørge for at de kommer i arbeid det hadde ikke kommet så mange flere romfolk bare fordi vi hadde gitt et tilbud om dusj dass og husrom og litt suppe det hadde bare sørget for at de har det mest grunnleggende av hygiene.
  Den virklig dumme må være den som tror at det bare er og kaste et lik på fyllinga eller er du bare usaklig i mangel av gode argumenter som vanlig.
  Om jeg er i jobb ? saklig som vanlig .. det er du som svarer meg midt på dagen da folk flest jobber ;-).
  Prøv og svare meg saklig så skal jeg være saklig, men det virker du og være ute istand til.

 1030. Per says:

  juni 18th, 2014 at 21:20 (#)

  Kirker er en kulturarv som ikke må ødelegges.
  Snart blir kirkene kirkens egen eiendom, så da slipper vi sånne tullediskusjoner.

 1031. Herman hedning says:

  juni 19th, 2014 at 17:53 (#)

  Hvis de blir kirkens egen eiendom og ikke statens regner jeg med at det blir slutt på statsstøtten og at kirken blir nødt til og sende medlemsavgift til sine medlemmer ca 80 % av norges befolkning er medlemmer, men bare 4 % går i kirken regelmessig lurer på hvor mange som vil betale de 800 kr i året for noe de knapt bruker.

  Er enig at mange av norges kirker må vernes forøvrig f.eks stavkirker, men mange av de er bare moderne bygg fullt brukbare til andre ting hvis de ikke blir brukt av den norske kirke.

 1032. sven kåre helland says:

  juni 18th, 2014 at 22:51 (#)

  kirken som kristen kirke BØR det bli slutt på. kristen-dommen har syndet i 2000 år, og verre kan det ikke bli. det finnes ikke ett menneske som kan synde så mye som kristen dommen har gjort i 2000 år. kirken kan bli ett sted der man begraver mennesker, i ett værdigt forhold, uten religion.

 1033. Bob says:

  juni 19th, 2014 at 09:10 (#)

  Kirken fjerner seg stadig mer fra folket. En kirkens mann som Espen Ottosen engasjerer seg sterkt for å skjære i tissen til små gutter. Når det er slike saker som dominerer kirkens agenda, så fører det til avsky og utmelding.

  http://m.db.no/2014/06/18/kultur/kronikk/meninger/omskjering/33903290/

  Et annet problem for kirken er at folk får bedre mulighet til å lese bibelen. Så lenge bibelen var tilgjengelig bare på latin hadde kirken utrolig makt, siden bare noen få utvalgte kunne lese boka og snakke med den usynlige mannen. Så ble bibelen tilgjengelig på norsk, og veksten stagnerte. Så ble bibelen tilgjengelig på lettlest, moderne norsk, og folk begynner virkelig å fatte hvor mye tøv som er der. Nå er vi kommet så langt at bibelen er tilgjengelig for alle, overalt, komplett med kryssreferanser og lange lister over tilfeller der den usynlige mannen ikke ser ut til å ha noe som helst imot massemord, incest, flerkoneri, kvinnediskriminering, selvmotsigelser, faktafeil, matematikkfeil, historiske feil, slavehandel, skjæring i tissen til smågutter, etnisk rensing, massedrap på folk som tenker tanker som den usynlige mannen ikke liker, og så videre og så videre. Og tallet på kristne stuper og kirker må selges…

  http://skepticsannotatedbible.com/abs/long.htm

 1034. Hans Olav Arnesen says:

  juni 19th, 2014 at 11:24 (#)

  “Et annet problem for kirken er at folk får bedre mulighet til å lese bibelen. Så lenge bibelen var tilgjengelig bare på latin hadde kirken utrolig makt, siden bare noen få utvalgte kunne lese boka og snakke med den usynlige mannen. Så ble bibelen tilgjengelig på norsk, og veksten stagnerte. Så ble bibelen tilgjengelig på lettlest, moderne norsk, og folk begynner virkelig å fatte hvor mye tøv som er der.”

  Det er et problem med den påstanden, og det er at kristendommen opplevde en voldsom vekst etter at man fikk Bibelen i vernakulære utgaver, og ekspansjonen utenfor Europa og Vesten foregår i høyeste grad fremdeles ved hjelp av bibler på de ulike morsmål. Selv om antall konfesjonsløse i USA også stiger er det først og fremst i Europa at kirkene opplever dramatisk sviktende oppmøte og må stenges. Derav begrepet: Det europeiske unntaket.

 1035. Bob says:

  juni 19th, 2014 at 11:41 (#)

  Det jeg ser, her jeg bor, i Norge i Europa, er at etterhvert som folk får bedre tilgang til bibelen så skjønner de hva som står der og mister lysten til å ha noe med kristendom å gjøre. Hva som skjer i land utenfor Vesten vet jeg veldig lite om, men jeg vil jo ikke bli overrasket over om en religion vokser når folk får høre om religionen første gang. Når man går løs på en ny region uten kristne så kan jo prosentandelen bare endres i en retning.

  Det er interessant at du ikke kommenterer ting jeg nevner fra bibelen, som massemord, incest, flerkoneri, kvinnediskriminering, selvmotsigelser, faktafeil, matematikkfeil, historiske feil, slavehandel, skjæring i tissen til smågutter, etnisk rensing, massedrap på folk som tenker tanker som den usynlige mannen ikke liker og så videre. Ut fra svaret ditt virker det som om du er mer interessert i at kristendommen skal spres videre snarere enn å tenke på de grusomhetene som står i boka man sprer.

 1036. Hans Olav Arnesen says:

  juni 19th, 2014 at 12:58 (#)

  Det er sikkert riktig at noen mister troen av å lese Bibelen, men det er nok mange andre forklaringer på hvorfor religionen mister grepet, eller i det minste endrer form i Europa.

  At Bibelen er full av incest, krig o.l. er helt riktig. Det samme gjelder mange andre hellige tekster. Men beskyldningen om at Bibelen rommer historiske feil baserer du på premisset om at Bibelen er ment som en historiebok. Da velger du en literalistisk bibeltolkning, i likhet med eksempelvis kristenfundamentalismen som oppstod i det tjuende århundret. Teologer, like fra antikken til i dag, har stort sett ikke delt et slikt syn.

  Når det gjelder påstanden om at jeg ønsker kristendommens spredning velkommen mener jeg det er et vel stort spørsmål å ta stilling til sånn på sparket. Men du er jo selv et produkt av en kristen kultur, så forhåpentligvis ser du ikke på det som utelukkende negativt at religionen som formet Norge og Europa sprer seg til nye deler av verden?

 1037. Hva kan man bruke de nedlagte kirkene til? | says:

  juni 19th, 2014 at 11:34 (#)

  […] Gabriel besøker Den amerikanske kirken i Oslo […]

 1038. Hva kan man bruke de nedlagte kirkene til? | says:

  juni 19th, 2014 at 11:39 (#)

  […] Ønsker en bedre debatt om religion og livssyn. […]

 1039. AndyAce83 says:

  juni 19th, 2014 at 14:37 (#)

  Riv bygget ned og bygg et livsynsnøytralt bygg. Jeg som kristen ville sett på det som hån om bygget skulle bli “seremonirom for en mer livssynspluralistisk hovedstad”.

 1040. roger riiber says:

  juni 19th, 2014 at 14:59 (#)

  St.Hansbål kan alle kirkene brukes til om de ikke er av stein!

 1041. non-believer says:

  juni 19th, 2014 at 17:44 (#)

  da som egentlig overrasker litt er kven som engasjerer seg i religionsdebatten i Noreg.
  Katolikkar, muslimar, hinduar mm har større respekt for andre religionar, spesielt den Protestantiske kyrkja enn HEF, som stort sett består av frafalne Protestantar.
  å sjå ein aktiv humanetikkar utsatt for ein kross i synsranda må vel vera som ein vampyr i ein film….

 1042. Hva kan man bruke de nedlagte kirkene til? | Argument says:

  juni 24th, 2014 at 09:02 (#)

  […] Hans Olav Arnesen er religionshistoriker og redaktør i Religioner.no. Denne teksten ble først publisert på Religioner.no. […]

 1043. Led meg Gud! | says:

  juni 29th, 2014 at 08:14 (#)

  […] Når Gud snakker. […]

 1044. Led meg Gud! | says:

  juni 29th, 2014 at 08:14 (#)

  […] Omvendelse på bakerste benk. […]

 1045. Led meg Gud! | says:

  juni 30th, 2014 at 06:18 (#)

  […] En nyfrelst møter en lunken.  […]

 1046. Erike says:

  juli 1st, 2014 at 11:09 (#)

  Hei.
  Ønsker deg en god fastemåned!
  Det er mange fristelser i denne sommermåneden, spesielt med tanke på lettkledde personer over alt. Skulle ønske alle hadde fulgt denne fastemåneden, men da hadde det vel gått så som så med handelsstaned.

  Ha en trivelig måned, og lykke til!

 1047. Yousef Bartho Assidiq says:

  juli 2nd, 2014 at 15:27 (#)

  Tusen takk! Faktisk aldri tenkt på det med lettkledd egentlig. Verre med alle folka som sitter å spiser hamburger og kebab over alt. Hehe!

  Tror nok mange kunne ha godt av å prøve å faste en gang iblant, kanskje ikke en hel måned – men bare for å forsøke å få litt perspektiv på livet. Se de små tingene vi tar for gitt i hverdagen vår.

 1048. Sakrale veggmalerier i ny drakt | says:

  juli 8th, 2014 at 16:48 (#)

  […] India har nå tre kjønn.  […]

 1049. Sakrale veggmalerier i ny drakt | says:

  juli 8th, 2014 at 16:49 (#)

  […] Myrdet for sin kamp mot overtro […]

 1050. Muslimers holdning til terror | says:

  juli 9th, 2014 at 08:23 (#)

  […] Den katolske kirke mister «markedsandeler» i Latin-Amerika […]

 1051. Muslimers holdning til terror | says:

  juli 9th, 2014 at 08:38 (#)

  […] Losing their religion?  […]

 1052. Mormonismens fødested | says:

  juli 11th, 2014 at 15:51 (#)

  […] Arbeid, Gud og sirkus til folket.  […]

 1053. Ramadanlivet | says:

  juli 14th, 2014 at 21:42 (#)

  […] Jihad […]

 1054. Ramadanlivet | says:

  juli 14th, 2014 at 21:43 (#)

  […] Det gode samarbeidet.  […]

 1055. Ramadanlivet | says:

  juli 14th, 2014 at 21:43 (#)

  […] Seksualitet og tabu.  […]

 1056. Ramadanlivet | says:

  juli 14th, 2014 at 21:43 (#)

  […] Punk mot ekstremisme […]

 1057. Ramadanlivet | says:

  juli 14th, 2014 at 21:44 (#)

  […] Stopp hatprat! […]

 1058. Ramadanlivet | says:

  juli 14th, 2014 at 21:44 (#)

  […] Agenda X […]

 1059. Ramadanlivet | says:

  juli 14th, 2014 at 21:44 (#)

  […] Antimuslimske heksebesvergelser […]

 1060. Ramadanlivet | says:

  juli 14th, 2014 at 22:01 (#)

  […] Hvorfor jeg er misunnelig på turbandagen.  […]

 1061. Ramadanlivet | says:

  juli 14th, 2014 at 22:02 (#)

  […] Viktigheten av kommunikasjon. […]

 1062. Ramadanlivet | says:

  juli 14th, 2014 at 22:02 (#)

  […] Ytringsfriheten er absolutt. […]

 1063. Ramadanlivet | says:

  juli 14th, 2014 at 22:03 (#)

  […] Religion og samfunn […]

 1064. Erling Lorentzen says:

  juli 18th, 2014 at 11:15 (#)

  Takk for ein interessant artikkel.

  Ein kommentar til det du skriv om kristne si støtte til Hizballah. Dette er kanskje ikkje så overraskande når ein ser på Libanons politiske alliansar.

  I veldig grove trekk finn ein to politiske blokkar i libanesisk politikk. Dei som støttar Syria (Hizballah etc), og dei som er i mot syrisk påverknad (Hariri-familien, Future-rørsla og andre sunni-parti). Dei kristne partia har tradisjonelt vore jamt fordelt på begge sider av denne politiske kløfta, og dermed finn du fleire kristne støttespelerar til det pro-syriske Hizballah enn det du gjer hos dei store sunni-gruppene.

  Dette handlar nok meir om korleis etnisitet / sekt blir blanda saman med politiske alliansar grunna ein utdatert vallov, heller enn spørsmål om religiøs ekstremisme.

 1065. Hans Olav Arnesen says:

  juli 18th, 2014 at 15:11 (#)

  Et spørsmål til deg Erling. Tror du sjansen for at Gaza-krigen sprer seg til Libanon og Hizbollah er mindre i dag enn i 2008/2009, gitt at Hizbollah har sine egne bekymringer i Libanon, og er engasjert i borgerkrigen i Syria?

 1066. Nå kan du høre Religioner.no. | says:

  juli 18th, 2014 at 17:04 (#)

  […] Kampen om knoklane […]

 1067. Nå kan du høre Religioner.no. | says:

  juli 18th, 2014 at 17:04 (#)

  […] Strålevern til folket […]

 1068. Nå kan du høre Religioner.no. | says:

  juli 18th, 2014 at 17:05 (#)

  […] Den siste sjaman […]

 1069. Nå kan du høre Religioner.no. | says:

  juli 18th, 2014 at 17:05 (#)

  […] Jakta på evig liv – i ferd med å lykkast?  […]

 1070. Nå kan du høre Religioner.no. | says:

  juli 18th, 2014 at 17:05 (#)

  […] Spådde tsunami på Litteraturhuset […]

 1071. Nå kan du høre Religioner.no. | says:

  juli 18th, 2014 at 17:06 (#)

  […] Tar farvel med pave Benedikt på eit kritisk tidspunkt […]

 1072. Nå kan du høre Religioner.no. | says:

  juli 18th, 2014 at 17:06 (#)

  […] Forsoning, sang og Kafka […]

 1073. Erling Lorentzen says:

  juli 21st, 2014 at 11:59 (#)

  Det er ikkje alltid like greit å vite kva Hizballah vil ta for seg.
  Som du nemner, har Hizballah mista mykje lokal libanesisk støtte pga. deira krigføring langs den syriske grensa, som stadig fører til hemnaksjonar mot Sør-Beirut der dei har kontora sine. Det er tvilsamt at dei har lyst til å vikle seg inn i ein ny krig no. To rakettar vart rett nok avfyrt mot Israel frå Libanon for litt sidan, men desse kom truleg frå andre grupper.
  Iran (Hizballahs hovudsponsor) kutta desuttan all støtte til Hamas tidleg i 2012, da Hamas flytta politbyrået sitt ut frå Damaskus og fekk høyre av den syriske presidenten at dei hadde “forrådt” Syria. Forholda mellom Hamas og Iran er enno ikkje særleg gode, og det er lite grunn til å tru at sistnemnde ville gidde å blande seg. Men dette kunne kanskje endre seg om Hamas vart knust militært og deretter pressa til å underteikne avtalar med Israel som Iran ikkje ville kunne akseptere.

 1074. Arkeologen som oppdaget «verdens eldste tempel» er død | says:

  juli 21st, 2014 at 15:42 (#)

  […] Vandalisme i åndelighetens navn […]

 1075. Arkeologen som oppdaget «verdens eldste tempel» er død | says:

  juli 21st, 2014 at 15:45 (#)

  […] Pyramidenes hemmeligheter […]

 1076. Ramazan alaturka | says:

  juli 24th, 2014 at 17:09 (#)

  […] Ramadanlivet […]

 1077. Ramazan alaturka | says:

  juli 24th, 2014 at 22:43 (#)

  […] Snart ramadan – jippi! […]

 1078. IS har ikke beordret kjønnslemlestelse av kvinner | says:

  juli 25th, 2014 at 02:35 (#)

  […] Muslimers holdning til terror […]

 1079. IS har ikke beordret kjønnslemlestelse av kvinner | says:

  juli 25th, 2014 at 02:35 (#)

  […] Hastverksvandalisme […]

 1080. Ramazan alaturka | says:

  juli 25th, 2014 at 03:09 (#)

  […] Langfredag a la carte […]

 1081. Ramazan alaturka | says:

  juli 25th, 2014 at 03:18 (#)

  […] Gastronomisk forbrødring med himmelsk resultat […]

 1082. Stankdemon forårsaker homoseksualitet | says:

  juli 26th, 2014 at 02:12 (#)

  […] Demoner er seksuelt overførbare […]

 1083. Stankdemon forårsaker homoseksualitet | says:

  juli 26th, 2014 at 05:32 (#)

  […] Sjamanfestival skjemmet av stank […]

 1084. Stankdemon forårsaker homoseksualitet | says:

  juli 26th, 2014 at 06:53 (#)

  […] Lucifer tvang Oslo domkirke til å stenge […]

 1085. Jeg er ikke Messias! | says:

  juli 29th, 2014 at 05:48 (#)

  […] Har Jesus eksistert? […]

 1086. Monarkistisk religionstvang | says:

  august 1st, 2014 at 10:01 (#)

  […] Ofret religionsfriheten […]

 1087. Monarkistisk religionstvang | says:

  august 1st, 2014 at 12:32 (#)

  […] Englands kommende dronning er fersk konfirmant. […]

 1088. Folkemord på Iraks «djeveldyrkere» | says:

  august 8th, 2014 at 08:54 (#)

  […] Gnostisk sekt nær utryddelse […]

 1089. Folkemord på Iraks «djeveldyrkere» | says:

  august 8th, 2014 at 10:55 (#)

  […] Terror i Shingal […]

 1090. Folkemord på Iraks «djeveldyrkere» | says:

  august 8th, 2014 at 10:55 (#)

  […] IS har ikke beordret kjønnslemlestelse av kvinner […]

 1091. Folkemord på Iraks «djeveldyrkere» | says:

  august 8th, 2014 at 10:55 (#)

  […] Hastverksvandalisme […]

 1092. Johnb416 says:

  august 10th, 2014 at 10:45 (#)

  Yeah bookmaking this wasn’t a risky conclusion outstanding post! egbgdbeddeee

 1093. Claudius says:

  august 10th, 2014 at 20:43 (#)

  Tja… begynner jeg med da, 😉 All som prøver å tolke noe som andre har spådd noe… er jo de som egentlig tar feil mener jeg. Eksempel: Michel de Nostradamus – 7: den velkjente franske farmasøyten, anslo 11. august 1999 som datoen for verdens ende. Da skulle ”en stor terrorkonge stige ned fra himmelen.” Dette ble av mange tolket som at en stor komet skulle treffe jorda i denne måneden.
  Dette er jo snøballen som har begynt å rulle, eller fjæra som ble til 5 høns. I sine brev skriver denne herren som for øvrig var lege at hans centaurier var men som en sammenheng fra når profetiene startet inntil slutt. Akkurat slik Bibelen også er lagt opp til. Tar man utganspunkt i kun enkeltvers er man på bærtur.
  Nostradamus har aldri angitt 1999 som verdens ende, men snarere en start for sine profetier som går direkte inn på bibelinnhold i en mer forståelig tekst, selv om profetiene hans kan være vanskelig å forstå. I Juli mnd 1999 kom det fra himmelen (Kanaans land) et forvarsel på en president med samme navn som i Bibelen innleder et skrekkvelde. Man kan gjerne si at det er innledet ved det man ser skjer i dette landet. Den presidenten jeg sikter til visiterte Oslo og underskrev Osloavtalen. Men men, når man drømmer seg bort i ordrette oppfyllelser når man ikke sitter med profetens originaltekster, kan man lett la seg forvirre og mene at Michel tok feil, men det gjorde han altså ikke. Profetien stemte forbløffende godt, med år og mnd. og verset gir opplysninger til andre vers og hendelser i samme slengen. Det morsomme er at han også forutså WTC 2001, men de fleste sitter med feilsiterte oversettelser som har aldeles feil ordlyd. Jeg sikter da til C4.55, men teksten er omgjort i billedtekst (lignelser) som og i Bibelen, teksten lyder slik: “Når kragen (veggen) på det helt av takstensammenføyde (Pentagonbygningen) i 7 timer uopphørlig skriker (pga resterende fly i luften som kunne innbære en trussel) og døden er varslet (det ble kjent i ettertid at et attakk ville li foretatt) blir en statue farvet av blod. (sybolet på Frihetsstatuen som skulle indikere byen som ble rammet) Når tyrannen (Laden og co.) er drept, vil folk be til gudene (islam) – De siste opplysninger viser til den videre skjebne i denne jakten og hvordan den vil ende. Men en ting er sikkert, den som har hans riktige og samlede profetier vil skjønne at alt han skriver om er i samsvar med bibelens profetier; C1.28: Etter at det er gått 20 år av månens styre, (Rettferd skal spire i hans dager og freden være stor til månen forgår, Salm.72.7) vil en annen sitte inne med dens/ sitt monarki. (i/ til) syv tusen år, da så solen (Matt.17.2, symbolet for Kristus) overtar dens trette liv. Da vil min profeti gå i oppfyllelse.
  Merk dere disse ordene.

 1094. Hans Olav Arnesen says:

  august 11th, 2014 at 00:16 (#)

  Mener du at det er 7 år til Jesu gjenkomst på jorden, regnet fra WTC angrepet? Eller teller du fra bin Laden ble drept i 2011, slik at det først skjer i 2031?

 1095. Claudius says:

  august 16th, 2014 at 10:49 (#)

  “Mener du at det er 7 år til Jesu gjenkomst på jorden, regnet fra WTC angrepet? Eller teller du fra bin Laden ble drept i 2011, slik at det først skjer i 2031?”

  Nei, ingen av delene. Jesu gjenkomst? Kan du ut i fra historien viste til Jesu 1.komme ut fra feks, Matt.1.17: Altså er det i alt fjorten slektsledd fra Abraham til David, fjorten ledd fra David til bortføringen til Babylon og fjorten ledd fra bortføringen til Babylon og fram til Kristus. – når vi ut fra den kjennsgjerning vet at bortføringen til Babylon skjedde i år 586 fvt. ? Hvordan stemmer så historien ut fra Bibelen i forhold til disse opplysningene? http://israelshistorie.dk/history/chronological_presentation11.php#babylonians
  Dernest har vi utsagn etter utsagn i Bibelen som mangler oppfyllelser, som til eks. Matt.1.21 -23, 2.16-18, Luk.12.49-51: Ild er jeg kommet for å kaste på jorden. Hvor gjerne jeg ville at den alt var tent! 50 En dåp må jeg døpes med. Hvor nedtynget jeg er til den er fullført! 51 Tror dere at jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, ikke fred, men strid – kontra Heb.9.27-28: Slik alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen, 28 slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.
  Mener du da at den første oppfyllelsen om Jesu komme er oppfylt? Og hva da med Luk.21.20-22 og Hos.kap.9 og Jes.46.10?

 1096. Uke 33. Begrepsinflasjon | says:

  august 11th, 2014 at 11:10 (#)

  […] for å markere sin sympati og støtte til yezidiene som har blitt jaget på flukt og utsatt for massemord og slaveri av Den islamske […]

 1097. Uke 33. Begrepsinflasjon | says:

  august 11th, 2014 at 11:10 (#)

  […] på begge sider. Ikke alle rapportene om overgrep er heller til å stole på. Eksempelvis ble det feilaktig hevdet, fra FN, at IS hadde beordret kjønnslemlestelse av alle kvinner. Andre rykter, som at IS begraver […]

 1098. Uke 33. Begrepsinflasjon | says:

  august 11th, 2014 at 11:11 (#)

  […] Voksende uro i Asia? […]

 1099. Uke 33. Begrepsinflasjon | says:

  august 11th, 2014 at 11:11 (#)

  […] Kven blir ein sjølmordsbombar? […]

 1100. Uke 33. Begrepsinflasjon | says:

  august 11th, 2014 at 13:39 (#)

  […] Terror i Shingal […]

 1101. Uke 33. Begrepsinflasjon | says:

  august 11th, 2014 at 13:39 (#)

  […] Muslimers holdning til terror […]

 1102. Uke 33. Begrepsinflasjon | says:

  august 11th, 2014 at 13:43 (#)

  […] Gnostisk sekt nær utryddelse […]

 1103. Uke 33. Begrepsinflasjon | says:

  august 11th, 2014 at 13:43 (#)

  […] Hastverksvandalisme […]

 1104. Uke 33. Begrepsinflasjon | says:

  august 11th, 2014 at 13:45 (#)

  […] Bomber ved Buddhas tre […]

 1105. Uke 33. Begrepsinflasjon | says:

  august 11th, 2014 at 14:00 (#)

  […] Kristendomsforfølgelser […]

 1106. Uke 33. Begrepsinflasjon | says:

  august 11th, 2014 at 14:01 (#)

  […] Hvorfor er de så sinte?  […]

 1107. Uke 33. Begrepsinflasjon | says:

  august 11th, 2014 at 14:18 (#)

  […] Fanatismeovermot […]

 1108. Claudius says:

  august 16th, 2014 at 12:22 (#)

  Ut fra mitt sitat fra Michel N – C4.55 om slutten, innebærer dette en lang periode som altså samstemmer ut fra DHS (de hellige skrifter) – sitat: Når tyrannen er drept, vil folk be til gudene. (Det i parantes var min tiføyning, og har ingen konkret betydning for personnavn, men at dette bare var en innledning til kriger vi neppe vil se slutten på) Ser vi på ordet tyrann i Bibelen, har det en annen betydning i en lignelsesform; Salm.37.32 ff; Den ugudelige lurer på en rettferdig og prøver å ta hans liv. Men Herren overgir ikke mannen til ham og lar ham ikke dømmes skyldig. Vent på Herren og følg hans vei!
  Han løfter deg opp, så du arver landet; du får se at de onde utryddes. En gang så jeg en gudløs tyrann; han brisket seg som en frodig seder. Da jeg siden kom forbi, var han borte; jeg lette, men fant ham ikke.
  Her ser man at skriften sender ballen videre og forklarer at tyrannen er et bilde på sedertreet. Sedertreet er igjen et bilde på et lands makt under et fremtidig styre som vil bli borte… (Esek.17.k., Esek.31.3, Høys.5.15)

 1109. Hans Olav Arnesen says:

  august 16th, 2014 at 22:42 (#)

  Hadde jeg hatt et stempel som sa: “Lest, men ikke forstått” ville jeg brukt det her. Dette går langt over mitt hode. Mener du at vi kan se frem til endetiden i overskuelig fremtid? Klart svar, om det lar seg gjøre.

 1110. Claudius says:

  august 17th, 2014 at 12:50 (#)

  Ja, du kan så si, men svaret er nok ja, det handler om en overskuelig lang fremtid. Alle bibelske profetier må jo oppfylles først. Både Bibelen og den ovenfor nevnte profeten har omtrent identiske utsagn; 1.Mos.2.1-2: Så var himmelen og jorden fullført, med hele sin hær. Den sjuende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den sjuende dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort. – C1.28: Etter at det er gått 20 år av månens styre, vil en annen sitte inne med dens/ sitt monarki. (i/ til) syv tusen år, da så solen overtar dens trette liv. Da vil min profeti gå i oppfyllelse.
  Begrunnelsen for dette regnestykket er hvilken kalender man går ut ifra, den jødiske kalender befinner seg nå på slutten av den 5.dag http://www.miff.no/J%C3%B8dedom/2004/09/16JoedenesKalender.htm – og hvorfor at det er slik kan du lese mer om her: http://www.bibelensier.no/Dokumenter/Hoytidene/gudskalender.htm
  Og så må en huske på en ting til, Bibelen er profetisk, ikke historisk siden vår historiske tid ikke inneholder noen oppfyllelser fra bibelens side, bl.a treet som skulle vokse opp til himmelen så det ble synlig over hele jorden og alle nasjoner skulle livnære seg av det. (Dan.4.10 Og se, et tre sto midt på jorden. Det var svært høyt. 11 Treet vokste seg så stort og kraftig at det nådde til himmelen og var synlig til jordens ende. 12 Løvet var vakkert og frukten rik, det ga føde til alle. Dyrene på marken fant skygge under det, og fuglene under himmelen bygde rede i greinene. Alt liv fikk sin føde fra det.
  Esek.17.23: På Israels høye fjell planter jeg det. Det skal få greiner og bære frukt og bli til en prektig seder. Alle slags fugler skal bo i det, alt som har vinger, skal holde til i skyggen av greinene på det. (Legg merke til at det igjen er snakk om sedertreet – Dan.4.22 Dette treet er deg selv, konge, stor og mektig som du er. Din makt har vokst, den når helt til himmelen og ditt herredømme til jordens ende. – uoppfylt)

  Esek.31.6: Alle fugler under himmelen bygde rede i greinene, alle dyr på marken fødte sine unger under løvverket, og i skyggen av sederen bodde mange folkeslag.

  Vi må vel kunne si at dette høres rart ut, men vi kjenner jo ikke fremtiden, og slik sett må en jo kunne stole på at profetiene er sanne, men at mange vil prøve å avsanne dem som løgn og bedrag.

 1111. Kven er yezidiane? | says:

  august 17th, 2014 at 17:17 (#)

  […] Folkemord på Iraks «djeveldyrkere» […]

 1112. Kven er yezidiane? | says:

  august 17th, 2014 at 17:18 (#)

  […] Kristendomsforfølgelser […]

 1113. Kven er yezidiane? | says:

  august 17th, 2014 at 17:18 (#)

  […] Kven blir ein sjølmordsbombar? […]

 1114. Kven er yezidiane? | says:

  august 17th, 2014 at 17:18 (#)

  […] Gnostisk sekt nær utryddelse […]

 1115. Kven er yezidiane? | says:

  august 17th, 2014 at 17:18 (#)

  […] IS har ikke beordret kjønnslemlestelse av kvinner […]

 1116. Kven er yezidiane? | says:

  august 17th, 2014 at 17:19 (#)

  […] Fanatismeovermot […]

 1117. Intens omskjæringsdebatt på Det teologiske fakultet | says:

  august 21st, 2014 at 10:02 (#)

  […] Forhudmannen – en intaktivistisk superhelt […]

 1118. Anne Kalvig says:

  august 21st, 2014 at 10:54 (#)

  Interessant at Gritzman hevdar det ikkje finst alternativ til jødisk omskjæring, det gjer det vitterleg: http://www.jewsagainstcircumcision.org/brisshalom.htm

 1119. Dan-Raoul Miranda says:

  august 21st, 2014 at 11:22 (#)

  Gritzman tapte veldig mykje på å hevde sin tolking av jødedom, og kom med mange “no true scotsmen” i laupet av kvelden. Svært synd, synast eg, for eg trur at det hadde vore til hans fordel å møte dei andre på halvvegen her…

 1120. Hans Olav Arnesen says:

  august 21st, 2014 at 15:12 (#)

  Det kan du si. Det er alltid en del aspekter ved omskjæringsdebatten jeg føler mangler. Et av dem er vitnesbyrd fra omskårne menn som føler de har blitt utsatt fra et overgrep eller krenkelse. Fritanke.no hadde likevel noen slike nylig. Et annet er informasjon om at det finnes måter å få en ny forhud på, både kirurgisk og på annet vis. Det ville vært interessant å høre hvordan man i jødisk lov vil forholde seg til menn som utfører forhudsgjenopprettende behandling av ulikt slag. Man er jo tross alt likevel omskåret, gitt at handlingen fremfor den fysiske tilstanden er det sentrale. Vet imidlertid ikke hvor vanlig forhudsgjenopprettelse er hos jøder.

 1121. Intens omskjæringsdebatt på Det teologiske fakultet | says:

  august 21st, 2014 at 15:30 (#)

  […] IS har ikke beordret kjønnslemlestelse av kvinner […]

 1122. Intens omskjæringsdebatt på Det teologiske fakultet | says:

  august 21st, 2014 at 15:30 (#)

  […] Kirkeasyl […]

 1123. Elin Langholm says:

  august 21st, 2014 at 16:46 (#)

  Historiene fra disse mennene finnes der ute for de som tar seg tid til å lytte. Og de er sterkt økende, spesielt i Usa. Anbefaler dere å begynne å lese f.eks her: http://www.mendocomplain.com
  For å lese om foreskin restoration:
  http://www.restoringforeskin.org

  Og så er denne personlige beretningen utrolig sterk og gripende. Anbefales på det sterkeste: http://old.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=2341

 1124. Ikke kall Den islamske staten middelaldersk | says:

  august 22nd, 2014 at 00:54 (#)

  […] Religionskrigsjus […]

 1125. Ikke kall Den islamske staten middelaldersk | says:

  august 22nd, 2014 at 08:47 (#)

  […] Jihad […]

 1126. Iren says:

  august 22nd, 2014 at 15:42 (#)

  Flott artikkel og veldig opplysende! Men jeg ser at du henviser til historien om Iblis (eller “Satan”) som skulle bøye seg for mennesket som felles for Kristendom og Islam. Så vidt jeg vet er det en historie som bare å finne i Islam. Har du eventuelt noen kilde på hvor den er å finne i kristendommen?

 1127. Kan ateister være gode mennesker? | says:

  august 24th, 2014 at 19:17 (#)

  […] Uholdbar nyateisme.  […]

 1128. En nyfrelst møter en lunken | says:

  august 24th, 2014 at 19:17 (#)

  […] Ett år med Gud.  […]

 1129. Snart ramadan – jippi! | says:

  august 24th, 2014 at 19:17 (#)

  […] Antimuslimske heksebesvergelser […]

 1130. M. Thomas Frederiksen says:

  august 24th, 2014 at 21:49 (#)

  I resent what was done without my consent. I despise the scar on my penis. I resent spending years restoring my foreskin to undue, to the extent possible, what was done in minutes. The nerve damage is irreversible.

  Genital mutilation is not education. Genital mutilation is not baptism. Genital mutilation of an unconsenting minor is a sexual assault.

 1131. Hans Olav Arnesen says:

  august 25th, 2014 at 11:01 (#)

  @Fredriksen: Hvor kommer dette sitatet fra?

  @Langholm. Det er fryktelig viktig for debatten at menn som opplever omskjæring som en krenkelse av deres kroppslige integritet får komme til orde. Ellers blir det mye snakk om de omskårne, mens man hører lite fra dem. Likevel virker det foreløpig å være påfallende få slike vitnesbyrd med tanke på hvor mange som blir omskåret. Jewish Circumcision Center har eksempelvis klart å samle underskrifter fra fire hundre jødiske omskjæringsmotstandere fra hele verden. Men det er jo med respekt å melde en nokså beskjedent andel av verdens fjorten millioner jøder.

 1132. Uke 35. Sosialdawkinisme | says:

  august 25th, 2014 at 09:16 (#)

  […] er likestilt med å drepe et barn eller voksent menneske. Hvorfor er det mer akseptabelt at “to kjernesunne personer”, som Michael Gritzman fra Det mosaiske trossamfunn formulerte det i en omskjæringsdebatt, […]

 1133. Uke 35. Sosialdawkinisme | says:

  august 25th, 2014 at 09:16 (#)

  […] Et pragmatisk syn på abort […]

 1134. Uke 35. Sosialdawkinisme | says:

  august 25th, 2014 at 09:16 (#)

  […] Vi har ikke mange aborter […]

 1135. Uke 35. Sosialdawkinisme | says:

  august 25th, 2014 at 09:16 (#)

  […] Press […]

 1136. Uke 35. Sosialdawkinisme | says:

  august 25th, 2014 at 09:20 (#)

  […] hos oss fikk de likevel slippe til. På en tverreligiøs nettside, med alt det innebærer av mangfold, kan man ikke fra redaksjonelt […]

 1137. Uke 35. Sosialdawkinisme | says:

  august 25th, 2014 at 09:20 (#)

  […] Hva mener karismatiske kristne og buddhister om abort? […]

 1138. Uke 35. Sosialdawkinisme | says:

  august 25th, 2014 at 09:21 (#)

  […] Etiske dilemma på forsoningsdagen […]

 1139. Uke 35. Sosialdawkinisme | says:

  august 25th, 2014 at 09:23 (#)

  […] Lobbyverksemd for Gud og familien […]

 1140. Uke 35. Sosialdawkinisme | says:

  august 25th, 2014 at 09:23 (#)

  […] Kven råder over din død?Hva mener vi om eutanasi? […]

 1141. Westboro Baptist Church versus Den islamske staten | says:

  august 27th, 2014 at 13:33 (#)

  […] at grunnleggeren Fred Phelps døde har det blitt stilt spørsmål ved fremtiden til den vesle menigheten. Alt tyder foreløpig på at […]

 1142. Ikke i islams navn! | says:

  august 27th, 2014 at 13:42 (#)

  […] Begrepsinflasjon […]

 1143. Ikke i islams navn! | says:

  august 27th, 2014 at 13:42 (#)

  […] Muslimers holdning til terror […]

 1144. Ikke i islams navn! | says:

  august 27th, 2014 at 13:42 (#)

  […] Fanatismeovermot […]

 1145. Ove Kristian says:

  september 10th, 2014 at 14:44 (#)

  Et kjent kristent metalband er australske Mortification. Et ukjent band er Horde, også det fra Australia.

 1146. Kjetil H. Hogstad says:

  september 18th, 2014 at 09:53 (#)

  Vi kan jo godt snakke mer om evolusjon, men da kan vi gjerne snakke mer om at troen på evolusjonsteoriens allmektige forklaringskraft nærmest kvalifiserer som overtro. Det man ofte ser er at evolusjonsforklaringer direkte utkonkurrerer religiøse forklaringer, og omvendt.

  Så kunne vi vel begynt å snakke nyansert om evolusjonsteori og om religion, men da mister vi den mytiske (og mystiske?) forklaringskraften det er i å overgi seg helt til ett av synspunktene. Absolutt religion eller absolutt evolusjonsoverbevisning er knallgøy, men en slags grå blanding er kjedelig – men riktig vitenskapelig sett, og mest interessant filosofisk sett. Det er Sæthre som har rett her: evolusjonsmyten og evolusjonsvitenskap er ikke det samme.

  Evolusjonsteori handler for det meste om genetikk og ferdig med det. Skal vi forklare andre fenomener, må vi fort ty til sirkellogikk: organismers trekk er selektert fordi de er adaptive og de er adaptive fordi de fins. Evolusjonspsykologi er bygget på dette fundamentet, og står som et eksempel på hvor galt det kan gå når artige forklaringer får vinne over god vitenskap.

 1147. Fra naziprotest til kvinneprest | says:

  september 20th, 2014 at 19:28 (#)

  […] Ofret religionsfriheten […]

 1148. Sataniske pikesmykker? | says:

  september 27th, 2014 at 03:15 (#)

  […] Amerikanske ateister ødelegger satanistisk statuedrøm […]

 1149. De fem «beste» videoene fra Westboro Baptist Church | says:

  september 27th, 2014 at 23:41 (#)

  […] WBC versus Den islamske staten […]

 1150. Oskar Henriksen says:

  september 30th, 2014 at 12:47 (#)

  “Begrepet satanisme peker ikke på ett fenomen, men mange”

  Dette vil jeg påstå i alle pratiske henseende gjelder navnene vi bruker på de aller fleste religioner. Å snakke om “kristendommen” eller “islam” eller “buddhismen” som enkeltting, er vel egentlig illusorisk – langt på vei, i hvert fall. Det er vel en bedre virkelighetsbeskrivelse å snakke om kristendommer, islamer, buddhismer, etc. Blant annet fordi mang en religiøs gruppe ikke vil anerkjenne mang en annen gruppe, selv om man vanligvis slenger dem inn under samme paraplyterm.

  Et interessant spørsmål i denne sammenhengen, er dermed hvordan de ulike gruppene man vil kalle sataniske forholder seg til hverandre?

 1151. Når ateistiske aktivister opptrer som historikere | says:

  september 30th, 2014 at 22:59 (#)

  […] Det egentlige påskemysteriet.  […]

 1152. Når ateistiske aktivister opptrer som historikere | says:

  september 30th, 2014 at 23:00 (#)

  […] Jeg er ikke Messias […]

 1153. Når ateistiske aktivister opptrer som historikere | says:

  september 30th, 2014 at 23:00 (#)

  […] Moses fikk hjelp av østavinden.  […]

 1154. Når ateistiske aktivister opptrer som historikere | says:

  september 30th, 2014 at 23:03 (#)

  […] Har Jesus eksistert? […]

 1155. Når ateistiske aktivister opptrer som historikere | says:

  september 30th, 2014 at 23:26 (#)

  […] Ble Jesus naglet til et staur for våre synder? […]

 1156. Når ateistiske aktivister opptrer som historikere | says:

  oktober 1st, 2014 at 12:03 (#)

  […] Ikke kall Den islamske staten middelaldersk […]

 1157. Uke 42. Ritualnyskapning | says:

  oktober 13th, 2014 at 14:30 (#)

  […] som aldri før har vært utført. Den gleden har jeg hatt ved én anledning, ved et nypaganistisk påkallingsritual i Valdres. Det ble en stor suksess alt ved […]

 1158. Firenze – renessansens fødested | says:

  oktober 20th, 2014 at 21:31 (#)

  […] Etiopisk påskefeiring i bilder.  […]

 1159. Respekter undertøyet vårt | says:

  oktober 24th, 2014 at 12:16 (#)

  […] Hvorfor jeg er sjalu på Turbandagen […]

 1160. Da Buddha ble en katolsk helgen | says:

  oktober 24th, 2014 at 12:21 (#)

  […] Hva er buddhismen?  […]

 1161. Da Buddha ble en katolsk helgen | says:

  oktober 24th, 2014 at 12:21 (#)

  […] De lovløses helgener […]

 1162. Claudius says:

  oktober 29th, 2014 at 19:42 (#)

  Mitt første innlegg i denne spalten omfattet i første omgang profeten Michel de Nostradame. I et av sine brev (som fungerer som en type bruksanvisning til profetiene) skriver han at han har skrevet fortløpende forutsigelser fra nå da han skriver dette, inntil år 3797, derfor lurer jeg på hvor slike som skriver at han har anslått 11.august 1999 som verdens ende har hentet slik informasjon fra?
  H.O. Arnesen, dette burde tilfredsstille ditt spørmål til meg også?

 1163. Gleden over fortellingene tar aldri slutt | says:

  november 3rd, 2014 at 12:21 (#)

  […] På tide med ei heilt ny tidsrekning?  […]

 1164. Uke 45. Religionsfagmisnøye | says:

  november 3rd, 2014 at 18:34 (#)

  […] i grunnskolen er populært blant elevene, som mener at det utstyrer dem med kunnskap de har stor nytte av. Det burde kanskje […]

 1165. Uke 45. Religionsfagmisnøye | says:

  november 3rd, 2014 at 18:35 (#)

  […] KRLE-overgrep?  […]

 1166. Jakta på evig liv – i ferd med å lykkast? | says:

  november 3rd, 2014 at 22:25 (#)

  […] Raelismen – science fiction sexkult, eller intelligent design for ateistar?  […]

 1167. Raelismen – science fiction sex-kult eller intelligent design for ateistar? | says:

  november 3rd, 2014 at 22:29 (#)

  […] Kan livsforlengende teknologi komme i veien for buddhistisk frelse? […]

 1168. Kan livsforlengende teknologi komme i veien for buddhistisk frelse? | says:

  november 3rd, 2014 at 22:30 (#)

  […] Ralismen – science fiction sexkult, eller intelligent design for ateistar?  […]

 1169. Udødelige mennesker og det guddommelige | says:

  november 3rd, 2014 at 22:58 (#)

  […] Raelismen – science fiction sexkult, eller intelligent design for ateistar?  […]

 1170. Kan manuskriptene i Timbuktu endre Vestens oppfatning av Afrika? | says:

  november 10th, 2014 at 11:40 (#)

  […] Hastverksvandalisme […]

 1171. Uke 46. Lynsjemobbmentalitet | says:

  november 10th, 2014 at 14:34 (#)

  […] i blant. En av de mer absurde blasfemianklagene fant sted i 2010, da en pakistansk lege kastet visittkortet til en plagsom selger i søppelkassen. Den skuffede selgerens navn var Mohammad, og bitter som han […]

 1172. Uke 46. Lynsjemobbmentalitet | says:

  november 10th, 2014 at 14:34 (#)

  […] Hinduer truer med å drepe badedraktdesigner […]

 1173. Uke 46. Lynsjemobbmentalitet | says:

  november 10th, 2014 at 14:34 (#)

  […] Mormons bok blir musikal […]

 1174. Uke 46. Lynsjemobbmentalitet | says:

  november 10th, 2014 at 14:35 (#)

  […] Trusler, boikott, eller roser?  […]

 1175. Uke 46. Lynsjemobbmentalitet | says:

  november 10th, 2014 at 14:35 (#)

  […] Djesus Uncrossed – grov blasfemi eller uskyldig humor? […]

 1176. Kjærlighetsjihad – hellig krig av den amorøse sorten | says:

  november 13th, 2014 at 06:47 (#)

  […] Hvem har rett til å definere hinduismen?  […]

 1177. Kjærlighetsjihad – hellig krig av den amorøse sorten | says:

  november 13th, 2014 at 06:47 (#)

  […] Muslimers holdning til terror […]

 1178. Kjærlighetsjihad – hellig krig av den amorøse sorten | says:

  november 13th, 2014 at 06:48 (#)

  […] Sakrale veggmalerier i ny drakt […]

 1179. Kjærlighetsjihad – hellig krig av den amorøse sorten | says:

  november 13th, 2014 at 06:57 (#)

  […] Myrdet for sin kamp mot overtro […]

 1180. Kjærlighetsjihad – hellig krig av den amorøse sorten | says:

  november 13th, 2014 at 06:58 (#)

  […] Hvorfor er de så sinte? […]

 1181. Kjærlighetsjihad – hellig krig av den amorøse sorten | says:

  november 13th, 2014 at 06:58 (#)

  […] Homeopatisk sultestreik […]

 1182. Kjærlighetsjihad – hellig krig av den amorøse sorten | says:

  november 13th, 2014 at 07:09 (#)

  […] Voksende uro i Asia […]

 1183. Kjærlighetsjihad – hellig krig av den amorøse sorten | says:

  november 13th, 2014 at 07:09 (#)

  […] India har nå tre kjønn.  […]

 1184. Interplanetarisk u-hjelp fra utenomjordiske søsken | says:

  november 20th, 2014 at 23:25 (#)

  […] Raelismen – science fiction sexkult, eller intelligent design for ateistar?  […]

 1185. Interplanetarisk u-hjelp fra utenomjordiske søsken | says:

  november 20th, 2014 at 23:26 (#)

  […] Kan livsforlengende teknologi komme i veien for buddhistisk frelse? […]

 1186. veldedighet islam | juloggaver-n.com says:

  november 24th, 2014 at 00:34 (#)

  […] Den glemte sunna |Veldedighet i islam Waqf er altså et konsept innenfor islamsk veldedighet.Som Çilafi formulerer det: – Waqf er veldedighet, men ikke all veldedighet er waqf.GÅ TIL NETTSTEDET! […]

 1187. Jihad | says:

  desember 19th, 2014 at 16:44 (#)

  […] Stopp hatprat! […]

 1188. Jihad | says:

  desember 19th, 2014 at 16:44 (#)

  […] Antimuslimske heksebesvergelser […]

 1189. Arkeologen som oppdaget «verdens eldste tempel» er død | says:

  desember 20th, 2014 at 05:19 (#)

  […] Afghansk stolthet skal redde buddhistisk ruinby […]

 1190. Musikalsk helgenfeiring i ruinkirke | says:

  desember 20th, 2014 at 05:48 (#)

  […] Gabriel besøker baptistkirken på Galgeberg.  […]

 1191. «Så du hvor dypt jeg gikk nå?» | says:

  desember 20th, 2014 at 06:21 (#)

  […] Skeptiske slanger i det alternative paradis […]

 1192. «Så du hvor dypt jeg gikk nå?» | says:

  desember 20th, 2014 at 06:21 (#)

  […] Gusjegrønt mirakel […]

 1193. «Så du hvor dypt jeg gikk nå?» | says:

  desember 20th, 2014 at 06:21 (#)

  […] Spådde tsunami på Litteraturhuset […]

 1194. En åndelig fornøyelsespark | says:

  desember 20th, 2014 at 06:28 (#)

  […] Overnaturlige kommunikasjonsformer […]

 1195. En åndelig fornøyelsespark | says:

  desember 20th, 2014 at 06:28 (#)

  […] Alternativ katastrofehjelp […]

 1196. En åndelig fornøyelsespark | says:

  desember 20th, 2014 at 06:28 (#)

  […] Strålevern til folket […]

 1197. «Så du hvor dypt jeg gikk nå?» | says:

  desember 20th, 2014 at 07:54 (#)

  […] Morsomme religionssider […]

 1198. «Så du hvor dypt jeg gikk nå?» | says:

  desember 20th, 2014 at 07:55 (#)

  […] Krystaller og kvantemekanisk helbredelse […]

 1199. «Så du hvor dypt jeg gikk nå?» | says:

  desember 20th, 2014 at 07:55 (#)

  […] Interplanetarisk u-hjelp fra utenomjordiske søsken […]

 1200. UNICEF-reklame: Morsom, blasfemisk, eller begge deler? | says:

  desember 20th, 2014 at 08:06 (#)

  […] Jesus blir monster i amerikansk katastrofefilm […]

 1201. UNICEF-reklame: Morsom, blasfemisk, eller begge deler? | says:

  desember 20th, 2014 at 08:06 (#)

  […] Hinduer truer med å drepe badedraktdesigner […]

 1202. Linda Ursin says:

  desember 22nd, 2014 at 15:42 (#)

  Herlige mennesker er de alle sammen 🙂

 1203. Ikke-kristne jomfrufødsler og onde nisser | says:

  desember 28th, 2014 at 16:44 (#)

  […] En verden uten synd […]

 1204. Kjærlighetsjihad – hellig krig av den amorøse sorten | says:

  desember 30th, 2014 at 02:10 (#)

  […] Bomber ved Buddhas tre […]

 1205. Kjærlighetsjihad – hellig krig av den amorøse sorten | says:

  desember 30th, 2014 at 02:10 (#)

  […] Buddha-krangel […]

 1206. Myter blir vitenskap for indiske skolebarn | says:

  desember 30th, 2014 at 02:48 (#)

  […] ble i februar omtalt her på Religioner.no. Da hadde han lyktes med å presse forlaget Penguin til å trekke tilbake den […]

 1207. Myter blir vitenskap for indiske skolebarn | says:

  desember 30th, 2014 at 02:49 (#)

  […] Kjærlighetsjihad […]

 1208. Myter blir vitenskap for indiske skolebarn | says:

  desember 30th, 2014 at 02:49 (#)

  […] India har nå tre kjønn.  […]

 1209. Myter blir vitenskap for indiske skolebarn | says:

  desember 30th, 2014 at 03:05 (#)

  […] Myrdet for sin kamp mot overtro […]

 1210. Myter blir vitenskap for indiske skolebarn | says:

  desember 30th, 2014 at 07:40 (#)

  […] Bomber ved Buddhas tre […]

 1211. Jeg er ikke Messias! | says:

  desember 31st, 2014 at 05:09 (#)

  […] Det egentlige påskemysteriet.  […]

 1212. Jeg er ikke Messias! | says:

  desember 31st, 2014 at 05:10 (#)

  […] Ble Jesus naglet til et staur for våre synder? […]

 1213. Uke 1. Ytringsfrihetsmartyrer | says:

  januar 8th, 2015 at 10:45 (#)

  […] Kritikerkritikk […]

 1214. Uke 1. Ytringsfrihetsmartyrer | says:

  januar 8th, 2015 at 10:45 (#)

  […] Djesus Uncrossed – grov blasfemi eller uskyldig humor? […]

 1215. Uke 1. Ytringsfrihetsmartyrer | says:

  januar 8th, 2015 at 10:45 (#)

  […] Tyrkisk actionfilm anmeldt for antisemittisme […]

 1216. Uke 1. Ytringsfrihetsmartyrer | says:

  januar 9th, 2015 at 06:12 (#)

  […] UNICEF-reklame: Blasfemisk, morsom eller begge deler?  […]

 1217. Uke 1. Ytringsfrihetsmartyrer | says:

  januar 9th, 2015 at 06:13 (#)

  […] Buddha-blasfemi i Vesten […]

 1218. Uke 1. Ytringsfrihetsmartyrer | says:

  januar 9th, 2015 at 06:13 (#)

  […] Mormons bok blir musikal […]

 1219. Uke 1. Ytringsfrihetsmartyrer | says:

  januar 9th, 2015 at 06:15 (#)

  […] Lynsjemobbmentalitet […]

 1220. Uke 1. Ytringsfrihetsmartyrer | says:

  januar 9th, 2015 at 06:15 (#)

  […] Trusler, boikott, eller roser?  […]

 1221. Uke 1. Ytringsfrihetsmartyrer | says:

  januar 12th, 2015 at 19:17 (#)

  […] Jesus blir monster i amerikansk katastrofefilm […]

 1222. Uke 1. Ytringsfrihetsmartyrer | says:

  januar 12th, 2015 at 19:17 (#)

  […] Hinduer truer med å drepe badedraktdesigner […]

 1223. Uke 1. Ytringsfrihetsmartyrer | says:

  januar 12th, 2015 at 19:22 (#)

  […] Forfatter økte i verdi etter Muhammed-opptøyer […]

 1224. Uke 1. Ytringsfrihetsmartyrer | says:

  januar 12th, 2015 at 19:22 (#)

  […] Hvem har rett til å definere hinduismen?  […]

 1225. Rune Bjerke (@sp00x) says:

  februar 24th, 2015 at 14:48 (#)

  Man bør muligens lese Kenan Malik sin take på dette her først, fordi jeg ser man buser rett uti de feilslutningene han advarer mot: http://mobile.nytimes.com/2015/02/23/opinion/the-three-parent-babys-first-step.html?_r=2&referrer=

 1226. Lill May Vestly says:

  mars 4th, 2015 at 13:41 (#)

  Herlig! Herlig! Herlig! Som en smeigedag med knall og moro!

 1227. Hans Olav Arnesen says:

  mars 11th, 2015 at 17:01 (#)

  Takk for det Lill May 🙂

 1228. Jan Bojer Vindheim says:

  mars 23rd, 2015 at 08:41 (#)

  Malik gjør det vel ganske lett for seg selv, men hans argumenter er ikke nødvendigvis holdbare. MItt hovedargument er av typen “slippery slope”; altså at den omtalte mitokondrie-teknologien er et skritt i en farlig retning. Jeg hevder ikke at utskifting av mitokondrier er uakseptabelt; men det er unektelig litt pussig når Malik hevder at det nye mitokondriet ikke har noen effekt på det ufødte barnet, mens det mitokondriet som fjernes ville hatt en uheldig effekt. Det er da også noe lettvint å likestille utskifting av en del av arvestoffet med organtransplantasjon.

 1229. Knut Skjærgård says:

  mars 23rd, 2015 at 23:45 (#)

  Dette blir en spennende bok å lese! Hvor bestiller man boken?

 1230. Hans says:

  mars 23rd, 2015 at 23:53 (#)

  Du kan eksempelvis bestille den fra Amazon. http://www.amazon.com/Short-History-Testament-Tauris-Histories/dp/1780766084/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1427147536&sr=8-2&keywords=A+Short+History+of+the+New+Testament

 1231. Kjærligheten til Israel | says:

  april 7th, 2015 at 18:13 (#)

  […] Kristen-Norge viser muskler […]

 1232. Lobbyverksemd for Gud og familien | says:

  april 7th, 2015 at 18:57 (#)

  […] Håpet om en vekkelsesbølge fra høyre […]

 1233. Lobbyverksemd for Gud og familien | says:

  april 7th, 2015 at 18:57 (#)

  […] Menneske eller celleklump? […]

 1234. Lobbyverksemd for Gud og familien | says:

  april 7th, 2015 at 18:57 (#)

  […] Abortloven er kriminell […]

 1235. Truls Hansson says:

  april 19th, 2015 at 11:34 (#)

  Morsomt og interessant lesestoff Andreas, men jeg har enkelte betenkeligheter når det kommer til neuman scenariet. Det ville være veldig vanskelig å lage en maskin som kan utnytte alle typer stoffer til selvreplikering. Det vil være uungåelig at det kreves mer av enkelte stoffer en andre, noen stoffer er vanskeliere å rafinere og andre igjen er skjeldne. Slike maskiner ville dermed bli utsatt for miljøbetingete begrensninger og også konkuranse med hverandre. Det blir altså et spørsmål om hvem som kan tillegne seg resurser og reprodusere segselv raskest. Små forskjeller i replikatene vil på sikt være uunngåelig, og noen maskiner vil etterhvert bli bedre på å ta opp enkelte typer resurser enn andre og dermed utkonkurrere andre maskiner i områder med mye av disse resursene. Disse nanomaskinene vil imidlertid allerede fra sin skapelse ha en heftig konkurrent. Det finnes nemlig allerede en annen type nanomaskineri som gjør dette og har gjort det i miliarder av år. Nemlig liv. På mange måter vil jeg si at det mest perfekte eksempelet på en neumanmaskin vil vær oss mennesker, da vi er den organismen på jorda som er i stand til å utnytte desidert flest resurser i desidert størst ommfang. Så neumanmaskiner finnes allerede i stort ommfang og såvidt jeg vet har de ikke klart å utrydde alt liv på jorda enda, på tross av iherdig innsats over miliarder av år. På den annen side har disse neumanmaskinene allerede klart å utrydde nærmere 100% (med noe hjelp fra meteroitter, supervulkanutbrudd o.l.) av alle arter som noengang har eksistert. Så deres trussel er i høyeste grad reell.

 1236. Halvor Moxnes says:

  april 20th, 2015 at 22:35 (#)

  Boken kommer på norsk på Verbum Forlag til høsten (2015)

 1237. Kvinne saksøker alle verdens homofile i Guds navn | says:

  mai 7th, 2015 at 01:44 (#)

  […] Soyaprodukter kan lede til homoseksuelle handlinger […]

 1238. Kvinne saksøker alle verdens homofile i Guds navn | says:

  mai 7th, 2015 at 01:44 (#)

  […] Er bestialsex egentlig så galt? […]

 1239. Kvinne saksøker alle verdens homofile i Guds navn | says:

  mai 7th, 2015 at 12:44 (#)

  […] Pingviner følger ikke Moseloven […]

 1240. Kvinne saksøker alle verdens homofile i Guds navn | says:

  mai 8th, 2015 at 06:21 (#)

  […] Det faller underlig frukt fra Islamsk Råd Norge-bygningen […]

 1241. Kvinne saksøker alle verdens homofile i Guds navn | says:

  mai 8th, 2015 at 06:28 (#)

  […] Homofil homohater? […]

 1242. Frode Sk says:

  mai 11th, 2015 at 23:14 (#)

  Nei, vi må for ALL del ikke ha islamkritikere her i Norge! Kritiserer man islam er man rasister, nazister, ekstremister og andre ting som slutter på “ist”.

  Tåpelige husmødre som ikke har andre ting å gjøre på enn å surfe rundt på Facebook etter personer som kritiserer det faktum…FAKTUM…at Norge invaderes.

 1243. Svein Hanssen says:

  august 1st, 2015 at 19:29 (#)

  Ja kritikere av åpenlyst kritikkverdige forhold og situasjoner må forvises eller settes munnkurv på. For i dette landet tar vi imot absolutt alt med vidåpne armer uten rom for noen som helst kritikk.

 1244. Øyvind says:

  oktober 31st, 2015 at 23:40 (#)

  Søte stråmenn :3

 1245. Johan says:

  mai 16th, 2015 at 10:42 (#)

  “Slike antinasjonalister er likevel sjelden konsekvente. Mange av dem støtter eksempelvis palestinernes, eller andre undertrykte folks kamp for selvstendighet.”

  Det operasjonelle ordet her er “undertrykte”. Det er ingen som helst inkonsekvens i å mene at et demokrati kan fungere på tvers av folkegrupper, og samtidig mene at den israelske militærokkupasjonen av palestinsk territorium bør opphøre. Dette er rett og slett utsagn om to helt ulike temaer.

 1246. religioner says:

  mai 16th, 2015 at 14:53 (#)

  “Det er ingen som helst inkonsekvens i å mene at et demokrati kan fungere på tvers av folkegrupper, og samtidig mene at den israelske militærokkupasjonen av palestinsk territorium bør opphøre”

  Jeg er enig i det Johan. Men det er ikke å komme utenom at mange propalestinere vektlegger det nasjonale argumentet, at palestinerne er en egen nasjon, med rett til selvbestemmelse. Aller helst full selvstendighet. Motsatt hevder mange Israel-venner at palestinerne slett ikke utgjør noen nasjon, men at de er arabere, eller mer spesifikt jordanere, slik de fleste av dem offisielt var inntil 1967. Dermed, sies det, har de ikke noe krav på en egen nasjon, men bør (for flyktningenes del) finne seg til rette i sine arabiske naboland.

  Det kan jo tenkes at det for en del motstandere av den israelske okkupasjonen dreier seg om en mer instrumentell bruk av prinsippet om nasjonal selvråderett i dette ene tilfellet, snarere enn noen prinsipiell tilslutning til nevnte prinsipp, men det viser i hvert fall at selv dem som vil henvise nasjonsmodellen til historien viser til den når man ser seg tjent med det.

 1247. Religionsforfølgjing av svartmetallarar | says:

  mai 16th, 2015 at 15:29 (#)

  […] Hvem står bak hardrocken – Gud eller Satan?  […]

 1248. Religionsforfølgjing av svartmetallarar | says:

  mai 16th, 2015 at 15:29 (#)

  […] Djevelske julegaver […]

 1249. Gud hører på heavy metal! | says:

  mai 16th, 2015 at 16:30 (#)

  […] Religionsforfølgjing av svartmetallarar […]

 1250. Gud hører på heavy metal! | says:

  mai 16th, 2015 at 16:31 (#)

  […] Ateister ødelegger satanistisk statuedrøm […]

 1251. Gud hører på heavy metal! | says:

  mai 16th, 2015 at 16:43 (#)

  […] Hvem står bak hardrocken – Gud eller Satan?  […]

 1252. Gud hører på heavy metal! | says:

  mai 16th, 2015 at 16:43 (#)

  […] Djevelske julegaver […]

 1253. Gud hører på heavy metal! | says:

  mai 16th, 2015 at 17:19 (#)

  […] Sataniske pikesmykker?  […]

 1254. Hva slags monster? Hvilken religion? | says:

  juni 4th, 2015 at 21:43 (#)

  […] Pastakult anerkjent i Polen […]

 1255. Hva mener norske trossamfunn om pelsdyroppdrett? | says:

  juni 10th, 2015 at 18:14 (#)

  […] Har dyr åndelige erfaringer?  […]

 1256. En slutt på tradisjonen for fredelig sameksistens mellom buddhister og muslimer? | says:

  juni 10th, 2015 at 18:15 (#)

  […] Ikke bare muslimske selvmordsbombere […]

 1257. En slutt på tradisjonen for fredelig sameksistens mellom buddhister og muslimer? | says:

  juni 10th, 2015 at 18:16 (#)

  […] Bomber ved Buddhas tre […]

 1258. Hva mener norske trossamfunn om pelsdyroppdrett? | says:

  juni 11th, 2015 at 12:41 (#)

  […] Har vår art monopol på religiøsitet?  […]

 1259. Hva mener norske trossamfunn om pelsdyroppdrett? | says:

  juni 11th, 2015 at 12:41 (#)

  […] Er bestialsex egentlig så galt?  […]

 1260. Hva mener norske trossamfunn om pelsdyroppdrett? | says:

  juni 11th, 2015 at 12:52 (#)

  […] Ingen religionskjendiser i opprop mot pels […]

 1261. Hva mener norske trossamfunn om pelsdyroppdrett? | says:

  juni 11th, 2015 at 12:52 (#)

  […] Når har man rett til å drepe?  […]

 1262. Tom says:

  juni 23rd, 2015 at 20:45 (#)

  Fint å se at religionene, i likhet med samtlige faginstanser, er motstandere av å stenge ville dyr i bur hele livet for å lage unødvendige luksusprodukter!

 1263. Homovold mot kristenaktivister | says:

  juli 5th, 2015 at 20:20 (#)

  […] Soyaprodukter kan lede til homoseksuelle handlinger […]

 1264. Homovold mot kristenaktivister | says:

  juli 5th, 2015 at 20:21 (#)

  […] Kvinne saksøker alle verdens homofile i Guds navn […]

 1265. Effekten av Frans | says:

  juli 10th, 2015 at 13:52 (#)

  […] De lovløses helgener. […]

 1266. Effekten av Frans | says:

  juli 10th, 2015 at 13:53 (#)

  […] Langfredag á la carte.  […]

 1267. Morales gav paven et krusifiks formet som sigd og hammer | says:

  juli 10th, 2015 at 14:08 (#)

  […] Effekten av Frans […]

 1268. Morales gav paven et krusifiks formet som sigd og hammer | says:

  juli 10th, 2015 at 14:08 (#)

  […] De lovløses helgener. […]

 1269. Morales gav paven et marxistkrusifiks i gave | says:

  juli 10th, 2015 at 14:09 (#)

  […] Langfredag á la carte.  […]

 1270. Morales gav paven et marxistkrusifiks i gave | says:

  juli 10th, 2015 at 14:09 (#)

  […] Den katolske kirke mister «markedsandeler» i Latin-Amerika.  […]

 1271. Morales gav paven et marxistkrusifiks i gave | says:

  juli 10th, 2015 at 14:09 (#)

  […] Tar farvel med pave Benedikt på et kritisk tidspunkt […]

 1272. Antiterrorvennlighet | says:

  juli 22nd, 2015 at 02:40 (#)

  […] 2013 inviterte Minhaj-moskeen på Galgeberg representanter fra SIAN på dialogmøte i moskéen. Det høres kanskje ikke så oppsiktsvekkende ut, men alle som har tatt turen innom […]

 1273. Antiterrorvennlighet | says:

  juli 22nd, 2015 at 02:40 (#)

  […] Terroristkastrering […]

 1274. Antiterrorvennlighet | says:

  juli 22nd, 2015 at 02:41 (#)

  […] Sionistislamistkonspirasjoner […]

 1275. Antiterrorvennlighet | says:

  juli 22nd, 2015 at 02:41 (#)

  […] Religionskritikk […]

 1276. Antiterrorvennlighet | says:

  juli 22nd, 2015 at 02:41 (#)

  […] Ytringsmot […]

 1277. Roma: et kunst- og religionshistorisk «Mekka» | says:

  juli 23rd, 2015 at 05:22 (#)

  […] er, blant all sin utstilte historie, også en moderne storby. I motsetning til Firenze er ikke blikket kun vendt til fortiden. Roma byr på unik innsikt i to og et halvt tusen års […]

 1278. Kildevernrasering | says:

  juli 23rd, 2015 at 08:47 (#)

  […] Kriminelt oppfinnsom teologi (kriminologisk studie) […]

 1279. Kildevernrasering | says:

  juli 23rd, 2015 at 08:47 (#)

  […] Lyspunkter? […]

 1280. Kildevernrasering | says:

  juli 23rd, 2015 at 09:16 (#)

  […] Terrorhyllesttillatelse […]

 1281. Kildevernrasering | says:

  juli 23rd, 2015 at 09:35 (#)

  […] Ulikhetstoleranse […]

 1282. Kildevernrasering | says:

  juli 24th, 2015 at 00:44 (#)

  […] Ytringspris […]

 1283. Jesusmytisme er ateismens svar på kreasjonisme | says:

  juli 28th, 2015 at 12:54 (#)

  […]  Jeg er ikke Messias! […]

 1284. Johan says:

  juli 28th, 2015 at 20:46 (#)

  Oisann, her var det mye selektiv argumentasjon.

  Ja, det er mye tynn forskning og svake autoriteter på Jesus-mytisme. Men når du sammenligner dette med kreasjonisme og klima-fornekting overser du at forskningen som peker mot en historisk Jesus også er syltynn og stort sett har en sterkere ideologisk/religiøs motivasjon enn mytismen.

  Dette er et tema det forskes veldig lite på. Når du snakker om å spørre “alle med doktorgrad i antikkens historie”, så snakker du om en gruppe der 99,9% forsker på helt andre aspekter av antikken enn tidlig kristendom. Når du sier at “Meg bekjent er ingen i Norge med relevante fag i kretsen jesusmytikere, og om du skulle klare å frembringe ett eksempel er det irrelevant, det er likevel en marginal posisjon.” er det åpenbare spørsmålet: Hvor mange i Norge med relevante fag i kretsen har drevet egen forskning på emnet?

  Du er veldig nær en viktig forståelse når du sier at

  “Problemet er at det finnes lite litteratur til å reddlede dem. Mange av de fremste ekspertene er kristne, og skriver bøker for troende. Med unntak av Bart Ehrmans Did Jesus Exist? er det nesten ingen litteratur om temaet, og mange av dem som forsøker å bevise Jesu eksistens forsøker også å bevise at han stod opp igjen fra de døde.”

  Men dessverre klarer du å dra den åpenbare konklusjonen: Ser vi bort fra kristne apologeter finnes det ingen sterk konsensus for at Jesus var en historisk person. Det er stor forskjell å å mistro FNs klimapanel, og å mistro teologen Ehrman. Den “vitenskapelige konsensus” som du kritiserer ateister for å ignorere finnes egentlig ikke.

 1285. Kristian Kahrs says:

  august 2nd, 2015 at 08:36 (#)

  Jeg vil oppfordre de som står bak Operasjon Askeladd til å stå frem med fullt navn. De som er ledere i den offentlige samtalen bør kunne stå frem med sin identitet. VI i Demokratene i Norge er også selvfølgelig mot rasisme, og vi er takknemlige for mye av den jobben Operasjon Askeladd gjør, men av det jeg har sett på Facebook siden, tipper det over. Begreper som islamofobi er vanskelig å fylle med fornuftig innhold, og det må være legitimt å ville begrense ikke-vestlige, og spesielt innvandring fra islamske kulturer så mye som mulig uten å bli hengt ut av Askeladden.

  Kristian Kahrs
  Informasjonsleder, Demokratene i Norge

  La meg liste opp våre etiske retningslinjer for kommunikasjon som vi forventer at våre medlemmer og tillitsvalgte forholder seg til:

  Demokratene er et parti som er kritisk til fremming av multikulturalisme, ikke-vestlig innvandring og spesielt innvandring fra islamske kulturer. Derfor er det meget viktig å være tydelig på at vi selvfølgelig forholder oss til demokratiske spilleregler og har respekt for våre meningsmotstandere. Demokratenes medlemmer forplikter å forholde seg til følgende retningslinjer i sin kommunikasjon med medier og i sosiale medier:

  1. Vi skal skille tydelig mellom islam og muslimer.

  Vi kan være kritiske til islam i henhold til islams originalkilder, Koranen og Sunna, og hvordan islam praktiseres, men vi skal være tydelige på at hver enkelt muslim har rett til å tro å det han eller hun vil. Friheten til å tilhøre en religion, skifte religion eller ikke tilhøre en religion er grunnleggende for Demokratene.

  2. Vi skal aldri beklage oss over at norske statsborgere benytter seg av demokratiske rettigheter.

  Muslimske politikere skal kritiseres for sine standpunkt, ikke fordi de er muslimer.
  Demokratenes medlemmer skal være forsiktige med å bruke sterke ord for å karakterisere sine meningsmotstandere. Respekten for våre meningsmotstandere ligger i bunn for alle våre uttalelser, selv om vi vil være grunnleggende uenig i saksinnhold.

  3. Demokratenes tillitsvalgte skal ikke være administratorer for lukkede grupper i sosiale medier som omhandler sentrale deler av Demokratenes politikk.

  Ingen medlemmer av Demokratene kan forutsette at noe av det de skriver i sosiale medier, enten det er lukkede eller åpne grupper, er private ytringer som er unntatt offentlighet. Derfor skal våre medlemmer utvise stor varsomhet med å ytre seg i sosiale medier på en måte som kan skade dem selv og partiet. Vi må forutsette at ingen grupper er private. Derfor skal ikke Demokratenes tillitsvalgte være administratorer for lukkede grupper i sosiale medier som omhandler sentrale deler av Demokratenes politikk, som for eksempel innvandring og/eller islam.

  Demokratenes sentralstyre kan ekskludere medlemmer som ikke forholder seg til disse retningslinjene, og medlemmer av sentralstyret eller informasjonsleder kan gi en advarsel til medlemmer som går over streken.

 1286. Christian says:

  august 4th, 2015 at 01:08 (#)

  Hvor lurt tror du det er for Operasjon Askeladd å stå frem med fullt navn? Disse rabiate gærningene som Askeladden tar skjermpumper av, kan fort finne på å true, oppsøke og i det verste fall ty til fysisk vold mot de som står bak siden.

  Når det gjelder partiprogrammet til demokratene, så foreslår jeg to muligheter som du/dere kan forholde dere til:
  1) Legg ned hele partiprogrammet
  2) Eller ta et skikkelig hardt oppgjør mot rasismen og dyrkningen av høyreekstremisme som deres medlemmer daglig fremsetter i div forum. Hint: Kasper Birkeland, Amund Garfors, Kjetil Kjønli er noen av personene som gang på gang har blitt tatt på fersken av Operasjon Askeladd).

 1287. Øyvind says:

  oktober 31st, 2015 at 23:42 (#)

  Det har allerede skjedd at folk har blitt drapstruet pga. Operasjon Askeladd. Det vil si, folk som trollene har mistenkt for å stå bak gruppa. Skjønner veldig godt at mennesket eller menneskene bak ikke står fram.

 1288. Amerikansk politi påstår at tre mennesker ble drept i et wicca måneritual | says:

  august 5th, 2015 at 23:11 (#)

  […] Hekser, hedninger og høyfjell […]

 1289. Amerikansk politi påstår at tre mennesker ble drept i et wicca måneritual | says:

  august 5th, 2015 at 23:11 (#)

  […] Sjamanfestival skjemmet av stank […]

 1290. Amerikansk politi påstår at tre mennesker ble drept i et wicca måneritual | says:

  august 5th, 2015 at 23:11 (#)

  […] Morkakehelbredelse av fotballspillere […]

 1291. Religion og turisme | says:

  august 7th, 2015 at 16:20 (#)

  […] Roma – et kunst- og religionshistoriske «Mekka» […]

 1292. Da Buddha ble en katolsk helgen | says:

  august 9th, 2015 at 18:03 (#)

  […] Kan livsforlengende teknologi komme i veien for buddhistisk frelse.  […]

 1293. Da Buddha ble en katolsk helgen | says:

  august 9th, 2015 at 18:03 (#)

  […] Bomber ved Buddhas tre […]

 1294. Myteplagiering | says:

  august 10th, 2015 at 20:22 (#)

  […] mellom Jesus-fortellingene og andre, eldre myter dithen at heller ikke Jesus har eksistert som en reell person. Det er en nokså tvilsom slutning å trekke, ettersom det like frem til vår egen tid har dukket […]

 1295. Myteplagiering | says:

  august 10th, 2015 at 20:22 (#)

  […] HEF- et forbund av ritualtyver og religionshatere? […]

 1296. Jan B Vindheim says:

  august 11th, 2015 at 16:33 (#)

  veit ikke om kurset refererer til det grønne pilegrimsnettverket: http://greenpilgrimage.net/

 1297. Knut Aukland says:

  september 1st, 2015 at 18:11 (#)

  Joda, kurset er innom koblingen mellom pilegrimsferd og miljøvern/økologi.

 1298. Satanisme i Norge? Å ja, black metal… | says:

  august 23rd, 2015 at 11:45 (#)

  […] utfordrer akademikerne sine kolleger til å svare på spørsmål knyttet til religion. Helge Årsheim ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo utfordret Jesper Aagaard Petersen ved NTNU i […]

 1299. Satanisme i Norge? Å ja, black metal… | says:

  august 23rd, 2015 at 11:45 (#)

  […] Religionsforfølgjing av svartmetallarar […]

 1300. Satanisme i Norge? Å ja, black metal… | says:

  august 23rd, 2015 at 11:50 (#)

  […] Sataniske pikesmykker […]

 1301. Satanisme i Norge? Å ja, black metal… | says:

  august 23rd, 2015 at 11:50 (#)

  […] Hvem står bak hardrocken – Gud eller Satan? […]

 1302. Satanisme i Norge? Å ja, black metal… | says:

  august 24th, 2015 at 09:41 (#)

  […] Ateister ødelegger satanisk statuedrøm […]

 1303. Satanisme i Norge? Å ja, black metal… | says:

  august 24th, 2015 at 09:42 (#)

  […] Djevelske julegaver […]

 1304. Satanisme i Norge? Å ja, black metal… | says:

  august 24th, 2015 at 09:44 (#)

  […] Gud hører på heavy metal! […]

 1305. Barnefrihet | says:

  august 24th, 2015 at 22:12 (#)

  […] Problembarn […]

 1306. Ailo Ravna says:

  august 25th, 2015 at 12:58 (#)

  Interessant lesning som alltid. Apropos 90-tallets black metal miljø og deres forhold til LaVey, kan man jo nevne at flere utgivelser på Øystein Aarseth’s (Euronymous’) plateselskap Deathlike Silence bar denne logoen:
  http://2.bp.blogspot.com/-wB6SEo-AXlM/UjwPadPFmSI/AAAAAAAAE10/zVaOdusyRYY/s1600/Logo.jpg

  De tok med andre ord eksplisitt avstand fra LaVey og Church Of Satan.

 1307. Hvorfor er de så sinte? | says:

  august 26th, 2015 at 10:22 (#)

  […] Trusler, boikott eller roser […]

 1308. Hvorfor er de så sinte? | says:

  august 26th, 2015 at 10:24 (#)

  […] Forfatter økte i verdi etter Muhammed-opptøyer […]

 1309. Islamismen lærte meg å elske vestlige verdier | says:

  august 26th, 2015 at 11:18 (#)

  […] Jihad […]

 1310. Islamismen lærte meg å elske vestlige verdier | says:

  august 26th, 2015 at 11:18 (#)

  […] Hvorfor er de så sinte? […]

 1311. Islamismen lærte meg å elske vestlige verdier | says:

  august 26th, 2015 at 11:19 (#)

  […] Kritikerkritikk […]

 1312. Islamismen lærte meg å elske vestlige verdier | says:

  august 26th, 2015 at 11:19 (#)

  […] Svensk imam beordret kryssamputering av «norsk» tenåring […]

 1313. Hvor fredelig er «fredens religion»? | says:

  august 26th, 2015 at 20:33 (#)

  […] Om identitetskrise […]

 1314. Hvor fredelig er «fredens religion»? | says:

  august 26th, 2015 at 20:33 (#)

  […] Ikke i islams navn […]

 1315. Hvor fredelig er «fredens religion»? | says:

  august 26th, 2015 at 20:35 (#)

  […] Med punken og pennen mot ekstremisme […]

 1316. Hvor fredelig er «fredens religion»? | says:

  august 26th, 2015 at 20:35 (#)

  […] Ingen plass for ekstremister i Mali […]

 1317. Hvor fredelig er «fredens religion»? | says:

  august 26th, 2015 at 20:38 (#)

  […] Brunsverting og rødsverting på Litteraturhuset […]

 1318. Er Gud en misogynist? | says:

  september 8th, 2015 at 08:32 (#)

  […] Ubehagstilsløring […]

 1319. Er Gud en misogynist? | says:

  september 8th, 2015 at 08:43 (#)

  […] Kjønnsapartheid […]

 1320. Er Gud en misogynist? | says:

  september 8th, 2015 at 08:44 (#)

  […] Fra naziprotest til kvinneprest […]

 1321. Er Gud en misogynist? | says:

  september 8th, 2015 at 09:34 (#)

  […] Lobbyverksemd for Gud og familien […]

 1322. Klokketilbakeskruing | says:

  september 8th, 2015 at 11:09 (#)

  […] Ateistselvutryddelse […]

 1323. Klokketilbakeskruing | says:

  september 8th, 2015 at 11:09 (#)

  […] Symposiumkristne […]

 1324. Homovalget | says:

  september 14th, 2015 at 07:20 (#)

  […] Kvinne saksøker alle verdens homofile – i Guds navn […]

 1325. Homovalget | says:

  september 14th, 2015 at 07:20 (#)

  […] Pingviner følger ikke Moseloven […]

 1326. Homovalget | says:

  september 14th, 2015 at 08:27 (#)

  […] Homovold mot kristenaktivister […]

 1327. Toppløsprotest på islamsk konferanse | says:

  september 14th, 2015 at 10:26 (#)

  […] Kjønnsapartheid? […]

 1328. Toppløsprotest på islamsk konferanse | says:

  september 14th, 2015 at 10:29 (#)

  […] Er Gud en misogynist? […]

 1329. Ordførersynd | says:

  september 21st, 2015 at 20:48 (#)

  […] kirkevalg var et «homovalg«, og handlet i all hovedsak om kirkelig vigsel av likekjønnede par. Det var som spådd. Mer […]

 1330. Ordførersynd | says:

  september 21st, 2015 at 20:48 (#)

  […] Homofil homohater? […]

 1331. Ordførersynd | says:

  september 21st, 2015 at 20:48 (#)

  […] Shoaib Sultan om Human-Etisk Forbund […]

 1332. Ordførersynd | says:

  september 21st, 2015 at 22:39 (#)

  […] Kvinne saksøker alle verdens homofile – i Guds navn’ […]

 1333. Ordførersynd | says:

  september 21st, 2015 at 22:39 (#)

  […] Pingviner følger ikke Moseloven […]

 1334. Ordførersynd | says:

  september 21st, 2015 at 22:39 (#)

  […] Antimuslimske heksebesvergelser […]

 1335. Ordførersynd | says:

  september 22nd, 2015 at 20:16 (#)

  […] Homovold mot kristenaktivister […]

 1336. Ordførersynd | says:

  september 22nd, 2015 at 20:17 (#)

  […] Udødelige mennesker og det guddommelige […]

 1337. Ytringsfrihetsmartyrer | says:

  september 22nd, 2015 at 20:57 (#)

  […] Lynsjemobbmentalitet […]

 1338. Ytringsfrihetsmartyrer | says:

  september 22nd, 2015 at 20:57 (#)

  […] Trusler, boikott, eller roser?  […]

 1339. Ordførersynd | says:

  september 29th, 2015 at 08:51 (#)

  […] Soyaprodukter kan lede til homoseksuelle handlinger […]

 1340. Menneskerettighetshykleri | says:

  september 29th, 2015 at 08:52 (#)

  […] Ytringsfrihetstvetydighet […]

 1341. Kristen tro vs. vitenskap | says:

  september 30th, 2015 at 11:40 (#)

  […] Losing their religion? […]

 1342. Kristen tro vs. vitenskap | says:

  september 30th, 2015 at 11:41 (#)

  […] Søndagsskole for voksne på Chateau Neuf. […]

 1343. Fant ikke siden | says:

  september 30th, 2015 at 12:29 (#)

  […] Myter blir vitenskap for indiske skolebarn 0 comment […]

 1344. Fant ikke siden | says:

  september 30th, 2015 at 12:31 (#)

  […] Middelalderen var langt bedre enn sitt rykte 0 comment […]

 1345. Koranen – ei kjelde til kunnskap, eller eit hinder for vitskapen? | says:

  september 30th, 2015 at 12:40 (#)

  […] Islamsk innovasjon på teknisk museum […]

 1346. Koranen – ei kjelde til kunnskap, eller eit hinder for vitskapen? | says:

  september 30th, 2015 at 12:41 (#)

  […] Litt for skapende om skapelsen […]

 1347. Koranen – ei kjelde til kunnskap, eller eit hinder for vitskapen? | says:

  september 30th, 2015 at 12:41 (#)

  […] Vandalisme i åndelighetens navn […]

 1348. Koranen – ei kjelde til kunnskap, eller eit hinder for vitskapen? | says:

  september 30th, 2015 at 12:41 (#)

  […] Vitenskapsskepsis […]

 1349. Koranen – ei kjelde til kunnskap, eller eit hinder for vitskapen? | says:

  september 30th, 2015 at 12:42 (#)

  […] Darwin tok feil […]

 1350. Jeg savner kristendommen | says:

  oktober 2nd, 2015 at 10:56 (#)

  […] Hva kan vi bruke de nedlagte kirkene til?  […]

 1351. Jeg savner kristendommen | says:

  oktober 2nd, 2015 at 10:58 (#)

  […] Ateistselvutryddelse?  […]

 1352. Sissel Helen Grimstad-Paulsen says:

  oktober 2nd, 2015 at 18:14 (#)

  Du har deg sjøl å takke om du havner på et feil sted.

 1353. Hans Olav Arnesen says:

  oktober 2nd, 2015 at 19:51 (#)

  Refererer du her til helvete, Sissel Helen?

 1354. Er Gud en misogynist? | says:

  oktober 2nd, 2015 at 19:26 (#)

  […] Da han møtte henne […]

 1355. Jeg savner kristendommen | says:

  oktober 2nd, 2015 at 19:27 (#)

  […] Den katolske kirke mister «markedsandeler» i Latin-Amerika […]

 1356. Fra fredsaktivist til «krigshisser» | says:

  oktober 2nd, 2015 at 19:40 (#)

  […] Folkemord på Iraks «djeveldyrkere» […]

 1357. Fra fredsaktivist til «krigshisser» | says:

  oktober 2nd, 2015 at 19:40 (#)

  […] Ikke i islams navn […]

 1358. Fra fredsaktivist til «krigshisser» | says:

  oktober 2nd, 2015 at 19:40 (#)

  […] Twitterslavemarked […]

 1359. Fra fredsaktivist til «krigshisser» | says:

  oktober 2nd, 2015 at 19:41 (#)

  […] Hastverksvandalisme […]

 1360. Fra fredsaktivist til «krigshisser» | says:

  oktober 2nd, 2015 at 19:42 (#)

  […] Terror i Shingal […]

 1361. Fra fredsaktivist til «krigshisser» | says:

  oktober 2nd, 2015 at 19:42 (#)

  […] Ikke kall Den islamske staten middelaldersk! […]

 1362. Fra fredsaktivist til «krigshisser» | says:

  oktober 2nd, 2015 at 19:43 (#)

  […] IS har ikke beordret kjønnslemlestelse av kvinner […]

 1363. Fra fredsaktivist til «krigshisser» | says:

  oktober 2nd, 2015 at 19:45 (#)

  […] Midtøstens glemte religioner […]

 1364. Fra fredsaktivist til «krigshisser» | says:

  oktober 2nd, 2015 at 19:45 (#)

  […] Begrepsinflasjon […]

 1365. Fra fredsaktivist til «krigshisser» | says:

  oktober 2nd, 2015 at 19:45 (#)

  […] Sionistislamiststatkonspirasjoner […]

 1366. Fra fredsaktivist til «krigshisser» | says:

  oktober 2nd, 2015 at 19:47 (#)

  […] Kven er yezidiane? […]

 1367. Fra fredsaktivist til «krigshisser» | says:

  oktober 2nd, 2015 at 19:48 (#)

  […] Hvem er kurderne? […]

 1368. Fra fredsaktivist til «krigshisser» | says:

  oktober 2nd, 2015 at 19:49 (#)

  […] Kalifatparadokser […]

 1369. Hvor fredelig er «fredens religion»? | says:

  oktober 2nd, 2015 at 22:06 (#)

  […] Jeg er en ekstremist […]

 1370. Hvor fredelig er «fredens religion»? | says:

  oktober 2nd, 2015 at 22:08 (#)

  […] Muslimers forhold til terror […]

 1371. En slutt på tradisjonen for fredelig sameksistens mellom buddhister og muslimer? | says:

  oktober 2nd, 2015 at 22:23 (#)

  […] Voksende uro i Asia? […]

 1372. En slutt på tradisjonen for fredelig sameksistens mellom buddhister og muslimer? | says:

  oktober 2nd, 2015 at 22:23 (#)

  […] Buddha-blasfemi i Vesten.  […]

 1373. Religionskunnskapsetterlysning | says:

  oktober 5th, 2015 at 11:58 (#)

  […] regner med fredsprisvinnerne) får følge av av adskillig flere i fremtiden. Innføringen av nytt pensum, som sauser hinduiske myter sammen med vitenskapelig anerkjente fakta, kan imidlertid komme i veien […]

 1374. Religionskunnskapsetterlysning | says:

  oktober 5th, 2015 at 11:58 (#)

  […] er mulig å forbedre islams negative omdømme i Vesten, eksempelvis ved å vise til sikhene som et inspirerende […]

 1375. Religionskunnskapsetterlysning | says:

  oktober 5th, 2015 at 11:59 (#)

  […] Ytringsfrihetsmartyrer […]

 1376. Religionskunnskapsetterlysning | says:

  oktober 5th, 2015 at 11:59 (#)

  […] Med punken og pennen mot ekstremisme […]

 1377. Religionskunnskapsetterlysning | says:

  oktober 5th, 2015 at 11:59 (#)

  […] Premiere […]

 1378. Religionskunnskapsetterlysning | says:

  oktober 5th, 2015 at 12:24 (#)

  […] mens utviklingen i verdens største land, Kina, eller den pentekostale eksplosjonen i Latin-Amerika og Afrika, sjelden nevnes, selv om dette har betydelige sosiale og økonomiske konsekvenser. […]

 1379. Religionskunnskapsetterlysning | says:

  oktober 5th, 2015 at 12:25 (#)

  […] Agnostisismejournalistikk […]

 1380. Religionskunnskapsetterlysning | says:

  oktober 5th, 2015 at 12:25 (#)

  […] Antiterrorfryktspredning […]

 1381. Religionskunnskapsetterlysning | says:

  oktober 5th, 2015 at 12:43 (#)

  […] synes det som landets redaktører er enige i, ettersom de er adskillig mindre begeistret for ikke-muslimske islamkritikere. Gang på gang hamrer de løs på på dem, slik iTromsøs […]

 1382. Religionskunnskapsetterlysning | says:

  oktober 5th, 2015 at 12:43 (#)

  […] Kristendomsforfølgelse […]

 1383. Religionskunnskapsetterlysning | says:

  oktober 5th, 2015 at 12:44 (#)

  […] Medieskapt ekstremisme? […]

 1384. Religionskunnskapsetterlysning | says:

  oktober 5th, 2015 at 15:35 (#)

  […] på en måte som de fleste PR-byråer burde kunne dra lærdom av, eksempelvis med en internasjonal turbandag, moteshow og en positiv «vi er ikke ofre»- innstilling, og i dag har svært mange et positivt […]

 1385. Religionskunnskapsetterlysning | says:

  oktober 5th, 2015 at 15:36 (#)

  […] Ytringsfrihet fremmer fremmedfiendtlighet […]

 1386. Ateistselvutryddelse? | says:

  oktober 6th, 2015 at 10:27 (#)

  […] i hvert fall ikke noe man gjør ustraffet, særlig ettersom de har sitt eget politiske alternativ i De kristne dersom de andre høyrepartiene ikke innfrir. I en tett valgkamp kan de verdikonservative stemmene […]

 1387. Ateistselvutryddelse? | says:

  oktober 6th, 2015 at 10:27 (#)

  […] Kristen-Norge viser muskler […]

 1388. Alfred says:

  oktober 11th, 2015 at 01:30 (#)

  Til Christian , om du snakker om rabiat gærninger så har Operasjon Askeladd svin på skogen selv , dem har jo Anyway2 på VGD , som kommer med overtramp til stadighet som mod må slette gang på gang , og så er vedkommende sakligheten selv trur hun på Operasjon Askeladd. Og stygge kommentar skal jeg si deg venstresiden er like flink til , om du trur det er engler på denne jord så beklager , da får du tru om igjen.

 1389. Religionskunnskap | says:

  oktober 12th, 2015 at 09:18 (#)

  […] Lynsjemobbmentalitet […]

 1390. Religionskunnskap | says:

  oktober 12th, 2015 at 09:19 (#)

  […] Intoleransekonsekvenser […]

 1391. Hans says:

  oktober 12th, 2015 at 09:57 (#)

  Jeg har hørt, fra sikre kilder, at Tantalos har utviklet sin egen, svært effektive slankekur. https://snl.no/Tantalos

 1392. Jeg liker meg best lenger tilbake i tid | says:

  oktober 13th, 2015 at 07:52 (#)

  […] Bomber ved Buddhas tre […]

 1393. Jeg liker meg best lenger tilbake i tid | says:

  oktober 13th, 2015 at 07:52 (#)

  […] Buddha-blasfemi i Vesten.  […]

 1394. Jeg liker meg best lenger tilbake i tid | says:

  oktober 13th, 2015 at 07:53 (#)

  […] Ikke bare muslimske selvmordsbombere […]

 1395. Jeg liker meg best lenger tilbake i tid | says:

  oktober 13th, 2015 at 08:02 (#)

  […] Voksende uro i Asia? […]

 1396. Jeg liker meg best lenger tilbake i tid | says:

  oktober 13th, 2015 at 08:03 (#)

  […] Kan livsforlengende teknologi komme i veien for buddhistisk frelse?  […]

 1397. Jeg liker meg best lenger tilbake i tid | says:

  oktober 13th, 2015 at 08:29 (#)

  […] Hva mener karismatiske kristne og buddhister om abort?  […]

 1398. Jeg liker meg best lenger tilbake i tid | says:

  oktober 13th, 2015 at 08:45 (#)

  […] Buddha-krangel […]

 1399. Religionskunnskap | says:

  oktober 14th, 2015 at 12:38 (#)

  […] Sørlandssnyltere […]

 1400. Klemmens kraft | says:

  oktober 14th, 2015 at 20:14 (#)

  […] Islam er ondskap – men det var jo hyggelig å bli invitert til moskéen […]

 1401. Klemmens kraft | says:

  oktober 14th, 2015 at 20:22 (#)

  […] Antiterrorvennlighet […]

 1402. Klemmens kraft | says:

  oktober 14th, 2015 at 20:32 (#)

  […] Trusler, boikott eller roser? […]

 1403. Ole Iversen says:

  oktober 17th, 2015 at 12:52 (#)

  Dere skriver dere vil legge ut islamhatende og antisemittiske meldinger funnet på internett.

  Hva med meldinger som rakker ned på andre religioner, for eksempel kristendom?

 1404. Ole says:

  oktober 17th, 2015 at 12:57 (#)

  Her er en blogg som rakker ned på alle religiøse:

  http://tjomlid.com/2013/05/03/fotballfrue-aksepterer-ikke-evolusjonsteorien/

  Religisøe blir fremstilt som stokk dumme:
  Det er så trist, så trist at noen i 2013 fortsatt kan betvile det uomtvistelige faktum at vi mennesker har evolvert fra andre livsformer over tid.

  Så dette er vel hat mot islam også?

 1405. Ivar says:

  desember 29th, 2015 at 14:44 (#)

  Nei, dette er ikke hat mot islam eller religiøse.
  Dette er systematisk og argumentativt korrekt gjennomgang av tekstlige påstander eller meninger fremsatt av en person. Det er noe annet. Hvis disse såkalte “islamkritikerne” kunne hatt en litt mer rasjonell, vitenskapelig tilnærming til temaet, så kunne kanskje folk vært litt mer tilbøyelig til å høre på dem. Men da hadde de kanskje innsett at kampsaken deres ikke har så veldig mye å basere seg på likevel?

  Som ateist er jeg for kritikk av religion. Spesielt på de områder hvor den er preget av ekstreme fortolkninger og strider mot sun fornuft og vitenskap.

 1406. Se alle Norges stavkirker på tre minutter | says:

  oktober 18th, 2015 at 09:53 (#)

  […] Hva kan man bruke de nedlagte kirkene til? […]

 1407. Se alle Norges stavkirker på tre minutter | says:

  oktober 18th, 2015 at 09:53 (#)

  […] Forgjengelighetspåminnelser […]

 1408. Tatovering av hinduguddinne gjør indere rasende | says:

  oktober 19th, 2015 at 12:39 (#)

  […] Myter blir vitenskap for indiske skolebarn […]

 1409. Tatovering av hinduguddinne gjør indere rasende | says:

  oktober 19th, 2015 at 12:40 (#)

  […] Hinduer truet med å drepe australsk badedraktdesigner […]

 1410. Tatovering av hinduguddinne gjør indere rasende | says:

  oktober 19th, 2015 at 12:40 (#)

  […] Blasfemianklaget tenåring var påvirket av norsk fetter […]

 1411. Tatovering av hinduguddinne gjør indere rasende | says:

  oktober 19th, 2015 at 12:41 (#)

  […] Hvem har rett til å definere hinduismen? […]

 1412. Religionsvandring | says:

  oktober 19th, 2015 at 14:07 (#)

  […] Religionskunnskapsetterlysning […]

 1413. Religionsvandring | says:

  oktober 19th, 2015 at 14:07 (#)

  […] Intoleransekonsekvenser […]

 1414. Religionsvandring | says:

  oktober 19th, 2015 at 14:08 (#)

  […] Palestinapsykose […]

 1415. Religionsvandring | says:

  oktober 19th, 2015 at 14:08 (#)

  […] Premiere […]

 1416. Religionsvandring | says:

  oktober 19th, 2015 at 14:09 (#)

  […] Agnostisismejournalistikk […]

 1417. Religionsvandring | says:

  oktober 19th, 2015 at 14:10 (#)

  […] Kritikerkritikk […]

 1418. Religionsvandring | says:

  oktober 19th, 2015 at 14:10 (#)

  […] Med punken og pennen mot ekstremisme […]

 1419. Krig øker bibeletterspørselen | says:

  oktober 19th, 2015 at 21:10 (#)

  […] Jesusmytisme er ateismens svar på kreasjonisme […]

 1420. Krig øker bibeletterspørselen | says:

  oktober 19th, 2015 at 21:17 (#)

  […] Bibelen som teater – en skrikende tankevekker […]

 1421. Krig øker bibeletterspørselen | says:

  oktober 20th, 2015 at 16:23 (#)

  […] Nag Hammadi-tekstenes hemmeligheter […]

 1422. Krig øker bibeletterspørselen | says:

  oktober 20th, 2015 at 16:25 (#)

  […] Selv Fanden leser Bibelen […]

 1423. Koranen – ei kjelde til kunnskap, eller eit hinder for vitskapen? | says:

  oktober 23rd, 2015 at 08:47 (#)

  […] Skolemedisin, religion og alternativ behandling […]

 1424. Koranen – ei kjelde til kunnskap, eller eit hinder for vitskapen? | says:

  oktober 23rd, 2015 at 08:47 (#)

  […] Er vitenskap ateistenes religion? […]

 1425. Koranen – ei kjelde til kunnskap, eller eit hinder for vitskapen? | says:

  oktober 23rd, 2015 at 09:19 (#)

  […] Går vi mot en evidensbasert sommer?  […]

 1426. Handikappede symboler på fred og samarbeid i Syria | says:

  oktober 27th, 2015 at 12:32 (#)

  […] Ikke i islams navn! […]

 1427. Handikappede symboler på fred og samarbeid i Syria | says:

  oktober 27th, 2015 at 12:33 (#)

  […] Håp for fredelig sameksistens? […]

 1428. Handikappede symboler på fred og samarbeid i Syria | says:

  oktober 27th, 2015 at 12:33 (#)

  […] Hastverksvandalisme […]

 1429. Den blinde mannen og dvergen som ble symboler på fred og samarbeid | says:

  oktober 27th, 2015 at 12:40 (#)

  […] Fra fredsaktivist til krigshisser […]

 1430. Handikappede symboler på fred og samarbeid i Syria | says:

  oktober 27th, 2015 at 12:40 (#)

  […] Ikke kall Den islamske staten middelaldersk! […]

 1431. Handikappede symboler på fred og samarbeid i Syria | says:

  oktober 27th, 2015 at 12:43 (#)

  […] Kalifatparadokser […]

 1432. Lars Gule says:

  oktober 27th, 2015 at 15:26 (#)

  Interessant at Hege Storhaug trykker de nevnte personer til sitt bryst som islamkritikere. Flere av disse personene har ståsteder som gjør dem til religiøse fanatikere, tilhengere av undertrykkelse, imperialisme og kolonialisme. Deres holdning til egen kultur/sivilisasjon har ofte vært ukritisk og synet på andre kulturer brukt til å legitimere undertrykkelsen av “de andre”.

  Å bruke personer som sannhetsvitner på denne kontekstløse måten, er meningsløst. At en katolsk middelalderteolog stiller seg avvisende til islam og skjeller ute både Muhammed og denne religionen, er ikke overraskende. Det er selvsagt. Det er således tåpelig å bruke Thomas Aquinas som sannhetsvitne. Det samme gjeler Dante. Og hva var deres syn på jøder, mon tro? Har Storhaug undersøkt det? Kan det være noen sammenheng mellom deres islamofobe og antisemittiske holdninger?

  Hva så med Voltaire? Vel, hans toleranse – som han diskuterer interessant og lærerrikt filosofisk – hadde sine grenser. Han var en ganske notorisk antisemitt. Hvorfor bruker Storhaug en antisemitt som sannhetsvitne om islam?

  Og Tocquville, som nok kunne analysere demokratiet i Amerika på innsiktsfulle måter, var også tilhenger av fransk kolonisering av Algerie. Kanskje ikke så rart da at han – for å rettferdiggjøre fransk imperialisme – “kritiserte” islam?

  Slik kunne vi fortsatt. En del av dem Storhaug viser til har bedre kunnskaper enn andre, men gjør likevel sin vurderinger ut fra bestemte ståsteder som ikke akkurat er sympatiske overfor andre grupper/religioner/kulturer heller.

  Storhaugs tilnærming er med andre ord selektiv. På verste og mest uetterrettelige måte. På en propagandistisk og ufaglig måte. Slik fortsetter Storhaug å fremme fordommer om islam. Istedenfor å levere kunnskapsbasert og relevant kritikk av en religion som inneholder svært mye å kritisere.

  Lars Gule

 1433. Hans Olav Arnesen says:

  oktober 27th, 2015 at 16:43 (#)

  Uten å ta Voltaires antisemittisme i forsvar, så skal han i det minste ha for å kritisere majoritetsreligionen, kristendommen også, ikke minst geistligheten. Og uskjønne bemerkninger om at all elendigheten jødene opplevde var en passelig straff for dem høres jo adskillig verre ut i dag, særlig sett lys i av forsøkene på masseutryddelse i det tjuende århundret, enn de gjorde på hans egen tid, da temmelig mange forøvrig hadde det elendig. I det hele tatt sa og skrev han jo mye fælt om veldig mange.

 1434. Religionskritikkoverdose | says:

  oktober 27th, 2015 at 17:57 (#)

  […] Agnostisismejournalistikk […]

 1435. Burka gjør det enklere for kvinner: Da trenger de ikke bruke sminke | says:

  oktober 27th, 2015 at 21:24 (#)

  […] Svensker bærer slør i solidaritet med muslimske kvinner […]

 1436. Burka gjør det enklere for kvinner: Da trenger de ikke bruke sminke | says:

  oktober 27th, 2015 at 21:26 (#)

  […] Ubehagstilsløring […]

 1437. Buddhisme og demokrati | says:

  oktober 28th, 2015 at 12:17 (#)

  […] En slutt på den fredelige sameksistensen mellom buddhister og muslimer? […]

 1438. Buddhisme og demokrati | says:

  oktober 28th, 2015 at 12:17 (#)

  […] Bomber ved Buddhas tre […]

 1439. Buddhisme og demokrati | says:

  oktober 28th, 2015 at 12:19 (#)

  […] Ikke bare muslimske selvmordsbombere […]

 1440. Buddhisme og demokrati | says:

  oktober 28th, 2015 at 12:20 (#)

  […] Buddha-blasfemi i Vesten.  […]

 1441. Ny norsk nettutgave av Koranen | says:

  november 1st, 2015 at 13:01 (#)

  […] Nag Hammadi-tekstenes hemmeligheter […]

 1442. Ny norsk nettutgave av Koranen | says:

  november 1st, 2015 at 15:14 (#)

  […] Koranen – ei kjelde til kunnskap eller eit hinder for vitskapen? […]

 1443. SYED N. Ahmed says:

  november 3rd, 2015 at 09:15 (#)

  Well done boys…Islam Ahmadiyyat zindabad

 1444. Hazim.M.Tobia says:

  november 4th, 2015 at 20:30 (#)

  Islam er meget farlige ideologi.

 1445. Myteknuserknusing | says:

  november 6th, 2015 at 01:03 (#)

  […] Jesusmytisme – ateismens svar på kreasjonisme […]

 1446. Myteknuserknusing | says:

  november 6th, 2015 at 02:00 (#)

  […] Jeg er ikke Messias! […]

 1447. Josef bygde de egyptiske pyramidene for å lagre korn | says:

  november 6th, 2015 at 02:01 (#)

  […] Flere av de potensielle presidentkandidatene i Det republikanske partiet utmerker seg med noen svært originale idéer. Blant annet har Donald Trump hevdet at muslimske kvinner i land hvor heldekkende ansiktsplagg er utbredt foretrekker slike antrekk fordi de dermed slipper å sminke seg. […]

 1448. Josef bygde de egyptiske pyramidene for å lagre korn | says:

  november 6th, 2015 at 02:01 (#)

  […] Amerikanerne har talt: Hamskiftende reptiler kontrollerer ikke verden […]

 1449. Josef bygde de egyptiske pyramidene for å lagre korn | says:

  november 6th, 2015 at 02:01 (#)

  […] Pyramidenes hemmeligheter […]

 1450. Josef bygde de egyptiske pyramidene for å lagre korn | says:

  november 6th, 2015 at 02:02 (#)

  […] Arbeid, Gud og sirkus til folket […]

 1451. Josef bygde de egyptiske pyramidene for å lagre korn | says:

  november 7th, 2015 at 13:36 (#)

  […] Vandalisme i åndelighetens navn […]

 1452. Sigmund Syvertsen says:

  november 12th, 2015 at 11:39 (#)

  For meg handler åndelighet om noe som har sin rot i menneskets eget vesen, som oppdages, utvikles og integreres i livssituasjonen. Religion ser jeg på som noe som mennesket skaper i sitt sinn, altså et resultat av tanker og følelser, en slags erstatning for åndelighet. Men det synes jo som om disse fenomener kan eksistere sammen, slik en f.eks. kan henge lys og annen pynt på et levende tre.

 1453. Når Facebook blir en slagmark | says:

  november 13th, 2015 at 02:56 (#)

  […] Ikke bare alternativt på Alternativmessen […]

 1454. Når Facebook blir en slagmark | says:

  november 13th, 2015 at 03:02 (#)

  […] En åndelig fornøyelsespark […]

 1455. Ikke gi terroristene det de ønsker seg | says:

  november 14th, 2015 at 16:32 (#)

  […] Muslimers holdning til terror […]

 1456. Ikke gi terroristene det de ønsker seg | says:

  november 14th, 2015 at 16:33 (#)

  […] Folkemord på Iraks «djeveldyrkere» […]

 1457. Ikke gi terroristene det de ønsker seg | says:

  november 14th, 2015 at 16:33 (#)

  […] Sionistislamiststatkonspirasjoner […]

 1458. Ikke gi terroristene det de ønsker seg | says:

  november 14th, 2015 at 16:36 (#)

  […] Antiterrorvennlighet […]

 1459. Ikke gi terroristene det de ønsker seg | says:

  november 14th, 2015 at 16:36 (#)

  […] Ikke i islams navn […]

 1460. Ikke gi terroristene det de ønsker seg | says:

  november 14th, 2015 at 16:36 (#)

  […] Fra fredsaktivist til krigshisser […]

 1461. Ikke gi terroristene det de ønsker seg | says:

  november 14th, 2015 at 16:38 (#)

  […] Terroristhyllesttillatelse […]

 1462. Ikke gi terroristene det de ønsker seg | says:

  november 14th, 2015 at 16:39 (#)

  […] Terror i Shingal […]

 1463. Ikke gi terroristene det de ønsker seg | says:

  november 14th, 2015 at 16:39 (#)

  […] Ikke kall Den islamske staten middelaldersk! […]

 1464. Endetidsslaget | says:

  november 16th, 2015 at 09:40 (#)

  […] Ikke gi IS det de ønsker seg […]

 1465. Endetidsslaget | says:

  november 16th, 2015 at 09:41 (#)

  […] Antiterrorvennlighet […]

 1466. Endetidsslaget | says:

  november 16th, 2015 at 09:41 (#)

  […] Ikke i islams navn […]

 1467. Endetidsslaget | says:

  november 16th, 2015 at 09:41 (#)

  […] mange mener nok nettopp det. Selv den gamle fredsaktivisten og miljøpolitikeren Jan Bojer Vindheim støtter bombingen av Den islamske staten, mye på grunn av sin kjærlighet for kurdere generelt og yezidier spesielt. […]

 1468. Endetidsslaget | says:

  november 16th, 2015 at 09:41 (#)

  […] Hastverksvandalisme […]

 1469. Endetidsslaget | says:

  november 16th, 2015 at 09:42 (#)

  […] Terroristhyllesttillatelse […]

 1470. Endetidsslaget | says:

  november 16th, 2015 at 09:42 (#)

  […] Sionistislamiststatkonspirasjoner […]

 1471. Endetidsslaget | says:

  november 16th, 2015 at 15:10 (#)

  […] diplomater som gisler, og drepte én av dem. Sovjeterne svarte med å ta sine egne gisler, og kastrere noen av dem. Gislene ble satt fri. Også tsjetsjenerne forsøkte å bruke terror som et virkemiddel […]

 1472. Endetidsslaget | says:

  november 16th, 2015 at 15:10 (#)

  […] i hele regionen, som har drevet hundretusenvis av mennesker på flukt, ødelagt uvurderlige kulturminner, som har gjeninnført slaveriet og forsøkt å begå folkemord mot sårbare minoriteter i […]

 1473. Endetidsslaget | says:

  november 16th, 2015 at 15:11 (#)

  […] Folkemord på Iraks «djeveldyrkere» […]

 1474. Endetidsslaget | says:

  november 16th, 2015 at 15:11 (#)

  […] Islamistvandalisme […]

 1475. Endetidsslaget | says:

  november 16th, 2015 at 15:12 (#)

  […] Ikke kall Den islamske staten middelaldersk! […]

 1476. Endetidsslaget | says:

  november 16th, 2015 at 15:19 (#)

  […] Muslimers holdning til terror […]

 1477. Endetidsslaget | says:

  november 16th, 2015 at 15:20 (#)

  […] Terror i Shingal […]

 1478. Endetidsslaget | says:

  november 16th, 2015 at 15:21 (#)

  […] Kalifatparadokser […]

 1479. Hackere utkledd som en katolsk terrorist erklærer krig mot terrorister | says:

  november 16th, 2015 at 16:23 (#)

  […] Westboro Baptist Church vs. Den islamske staten […]

 1480. Hackere utkledd som en katolsk terrorist erklærer krig mot terrorister | says:

  november 16th, 2015 at 16:26 (#)

  […] De fem beste videoene fra Westboro Baptist Church […]

 1481. Hackere utkledd som en katolsk terrorist erklærer krig mot terrorister | says:

  november 16th, 2015 at 20:26 (#)

  […] Homofil homohater? […]

 1482. Demoner er seksuelt overførbare | says:

  november 17th, 2015 at 19:21 (#)

  […] Stankdemon forårsaker homoseksualitet […]

 1483. Hvordan bli en god polygamist | says:

  november 17th, 2015 at 19:31 (#)

  […] Polygamiblodskam […]

 1484. Kan polygami være svaret på tidsklemma? | says:

  november 17th, 2015 at 19:32 (#)

  […] Hvordan bli en god polygamist […]

 1485. Frankrike er en syndig nasjon og terroren er en straff fra Gud | says:

  november 17th, 2015 at 19:51 (#)

  […] Kvinne saksøker alle verdens homofile i Guds navn […]

 1486. Frankrike er en syndig nasjon og terroren er en straff fra Gud | says:

  november 17th, 2015 at 19:52 (#)

  […] Demoner er seksuelt overførbare […]

 1487. Frankrike er en syndig nasjon og terroren er en straff fra Gud | says:

  november 17th, 2015 at 19:52 (#)

  […] Homofil homohater? […]

 1488. Frankrike er en syndig nasjon og terroren er en straff fra Gud | says:

  november 17th, 2015 at 19:52 (#)

  […] Pingviner følger ikke Moseloven […]

 1489. Frankrike er en syndig nasjon og terroren er en straff fra Gud | says:

  november 17th, 2015 at 20:07 (#)

  […] Westboro Baptist Church vs. Den islamske staten […]

 1490. Frankrike er en syndig nasjon og terroren er en straff fra Gud | says:

  november 17th, 2015 at 20:08 (#)

  […] Det faller underlig frukt fra Islamsk Råd Norge-bygningen […]

 1491. Frankrike er en syndig nasjon og terroren er en straff fra Gud | says:

  november 17th, 2015 at 20:13 (#)

  […] De fem beste videoene fra Westboro Baptist Church […]

 1492. Obama: Skammelig å foreslå at man kun bør slippe inn kristne flyktninger | says:

  november 17th, 2015 at 20:45 (#)

  […] i Norge har man tatt til orde for å sile ut flyktninger etter livssyn. KrF-politikeren Daniel Kadrpour ønsker, i likhet med Bush, å […]

 1493. Obama: Skammelig å foreslå at man kun bør slippe inn kristne flyktninger | says:

  november 17th, 2015 at 20:48 (#)

  […] Gnostisk sekt nær utryddelse […]

 1494. Obama: Skammelig å foreslå at man kun bør slippe inn kristne flyktninger | says:

  november 17th, 2015 at 20:50 (#)

  […] Muslimske flyktninger kastet kristne overbord […]

 1495. Obama: Skammelig å foreslå at man kun bør slippe inn kristne flyktninger | says:

  november 17th, 2015 at 22:36 (#)

  […] Terror i Shingal […]

 1496. Obama: Skammelig å foreslå at man kun bør slippe inn kristne flyktninger | says:

  november 17th, 2015 at 22:36 (#)

  […] Håp for fredelig sameksistens? […]

 1497. Frankrike er en syndig nasjon og terroren er en straff fra Gud | says:

  november 18th, 2015 at 09:38 (#)

  […] Stankdemon forårsaker homoseksualitet […]

 1498. Splitt og hersk: Om bombane i Beirut | says:

  november 19th, 2015 at 09:33 (#)

  […] og hersk Der IS’ blodige aksjonar i Paris må bli sett på som eit forsøk å auke spenninga mellom ein majoritetsbefolkninga og ein svært pressa minoritet, […]

 1499. Splitt og hersk: Om bombane i Beirut | says:

  november 19th, 2015 at 09:34 (#)

  […] Muslimers holdning til terror […]

 1500. Splitt og hersk: Om bombane i Beirut | says:

  november 19th, 2015 at 09:34 (#)

  […] Folkemord på Iraks «djeveldyrkere» […]

 1501. Splitt og hersk: Om bombane i Beirut | says:

  november 19th, 2015 at 09:34 (#)

  […] Sionistislamiststatkonspirasjoner […]

 1502. Splitt og hersk: Om bombane i Beirut | says:

  november 19th, 2015 at 10:21 (#)

  […] Endetidsslaget […]

 1503. Splitt og hersk: Om bombane i Beirut | says:

  november 19th, 2015 at 10:21 (#)

  […] Terroristhyllesttillatelse […]

 1504. Splitt og hersk: Om bombane i Beirut | says:

  november 19th, 2015 at 10:22 (#)

  […] Kalifatparadokser […]

 1505. Splitt og hersk: Om bombane i Beirut | says:

  november 19th, 2015 at 10:24 (#)

  […] Antiterrorvennlighet […]

 1506. Splitt og hersk: Om bombane i Beirut | says:

  november 19th, 2015 at 10:24 (#)

  […] Ikke kall Den islamske staten middelaldersk! […]

 1507. Splitt og hersk: Om bombene i Beirut | says:

  november 19th, 2015 at 10:35 (#)

  […] Antiterrorvennlighet […]

 1508. Splitt og hersk: Om bombene i Beirut | says:

  november 19th, 2015 at 10:35 (#)

  […] Ikke kall Den islamske staten middelaldersk! […]

 1509. Splitt og hersk: Om bombene i Beirut | says:

  november 19th, 2015 at 10:35 (#)

  […] Terror i Shingal […]

 1510. Splitt og hersk: Om bombene i Beirut | says:

  november 19th, 2015 at 10:35 (#)

  […] Fra fredsaktivist til krigshisser […]

 1511. Splitt og hersk: Om bombene i Beirut | says:

  november 19th, 2015 at 10:49 (#)

  […] Ikke i islams navn […]

 1512. Splitt og hersk: Om bombene i Beirut | says:

  november 19th, 2015 at 11:01 (#)

  […] og hersk Der IS’ blodige aksjonar i Paris må bli sett på som eit forsøk å auke spenninga mellom majoritetsbefolkninga og ein svært pressa minoritet, har […]

 1513. Splitt og hersk: Om bombene i Beirut | says:

  november 19th, 2015 at 11:01 (#)

  […] Muslimers holdning til terror […]

 1514. Splitt og hersk: Om bombene i Beirut | says:

  november 19th, 2015 at 11:01 (#)

  […] Folkemord på Iraks «djeveldyrkere» […]

 1515. Splitt og hersk: Om bombene i Beirut | says:

  november 19th, 2015 at 11:01 (#)

  […] Sionistislamiststatkonspirasjoner […]

 1516. Splitt og hersk: Om bombene i Beirut | says:

  november 19th, 2015 at 11:20 (#)

  […] Endetidsslaget […]

 1517. Splitt og hersk: Om bombene i Beirut | says:

  november 19th, 2015 at 11:20 (#)

  […] Terroristhyllesttillatelse […]

 1518. Splitt og hersk: Om bombene i Beirut | says:

  november 19th, 2015 at 11:20 (#)

  […] Kalifatparadokser […]

 1519. IS er upopulære blant verdens muslimer | says:

  november 20th, 2015 at 10:52 (#)

  […] Endetidsslaget […]

 1520. IS er upopulære blant verdens muslimer | says:

  november 20th, 2015 at 10:52 (#)

  […] Terroristhyllesttillatelse […]

 1521. IS er upopulære blant verdens muslimer | says:

  november 20th, 2015 at 10:52 (#)

  […] Ikke kall Den islamske staten middelaldersk! […]

 1522. IS er upopulære blant verdens muslimer | says:

  november 20th, 2015 at 10:53 (#)

  […] Splitt og hersk: Om bombene i Beirut […]

 1523. IS er upopulære blant verdens muslimer | says:

  november 20th, 2015 at 10:53 (#)

  […] Fra fredsaktivist til krigshisser […]

 1524. IS er upopulære blant verdens muslimer | says:

  november 20th, 2015 at 10:53 (#)

  […] Ikke i islams navn […]

 1525. Islam og terror | says:

  november 20th, 2015 at 11:21 (#)

  […] Ikke bare muslimske selvmordsbombere […]

 1526. Islam og terror | says:

  november 20th, 2015 at 11:22 (#)

  […] Kven blir ein sjølmordsbombar? […]

 1527. Islam og terror | says:

  november 20th, 2015 at 11:22 (#)

  […] Endetidsslaget […]

 1528. Islam og terror | says:

  november 20th, 2015 at 11:23 (#)

  […] Ikke i islams navn […]

 1529. Islam og terror | says:

  november 20th, 2015 at 11:34 (#)

  […] Splitt og hersk: Om bombene i Beirut […]

 1530. Islam og terror | says:

  november 20th, 2015 at 11:34 (#)

  […] Terroristhyllesttillatelse […]

 1531. Sigmund Syvertsen says:

  november 20th, 2015 at 14:24 (#)

  Denne artikkelen skulle vært obligatorisk lesing for alle som uttaler seg om dette temaet, ikke minst gjelder det journalister og såkalte fagfolk!
  Unge, frustrerte og sinte mennesker, i kombinasjon med ideologi eller religion, er et velkjent fenomen, men det får vanligvis ikke så dramatiske utslag som vi opplever i dagens verden. I tillegg må en se på den konteksten disse menneskene lever i og blir påvirket av, og også om de finner begrunnelse i religionen eller ideologien for at “hensikten helliger middelet”.

 1532. Den smilende terroristen | says:

  november 23rd, 2015 at 03:24 (#)

  […] Hvordan islamismen lærte meg å elske vestlige verdier […]

 1533. Ramadanlivet | says:

  november 23rd, 2015 at 04:03 (#)

  […] Ikke i islams navn […]

 1534. Ramadanlivet | says:

  november 23rd, 2015 at 04:03 (#)

  […] Radikaliseringskonferansen 2013 […]

 1535. Ramadanlivet | says:

  november 23rd, 2015 at 04:04 (#)

  […] Snart ramadan – jippi! […]

 1536. Ramadanlivet | says:

  november 23rd, 2015 at 04:04 (#)

  […] Hvorfor er de så sinte?  […]

 1537. Jihad | says:

  november 23rd, 2015 at 04:04 (#)

  […] Radikaliseringskonferansen 2013 […]

 1538. Jihad | says:

  november 23rd, 2015 at 04:05 (#)

  […] Snart ramadan – jippi! […]

 1539. Jihad | says:

  november 23rd, 2015 at 04:05 (#)

  […] Hvorfor er de så sinte?  […]

 1540. Hvorfor jeg er sjalu på turbandagen | says:

  november 23rd, 2015 at 04:06 (#)

  […] Ramadanlivet […]

 1541. Hvorfor jeg er sjalu på turbandagen | says:

  november 23rd, 2015 at 04:06 (#)

  […] Stopp hatprat! […]

 1542. Hvorfor jeg er sjalu på turbandagen | says:

  november 23rd, 2015 at 04:06 (#)

  […] Seksualitet og tabu.  […]

 1543. Hvorfor jeg er sjalu på turbandagen | says:

  november 23rd, 2015 at 04:07 (#)

  […] Ta deg sammen´a […]

 1544. Ytringsfriheten er absolutt | says:

  november 23rd, 2015 at 04:07 (#)

  […] Ramadanlivet […]

 1545. Ytringsfriheten er absolutt | says:

  november 23rd, 2015 at 04:07 (#)

  […] Det gode samarbeidet.  […]

 1546. Ytringsfriheten er absolutt | says:

  november 23rd, 2015 at 04:08 (#)

  […] Seksualitet og tabu.  […]

 1547. Ytringsfriheten er absolutt | says:

  november 23rd, 2015 at 04:08 (#)

  […] Ta deg sammen´a […]

 1548. Stopp hatprat! | says:

  november 23rd, 2015 at 04:08 (#)

  […] Ikke i islams navn […]

 1549. Stopp hatprat! | says:

  november 23rd, 2015 at 04:08 (#)

  […] Radikaliseringskonferansen 2013 […]

 1550. Stopp hatprat! | says:

  november 23rd, 2015 at 04:09 (#)

  […] Religion og samfunn […]

 1551. Stopp hatprat! | says:

  november 23rd, 2015 at 04:09 (#)

  […] Hvorfor er de så sinte?  […]

 1552. Det gode samarbeidet | says:

  november 23rd, 2015 at 04:10 (#)

  […] Seksualitet og tabu.  […]

 1553. Det gode samarbeidet | says:

  november 23rd, 2015 at 04:10 (#)

  […] Med punken og pennen mot ekstremisme […]

 1554. Radikaliseringskonferansen 2013 | says:

  november 23rd, 2015 at 04:10 (#)

  […] Jihad […]

 1555. Radikaliseringskonferansen 2013 | says:

  november 23rd, 2015 at 04:10 (#)

  […] Det gode samarbeidet.  […]

 1556. Radikaliseringskonferansen 2013 | says:

  november 23rd, 2015 at 04:11 (#)

  […] Agenda X […]

 1557. Radikaliseringskonferansen 2013 | says:

  november 23rd, 2015 at 04:11 (#)

  […] Antimuslimske heksebesvergelser […]

 1558. Om identitetskrise | says:

  november 23rd, 2015 at 04:11 (#)

  […] Jihad […]

 1559. Om identitetskrise | says:

  november 23rd, 2015 at 04:11 (#)

  […] Det gode samarbeidet.  […]

 1560. Om identitetskrise | says:

  november 23rd, 2015 at 04:12 (#)

  […] Med punken og pennen mot ekstremisme […]

 1561. Viktigheten av kommunikasjon | says:

  november 23rd, 2015 at 04:12 (#)

  […] Ramadanlivet […]

 1562. Viktigheten av kommunikasjon | says:

  november 23rd, 2015 at 04:13 (#)

  […] Ytringsfriheten er absolutt. […]

 1563. Viktigheten av kommunikasjon | says:

  november 23rd, 2015 at 04:13 (#)

  […] Om identitetskrise […]

 1564. Viktigheten av kommunikasjon | says:

  november 23rd, 2015 at 04:13 (#)

  […] Ta deg sammen´a […]

 1565. Seksualitet og tabu | says:

  november 23rd, 2015 at 04:13 (#)

  […] Ramadanlivet […]

 1566. Seksualitet og tabu | says:

  november 23rd, 2015 at 04:14 (#)

  […] Stopp hatprat! […]

 1567. Seksualitet og tabu | says:

  november 23rd, 2015 at 04:14 (#)

  […] Viktigheten av kommunikasjon. […]

 1568. Agenda X | says:

  november 23rd, 2015 at 04:14 (#)

  […] Ytringsfriheten er absolutt. […]

 1569. Snart ramadan – jippi! | says:

  november 23rd, 2015 at 04:15 (#)

  […] Ikke i islams navn […]

 1570. Snart ramadan – jippi! | says:

  november 23rd, 2015 at 04:15 (#)

  […] Stopp hatprat! […]

 1571. Religion og samfunn | says:

  november 23rd, 2015 at 04:16 (#)

  […] Jihad […]

 1572. Ta deg sammen´a | says:

  november 23rd, 2015 at 04:17 (#)

  […] Ramadanlivet […]

 1573. Ta deg sammen´a | says:

  november 23rd, 2015 at 04:17 (#)

  […] Stopp hatprat! […]

 1574. Ta deg sammen´a | says:

  november 23rd, 2015 at 04:18 (#)

  […] Viktigheten av kommunikasjon. […]

 1575. Ta deg sammen´a | says:

  november 23rd, 2015 at 04:18 (#)

  […] Religion og samfunn […]

 1576. Med punken og pennen mot ekstremisme | says:

  november 23rd, 2015 at 04:18 (#)

  […] Ramadanlivet […]

 1577. Med punken og pennen mot ekstremisme | says:

  november 23rd, 2015 at 04:19 (#)

  […] Ytringsfriheten er absolutt. […]

 1578. Med punken og pennen mot ekstremisme | says:

  november 23rd, 2015 at 04:19 (#)

  […] Om identitetskrise […]

 1579. Med punken og pennen mot ekstremisme | says:

  november 23rd, 2015 at 04:19 (#)

  […] Snart ramadan – jippi! […]

 1580. Med punken og pennen mot ekstremisme | says:

  november 23rd, 2015 at 04:19 (#)

  […] Hvorfor er de så sinte?  […]

 1581. Den smilende terroristen | says:

  november 23rd, 2015 at 04:25 (#)

  […] Identitetskrise […]

 1582. Den smilende terroristen | says:

  november 23rd, 2015 at 04:26 (#)

  […] Hvor fredelig er fredens religion? […]

 1583. Den smilende terroristen | says:

  november 23rd, 2015 at 04:43 (#)

  […] Jihad […]

 1584. Islamismen lærte meg å elske vestlige verdier | says:

  november 23rd, 2015 at 04:46 (#)

  […] Hvor fredelig er fredens religion? […]

 1585. Islamismen lærte meg å elske vestlige verdier | says:

  november 23rd, 2015 at 04:46 (#)

  […] Ytringsfrihet fremmer fremmedfiendtlighet […]

 1586. Islamismen lærte meg å elske vestlige verdier | says:

  november 23rd, 2015 at 04:46 (#)

  […] Muslimers holdninger til terror […]

 1587. Ole Petter Erlandsen says:

  november 28th, 2015 at 20:30 (#)

  I artikkelen hevdes det at det blir for enkelt å si at at kimen til terrorismen finnes i islam eller i Koranen. Det er jeg enig i. Samtidig blir det for enkelt å si at den ikke har noe med islam eller koranen å gjøre. Det blir for enkelt å legge all skyld på den historiske konteksten for framveksten av islamismen. Det blir også for enkelt å henvise til at flertallet av muslimer ikke tolker islams innerste vesen på samme måte som islamistene. Fordi:

  1) Muhammed var selv en krigsherre og oppfordret til voldelig nedkjempelse, og halshugging, av annerledes troende. Mange – de fleste – muslimske skriftlærde vil si at dette var historisk betinget og ikke har samme gyldighet nå. Det forhindrer ikke at de som vil bygge sin religion på «Muhammeds rene lære» kan vende tilbake til Muhammeds liv og lære og finne inspirasjon til voldelig utbredelse av islam.

  2) I tradisjonell islam finnes ikke det skillet mellom styresett og tro som finnes i for eksempel både jødedom og kristendom. Sharia er ment å gjelde for hele samfunnet, ikke bare for de troende. Muhammed selv opprettet et styresett og en stat. Tenkningen er territorial – muslimske land og ikke-muslimske land, Dar-al-islam mot Dar-al-Harab, og hvor det ene skal overvinne det andre.

  3) Innen sharia har man lang tradisjon innen islam for voldsutøvelse og diskriminering mot mennesker som ikke innordner seg muslimske leveregler. Det er nok å nevne dhimmi-systemet og shariaregler om dødsstraff for frafall. I moderate muslimske land er det for eksempel en ganske stor andel av muslimene som mener at frafall fra islam skal straffes med døden. Om ikke dette i seg selv danner grobunn for ekstremistisk tankegang så vet ikke jeg.

  Dersom kontekst er viktig, så kommer man ikke utenom at en del av islamismens kontekst er islam selv, dens historie og tradisjonelle tolkning. Ideer om jihad oppstår ikke i for eksempel et hinduistisk mijø, selv ved fattigdom og undertrykkelse, rett og slett fordi forestillingen om hellig krig ikke er en del av den hinduistiske tolkningsbakgrunnen. Og det er vanskeligere å tolke Jesus til å være for krig og vold, rett og slett fordi verken ord eller liv hos Jesus gjør det lett å gjøre slike tolkninger.

  Når det er sagt: De fleste muslimer er sympatiske og fredelige mennesker som ønsker det beste, og som ønsker å finne tolkninger som er byggende i vårt moderne samfunn. Og ære være alle som promoterer moderate tolkninger av såvel koranen som Muhammeds hadit-beretninger. Men likevel blir det altså feil å totalt frikjenne islam som årsak til terror.

 1588. Jeg liker meg best lenger tilbake i tid | says:

  november 30th, 2015 at 11:33 (#)

  […] En slutt på fredelig sameksistens mellom buddhister og muslimer? […]

 1589. Ikke gi terroristene det de ønsker seg | says:

  november 30th, 2015 at 12:03 (#)

  […] Kalifatparadokser […]

 1590. Josef bygde de egyptiske pyramidene for å lagre korn | says:

  november 30th, 2015 at 12:04 (#)

  […] Losing their religion? […]

 1591. Ny norsk nettutgave av Koranen | says:

  november 30th, 2015 at 12:05 (#)

  […] Selv Fanden leser Bibelen […]

 1592. Islam og terror | says:

  november 30th, 2015 at 12:46 (#)

  […] IS er upopulære blant verdens muslimer […]

 1593. Er vi alle ekstremistar? | says:

  november 30th, 2015 at 13:46 (#)

  […] Om identitetskrise […]

 1594. Er vi alle ekstremistar? | says:

  november 30th, 2015 at 13:46 (#)

  […] Ikke i islams navn […]

 1595. Hva mener norske trossamfunn om pelsdyroppdrett? | says:

  november 30th, 2015 at 13:47 (#)

  […] Vil appellere til religiøse nordmenn med grønne verdier […]

 1596. Effekten av Frans | says:

  november 30th, 2015 at 13:47 (#)

  […] Lobbyverksemd for Gud og familien. […]

 1597. Religion og samfunn | says:

  november 30th, 2015 at 13:50 (#)

  […] Ramadanlivet […]

 1598. Religion og samfunn | says:

  november 30th, 2015 at 13:51 (#)

  […] Ytringsfriheten er absolutt. […]

 1599. Religion og samfunn | says:

  november 30th, 2015 at 13:51 (#)

  […] Radikaliseringskonferansen 2013 […]

 1600. Religion og samfunn | says:

  november 30th, 2015 at 13:51 (#)

  […] Snart ramadan – jippi! […]

 1601. Egyptiske guder gjør karriere i Hollywood | says:

  november 30th, 2015 at 16:20 (#)

  […] De ti beste filmene om religion […]

 1602. Egyptiske guder gjør karriere i Hollywood | says:

  november 30th, 2015 at 16:20 (#)

  […] Tyrkisk actionfilm anmeldt for antisemittisme […]

 1603. Calle Slåtteby says:

  desember 7th, 2015 at 02:24 (#)

  Blev utsatt för dessa troll i kväll/ Nu? De försvann… jag ställde frågor, fick inga svar….

 1604. USA-terror | says:

  desember 7th, 2015 at 21:04 (#)

  […] Menneske eller celleklump? […]

 1605. USA-terror | says:

  desember 7th, 2015 at 21:04 (#)

  […] Hva mener ortodokse kristne, swedenborgianere, holister og åsatroende om abort? […]

 1606. USA-terror | says:

  desember 7th, 2015 at 21:05 (#)

  […] Vi har ikke mange aborter […]

 1607. Det islamistiske nekrokrati | says:

  desember 11th, 2015 at 15:41 (#)

  […] Omar var selv radikal islamist i en periode, men vendte denne ideologien ryggen. I dag er han en frilansskribent og forfatter med mange jern i ilden. Dette innlegget er hentet fra […]

 1608. Hvordan blir fremtiden for kvinner og minoriteter i det nye Myanmar? | says:

  desember 21st, 2015 at 16:25 (#)

  […] Buddhisme og demokrati […]

 1609. Hvordan blir fremtiden for kvinner og minoriteter i det nye Myanmar? | says:

  desember 21st, 2015 at 16:25 (#)

  […] En slutt på den fredelige sameksistensen mellom buddhister og muslimer? […]

 1610. Hvordan blir fremtiden for kvinner og minoriteter i det nye Myanmar? | says:

  desember 21st, 2015 at 16:25 (#)

  […] Kan livsforlengende teknologi komme i veien for buddhistisk frelse.  […]

 1611. Hvordan blir fremtiden for kvinner og minoriteter i det nye Myanmar? | says:

  desember 21st, 2015 at 16:26 (#)

  […] Hva mener karismatiske kristne og buddhister om abort?  […]

 1612. Hvordan blir fremtiden for kvinner og minoriteter i det nye Myanmar? | says:

  desember 21st, 2015 at 19:50 (#)

  […] Ikke bare muslimske selvmordsbombere […]

 1613. Hvordan blir fremtiden for kvinner og minoriteter i det nye Myanmar? | says:

  desember 21st, 2015 at 19:51 (#)

  […] Bomber ved Buddhas tre […]

 1614. Hvorfor hater islamistene julen? | says:

  desember 21st, 2015 at 20:44 (#)

  […] Det islamske nekrokratiet […]

 1615. Hvorfor hater islamistene julen? | says:

  desember 21st, 2015 at 20:50 (#)

  […] Omar var selv radikal islamist i en periode, men vendte denne ideologien ryggen. I dag er han en frilansskribent og forfatter med mange jern i ilden. Dette innlegget er hentet fra […]

 1616. Hvordan blir fremtiden for kvinner og minoriteter i det nye Myanmar? | says:

  desember 21st, 2015 at 20:51 (#)

  […] Voksende uro i Asia? […]

 1617. Hvordan blir fremtiden for kvinner og minoriteter i det nye Myanmar? | says:

  desember 21st, 2015 at 20:51 (#)

  […] Buddha-blasfemi i Vesten.  […]

 1618. En satans god jul? | says:

  desember 21st, 2015 at 22:07 (#)

  […] Satanisme i Norge? Å ja, black metal […]

 1619. En satans god jul? | says:

  desember 21st, 2015 at 22:07 (#)

  […] Religionsforfølgjing av svartmetallarar […]

 1620. En satans god jul? | says:

  desember 21st, 2015 at 22:08 (#)

  […] Sataniske pikesmykker […]

 1621. En satans god jul? | says:

  desember 21st, 2015 at 22:08 (#)

  […] Hvem står bak hardrocken – Gud eller Satan? […]

 1622. Er satanistiske verdier bedre enn de kristne? | says:

  desember 22nd, 2015 at 07:55 (#)

  […] Sataniske pikesmykker […]

 1623. Er satanistiske verdier bedre enn de kristne? | says:

  desember 22nd, 2015 at 07:55 (#)

  […] Gud hører på heavy metal! […]

 1624. Hvorfor hater islamistene julen? | says:

  desember 22nd, 2015 at 08:11 (#)

  […] Den smilende terroristen […]

 1625. Julestemning for ikke-kristne | says:

  desember 23rd, 2015 at 13:39 (#)

  […] Det blir ikke julestemning uten kristne julesanger […]

 1626. Julestemning for ikke-kristne | says:

  desember 23rd, 2015 at 13:40 (#)

  […] Topp ti sanger med religiøst tema […]

 1627. Jomfrufødsel til besvær | says:

  desember 26th, 2015 at 12:19 (#)

  […] Juletradisjoner […]

 1628. Jomfrufødsel til besvær | says:

  desember 26th, 2015 at 12:19 (#)

  […] Julens gåter […]

 1629. Jomfrufødsel til besvær | says:

  desember 26th, 2015 at 12:20 (#)

  […] Korsfestelsen av Jesus var verken unik eller nødvendig […]

 1630. Prediker familiens evangelium på kristenkonferanse | says:

  januar 3rd, 2016 at 21:46 (#)

  […] Håpet om en vekkelsesbølge fra høyre […]

 1631. Prediker familiens evangelium på kristenkonferanse | says:

  januar 3rd, 2016 at 21:46 (#)

  […] Symposiumkristne […]

 1632. Et romvesen og en superheltguru setter ytringsfriheten i India på prøve | says:

  januar 3rd, 2016 at 21:46 (#)

  […] Hinduer truer med å drepe badedraktdesigner […]

 1633. Et romvesen og en superheltguru setter ytringsfriheten i India på prøve | says:

  januar 3rd, 2016 at 21:46 (#)

  […] Djesus Uncrossed – grov blasfemi eller uskyldig humor? […]

 1634. Et romvesen og en superheltguru setter ytringsfriheten i India på prøve | says:

  januar 3rd, 2016 at 21:47 (#)

  […] Mormons bok blir musikal […]

 1635. Afghansk stolthet skal redde buddhistisk ruinby | says:

  januar 4th, 2016 at 21:51 (#)

  […] Kan livsforlengende teknologi komme i veien for buddhistisk frelse.  […]

 1636. Effekten av Frans | says:

  januar 4th, 2016 at 22:12 (#)

  […] Australias første helgen blir varslernes beskytter.  […]

 1637. Er det ikke på tide å snakke om muslimers islamofobi? | says:

  januar 13th, 2016 at 10:33 (#)

  […] Omar var selv radikal islamist i en periode, men vendte denne ideologien ryggen. I dag er han en frilansskribent og forfatter med mange jern i ilden. Dette innlegget er hentet fra […]

 1638. Er det ikke på tide å snakke om muslimers islamofobi? | says:

  januar 13th, 2016 at 10:42 (#)

  […] Det islamske nekrokratiet […]

 1639. Er det ikke på tide å snakke om muslimers islamofobi? | says:

  januar 13th, 2016 at 10:50 (#)

  […] Den smilende terroristen […]

 1640. Tommy Stormo says:

  januar 13th, 2016 at 18:03 (#)

  Ole Gunnar Solskjær bor nok ikke og har aldri bodd på Sunnmøre… Han bor i Kristiansund, ikke i Ålesund… 🙂

 1641. Daniel Joachim Kleiven says:

  januar 13th, 2016 at 18:57 (#)

  Hehe, det er sant. Nordmøre skulle det vært. Nuvel. 🙂

 1642. Hans Olav Arnesen says:

  januar 13th, 2016 at 22:52 (#)

  Jeg tok meg den frihet å rette på Solskjærs bosted. Man kan ikke frarøve Nordmøre en profil som ham.

 1643. Geir says:

  januar 14th, 2016 at 18:49 (#)

  Meget godt poeng. Det vi anser som muslimer drepes av andre muslimer pga disse bagatellene. Motstanden mot muslims innvandring til vesten har sjelden noen drapssaker

 1644. Hvor er fredsringene rundt ahmadiyyamoskéene? | says:

  januar 15th, 2016 at 00:27 (#)

  […] var fortsatt med i gruppen. I oktober delte jeg mitt innlegg fra Religioner.no, hvor jeg bare hadde forsøkt å bevise fra Koranen at islam ikke tillater straff for frafall. Helt […]

 1645. Hvor er fredsringene rundt ahmadiyyamoskéene? | says:

  januar 15th, 2016 at 00:28 (#)

  […] Er det ikke på tide å snakke om muslimers islamofobi? […]

 1646. Rune Foshaug says:

  januar 19th, 2016 at 21:22 (#)

  “Det er ikke på noen som helst måte gitt at en verden med frie vesener er logisk mulig uten ondskap, kanskje er ondskap også en direkte konsekvens av veseners frihet? Det er i det hele tatt vanskelig å forestille seg fri vesener som kun utfører gode handlinger, uten at tvang kommer inn i bildet. Kanskje er en verden med frie vesener bedre enn én uten?”

  Så… en verden med fri vilje er en verden man ikke kan garantere er fri for ondskap, for det å bevilge vesener med fri vilje til å bare gjøre godt er det samme som å innskrenke deres frie vilje.

  1. Er det fri vilje i himmelen? Er himmelen en verden garantert fri for ondskap?

  2. Hadde Jesus fri vilje? Var Jesus garantert fri for ondskap?

  3. Har Gud fri vilje? Er Gud garantert fri for ondskap?

  Dersom du kan svare “ja og ja” på noen av disse tre parene med spørsmål så har du motbevist hypotesen om at fri vilje og en verden uten ondskap ikke kan kombineres.

 1647. Rune Foshaug says:

  januar 19th, 2016 at 22:12 (#)

  Forøvrig er det like fullt problematisk med de som tror at akkurat deres nære og kjære ble reddet at Gud på en slik måte at Gud fortjener å takkes. For det må bety at Gud KAN gå inn og manipulere hendelser i den fysiske verden. Det betyr at Gud har makt til å bestemme seg for å spare utvalgte mennesker.

  Er Guds allmakt da begrenset i antall mennesker han kan redde? Eller hadde Gud en plan om å berge ett menneske og en plan om å ikke berge et annet? I så fall er Guds tukling i eget skaperverk like fullt etisk problematisk. For da betyr det at Gud faktisk rår over liv og død og direkte styrer ulykke, flaks og uflaks og bruker tilsynelatende tilfeldigheter som sitt verktøy for å detaljstyre det som skjer.

  Da har i så fall Gud også et etisk ansvar for sine avgjørelser og handlinger.

  Og – mest av alt vitner det om en selvopptatthet hos den som hevder noe slikt. Shit happens, og så velger noen å tro at akkurat DE har fått tildelt en spesiell allmektig gunst fra universets skaper og herre, samtidig som andre tydeligvis ikke har fått samme guddommelige hjelp. Det er arrogant på grensen til det latterlige, og utrolig stygt gjort mot de etterlatte etter noen som Gud har valgt å la pines eller dø.

 1648. Kai Erik Westergaard says:

  januar 21st, 2016 at 01:10 (#)

  Hei Rune!

  Angående det første du skriver så skriver jeg «I dette tilfellet skal argumentet vise at ondskap og Gud ikke kan eksistere samtidig. Nå har vi allikevel sett at det ikke nødvendigvis er motsigende». Det virker ikke urimelig at en verden med fri vilje ikke nødvendigvis er en som garanter er uten ondskap, nødvendigvis er viktig i denne sammenhengen. Om det kanskje er slik eller slik er mindre viktig, Humes argument forsøker å demonstrere at (1) og (2) er nødvendige motsetninger, om de er mulige motsetninger er irrelevant hvis man skal vise til argumentet til Hume, siden det er et deduktivt argument.

  «det å bevilge vesener med fri vilje til å bare gjøre godt er det samme som å innskrenke deres frie vilje» Det å tvinge vesener til å bare gjøre noen ting i stedet for også andre ting er vel en form for tvang? Et spennende spørsmål er om man kan ha fri vilje, i en reel betydning av ordet, og samtidig ikke ha potensialet til å velge onde handlinger?

  Et annet spørsmål jeg synes er spennende, i en mulig verden med bare gode handlinger. Hvis handling 1* er den beste, og handling 10* er den dårligste av de gode handlingene, vil 10* være en god handling? Eller nøytral, eller faktisk ondskap? Det finnes jo bedre ting en kunne gjort, vil det være godt å frembringe det som medfører det minst beste resultatet? Kanskje vil teister si at det gode er godt i seg selv, selv er jeg usikker.

  Når det gjelder din «1», må man svare på «3» og «2» først. Når det gjelder Gud tror jeg de fleste teister vil si han har fri vilje. Det er allikevel uproblematisk, fordi Gud i klassisk teistisk tradisjon, gjør ikke bare godt, men er selv det aktualiserte gode. Dette forsvarer for så vidt mot Eutyfrons dilemma. Det virker rart at det som er selve det gode skal gjør onde handlinger?

  De samme kan man si med Jesus, de fleste kristne regner han som en og samme Gud. Mange kristne mener at Jesus selv var Gud. Så at han ikke handlet ondt er heller ikke så rart, fordi han igjen er selve det gode.

  Mange kristne mener at veien til frelse er å handle som Jesus, fordi Jesus fullfører og aktualiserer guddommeligheten i mennesket. Mange kristne mener derfor, at det å komme til himmelen er å aktualisere det guddommelige i mennesket, hvis man har gjort dette virker det lite rimelig at man kan begynne å bedrive naturlig ondskap i himmelen. Fordi en selv tar del i hva det vil si å være det gode. Mange mener og, at frelse eller himmelen ikke er et fysisk sted hvor du har det sykt kult, men det er å gjenforenes med Gud. Mange kristne,særlig i østkirken, har hevdet at frelsen er å bli Gud. Som i at du kommer tilbake og blir igjen en del av ens opphav.

 1649. Kai Erik Westergaard says:

  januar 21st, 2016 at 01:19 (#)

  Når det gjelder Listhaug, så tviler jeg på at hun når hun sier at hun “takker Gud”, så mener hun og tenker at Gud går direkte inn og redder den personen. Det har nok med hvordan språk og tradisjon fungere. Akkurat som at jeg som ateist, sier av og til “herregud”. Mennesker som kjenner meg kommer ikke bort til meg og sier at jeg var inkonsistent av den grunn bare fordi jeg benytter en språklig konvensjon.

  Et annet eksempel er at vi på norsk ofte bruker ordtaket “I mørket er alle katter grå”. Mens i mørket er alle katter svarte, og det er faktisk slik at det opprinnelige ordtaket på norrønt også lyder slik. Det blir litt rart å arrestere folk på bruken av normale språklige konvensjoner, og hevdet at de mener mer, enn det de tilsynelatende gjør av den grunn. Det er nå min mening i hvert fall 🙂

  God kveld!

 1650. Hans-Petter Halvorsen says:

  februar 6th, 2016 at 11:21 (#)

  Her var det mye feiltolkninger av min kronikk, men for å ta det viktigste: Jeg påstår ikke at kristne er forpliktet på alt som står i Bibelen. Heldigvis. Det skulle tatt seg ut. Det jeg sier er at det faktum at de nettopp IKKE mener og handler etter Bibelens ord i alle sammenhenger viser at de ikke har sin moral derfra. Heldigvis. Takk ellers for en lang kommentar.

 1651. kaiw1 says:

  februar 12th, 2016 at 01:10 (#)

  Det virker som et tvilsomt retorisk grep å hevde at “her er der meste feil” uten utdype noe særlig hva og hvordan, eller deretter ikke svare på tiltale? Jeg vet ikke om det var intensjontelt, men det virker ut som du forsøker å usynliggjøre og avvise kritikken på ikke veldig godt grunnlag? Som sagt, jeg er lutter øre, du kan jo begynne med det jeg allerede har svart det på!

 1652. kaiw1 says:

  februar 8th, 2016 at 12:26 (#)

  Hei Hans-Petter!
  Du må gjerne gi beskjed hvor jeg har feiltolket det, jeg er lutter øre.

  Angående det du trekker frem. Du ser ut til å mene at hvis kristne skal være konsistente burde de følge bibelen som moralsk guide. Allikevel gjør de ikke det. Som du vet er det andre som har tolket det du har sagt slik, så hvis det ikke er dette du mener, hva er det da? Du skriver “Det jeg sier er at det faktum at de nettopp IKKE mener og handler etter Bibelens ord i alle sammenhenger “. I kronikken din ser du ut til å mene at dette skulle være kontroversielt eller at kristne, for å følge sin egen religion burde handle etter Bibelen som kilde for moral? Eller mener du noe annet når du skriver ” Bibelen er følgelig kristnes moralske forankringspunkt. Tror de” og “og Bibelen hans formulerte manifest for et moralsk liv” og “Det finnes kort og greit intet i Bibelen som sier noe som helst om at noe kan forkastes, og hva dette eventuelt er, “.

 1653. Raag Rolfsen says:

  februar 11th, 2016 at 14:31 (#)

  Hei, fikk bare lyst til å dele denne, jeg, som er et godt og saklig svar på Wahl Blomkvist sin artikkel. http://www.bibel.no/Nyheter/Nyheter2016/Bibel110216

 1654. Hallvard N. Jørgensen says:

  februar 11th, 2016 at 16:10 (#)

  http://ja-nei.blogspot.no/2016/02/sure-oppstt-om-tekstkritikk-fra-bade.html

 1655. Kynisk Skeptiker says:

  mars 2nd, 2016 at 14:28 (#)

  HAHAHAHAHAHAHAHAHA, sykeste jeg har lest i dag

 1656. Anne-Mari Sæther says:

  april 23rd, 2016 at 20:50 (#)

  Denne trenger å bli delt. Igjen og igjen. Og igjen…

 1657. Kenn Are Martinsen says:

  mai 10th, 2016 at 03:58 (#)

  Det er du som opphyller deg selv, og bruker dine “titler” for å legitimere dine islamkonformerende uttalleser. Forskjellen er at du insinuerer og forkler stråmenn og ad hominem angrep, og distribuerer skyld til genuint bekymrede vanlige nordmenn. Mao Du kaller dine medborgere, for det mest kvalmende, men pakket elegant inn i med bue og sløyfe, men innholdet er MER giftig enn å si ting rett ut. Pluss, at hvis det er muslimhets og kritisere en dokumentert barbarisk ideologi, så fortjener du “titlene” dine strippet fra deg. Arroganse på høyeste nivå. Stakkars. Seriøst, skal be for Deg jeg, kanskje Guden av sannhet vil kunne røre noe i ditt hjerte av sten!! Mvh Kenn Martinsen.

 1658. Thomas Ring says:

  mai 10th, 2016 at 08:42 (#)

  Vi har heldigvis en yttringsfrihet i Norge enn så lenge. Så det å ville andres meninger til livs, bare med sosialistisk fortegn, er jo bare et annet standpunkt, men samme retorikk bare langt ute på venstre fløyen. Du er ikke en moralens vokter sendt fra gud med kjærlighetsbudskap til verden så glem glamoren. Det du gjør er å lyse skam over folk som er bekymrett for den utviklingen vi ser og det mener jeg viser liten innsikt, men stor arroganse. Faktummet er at det ikke kan stikkes under teppe at europa virkelig sliter for tiden og det kommer av store flyktning pågang fra en annen kultur.

  Det er ett ordtak som sier at: ” Det du sier om meg sier vell så mye om deg.” Jeg tror du kunne hatt godt av å fordype deg litt i det dersom selvinnsikt er den kjepphesten du rir ovenfor andre som ser noe annet enn du selv gjør. Utover dette gidder jeg ikke bruke mer tid på ren arroganse i form av; “jeg har alltid rett” tankegang.

 1659. Kåre A. Lie says:

  mai 10th, 2016 at 10:43 (#)

  Jeg er dypt bekymret over at religion.no har valgt å publisere slik arrogant og useriøs besserwisserskap som vi finner i denne artikkelen. Jeg har selv levert en artikkel (om Barlaam og Josaphat) til religion.no. Men jeg ønsker ikke å bli assosiert med slike utgytelser som i ovenstående artikkel. Jeg vil derfor be religion.no om å slette enten ovenstående artikkel eller min artikkel her.

 1660. Hans Olav Arnesen says:

  mai 10th, 2016 at 11:04 (#)

  Dette er ingen artikkel, det er et debattinnlegg. Vi kan ikke praktisere de samme prinsippene om politisk og konfesjonell nøytralitet på debattinnleggene som vi gjør på det redaksjonelle innholdet.

 1661. Jan says:

  mai 10th, 2016 at 13:20 (#)

  Kanskje greit å innse at man ikke har redaktøransvar for hva andre skriver på Facebook? Greit nok at man har sin side og kan poste sine meninger, men hva andre føyer til av meninger er det Facebook som må ta ansvar for.

  Selvsagt står man fritt til å sensurere det man vil, men kanskje er det like greit at folk får utløp for sin frustrasjon på den måten. Enhver får stå for det man sier på Facebook.

 1662. SiwHa says:

  januar 29th, 2017 at 15:59 (#)

  Statsråden kunne valgt å svare på det hatefulle ytringene med et “Der gikk du over streken” eller lignende. Hennes konsekvente og manglende reaksjon får meg til å tro at hun synes det er helt grei måte å omtale meningsmotstandere på.

 1663. Jonathan says:

  juli 4th, 2016 at 11:09 (#)

  Spennende tema som ofte er ukjent for mange.
  Ett annet spennende eksempel er Japanske munker under Sino-Japanske krigen, hvor dreping ble sett på som en barmhjertig handling, fordi de Japanske munkene ofret sin egen karma for å spare de kinesiske soldatene i å ta liv, derfor unngikk de dårlig karma. En slik uselvisk tankegang gikk derfor i sirkel, og ble gjort om til positiv karma, som ble sett på som en av ulitimate formene for selv-oppofrelse.

  Det samme gjaldt kinesiske munker som hjalp til i forsvaret mot den Japanske invasjonen. De sparte Japanere i å ta liv ved å stoppe dem i deres kommende negative handlinger (drap) ved å drepe dem så fort som mulig. Dette ble den generelt godkjente dharmatiske legitimisering, kalt “compassionate killing”.

  Det ble gjort motstand mot denne “bodhisatva” doktrinen blandt både kinesiske og japanske munker, som ønsket at buddhismen skulle holde seg utenfor all form for vold, men det falt ofte for døve ører i en tid fyllt av krig.

 1664. Kai Westergaard says:

  juli 4th, 2016 at 16:56 (#)

  Hei! Ja det er mye spennende, og kanskje litt underrapportert.

  Denne formen for “compassionate killing” vet du om det har noen kobling til den historien jeg nevner ovenfor med Buddhas drap av den potensielle drapsmannen? Det minnet en del om hverandre.

 1665. Jonathan says:

  juli 17th, 2016 at 05:09 (#)

  Hei, beklager sent svar Veldig opptatt for tiden:)

  Vel, det er få historier som direkte inneholder vold tilknyttet Buddha som jeg kjenner til, men det er person/ personer som skulle være nært knyttet til Buddha som hans vokter. Av en eller annen grunn finner jeg ikke navnet hans nå, men flere forskere har teorisert rundt denne skikkelsen som Buddhas livvakt, og det sies at han mutilerte og kanskje drepte flere av de som truet Buddha direkte og indirekte.

  Det er også andre historier, som for eksempel Ambatthas konvertering (Amattha Sutta), hvor Buddha truer Ambattha med å knuse skallen hans hvis han ikke svarer Buddha helt ærlig.

  Her er forresten en link skrevet av en tidligere buddhistisk soldat som forklarer sitt synspunkt på buddhisme og militærtjeneste. Kommentarfeltet under var interessant:)
  http://www.alanpeto.com/buddhism/buddhist-soldier-military/

 1666. Tård Øksnes says:

  juli 5th, 2016 at 08:32 (#)

  Dette er totalt intentsigende. Den samme teksten kunne blitt brukt, ord for ord, som forsvar for ein hvilken som helst religion. Det er berre å bytte ut ordet islam med kristendom, buddhisme, taoisme eller ka som helst. treng ikkje vera ein religion ein gong. Kunne stått fjellturer eller bøker for den del.
  Eg kunne ha gitt ut ein artikkel om at åsatru for meg betyr godhet, kanelboller og solskinn kvar dag. Det hadde ikkje endra det faktum at åsatru var ein relativt voldelig religion for det store fleirtalet av dei som stod på utsida av den.

 1667. Kai Westergaard says:

  juli 6th, 2016 at 11:23 (#)

  Hei, dette er ikke en artikkel, men en aktuell mening. Innlegget beskriver hva islam betyr for denne personen, og sånn sett synes jo jeg den formidler det ganske bra. Jeg fikk i hvert fall større innsyn i hva islam er for forfatteren.

  Vi tar veldig gjerne i mot et innlegg om åsatru, uansett om det var alvorlig ment eller ei.

 1668. ELSE BERIT KRISTIANSEN says:

  juli 21st, 2016 at 13:23 (#)

  Veltalende og tvers igjennom real Nina Hjerpset Østlie !

 1669. Morten maagerø says:

  juli 31st, 2016 at 13:29 (#)

  Du forklarer muslimsk tro er en rosen rød tro da må du forklare meg hvorfor koranen sier att alle vantro og ikke troende skal dø.jeg er en av av gruppene en ting har jeg lært i livet stol aldri på muslimer

 1670. Kai Westergaard says:

  august 1st, 2016 at 00:33 (#)

  Hei Morten.

  Det er leit at du ha hatt uheldige opplevelser med muslimer. Temaet for innlegget har lite med straff, ikke-troende, vantro og Koranen, men om hvorfor forfatteren synes det er trist når muslimer viker fra det hun oppfatter som Guds vei. Kanskje dukker temaet du etterspør opp i et annet innlegg.

 1671. Maryam Trine Skogen says:

  august 1st, 2016 at 23:08 (#)

  Hei Morten!
  Koranversene du siterer til er fra en surah som ble åpenbart muslimene da de var i krig med andre stammer som ønsket å utslette muslimene. Å tro på én Gud og ta avstand fra avgudsdyrking var dårlig butikk for stammene som livnærte seg på å selge tilgang til Kaaba som var full av statuer. For å forstå Koranen må vi også forstå tiden den ble åpenbart i, og ikke minst profetens historie og liv, da han ble valgt ut for å vise oss troen i praksis. Da Norge var okkupert av tyskerne sloss også vi for vår frihet og rett til eksistens, det betyr ikke at veiledning for nærkamp gjelder i møtet med tyskere i dag. Det samme kan vi si om disse versene. Profeten viste oss eksemplarisk oppførsel mot alle mennesker, muslimer, andre troende og ikke-troende. Jeg håper du kan få møte noen hyggelige muslimer så dine erfaringer med å ikke kunne stole på oss kan endre oppfatning. Alt godt til deg. MTS

 1672. Sissel millaa says:

  august 3rd, 2016 at 12:37 (#)

  Storhaug gjør en fantastisk jobb. Hun kommer til å bli en viktig del av norsk historie. Stå på. Dette innlegget blev for teknisk for meg. Syntes man skal se mere på virkeligheten,gjøre noen grep ,ikke komme med prat,diskutere form,tolkning,ordlegging mm. Det hjelper ingen med evinnelige diskusjoner.

 1673. Collerfull colers says:

  august 26th, 2016 at 11:11 (#)

  Dua er punjabi og angela er retard

 1674. carlrichard says:

  mars 20th, 2017 at 18:26 (#)

  Bevis det du sier!

 1675. Martin Ellingsen says:

  september 14th, 2016 at 11:54 (#)

  Jeg tror ikke du heller kan få i pose og sekk Blomquist. Definisjonen av “ingenting” som det her snakkes om er ikke en definisjon dratt ut av lose luften fordi der passer argumentet, snarere er det en logisk framtvungen definisjon som er den absolutt eneste mulige om man skal klare å unngå en uendelig regress av årsaker/balanserende skilpadder.

  Du nevner ett par scenarier som kan tenkes som forklaringer på det fysiske universet disse bommer på målet. I hovedsak fordi mulighetene du postulerer slett ikke handler om hvordan noe kan komme ut av ingenting men snarere hvordan noe kan se ut til ikke å være noe og dermed få noe til å komme ut av noe som SER ut som ingenting. Det var nok ikke den enkleste måten å formulere seg på men jeg håper du ser at disse forklaringene skyter seg selv i foten; eller for å si det slik, det de forsøker å forklare er noe helt annet enn det vi snakker om her! De tar IKKE for seg hvordan noe kan komme ut av ingenting, snarere tar de for seg hvordan noe kan komme ut av noe som ER noe. Resultatet av disse er derimot at vi bare har lagt til nok en skilpadde vi må kunne forklare årsaken til, og paradoksalt nok er det akkurat den samme skilpadden som den første vi forsøkte å forklare.

  La meg forsøke å illustrere det slik: Du nevner muligheten for materie og antimaterie som tilsammen blir lik null. Eller med andre ord +1 og -1 blir 0. Dermed har vi ingenting, men allikevel noe, som kan være en årsak og ett utgangspunkt for både det ene og andre.

  Problemet her er at det nå ikke lenger er svaret som er relevant: +1 + -1=0 men at detre regnestykket kan eksistere i det hele tatt! Denne nullen forutsetter en lang rekke premisser; en skala, muligheten for verdier, en konsekvent bakenforliggende matematisk logikk, tanken om at noe kan være noe, særlighet at noe kan være sant/I tråd med det som senere vil bli det observerbare, så har vi muligheten for potensiale og konsekvens etc. etc. Bakenfor dette regnestykket er en lang, lang rekke idéer, konsepter og verdier som må ligge til grunn for at det i det hele tatt skal være meningsfylt å snakke om ett regnestykke og disse premissene gir seg ikke selv. Om du hevder at de eksisterer i kraft av seg selv har du selv skapt en sirkulær førsteårask og mister både muligheten til å argumentere mot det ulogiske ved en førsteårsak (her kalt Gud)

  Du har fremdeles svekket det første premisset: Snarere har du trukket fram eksempler på at ting oppstår fra noe som kan SE ut som ingenting, men for å kunne sette opp ett slikt system trengs enorme mengder av “noe” som såigjen må ha en årsak.

  Du sier at Atle definerer “ingenting” sirkulært og jeg skal ikke engang begi meg inn på definisjonsspørsmålet og hvorvidt sirkulærlogikken faktisk ER sirkulær, snarere skal jeg skyte inn at det ikke er Atle, men logikken selv som framtvinger en slik definisjon. Det er den ENESTE mulige definisjon om man ikke skal få en uendelig regress årsaker.

  Slik jeg ser det er Kalams argument sin oppgave å peke på det absolutte, logiske, filosofiske, fysiske og metafysiske behovet for en førsteårsak. Så blir det neste steget å diskutere denne førsteårsakens nødvendige kvaliteter og se om dette kan harmonisere med hva vi observerer. Om vi kan etablere behovet for en førsteårsak, og slå fast nødvendige kvaliteter som er koherente er vi på god vei til å bevege oss inn i en spennende debatt.

 1676. Martin Ellingsen says:

  september 14th, 2016 at 12:00 (#)

  Jeg blir litt flau av alle skriveleifene her. :p Det virker ikke som det går ann å redigere kommentarer :'(

 1677. Hans Olav Arnesen says:

  september 14th, 2016 at 12:04 (#)

  Nei, når en kommentar først er publisert går det ikke an å redigere den. Men om det er et ønske om en slik funksjon kan vi notere oss det og prøve å få det til ved neste oppgradering av nettsiden.

 1678. Jørgen says:

  september 21st, 2016 at 13:09 (#)

  “Slik jeg ser det er Kalams argument sin oppgave å peke på det absolutte, logiske, filosofiske, fysiske og metafysiske behovet for en førsteårsak. Så blir det neste steget å diskutere denne førsteårsakens nødvendige kvaliteter og se om dette kan harmonisere med hva vi observerer.”

  Vel, hvis man skal argumentere mot Kalams argument, så er det jo nettopp dette første prinsippet man som oftest vil argumentere mot, nemlig at noe faktisk må ha en årsak. Eller, som i denne debatten, har oppstått fra “noe”. Hvor man så går videre til å diskutere hva dette “noe” eventuelt er eller ikke er. Dette gjør man da i stedet for å argumentere for gyldigheten til det første premisset, da det jo (naturlig nok) legger føringer for resten av debatten. Jeg tror “magefølelsen” til mange som argumenterer mot Kalam-argumentet er nettopp dette første premisset. Hvorfor i alle dager skal ikke noe kunne oppstå uten en årsak? Men siden det er mye enklere å diskutere metafysisk rundt “noe” vs “ingenting” så går man heller dit, snarere enn å hevde at Kalams første premiss ikke nødvendigvis er gyldig.

  Og joda, jeg er fullt klar over at dette også har blitt diskutert opp og i mente, jeg synes bare at debatten her inne har på en måte tatt det for gitt at det første premisset er gyldig, og debatterer videre som om det skulle være gyldig. Å debattere dette premisset i seg selv er imidlertid ganske vanskelig, fordi det til syvende og sist faller ned på den enkeltes oppfatning, og ikke noe man kan argumentere veldig logisk for eller imot. Annet enn nettopp å spørre seg selv (og andre) hvorfor det nødvendigvis må være slik at absolutt alt som eksisterer må ha en årsak for at det eksisterer. Det at vi ser en slik sammenheng for det meste vi kan observere i dette universet betyr ikke nødvendigvis at det er slik for opphavet til universet selv.

  Dessuten: siden ingen vet diddly squat om hva som hendte før vårt univers startet sin eksistens er det selvfølgelig ikke sikkert at dette var “ingenting”.

 1679. Martin Ellingsen says:

  september 26th, 2016 at 00:26 (#)

  For å svare veldig raskt er jeg enig så godt som alt du skriver, men må som seg hør og bør bare kommentere din siste setning. 🙂 Hva det enn hendte før vårt univers startet, ingenting eller ikke vil det ikke endre noen av premissene i argumentet. Enten står det ovenfor samme forklaringsproblem som universet eller så eksisterte det i kraft av seg selv. Cue videre debatt som kommer til å trette ut de fleste… :p

 1680. Martin Ellingsen says:

  september 14th, 2016 at 11:56 (#)

  Ai, jeg må nesten legge inn vendingen jeg var så stolt av, men glemte! :p

  Du kan heller ikke få i både pose og sekk Blomquist.

  Du kan ikke både avvise definisjonen av ingenting (pose) og samtidig unngå å skape en uendelig regressjon av årsaker (sekk).

  Der ja! 😉

 1681. Andreas Wahl Blomkvist says:

  september 14th, 2016 at 13:59 (#)

  Takk for en utfyllende kommentar Martin. Da jeg er på ferie får jeg ikke svart deg på alt, men jeg går i kast på noe av det.
  Hvis ingenting betyr fravær av alt, så følger det at ”alt” også innebefatter Gud. Dette er ikke særlig vanskelig å se, og det er ganske tydelig at du ser dette for mine hypotetiske eksempler, men ikke Søvik sine. For eksempel skriver du om mine hypoteser at de bare ser til ”å komme ut av noe som SER ut som ingenting.” Men Martin, ser du ikke at det nettopp det Søvik også gjør? Ved å sette Gud ved startstreken, så ”ser det ut som” universet kom fra ingenting, men kom egentlig fra Gud. Hvis du leser mitt første innlegg så ser du at en effektiv årsak uten en materiell årsak er vel så sannsynlig som materiell årsak uten effektiv årsak. Hvis jeg ”skyter meg i foten” så er først etter at Søvik har selv skutt seg med sin definisjon av absolutt ingenting.
  Hva gjelder det du skriver om førsteårsak osv. Så er det nok i denne sammenhengen å peke på en rekke naturvitenskapelige modeller som postulerer forklaringer på disse (fx Vilenkin sin modell). Det er heller ikke hevet over enhver tvil at en ”uendelig regress” er en umulighet (nok et premiss og svakhet med KKA). Og omså det var en ”førsteårsak” så bryter kausalitetsprinsippet vi kjenner til (fysisk, logisk, filosofisk etc..) fullstendig sammen hvis Gud simpelthen skapte universet fra seg selv eller fra ingenting (i begge scenarioene er dessuten noe).

  Angående 0 = +1 -1 så ligger det overhode ingen premiss om at det er ”noe” der.. eller en ”verdi.” Verdier i denne sammehengen er rent deskriptive. Ikke ontologiske. Samme som ”fravær av alt” er en deskriptiv beskrivelse av ’ingenting’. Igjen kan jeg referere til Vilenkin sin modell der ingenting eksisterer (rom, tid, materie etc.), men likevel kan dette ingenting via kvantetunnelering fremstå som fasader av seg selv. Så kan du godt hevde at dette ikke oppfyller din metafysiske definisjon av ingenting, og da må jeg bare si synd. Det er din oppgave å demonstrere.

 1682. Martin Ellingsen says:

  september 14th, 2016 at 23:26 (#)

  “Hvis ingenting betyr fravær av alt, så følger det at ”alt” også innebefatter Gud. Dette er ikke særlig vanskelig å se, og det er ganske tydelig at du ser dette for mine hypotetiske eksempler, men ikke Søvik sine. For eksempel skriver du om mine hypoteser at de bare ser til ”å komme ut av noe som SER ut som ingenting.”

  Så for å si det jeg sa i kommentaren min på en litt annen måte: Vinklingen Kalam-argumentet tar burde egentlig ikke ha noe med Gud å gjøre (i første omgang), det peker på den logiske nødvendigheten av en uskapt førsteårsak.

  Når det kommer til dette: “Men Martin, ser du ikke at det nettopp det Søvik også gjør? Ved å sette Gud ved startstreken, så ”ser det ut som” universet kom fra ingenting, men kom egentlig fra Gud.”

  Jeg tror du misforstår hva vi snakker om når vi snakket om Gud, (og jeg tror du også misforstår hva vi snakker om når vi snakker om ingenting, men det kan vi heller komme tilbake til). Vi setter ikke Gud ved startstreken på ett begrenset univers i tid og rom som en magisk x-faktor som gjør at vi slipper å tenke på alle slags fysiske og metafysiske problemstillinger. Det vi gjør er å sette ned noen kategorier og kvaliteter som nødvendigvis MÅ være der for å kunne snakke om en begynnelse i utgangspunktet (for øvrigen begynnelse som både fysikken, astronomien, metafysikken og logikken sier må være der). Om vi kaller disse kvalitetene Gud med stor G er ganske irrelevant før vi har blitt enige om hvorvidt noe kan komme ut av ingenting og det er faktisk HER vi må rette oppmerksomheten:

  Kan noe komme ut av ingenting?
  Kan du peke på en teori som postulerer at noe virkelig kan komme ut av ingenting? Jeg kan ikke se at du har gjort annet enn å peke på teorier som feiltolker noe for å være ingenting. Du utfordrer meg til å demonstrere at Vilenkins eksempel oppfyller min definisjon av ingenting og det trengs det ikke engang metafysikk for å gjøre. Kvantemekkanikken som kan manifestere “ingentinget” er avhengig av en rekke fysiske lover, reaksjoner, posisjoner, rom etc. Dette er som kjent ikke ingenting, men altså noe. Alle løsninger du har pekt på til nå forutser noe forestående, noe preeksistent, og du fortsetter å feiltolke noe som ingenting.

  Du har helt rett at det å snakke om en Gud innebærer å snakke om “noe”, men her er det snakk om ett “noe” som eksisterer totalt utenfor og uavhengig av det som skapes. Problemet er at det “noe” som foresaker ditt “ingenting” (som så skaper noe) selv er en del av det som senere skapes. Du beskriver altså ikke skapelsen av universet, men skapelsen av VISSE TING i universet, ikke universet som helhet.

  Igjen, Kalam handler ikke om å vise og beskrive hva dette “noe” som er årsaken til universet faktisk ER (Gud er ikke relevant enda), det er ikke Kalam-argumentets rolle, det handler om å vise at førsteårsaken må være uavhengig av det det foresaker, ved definisjon. Det “noe” som skaper “noe” i Kalam-argumentet eksisterer uavhengig av det skapte. Å bruke kvantemekanikk for å beskrive hvordan noe kan komme ut av ingenting blir skivebom da kvantemekkanikk definitivt er noe. Kalamargumentet påpeker behovet for noe som er uforesaket men som allerede er preeksistent til alt foresaket. Hva en slik ting ville være er umulig kunne fullstendig forestille seg med en hjernebark av menneskelig størrelse. Se for deg selvbevisste nerveklomper på størrelse med planeter, vi ville selv da, per definisjon, ikke kunne romme kunnskapen om noe som eksisterer uendelig utenfor vår endelige oppfattelsessfære.

  Du hevder at Vilenkin peker på en førsteårsak, men om du referer til det jeg tror du referer til så er det altså ikke en førsteårsak han snakker om, dette har jeg allerede påpekt.

  Du hevder at kasualitetsprinsippet bryter sammen ved en førsteårsak, hele poenget med en førsteårsak er at kasualitetsprinsippet utledes fra den.

  Du hevder at en uendelig regress ikke er en umulighet, som er litt morsomt. Om ikke en uendelig regress er en umulighet kan vi like så godt gi opp all filosofi, børste støvet av hendene våres og erklære alle problemer løst så lenge vi klarer å skape ett sirkelargument. Jeg skulle likt å se den samme avskyen for sirkelargumentasjon i årsakssammenhengen som jeg hadde ventet å finne innen absolutt alle temaer i filosofien som ikke innebefatter Kalam-argumentet.

  Jeg håper du ser kjernen i argumentet, og kjernen i det jeg hevder er din misforståelse:

  Kalam-argumentets første premiss bygger ikke som du først hevdet på intuisjon, men på det enkle logiske faktum at en uendelig regress ikke kan forklare vårt univers. Argumentet bygger på det faktum at vi før eller siden, etter de termodynamiske og logiske lover er TVUNGET til å annta en årsak som må kunne eksistere utenfor og uavhengig av årsaksrekken på samme tid. Å hevde at DENNE årsaken også er “noe” er helt riktig da nettopp dette er Kalamargumentets poeng, men dette “noe” skiller seg ut fordi det per definisjon må være uskapt og utenfor rom-tid-masse. Dette tvinger seg logisk fram og er ikke noe vi velger å anta og argumentere for.

  DETTE er kjernen i Kalams første premiss:
  Vi står igjen med to mulige alternativer, ENTEN en førsteårsak som kan forklare vårt univers, men som ikke gir logisk mening *innenfor* vårt univers. ELLER en uendelig regressjon som IKKE kan forklare vårt univers og som heller ikke gir mening innenfor vårt univers.

  Vi må velge mellom noe som KAN forklare universet, men som ikke selv kan forklares før man går utenfor universet som konsept. Eller så er vi tvunget til å annta noe som IKKE kan forklare universet og som heller ikke selv kan forklares, innenfor eller utenfor (ta det som en utfordring om du vil 😉 ) vårt tenkelige univers.

 1683. Andreas Wahl Blomkvist says:

  september 16th, 2016 at 10:38 (#)

  Hei Martin,

  Dette blir veldig kort. Dels fordi jeg mener du misforstår mye av det jeg skriver, og jeg har ikke helt tid (dessverre) til å rydde opp i alt.

  Du skriver “Kvantemekkanikken som kan manifestere «ingentinget» er avhengig av en rekke fysiske lover, reaksjoner, posisjoner, rom etc. Dette er som kjent ikke ingenting, men altså noe. ”
  – Hvis naturlover er helt og holdent deskriptive (hvilket er en sannsynlig tolkning av de) så er det *ikke* slik at Vilenkin sin modell starter med noe som helst. Du nevner blant annet at det starter med “rom” hvilket er bare rett-fram feil. Vilenkin sin modell trekker jeg frem nøyaktig fordi det ikke krever noe rom eller tid. Ta deg tid til å lese om den før du utfordrer den.

  “Du hevder at en uendelig regress ikke er en umulighet, som er litt morsomt.”
  – Nei, jeg hevder at det er grunn til å tvile at en uendelig regress *er en umulighet*. En fin diskusjon rundt om dette finnes her: http://plato.stanford.edu/entries/cosmological-argument/#5.2

  Det er også andre kosmologiske modeller som virker selv om de har en uendelig regress. Hvis du synes dette er “morsomt” så får du nesten ta det med kosmologene.

 1684. Martin Ellingsen says:

  september 17th, 2016 at 00:01 (#)

  Tusen takk for ett kort svar. Jeg burde kunne klare å svare på det kort også, noe som gjør meg blid og som sikkert gjør kommunikasjonen enklere.

  Du har vel egentlig to poenger så tar de kjapt hver for seg:

  1) Ja, jeg har ikke hatt (og kommer nok ikke til å få) mulighet til å lese meg opp på Vilenkin, og i hvert fall ikke tid til å lese meg opp på nok fysikk til at jeg tror jeg ville fått så mye ut av å sette meg inn i teoriene heller. Jeg har ingen planer om å utfordre teorien hans som jeg har respekt for, men jeg utfordrer gjerne hans oppfatning av at kvantemekkanikk er ingenting. Jeg er dessverre ikke blitt laget av så prisverdig tålmodig karakter at jeg ønsker å argumentere for at kvantemekkanikk er noe heller enn at kvantemekkanikk er ingenting akkurat i kveld, men la meg bare si dette:
  Om fysiske lover er deskriptive er de fremdeles ting. Tanker, og imaginære strukturer er definitivt ting om ikke man ikke ønsker å forkaste virkelighetsbildet til en liste filosofer som er så lang som ett vondt, vondt, vondt år, som begynner ved Platon og Aristoteles og som ikke ser ut til å slutte med det første for å si det mildt (listen blir lengre hver gang ett barn når 4-årsalderen) og fram til i dag.

  Hvis naturlover er helt og holdent deskriptive, og de dermed fratas eksistens/noehet i kraft av å ikke være fysisk manifesterte (om du holder deg til denne tanken håper jeg at ikke du tenker det samme om menneskeverd og ærlighet) sliter du allikevel med følgende problem:

  -De fysiske lovers deskriptive egenskap er det eneste eksistensielle ved de.
  -De fysiske lover separeres fra det de beskriver.
  -Fysiske lover som gravitasjon er ikke avhengig av eksistenen av faktisk gravitasjon på noe mulighetsplan, det blir kun en forklaring på hva som KUNNE ha skjedd, HVIS gravitasjon eksisterer på ett eller annet mulighetsplan.
  -Om du gjør gyldigheten til fysiske lover uavhengig av eksistensen til tingene de beskriver står du igjen med ett sett deskripsjoner (som de fleste fornuftig oppegående mennesker mener er noe) på noe som ikke eksisterer og dermed ikke har kraft til å for eksempel la partikler oppstå av “seg selv” (en særdeles meningsløs beskrivelse da partiklene langt fra oppstår av seg selv men krever en rekke forhold (også populært kjent som noe).

  Ergo: Kvantemekanikk er noe i det noe påvirkes, skapes etc. om man skiller kvantemekanikk fra alt kvantemekkanikken omgås (“the motion and interaction of subatomic particles, incorporating the concepts of quantization of energy, wave–particle duality, the uncertainty principle, and the correspondence principle.” for å bruke google-søk som kilde. Her var det forøvrig mange ting!). Du kan godt skille kvantemekkanikken fra alt kvantemekkanikken beskriver, men da står du igjen med bokstaver (som har en tendens til å eksistere) på ett ark (som også har en tendens til å eksistere men la oss late som om de ikke gjør det) uten noe som helst potensiale til å realiseres i praksis. Ergo-ergo: Det som skal til for at en deskriptiv fysisk lov kvalifiseres som ingenting gjør i samme stund den fysiske loven irrelevant i utgangspunktet.

  Jeg har skrevet for mye, og referer heller til gode gamle Bjørn Are Davidsen som er vant med å argumentere mot folk som hevder at noe er ingenting. http://dekodet.blogspot.no/2012/01/ingenting-als.html

  Anngående uendelige regresser er dette en ting jeg ikke har tid til å nøste opp i (badum tsj). Jeg skal ikke begi meg ut på å argumentere mot at det kan være grunn til å tvile, men om vi blir stilt ovenfor ultimatumet vi tvinges fram til utifra Kalam-argumentet:
  “ENTEN en førsteårsak som kan forklare vårt univers, men som ikke gir logisk mening *innenfor* vårt univers. ELLER en uendelig regressjon som IKKE kan forklare vårt univers og som heller ikke gir mening innenfor vårt univers.”
  Og vi velger å ikke ta stilling (slik du gjør), eller velge løsning nummer to i kraft av at vi velger å mene at det en uendelig regressjon kan forestilles, og så velger å ignorere de logiske, fysiske, metafysiske og filosofiske konsekvensene av dette, hevder jeg å mene at man beveger seg på ett svært, svært tynt grunnlag for sitt verdensbilde.

  Til sist: Jeg kunne nok svart mye bedre, men ai, av en eller annen grunn har man lagd planer for morgendagen… Ikke ble svaret kort heller… det er vist lang vei fra idé til realitet (jeg skal la deg få det sitatet ;p men kun hvis du er villig til å medgi at disse ordene oppsto spontant av seg selv). Vi kan jo gjerne sprette fram og tilbake og pirke i hverandres poster preget av hendholdsvis trøtthet og tidsnød, og det ville jo vært en interessant og nyttig øvelse i seg selv. Men la det være understreket at kjernen i det vi (burde) argumentere er hvorvidt noe ikke er noe eller ikke.

  Ha en fin dag!

 1685. Andreas Wahl Blomkvist says:

  september 19th, 2016 at 09:47 (#)

  Takk igjen for et utfyllende svar. Ferien min er over og jeg har noe ekstra tid for å svare 🙂 Hvert poeng for seg selv (virker som jeg bare rakk første punkt):

  1) Det er flott å lese din ydmykhet overfor Vilenkin sin modell. Jeg tror ham (og flere andre kosmologer) er særdeles ydmyke på å anta at deres utgangspunkt er “absolutt ingenting” eller ei. De benytter seg av virkeligheten som vi kan observere, og jeg tror vi begge kan være enig at den er merkeligere enn vi kunne forestille oss.

  Du skriver at selv om fysiske lover er “deskriptive” er de fremdeles “ting.” Her må du misforstå betydningen av deskriptive. De er kun beskrivelser av hvordan noe eller fravær av noe oppfører seg. Det er som et kart over et landskap. Det beskriver landskapet, men har ingen relasjon til landskapet utover dette. Samme med naturlover. De beskriver hvordan ting bare *er sånn*. At du lister opp en rekke filosofer som om deres autoritet skal avskrive dette blir et slags argument from authority. I den forbindelse kan jeg nevne at Bertrand Russell hadde et slikt syn på hvordan universet bare *er*. Men istedenfor å ramse opp filosofer som om det bærer noe vekt i seg selv, så kanskje vi skal forholde oss til hverandre?

  Du nevner for øvrig at “tanker” er ting. Dette kan jeg være enig i. Jeg bare er ikke enig at tanker kun er deskriptive (som naturlovene) og dermed er de en elendig sammenligning til naturlover. Tanker er ontologisk knyttet til informasjonsbehandling i hjernen. Så til disse problemene du lister:
  “-De fysiske lovers deskriptive egenskap er det eneste eksistensielle ved de.” Vet ikke helt hva du mener med eksistensielle her. Er en egenskap noe eksistensielt? Okei, ja, kanskje. De er ikke ontologiske. Ser ikke problemet.

  “-De fysiske lover separeres fra det de beskriver.” Vet ikke helt hva du mener med separeres her. Lovene er menneskelige konsepter som vi har hentet fram av å observere hvordan ting oppfører seg. Tingene oppfører seg ikke slik fordi de skal “adlyde” en slags autoritet. De bare er sånn.

  “-Fysiske lover som gravitasjon er ikke avhengig av eksistenen av faktisk gravitasjon på noe mulighetsplan, det blir kun en forklaring på hva som KUNNE ha skjedd, HVIS gravitasjon eksisterer på ett eller annet mulighetsplan.” Lovene er ikke avhengig av noe som helst. Ting bare oppfører seg slik og slik, og vi lager lovene basert på dette. Du har snudd dette på hodet.

  “-Om du gjør gyldigheten til fysiske lover uavhengig av eksistensen til tingene de beskriver står du igjen med ett sett deskripsjoner (som de fleste fornuftig oppegående mennesker mener er noe) på noe som ikke eksisterer og dermed ikke har kraft til å for eksempel la partikler oppstå av «seg selv» (en særdeles meningsløs beskrivelse da partiklene langt fra oppstår av seg selv men krever en rekke forhold (også populært kjent som noe).”
  – Jeg og flere av mine fysikklærere må således være en av disse “ufornuftige” og “nedadgående” mennesker. At man kan vise – med matematiske modeller – at fravær av alt vi kan forestille oss (fra rom og tid til materie og energi) kan ha egenskaper er noe jeg er *villig til å akseptere*. Det følger fra våre matematiske forståelse av disse høyst abstrakte konseptene omkring ingenting. Jeg legger ikke såpass mye lit til min metafysiske intuisjon om hvordan fraværet av alt ville vært at jeg hevder med slik bombastisk sikkerhet hva som kan og ikke kan være mulig. Foreslår du gjør det samme.

  Nå har jeg skrevet mer enn nok. At du henviser til Bjørn Are Davidsen er så klart ikke en sjokkerende greie, men det bærer jo – igjen – absolutt ingen vekt med mindre Bjørn har noe å komme med som jeg blir overtalt av. Det har han ikke gjort og det gjør han heller ikke i den bloggposten du gav.

  Ha en fin dag du og! 🙂

 1686. Martin Ellingsen says:

  september 26th, 2016 at 00:53 (#)

  Jeg føler på meg at vi har grunnlag for en bedre diskusjon fra min forrige post enn du har gitt inntrykk av, men la oss se om ikke vi kan få klarhet, ihvertfall i denne ene tingen du skrev tidligere:

  “– Hvis naturlover er helt og holdent deskriptive (hvilket er en sannsynlig tolkning av de) så er det *ikke* slik at Vilenkin sin modell starter med noe som helst. Du nevner blant annet at det starter med «rom» hvilket er bare rett-fram feil. Vilenkin sin modell trekker jeg frem nøyaktig fordi det ikke krever noe rom eller tid. Ta deg tid til å lese om den før du utfordrer den.”

  Så la oss si at naturlover er utelukkende deskriptive, og at dette medfører at de ikke er noe (selv om jeg selvsagt ville debattert dette); om de er utelukkende deskriptive, hva deskripterer de? Deskripterer de kvaliteter ved ingenting, eller beskriver de -noe-?

  Kan du selv forklare Vilenkins modell og vise hvordan -noe- oppstår av -ingenting- så lenge de fysiske lovene er deskriptive (og vi antar at dette gjør de fysiske lovene til ikke-eksisterende per definisjon)?

 1687. Atle Ottesen Søvik says:

  september 15th, 2016 at 19:11 (#)

  Hei, Anders. Jeg ser at overskriften på mitt nye innlegg får det til å virke som jeg er sur og irritert. Men det er redaksjonen i religioner.no som har lagd overskriften. Jeg synes bare dette er en artig debatt, som jeg håper fortsetter, og blir ikke sur for noe kritikk – synes bare det er interessant. Misforståelser må man regne med, så det tar litt tid å avklare reell uenighet. Om jeg skriver litt polemisk, er det bare for å holde dampen oppe – det er ingen negative følelser bak. Mvh Atle

 1688. Andreas Wahl Blomkvist says:

  september 16th, 2016 at 10:14 (#)

  Hei Atle,

  Takk for hyggelig kommentar og et nytt innlegg i debatten. Vi skriver om et tema som det er særdeles vanskelig å skrive presist om. Derfor vil det naturligvis kunne fremkomme misforståelser, og hvis jeg har ilagt deg meninger du ikke har, så beklager jeg dette. Tro meg når jeg sier at jeg forsøker mitt ytterste for å unngå dette.

  Mvh Andreas

 1689. Atle Ottesen Søvik says:

  september 15th, 2016 at 19:13 (#)

  Beklager, det skulle selvsagt stå Andreas…

 1690. Jørgen says:

  september 16th, 2016 at 15:02 (#)

  Et par kommentarer:
  “seriøse filosofiske tidsskrifter publiserer drøftinger av Gud som forklaring på det ene og det andre, mens de altså ikke drøfter magi som forklaring”
  Hva mener du er den filosofiske forskjellen mellom en eller annen gud på den ene siden (hvilken gud forresten? Det finnes mange titalls, om ikke hundrevis, av skapelsesguder opp gjennom historien) og magi på den andre siden? Hvilke kjennetegn har en gud som ikke faller under det større samlebegrepet magi?

  For det andre, hva betyr egentlig følgende setning? “Når teologien sier at Gud skaper av intet, så må det forstås som at Gud ikke skaper av foreliggende materie, men ikke at Gud gjør absolutt ingenting om til noe”. La meg dele opp denne setningen. Gud skaper ikke av foreliggende materiale. Med andre ord, hun skaper ikke om noe som allerede finnes, eller setter sammen allerede eksisterende byggestener om til noe annet. Samtidig så er det ikke “absolutt ingenting” hun bruker til å skape “noe”. Så det er ikke eksisterende byggeklosser, og det er ikke absolutt ingenting. Hva er det da?

 1691. nn says:

  oktober 5th, 2016 at 06:54 (#)

  Hva mener du er den kvalitative forskjellen på utdanningsinsitusjoner og det offentlige rom? Du skriver kun at du ivrer for et forbyd mot naturalisme og ansiktsmaskering på utdanningsinstitusjoner. Mener du at behovet for trygghet og kommunikasjon ikke burde gjelde generell offentlighet? Personlig ser jeg ikke hvorfor du ikke bare kan dra disse argumentene videre. Personlig gir jeg blaffen i hva folk gjør bak hjemmets fire vegger så lenge det ikke går utover andre. Offentligheten bør derimot holdes fri fra naturalist- og spøkelseskladdensekter.

 1692. Torstein Bugge Høverstad says:

  oktober 5th, 2016 at 09:42 (#)

  Som tidligere syns jeg du argumenterer godt mot noen ‘rett’ til det du kaller ansiktsmaskering–og som jeg og nok mange andre synes ‘ansiktstildekking’ er et bedre ord for. Men, også som før, mener jeg argumentasjonen er like dekkende for slik tildekking generelt, altså også utenfor undervisningssituasjonen. Stikkordene tillit og utrygghet gjelder også utenfor.–Forøvrig nevner du at ‘de fleste’ fysiske inngrep på barn er forbudt, men det gjelder vel faktisk bare omskjæring av jenter. Muslimers og jøders rituelle omskjæring av guttebarn foregår uhindret.

 1693. Stein Nordahl says:

  desember 23rd, 2016 at 02:35 (#)

  Sitat: “Muslimers og jøders rituelle omskjæring av guttebarn foregår uhindret.”

  Dette er desverre riktig, men hva som ikke nevnes i debatter av denne type, muligens fordi det er ukjent, er den katolske omskjæring av guttebarn på Filippinene.

 1694. Geir Stjernolm Uldal says:

  november 5th, 2016 at 22:16 (#)

  Jeg skal ikke begi meg ut på hva forfatteren med denne svært gamle teksten har ment, men jeg har min moderne oppfatning av den, som er mer metaforisk.
  Det finnes to hav: det jordiske og det kosmiske. På en veldig stjerneklar natt kan du oppleve at hele jorda er en strand. Du kan bade og svømme ut i kosmos som en mental akt. Vi er i en viss forstand himmelvesener. Vi hører hjemme i kosmos.

 1695. Geir Stjernholm Uldal says:

  november 14th, 2016 at 20:06 (#)

  Det kan vel diskuteres om Luthers ekstremt antijødiske tirader kan unnskyldes bort med at han var et barn av sin tid. Jeg siterer her Jødehat av Eriksen, Harket og Lorenz som ble utgitt i 2005:
  “Luther hever den antisemittiske polemikk opp på et nivå av veltalenhet, intensitet og patologisk oppfinnsomhet som ingen senere har nådd opp til. Melanchton skammet seg over ham, og Zwingli sier at Luthers tirader passer bedre for en svinehyrde enn for en sjelehyrde. Det må innrømmes at en stort hesligere menneskeforakt vil man lete forgjeves etter i hele den vestlige åndshistorien.” (S. 109)
  Antisemittismen løfter sitt stygge ansikt rundt oss for tiden, og jeg er helt enig at det da blir viktig, også som kristen, å ta et klart oppgjør med dette tankegodset.

 1696. Hans Olav Arnesen says:

  november 14th, 2016 at 21:08 (#)

  “Melanchton skammet seg over ham, og Zwingli sier at Luthers tirader passer bedre for en svinehyrde enn for en sjelehyrde.” Det var interessant at andre store reformatorer tok så sterkt avstand fra denne siden ved Luther. Fint at du trakk det frem.

 1697. Jon Olav Hjelde says:

  februar 8th, 2017 at 06:15 (#)

  Selvfølgelig er det et negative potensialer i religion, Andreas. Heldigvis er det også gode potensialer. Det samme gjelder ateisme. Noen ekstreme personer kunne feks. misbruke dine ord om at “vi med hell kunne klart oss uten” ‘troen på liv etter døden”. Dette er skjedd kjempemange ganger i historien, at ekstreme personer bruker lignende argumenter for å legitimere vold, forfølgelse og massakre av religiøse. Det skjer fortsatt i feks. Kina og Nord-Korea.

  Man kan alltids si: “men de er jo først og fremst kommunister, ikke først og fremst ateister”, og ja, det stemmer delvis(Kina kan knapt kalles kommunistisk lenger). Men på samme måte kan man ikke gi religion skylden for alt heller, for det er alltid flere faktorer som spiller inn. Det finnes feks. også kommunistiske kristne og kapitalistiske muslimer i andre land. Vanligvis fredelige, men av og til voldelige dessverre. Verden er komplisert om man studerer den.

  Ser forresten at du kaller deg selv humanist. Da vil jeg oppfordre deg til å lese evangeliene(gjerne Lukas) om Jesus i det nye testamente, ikke bare les i det gamle testamente. Tar du med kunnskap om datidens kultur, vil du se at Jesus sin forkynnelse(og gjerninger) er veldig humanistisk, i tillegg til religiøs.

 1698. Andreas Wahl says:

  februar 8th, 2017 at 12:51 (#)

  Ateister kan fint tro på etterlivet. Ateisme er ikke et livssyn. Det er et standpunkt om troen på gud(er). Hvis du skal angripe et livssyn som også er ateistisk, så er det lurt å være spesifikk. At humanisme er ateistisk, og kommunisme er ateistisk, betyr ikke at humanisme er kommunisme. Det er en logisk feilslutning. Det er ingen etikk i “ateisme”, hverken implisitt eller eksplisitt.

 1699. Jon Olav Hjelde says:

  februar 8th, 2017 at 14:36 (#)

  Jeg ønsker ikke å angripe et ateistisk livssyn, jeg prøver bare å få deg til å se at nettopp det er like meningsløst som å angripe tro på liv etter døden generelt. Om du leste at jeg tror kommunisme og humanisme er det samme, så leste du nok litt fort. Humanisme trenger absolutt ikke være ateistisk heller, heller ikke kommunisme.

 1700. Andreas Wahl says:

  februar 8th, 2017 at 16:27 (#)

  Og jeg prøver å få deg til å se at det ikke er meningsløst. Fra troen på etterlivet, så følger det implisitt en rekke konsekvenser for *dette livet*. Disse konsekvensene har støtt og stadig vært beviselig helt forferdelig. Du kan ikke mene at troen på etterlivet ikke har noen etiske konsekvenser? Selvfølgelig har det det. Ateisme er ikke en merkelapp for å tro eller ikke tro på etterlivet.

 1701. Jon Olav Hjelde says:

  februar 9th, 2017 at 02:56 (#)

  Jeg er enig at disse konsekvensene KAN følge troen på livet etter døden, men ikke med nødvendighet. Se på verden som den foreligger.

  Og ok greit vi trenger ikke kalle det ateisme. Men standpunktet at “vi med hell kunne klart oss uten” ‘troen på liv etter døden’ KAN på lik linje få lignende konsekvenser om man ser på verden som den foreligger.

  Men dette er heldigvis heller ingen nødvendig konsekvens, slik det heller ikke er med troen på livet ettet døden.

  Poenget er at din kritikk(i denne artikkelen) faller for akkurat samme type kritikk.

  Massakrene av religiøse opp igjennom historien og idag(i land hvor ledelsen ikke tror på liv etter døden) har jo nettopp i stor grad vært motivert av dette ønsket om å befri mennesker fra de negative konsekvensene med religion, som begynner med tanken at “vi med hell kunne klart oss uten troen på liv etter døden”. HELDIGVIS ser verden i hovedsak ut slik at de aller fleste, enten de tror på liv etter døden eller ikke, får til å leve i fred. Husk at majoriteten av verden tror på liv etter døden og greier seg fint med det.

 1702. Tommy Aleksander Karlsen says:

  februar 10th, 2017 at 21:47 (#)

  “for hva skulle være begrunnelsen for at mennesker har lik og ukrenkelig verdi i en gudløs og tilfeldighetsstyrt verden?”

  Er han seriøs? Hvorfor i all verden skulle ikke ateister ønske sin familie, venner og alle mennesker alt godt? Man trenger jo ikke troen på en Gud for å være en moralsk person eller ønske at andre skal ha det bra. Man trenger en ok oppvekst og et ønske om at alle rundt seg skal ha det bra. Det er noe de fleste mennesker ønsker og det skyldes verken troen eller fravær av troen på Gud.

  Hitler var sannsynligvis katolikk, ikke ateist. Stalin var definitivt ateist, men hadde utførte ikke sine drap i den guden som ikke eksisterer sitt navn. Det var ikke hans fravær av tro på Gud som drev han. Han hadde tydeligvis vrangforestillinger. På samme måte som man ikke kan konkludere at en kristen dreper bare fordi han er kristen kan man heller ikke konkludere at en ateist dreper fordi han/hun er ateist. Når det er sagt har religion vært en direkte årsak til at millioner av mennesker har blitt drept rett og slett fordi de har hatt feil tro (drept i Guds/Allahs navn). Aldri i historien har man sett dette antall mord p.g.a. mangel på tro.

  Ellers er det jo litt rart at Norge som er et av verdens minst religiøse land, hvor under 2% går i kirken på en vanlig søndag og de fleste av medlemmene i den norske kirke ikke tror på Gud, er et av verdens tryggeste og beste land å bo i hvis man trenger troen på en Gud for å være et moralsk menneske?

  Burde ikke ateister vært overrepresentert i fengsel hvis det var slik at fravær av tro på Gud gjør deg umoralsk? Det er det jo ikke (heller ikke når man tar hensyn til forholdstall mellom troende og ikke-troende)

 1703. Jørgen Henriksen says:

  februar 14th, 2017 at 11:16 (#)

  Jøss…

  “Hitler, Mao og Stalin stod bak drap på flere titalls millioner. Det moralske resonnementet bak å skulle virkeliggjøre disse visjonene var at ved å drepe noen nå vil så mange få det bedre senere, som gir god mening i en moral som fokuserer på mengde nytelse, for hva skulle være begrunnelsen for at mennesker har lik og ukrenkelig verdi i en gudløs og tilfeldighetsstyrt verden?”

  For det første: Hva i alle dager har dette egentlig med ateisme å gjøre? Ateisme er fraværet av en gudetro. I tillegg til at i hvert fall Hitler ikke var ateist, så har det eventuelle fraværet av gudetro ingen ting med deres ondskap å gjøre, og kan i hvert fall ikke sies å være årsaken til at de handlet som de gjorde. Snarere kanskje en opphøying av seg selv til en slags guddom, og en religiøs tilnærming fra sine undersåtter…

  For det andre: Hva skulle begrunnelsen for at mennesker har lik og ukrenkelig verdi i en gudløs verden være? Jeg har lyst til å stille spørsmålet motsatt først, før jeg går inn på et forsøk på svar: er det en tro på at mennesker har lik og ukrenkelig verdi i en religiøs verden? Det har jeg dessverre hittil til gode å se… Det jeg ser er dessverre et svært klart skille mellom “oss” (jeg og andre som tror på det samme som meg) og “dem” (alle andre), som ikke bare har ulik verdi, men også ulike rettigheter og fremtidsutsikter. Nåvel, så til et slags svar, og jeg bruker da menneskesynet humanisme som eksempel (da “ateisme” ikke er et menneskesyn eller et verdigrunnlag, og ikke kan benyttes som om det skulle være det). Om noe, så er humanisme bedre egnet til å gi mennesker lik og ukrenkelig verdi enn religioner. For det første har man ikke det skillet mellom troende og ikke-troende som man alltid har i religioner, for det andre så er selve basisen i humanismen at det menneskelige har en verdi. Ekstremt synliggjort i bruken av ordet “human” i humanisme.

  Det går sikkert an å argumentere mot humanisme på ulike måter, men jeg synes artikkelforfatter bommer kraftig når han blander sammen ateisme og humanisme. Det er to vidt forskjellige ting.

 1704. Andreas Wahl says:

  februar 14th, 2017 at 12:01 (#)

  Flere gode poeng. Har inkludert noen av de i svaret mitt:

  https://religioner.no/ateisme-er-ikke-et-livssyn/

 1705. Finn Olav Felip