Referansearkiv

Finnes det noen rettferdighet utover den vi mennesker selv sørger for?

Finnes det noen rettferdighet utover den vi mennesker selv sørger for?

Finnes det en eller annen form for endelig rettferdighet i kosmos? Vil vi noensinne oppleve en rettferdig orden på jorden?

Les mer »


Hva er en optimal fordeling av goder og plikter?

Hva er en optimal fordeling av goder og plikter?

Hvordan kan vi komme frem til en best mulig fordeling av rettigheter og goder på den ene siden, og plikter og byrder på den andre?

Les mer »

Hva er rettferdighet?

Hva er rettferdighet?

Hva er egentlig rettferdighet? Hvordan oppnår man rettferdighet?

Les mer »

Hva skjer med oss når vi dør?

Hva skjer med oss når vi dør?

Opphører vår eksistens ved døden? Har våre handlinger i dette livet konsekvenser for vår skjebne i et eventuelt liv i det hinsidige?

Les mer »

Hvordan blir man innviet i vårt fellesskap?

Hvordan blir man innviet i vårt fellesskap?

Hvordan foregår innvielsen i vårt fellesskap? På hvilket tidspunkt skal barna introduseres for vårt fellesskaps lære, prinsipper og leveregler? I hvilken alder blir man offisielt innlemmet i vårt fellesskap?

Les mer »

Hva bør vi bygge lovene våre på?

Hva bør vi bygge lovene våre på?

Hvor bør vi hente verdiene våre fra? Og hva bør vi bygge våre normer, regler og lover på?

Les mer »

Har man noen gang rett til å drepe?

Har man noen gang rett til å drepe?

Er livet hellig og ukrenkelig, eller har man i noen tilfeller rett til å drepe? Finnes det tilfeller hvor man faktisk har en plikt til å ta liv?

Les mer »

Hvilke eksempler har vi på rett livsførsel?

Hvilke eksempler har vi på rett livsførsel?

Hvem er våre moralske forbilder? Har det noensinne levd fullstendig rettskafne mennesker? Er det i så fall et mål å leve som dem? Har vi fortellinger som tjener som eksempler til etterfølgelse, eller til avskrekking, som vi benytter oss regelmessig av i vårt samfunn?

Les mer »

Hvordan bedømmer man hva som er rett og galt?

Hvordan bedømmer man hva som er rett og galt?

Hvordan går man frem for å skille rett fra galt? Hva skal til for å bli et rettskaffent menneske? Har vi egne eksperter som kan bedømme hva som er rett og galt, og formidle det til våre medlemmer?

Les mer »

Har mennesker fri vilje?

Har mennesker fri vilje?

Er mennesker i stand til å treffe frie valg? Er vi helt eller delvis ansvarlige for våre handlinger? Eller er alt, inkludert hva vi sier og gjør, forutbestemt?

Les mer »

Hvorfor finnes lidelse?

Hvorfor finnes lidelse?

Hva er forklaringen på at det finnes så mye vondt i verden? Er lidelse utelukkende negativt, eller tjener den også et formål? Er det mulig å tenke seg en verden uten lidelse?

Les mer »

Hva kjennetegner et godt liv?

Hva kjennetegner et godt liv?

Hvordan kan man gjøre det meste ut av årene man lever her på jorden? Og hvordan kan man bedømme hvorvidt man har brukt livet godt?

Les mer »

Hvilke symboler bruker vi?

Hvilke symboler bruker vi?

Har vårt samfunn noen særlige symboler vi benytter oss av? Hva er betydningen deres? I hvilke sammenhenger blir de brukt?

Les mer »

Hvordan forholder vi oss til arkitektur?

Hvordan forholder vi oss til arkitektur?

Har vi forsamlings- eller gudshus med en særlig arkitektonisk utforming? Er det i så fall en særlig hensikt med utformingen, og ligger det en historie bak?

Les mer »

Hvordan forholder vi oss til musikk?

Hvordan forholder vi oss til musikk?

Hva er vårt forhold til musikk? Kan musikk benyttes i rituelle sammenhenger? Er det noen musikkformer som ikke kan benyttes, eller som anses som upassende?

Les mer »

Hva slags kunst har vi?

Hva slags kunst har vi?

Hva slags kunst benyttes av vårt samfunn? Er det noen kunstformer eller kunststiler vi setter særlig høyt? I hvilke sammenhenger blir kunsten brukt? Er det noen kunstformer som anses som upassende?

Les mer »

På hvilken måte bidrar vi til å gjøre samfunnet bedre?

På hvilken måte bidrar vi til å gjøre samfunnet bedre?

Det er mange måter man kan bidra på for å gjøre samfunnet bedre. Hva er vårt tros- eller livssynssamfunns bidrag til et bedre samfunn? 

Les mer »

Finnes det lover vi setter høyere enn landets verdslige lover?

Finnes det lover vi setter høyere enn landets verdslige lover?

Finnes det lover, regler og prinsipper som vårt samfunn setter så høyt at de trumfer landets verdslige lover dersom disse kommer i konflikt med hverandre?

Les mer »

Bør vi motta støtte fra staten?

Bør vi motta støtte fra staten?

Bør staten gi støtte til tros- og livssynssamfunn som vårt? Eller er det viktig at tros- og livssynssamfunn er selvfinansierte og økonomisk uavhengige?

Les mer »

Hvordan forholder vi oss til nasjonale feiringer?

Hvordan forholder vi oss til nasjonale feiringer?

I Norge har vi en rekke nasjonale feiringer. Blant annet frigjøringsdagen, syttende mai, kongelige bryllup og lignende. Hvordan forholder vårt samfunn seg til disse nasjonale feiringene?

Les mer »

I hvilken grad ønsker vi å delta i det politiske liv?

I hvilken grad ønsker vi å delta i det politiske liv?

Hvordan forholder vi oss til politikk? Er det områder hvor vi mener det er viktig å engasjere oss for å påvirke politikken i den retning vi mener er riktig? Hvordan forholder vi oss til medlemmer som er aktive innen politikken?

Les mer »

Har vi en formell form for teologi?

Har vi en formell form for teologi?

Har vi en formell form for teologi? Har vi også en autoritativ institusjon som er utforskende og normgivende med hensyn til formulering av vår tradisjons sannheter? Hvem er det i så fall som har autoritet til å avgjøre om noe er å regne for sant eller ikke?

Les mer »

Kan den naturlige verden lære oss noe om det hellige?

Kan den naturlige verden lære oss noe om det hellige?

Kan den naturlige verden si oss noe om det hellige? Er det naturlige og det hellige adskilt, er det forbundet, eller er det ett og det samme?

Les mer »

Kan lekmenn søke kunnskap på egen hånd i vår tradisjon?

Kan lekmenn søke kunnskap på egen hånd i vår tradisjon?

Kan man som lekmann selv søke kunnskap innenfor vår tradisjon, eller trenger man veiledning fra eksperter? Er det tilrådelig for lekmenn å gå direkte til de hellige tekstene, eller søke innsikt gjennom bønn, meditasjon og selvstendig refleksjon? Eller er det en fare forbundet med denne formen for alenegang?

Les mer »

Hvordan forholder vi oss til vitenskap?

Hvordan forholder vi oss til vitenskap?

Hvordan forholder vi oss til vitenskap? Finnes det eksempler på at vitenskapelige teorier strider med vår tradisjons lære?

Les mer »

Har vi hellige tekster?

Har vi hellige tekster?

Har vi tekster som vi betegner som hellige? Hvordan forholder vi oss i så fall til dem som kilder til kunnskap, såvel som verdier og normer?

Les mer »

Har mennesket en forpliktende særstilling i naturen?

Har mennesket en forpliktende særstilling i naturen?

Har mennesket en særstilling i naturen? Gir dette oss i så fall et særlig ansvar for å ta vare på dyrene og naturen omkring oss?

Les mer »

Hva er kunnskap?

Hva er kunnskap?

Hva er kunnskap, og hvilke kilder til kunnskap finnes om de spørsmål vår tradisjon er opptatt av? Er hellige skrifter en kilde til kunnskap? Oversanselige erfaringer? Empiri?

Les mer »

Hvordan ser vi på andre tros- og livssyn?

Hvordan ser vi på andre tros- og livssyn?

Finnes det flere veier til sannhet, slik at også andre tros- eller livssyn kan ha rett, eller er vår vei den eneste rette? Er det uproblematisk å ha venner som tilhører et annet tros- eller livssyn?

Les mer »

Er det noen i vårt fellesskap som ikke kan gifte seg?

Er det noen i vårt fellesskap som ikke kan gifte seg?

Er det noen i vårt samfunn som ikke har lov til, eller helst bør avstå fra å gifte seg? Hva er i så fall begrunnelsen for det?

Les mer »

Hvordan forholder vi oss til homofili?

Hvordan forholder vi oss til homofili?

Hvordan ser vi på homofili og bifili? Er likekjønnet tiltrekning og kjærlighet noe man kan leve ut i vårt fellesskap?

Les mer »

Hvordan forholder vi oss til sex?

Hvordan forholder vi oss til sex?

Hva er vårt syn på sex? Finnes det et formål ved sex utover reproduksjon? Er det akseptabelt å være seksuelt aktiv uten å være gift?

Les mer »

Hva betyr ekteskapet for oss?

Hva betyr ekteskapet for oss?

Hvilket betydning har ekteskapet for oss? Kan man skille seg? Kan skilte mennesker i så fall gifte seg på ny?

Les mer »

Hvilke høytider er viktigst for oss?

Hvilke høytider er viktigst for oss?

Hvilke høytider er særlig viktige for oss? Hva er bakgrunnen for disse feiringene? Hvorfor er de viktige for oss?

Les mer »

Hvilke krav må man innfri for å kunne være del av vårt fellesskap?

Hvilke krav må man innfri for å kunne være del av vårt fellesskap?

Er det noe man må holde seg til eller avstå fra for å kunne være del av vårt livssynsfellesskap Er det handlinger eller meninger som kan føre til utstøtelse fra vårt livssynsfellesskap? Er det noen form for «minstekrav», i form av tilslutning til sentrale læresetninger, eller praksis, i vårt livssynssamfunn?

Les mer »

Kan vi bistå med sjelesorg?

Kan vi bistå med sjelesorg?

Livet er fullt av vanskeligheter, og alle opplever å miste mennesker som står en nær. Har vårt samfunn eksperter som kan bistå med , betryggelse, trøst og sjelesorg når slikt inntreffer?

Les mer »

Hva er skjønnhet?

Hva er skjønnhet?

Hva er skjønnhet? Er skjønnhet viktig? Kan skjønnhet i noen tilfeller virke distraherende og/eller forledende?

Les mer »

Hva skiller mennesket fra andre dyr?

Hva skiller mennesket fra andre dyr?

Er det noen vesensforskjell mellom dyr og mennesker? Har naturen og dyrene det samme opphavet som mennesket?

Les mer »

Hva er det høyeste målet et menneske kan håpe å oppnå?

Hva er det høyeste målet et menneske kan håpe å oppnå?

Hva bør mennesket strebe etter å oppnå i vår begrensede tid her på jorden? Og hvordan vet vi at vi har oppnådd målet vårt?

Les mer »

Er mennesker i utgangspunktet gode eller onde?

Er mennesker i utgangspunktet gode eller onde?

Er mennesker gode eller onde i utgangspunktet? Er vi både gode og onde? Eller er vi ingen av delene?

Les mer »

Har mennesket en sjel?

Har mennesket en sjel?

Har mennesket en sjel og/eller ånd? Hvordan er i så fall forholdet mellom menneskets immaterielle bestanddeler og vår fysiske kropp?

    , , , ,
   
Les mer »

Hvordan ser vi på forholdet mellom kvinner og menn?

Hvordan ser vi på forholdet mellom kvinner og menn?

Hva er vårt syn på kjønn og kjønnsroller? Hva er egentlig forholdet mellom kvinner og menn? Og hvilke roller har de i samfunnet?

Les mer »

Hvordan ble mennesket til?

Hvordan ble mennesket til?

Hvordan oppstod vår art? Var det en plan bak menneskets tilblivelse?

Les mer »

Hvem regnes som vårt samfunns øverste leder?

Hvem regnes som vårt samfunns øverste leder?

Hvilket verv regnes som det aller høyeste i vår livssynsorganisasjon? Hvordan ser den hierarkiske strukturen i vår organisasjon ut? Hvilke ulike ledende organer eller stillinger finnes det i vårt samfunn? Er det noen som av ulike grunner ikke kan besitte lederverv i vårt samfunn?

Les mer »

Hvordan oppnår man kontakt med det guddommelige?

Hvordan oppnår man kontakt med det guddommelige?

Kan man oppnå kontakt med det guddommelige? Kan i så fall hvem som helst stå i kontakt med, og i et forhold til, det guddommelige, eller den høyere virkelighet, eller kreves det formidlere? Svarer denne kraften, eller disse kreftene, på forespørsler og ønsker fra dødelige?

Les mer »

Finnes Gud?

Finnes Gud?

Finnes det én Gud, eller guder, en høyere virkelighet, eller noe annet som på ett eller annet vis overskrider det vi tenker på som den naturlige verden? Hvordan er forholdet i så fall mellom det guddommelige og det vi ofte kaller den naturlige verden?

Les mer »

Har kosmos en begynnelse og en slutt?

Har kosmos en begynnelse og en slutt?

Hvordan ble verden til? Hvorfor finnes noe og ikke ingenting? Finnes det en bakenforliggende plan med kosmos?

Les mer »


Hva er viktigst av likhet og likeverd?

Hva er viktigst av likhet og likeverd?

Er prinsippene om likhet og likeverd bestandig forenelige, eller står de i blant i motsetning til hverandre? Hva mener vi i så fall veier tyngst av likhet og likeverd?

Les mer »