Disputas: Engelsk modernitet på 1600-tallet ble formet av møte med “indianere” i Virginia, USA

Hans Olav Arnesen      |      10/02/2017

Master Tony Joakim Sandset ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Time and Translation: The formation of temporalities and early modern ethnography in Theodore de Bry’s A Briefe and True Report of the New Found Land of Virginia

I Sandsets historiske analyse av bilder og reiseskildringer fra engelske kilder fra 1580 til 1630 er det klart at den engelske moderniteten på mange måter ble formet i møte med ‘indianere’ i Virginia i USA. Basert på både tekst- og bildeanalyser skrevet av engelske oppdagere og kolonister går det frem av kildene at engelske kolonister i høy grad syntes at ‘indianeren’ var primitiv men likevel beundringsverdig. Dette står i sterk kontrast til både annen forskning, som har sagt at engelske kolonister så på ‘indianere’ som ‘bare primitive’, samt også i populærvitenskapelige diskurser der vi ofte får et bilde av at europeere så på ‘indianere’ som primitive.

Dette er en sannhet med store modifikasjoner, der Sandset i sine kilder ser at engelskmenn så på ‘indianere’ som både primitive, men også som et folkeslag som var produktive, modige og sofistikerte. I det hele tatt viser kildene at den tidlige koloniseringen av Virginia var preget av en engelsk diskurs der man helst ville prøve å gå varsomt frem samt å beholde et forhold til ‘indianerne’ som var basert på handel og på utveksling mer enn utbytting og undertrykkelse.

I forskingen blir det også klart at en del engelske tidlig moderne vitenskapsmenn fant mye inspirasjon til sin egen tenkning i møte med ‘indianerens’ lokalkunnskap om både planter, språk og naturen. På denne måten argumenterer Sandset for at tidlig moderne kulturmøter i Virginia mellom England og de lokale stammene var med på å forme en følelse av engelsk modernitet og også tidlig moderne vitenskap.

Sandset konkluderer med at disse tidlig moderne kulturmøtene ble drevet av et driv til å oversette lokal kunnskap fra Virginia til mer universelle former, samt at engelsk kolonisering i denne perioden var drevet like mye av et sterkt ønske om å oversette og å forstå Virginia, som ett land og som ett folk slik at engelskmennene kunne både drive handel men også utvikle sin egen forståelse av sin plass i historien. Derfor blir slike tidlig moderne kulturmøter drevet av en sterk vilje til å forstå den andre som både annerledes, altså ‘primitiv’, men også som lik en selv. Konklusjonen er på mange måter at vi må revurdere at all kolonisering fra denne perioden var drevet av en diskurs som bare ville undertrykke og utnytte, og heller se mer i detalj at denne perioden også ser på ‘indianere’ som driftige folk som man også kunne lære av. Derfor er denne perioden fylt av ambivalente representasjoner av ‘indianere’ som både utrykker en vilje til å forstå og lære av ‘indianere’, men også elementer av undertrykking og etnosentrisme.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 23. februar 2017, kl 16:15 i auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern: “Assembling Modernity? Multiauthorship and Multitemporality in Early Modern Ethnographic Literature.”

Bedømmelseskomité

  • Professor Antje Flüchter, University of Bielefeld (førsteopponent)
  • Førsteamanuensis Dirk Johannsen (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Ane Ohrvik (administrator)

Leder av disputas

Professor Bjørn Olav Utvik

Veileder

Kommentarer er stengt.