Uenighetens fellesskapUenighetens fellesskap er et unikt formidlingsprosjekt hvor flere titalls vidt ulike tros- og livssynssamfunn forteller som sitt syn i ulike spørsmål. Svarene er spilt inn på video og er å finne her.

For mer om hvem som deltar så finner du en oversikt over tros- og livssynsorganisasjoner her.


Prosjektet er organisert i tre hoveddeler.

 1. Oversikt over samfunn: Her finner du en liste over alle tros- og livssynssamfunnene som har bidratt til prosjektet. Nederst på denne siden finner du også paraplyorganisasjonene som bidrar med én informasjonsvideo.
 2. Spørsmål og svar: Her finner du en oversiktelig liste over alle besvarelsene som er filmet.
 3. Siste fra Uenighetens fellesskap: Alle deltagerne har i tillegg sin egen underside. På denne siden kan de selv legge ut informasjon som de mener kan være av interesse for publikum. Disse postene vil være synlige både på oversikten det her lenkes til, men også på forsiden av Religioner.no.

Uenighetens fellesskap-prosjektet gir publikum tilgang til på informasjon direkte fra tros- og livssynssamfunnene selv. Det er ingen filtrerende mellomledd. Det gir brukerne tilgang til verdifulle innenfraperspektiver fra de ulike tros- og livssynsretningene. På den annen side forutsetter en slik formidlingsmodell at publikum selv tar ansvar for å forholde seg kritisk og spørrende til innholdet som presenteres.

Tips til brukere av materialet

 • Besvarelsene i Uenighetens fellesskap-prosjektet er å betrakte som førstehåndsinformasjon som verken er redigert, fortolket eller kommentert av oss. Du må selv stille deg kritisk til innholdet, slik du forsåvidt bør til alt du ser, hører og leser.
 • Mange av spørsmålene er av en slik karakter at det ikke kan finnes ett enkelt, endelig svar på dem. I mange tilfeller må besvarelsene ses på som et eksempel på én måte å forholde seg til en problemstilling på ut i fra en gitt livssynsorientering. Det vil alltid finnes andre.
 • Det finnes et vidt spenn av synspunkter og meninger innenfor et gitt samfunn. Selv om deltakerne i Uenighetens fellesskap-prosjektet representerer sine respektive samfunn vil det alltid være mange som mener noe annet enn det som fremkommer i videoen. Dette meningsmangfoldet innad i samfunnene må brukeren være seg bevisst.
 • Det er stor variasjon mellom samfunnene i måten de er organisert. Ikke alle samfunn har en struktur hvor noen har autoritet til å snakke på vegne av andre i samfunnet. Da er det enda viktigere å ikke anse disse besvarelsene som det endelige standpunktet til et helt samfunn eller miljø.
 • Ikke alle samfunn har en «fasit» i form av læresetninger og dogmer som de kan bruke til besvarelsene. Det må publikum være seg bevisst.
 • Det vil forekomme endringer over tid. Tros- og livssynssamfunn er ikke statiske. Vi vil oppdatere materialet fortløpende, men i tiden før vi får produsert og lagt ut de nye videoene vil det kunne være informasjon i dem som ikke er oppdatert.

Om prosjektet

Hvert samfunn har blitt stilt de samme spørsmålene. Det er ingen konfesjonsspesifikke spørsmål da en vesentlig del av hensikten ved prosjektet er å belyse hvert samfunns særtrekk ved å stille de samme spørsmålene til alle deltagerne. Svarene er filmet og legges ut på det enkelte samfunns UF-side. Disse sidene er knyttet opp til de tre landingssidene med oversikt over henholdsvis samfunn, spørsmål og siste poster.

Antall svar per samfunn varierer, og vil fortsette å gjøre det. En årsak er at de ulike tros- og livssynssamfunnene har varierende ressurser og kapasitet. Innsatsen fra tros- og livssynssamfunnenes side er i de fleste tilfeller ubetalt frivillighetsarbeid, og foregår utenom lønnsarbeid og øvrige forpliktelser til sitt tros- eller livssynssamfunn. Enkelte samfunn har besvart færre enn 20 spørsmål, mens andre samfunn alt har svart flere enn de 50 som nå er tilgjengelig på spørsmålsoversikten. Spørsmål 51-70 vil først bli lagt ut når tilstrekkelig mange samfunn har besvart disse.

Formålet med Uenighetens fellesskap

Om lag hundre mennesker fra trettisyv ulike organisasjoner, inkludert Religioner.no, har så langt bidratt til Uenighetens fellesskap-prosjektet. Flere er på vei. Alle med sine egne ønsker og mål. Vi mener derfor det ikke er riktig av oss å slå fast på vegne av alle bidragsyterne hva formålet med prosjektet er. Vi kan imidlertid gjøre rede for våre egne mål med prosjektet.

For Religioner.no er Uenighetens fellesskap-prosjektet et ledd i arbeidet med å nå våre vedtektsfestede mål om å 1. Være en virtuell møteplass for personer og organisasjoner med ulike tros- og livssyn. 2. Å være en religionsfaglig kunnskapsressurs.

Når det er sagt har vi naturligvis forhåpninger og mål for prosjektet utover dette. Vi håper at prosjektet vil:

 • Oppklare misforståelser og motvirke fordommer.
 • Virke inkluderende og integrerende gjennom sin likebehandling av alle deltagerne.
 • Være til nytte for alle som trenger kilder til informasjon om tros- og livssynssamfunn.
 • Være til glede for alle som er interessert i religioner og livssyn.
 • Øke toleransen for tros- og meningsmangfold.

Historie

Prosjektet ble igangsatt i 2016, som et samarbeid mellom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Religioner.no og en bokhandel i Oslo, som ble solgt før prosjektet ble realisert.  Eldorado bokhandel, spilte imidlertid en viktig rolle i den første fasen av prosjektet. Denne første fasen skulle omfatte 20 spørsmål fra 30 samfunn. Alt fra starten av var det imidlertid planlagt å ende opp med 50 spørsmål. Siden har antall samfunn økt, og fortsetter å øke. Antall spørsmål likeså.

Våren 2018 fikk Uenighetens fellesskap støtte fra OXLO – Enhet for mangfold og integrasjon i Oslo kommune på kroner to hundre tusen. 20. september 2018 ble prosjektet lansert.

Veien videre

Uenighetens fellesskap er et prosjekt uten planlagt ende. Nye videoer må hele tiden spilles inn. Eldre videoer vil måtte byttes ut. Flere samfunn kommer til, og nye spørsmål vil bli stilt.

Blant målene for prosjektet i fremtiden er:

 1. Stille samtidsaktuelle spørsmål til samfunnene.
 2. Utforme en egen kategori med spørsmål tilpasset paraplyorganisasjonene.
 3. Utarbeide læringsressurser knyttet opp mot dette materialet.
 4. Skaffe til veie finansiering som vil gjøre det mulig å realisere disse målene, samt å vedlikeholde det eksisterende materialet.

Kommentarer er stengt.