Aktuelt

Leker like barn best?

Kai Westergaard      |      15/11/2019

Den siste uken har vist at norske muslimer er svært uenige om hvordan man kan styrke den kulturelle kompetansen i barnevernet. 

«Det er viktig at departementet må vurdere muligheten for å opprette muslimske barnevernsinstitusjoner», skriver Islamsk Råd Norge i sitt høringssvar til ny barnevernlov.

I starten av november ble det kjent at den muslimske paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge (IRN) anbefalte barnevernet å opprette egne barnevernsinstitusjoner som har ansatte med muslimsk bakgrunn. Bakgrunnen for forslaget er FN-konvensjonen, som slår fast at barn har rett til å ivareta sin kulturelle, religiøse og språklige identitet.

IRN skriver at en slik institusjon vil skape mer tillit mellom barna og de ansatte. De hevder i høringssvaret at: «Like barn leker best, og både forskning og studier viser at personer med lik bakgrunn har lettere for å skape et bedre forhold og mer tillit mellom seg.»

Barnevernsuenighet

Muslimsk dialognettverk (MDN), som består av fem moskéer som brøt ut av IRN i 2017, var tydelig på at det ikke støttet dette forslaget.

«Vi synes det er ikke formålstjenlig å kreve egen institusjon på grunnlag av religion. Vi må ta tak i utfordringene samfunnet har i fellesskap. Vi vil at muslimer ikke bare skal være bekymret for sine barn, men hele Norges barn», skrev MDN på sin Facebook-side.

MDN antyder óg at IRNs forslag vil bidra til segregering, fremfor inkludering.

Kommunikasjonsansvarlig i IRN, Yasir Ahmed. Kilde: IRN.no

Kommunikasjonsansvarlig i IRN, Yasir Ahmed, sier til Religioner.no at det viktigste er å styrke dagens institusjon med økt kompetanse. Han er tydelig på at forslaget er en siste utvei dersom barnevernet ikke skulle klare å ivareta barnets kulturelle og religiøse tilhørighet.

– Vi håper at vi ikke havner en i situasjon hvor en egen barnevernsinstitusjon må opprettes. Vi må ikke ende opp der, sier Ahmed til Religioner.no.

Kan du gi en kommentar til at MDN ikke støtter forslaget og antyder at det er segregerende?

– Det som er viktig å få frem er at vi støtter inkludering, ikke segregering. IRN ønsker også tiltak som er inkluderende, det kan man også lese i høringsnotatet der vi fremhever at man må styrke kompetansen i dagens barnevernsinstitusjon, men også i det muslimske miljøet, sier Ahmed.

Ahmed påpeker at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir) også fremhever viktigheten av kompetanseheving i barnevernet i tråd med det økende mangfoldet i Norge. Ahmed forteller at IRN sammen med fosterhjemtjenesten har forsøkt å rekruttere flere muslimske fosterfamilier.

– Vi bør finne felles løsninger

Ingrid Rosendorf Joys, er generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), IRN var tidligere medlem av STL, mens MDN er medlem i STL i dag. Hun kjenner ikke til lignende forslag fra andre tros- eller livssynsamfunn, og kan ikke se at det er en god løsning å møte mangfoldsproblematikken med egne institusjoner.

Har du hørt om lignende forslag tidligere fra andre tros- eller livssynsamfunn?

– Jeg kjenner ikke til lignende forslag fra andre tros- og livssynssamfunn. Alle familier er opptatt av barnas beste og at verdiene deres også formidles til barna, uavhengig om de er muslimer, hinduer eller human-etikere. Det å være i barnevernssystemet vil være en usikkerhet på egen rolle som forelder, men også på at barna får med seg viktig verdier senere i livet. Det å blant annet styrke kompetansen på tros- og livssynsfeltet kan være med å gjøre situasjonen tryggere, sier Rosendorf Joys.

Kan egne barnevernsinstitusjoner bidra til å ivareta barnas rettigheter i forhold til FN-konvensjonene?

– I utgangspunktet bør vi alltid finne felles løsninger som styrker barnevernet. Det er derfor viktig at barnevernet og andre sektorer styrker sin kunnskap på tros- og livssyns feltet. Det behovet har blitt tydeligere i samfunnet vårt de siste årene, det er hverken norske muslimer eller barnevernet uenige i. Men løsningen på kompetansebehovet som oppstår med økt mangfold, kan jeg ikke se at er å opprette egne barnevernsinstitusjoner. Det har MDN vært tydelige på, vi støtter oss på det de skriver, sier Rosendorf Joys.

Religioner.no lenker:

Forsidebilde er hentet fra Pixabay og er til fri bruk.

 , , , , , , ,